Artist Effeithiau Gweledol (VFX)

Adwaenir hefyd fel

 • Artist Effeithiau Gweledol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Artist VFX, byddwch yn creu'r effeithiau arbennig ar gyfer golygfeydd mewn ffilmiau a theledu.

Efallai byddwch yn gweithio gyda dylunwyr creadigol eraill, fel Artistiaid, Datblygwyr a Dylunwyr, i greu'r effeithiau arbennig hyn.

Efallai byddwch yn creu effeithiau fel:

 • glaw
 • gwynt
 • ffrwydradau
 • dinistrio
 • mwg
 • tân

Mae Artistiaid VFX yn defnyddio byrddau stori gyda disgrifiadau ysgrifenedig er mwyn dechrau dylunio'r effaith weledol.

Pan gytunir ar y bwrdd stori, byddwch yn defnyddio meddalwedd cyfrifiadurol a'ch gwybodaeth i greu'r effeithiau gweledol a'r darluniau, a fydd yn cael eu dangos i gynhyrchwyr a golygwyr y rhaglen.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Artist VFX, bydd angen y canlynol arnoch:

 • meddwl creadigol
 • gallu defnyddio pecynnau meddalwedd
 • sgiliau TG
 • llygad graff am fanylion
 • sgiliau cyfathrebu da
 • hyblygrwydd, oherwydd efallai byddwch yn creu gwahanol fathau o effeithiau

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras:

 • Cychwynnol: £20,500 - £22,500
 • Gyda phrofiad: £24,000 - £27,500
 • Safleoedd uwch: £29,000 - £32,000

Oriau gwaith

Efallai bydd angen gorffen yn hwyr a gweithio dros y penwythnos, yn enwedig wrth i ddyddiadau cau nesáu.

Ble allwn i weithio?

Mae cyfleoedd i Artistiaid VFX ar gael gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Mae'r cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau cynhyrchu darlledu, stiwdios dylunio a chwmnïau sydd ynghlwm ag effeithiau gweledol.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar yr holl brif fyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch, ac yn Y Ganolfan Waith a Mwy.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Mynediad

Nid oes llwybr mynediad penodol ar gyfer y swydd hon, ond mae gan lawer o newydd-ddyfodiaid radd, gradd sylfaen neu HND mewn TG neu ddylunio graffeg. Hefyd, gallech astudio cyrsiau eraill, gan gynnwys:

 • peirianneg drydanol
 • peirianneg â chymorth cyfrifiadur
 • dylunio 3D
 • celfyddydau delweddau sy'n symud

Mae Prentisiaeth Lefel Uwch hefyd yn fan cychwyn da. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau – Sut mae gwneud cais', am ragor o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau.

Bydd angen i chi greu portffolio, sy'n cynnwys tâp arddangos o'ch gwaith.

Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Hyfforddiant

Os hoffech dderbyn mwy o hyfforddiant, mae Future Learn yn cynnig cwrs mewn effeithiau gweledol.

Mae'r cwrs ar gyfer unrhyw un sy'n awyddus i ddeall rôl Artistiaid VFX ym myd ffilmiau.

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi dysgu:

 • technegau sgrin werdd
 • tracio symudiadau
 • graddio lliwiau

Mae'r Creative Skillset yn cefnogi'r rhaglen hon.

Efallai bydd cyrsiau eraill ar gael yn eich ardal.

Profiad gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio ym maes dylunio graffeg neu animeiddio yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Dilyniant

Pan fyddwch wedi ennill profiad a gwybodaeth fel Artist VFX, gallech weithio eich ffordd tuag at fod yn Olygydd neu Gynhyrchydd.

Cymwysterau

Y gofynion arferol ar gyfer cael eich derbyn ar gwrs gradd dylunio graffeg yw:

 • 3 Lefel A
 • 5 TGAU gan gynnwys Saesneg a mathemateg fel arfer

Byddai cymwysterau celf, dylunio a thechnoleg, a phynciau technegol fel TG yn ddefnyddiol.

Er mwyn cael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer bydd angen 5 TGAU ar radd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

Fel arfer, bydd angen i chi gyflwyno portffolio/tâp arddangos cynhwysfawr sy'n dangos eich potensial.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Lefel A.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Future Learn

Gwefan www.futurelearn.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English