Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Profwr Dyfeisiau Cludadwy

Profwr Dyfeisiau Cludadwy (PAT)

Cyflwyniad

Fel Profwr Dyfeisiau Cludadwy (PAT), byddwch yn archwilio dyfeisiau electronig i wneud yn siwr eu bod yn ddiogel i'w defnyddio.

Adwaenir hefyd fel

 • Trydanwr Dyfeisiau Cludadwy
 • Peiriannydd Profi Teclynnau Symudol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Profwr Dyfeisiau Cludadwy (PAT), byddwch yn archwilio pob dyfais electronig i wneud yn siwr ei bod yn ddiogel i'w defnyddio.

Byddwch yn cynnal dau archwiliad, sy'n cael eu disgrifio isod:

Archwiliad Gweledol Ffurfiol

Yma, byddwch chi'n chwilio am unrhyw arwydd o ddifrod i'r plwg neu'r lid. Gallech chi fod yn gofyn cwestiynau fel:

 • A oes unrhyw weiars i'w gweld?
 • A yw'r lid i'r prif gyflenwad wedi cael ei dorri?
 • A oes unrhyw arwyddion o orgynhesu?
 • A oes unrhyw arwyddion o ddifrod i gasin y plwg?

Profi Trydanol

Byddwch yn cynnal dau archwiliad trydanol.

Yr archwiliad cyntaf yw Prawf Didoriant Daearu. Diben yr archwiliad hwn yw gwneud yn siwr bod cysylltiad da rhwng y pin Daearu a chasin allanol y plwg.

Yna, byddwch chi'n cynnal profion ynysu perthnasol. Byddwch chi'n gwirio bod digon o ynysydd o gwmpas y cebl, sef y tiwb rwber neu'r casin plastig o gwmpas y ddyfais a'r weiars. Byddwch yn gwneud hyn i sicrhau nad yw'r defnyddiwr yn gallu cyffwrdd â rhannau metel y ddyfais, a allai roi sioc drydanol iddo.

Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw ddiffygion, rhaid i'r defnyddiwr roi'r gorau i ddefnyddio'r ddyfais ar unwaith. Yna, bydd angen i chi wneud yr atgyweiriadau angenrheidiol, fel rhoi casin newydd i'r plwg neu osod weiar newydd i wneud y ddyfais yn ddiogel.

Gallech chi fod yn archwilio dyfeisiau fel:

 • Sgriniau cyfrifiaduron
 • Tegelli
 • Driliau trydan
 • Peiriannau argraffu a llungopïo
 • Peiriannau golchi llestri
 • Peiriannau gwerthu
 • Oergelloedd a rhewgelloedd
 • Ffonau
 • Sugnwyr llwch

Mae rhai dyfeisiau'n cael eu harchwilio'n wythnosol, ond mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu harchwilio'n flynyddol.

Mae'n bosibl y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn fantais wrth i chi chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Brofwr Dyfeisiau Cludadwy, bydd arnoch angen:

 • sgiliau ymarferol da, i ddefnyddio amrywiaeth o offer a chyfarpar
 • dilyn gweithdrefnau diogelwch yn ofalus
 • sgiliau da o ran datrys problemau
 • talu sylw manwl i fanylion
 • bod yn drefnus ac yn drylwyr
 • mwynhau cwblhau darn o waith, o'r dechrau i'r diwedd
 • sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • gweithio'n dda ar eich pen eich hun a gyda phobl eraill
 • ffordd broffesiynol a digynnwrf

Bydd angen i chi basio prawf golwg lliw. Gall fod angen trwydded yrru gyfredol arnoch chi.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £19,000 - £20,500
 • Gyda phrofiad: £22,500 - £27,000
 • Safleoedd uwch: £30,000 - £33,000

Oriau gwaith

Fel arfer, mae Profwyr Dyfeisiau Cludadwy yn gweithio 39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn amrywio o fusnesau trydanol teuluol bach i gwmnïau contractio trydanol cenedlaethol, mawr.

Mae cyfleoedd ar gael i Brofwyr Dyfeisiau Cludadwy gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ar hyd a lled y DU.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd ar gael i Brofwyr Dyfeisiau Cludadwy cymwys a phrofiadol weithio'n hunangyflogedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newyddion lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch).

Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi a chysylltu â chyflogwyr posibl. Gwnewch yn siwr bod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol, a fydd yn apelio at ddarpar gyflogwyr.

Darllenwch ein herthygl wybodaeth gyffredinol, 'Dod o hyd i waith ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch yn lle gwych i gychwyn. Darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaethau – Sut rydw i'n gwneud cais', i gael rhagor o fanylion am wneud cais am swyddi prentisiaeth.

Mae amrywiol gymwysterau galwedigaethol BTEC a City & Guilds ar gael a gallent eich helpu i ddechrau ar yr yrfa hon - gweler isod am ragor o fanylion.

Gallech wneud cwrs ar Brofi Dyfeisiau Cludadwy. Bydd yn dangos ffyrdd eraill i chi ddarparu gwasanaeth i'ch cwsmeriaid. Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi dysgu:

 • Diogelwch trydanol
 • Ynysu a daearu
 • Sut i ddefnyddio Peiriant Profi Dyfeisiau Cludadwy
 • Mathau o offer trydanol, eu defnydd a'u profi
 • Sut i ddefnyddio offer profi eraill ar gyfer Profi Dyfeisiau Cludadwy

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio fel Trydanwr yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Dilyniant

Gall Profwyr Dyfeisiau Cludadwy gamu ymlaen i swyddi arbenigol neu swyddi arweinwyr tîm ar ôl cael rhagor o hyfforddiant a phrofiad. Mae rhai Profwyr Dyfeisiau Cludadwy cymwys a phrofiadol yn mynd yn hunangyflogedig.

Petaech chi eisiau symud ymlaen i swyddi lefel uwch, gallai HNC, HND, gradd sylfaen neu radd mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig neu Beirianneg Gwasanaethau Adeiladu helpu.

Cymwysterau

Fel arfer, i gael eich derbyn i Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd arnoch angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch, efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

City & Guilds

Cyfeiriad 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD

Ffôn 020 7294 2468

E-bost learnersupport@cityandguilds.com

Gwefan www.cityandguilds.com

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English