Artist CGI

Adwaenir hefyd fel

 • Cartwnydd
 • Animeiddiwr 2D
 • Animeiddiwr 3D

Gweithgareddau Gwaith

Fel Artist CGI, byddwch yn creu delweddau wedi'u hanimeiddio gan ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadurol. Efallai byddwch yn arbenigo mewn ffilmiau, rhaglenni teledu neu'r diwydiant gemau.

Yn gyntaf, byddwch yn siarad â'ch cleientiaid am y gwaith sydd ei angen arnynt. Efallai byddant yn gofyn i chi greu cymeriadau, gwrthrychau, effeithiau arbennig neu leoliadau ar gyfer animeiddiadau.

Yna, byddech yn creu bwrdd stori i ddangos y naratif a'r sgript ar gyfer eich cleient, gan wneud unrhyw newidiadau os oes angen.

Pan fydd y bwrdd stori wedi'i gytuno, byddech yn defnyddio'r meddalwedd cyfrifiaduol a'ch gwybodaeth i lunio brasluniau 2D a 3D, gweithiau celf a darluniau, y byddwch yn eu dangos i'r cleient.

Yna, byddech yn datblygu'r brasluniau ac yn dechrau gwneud i'r animeiddiadau symud gan ddefnyddio cyfres o luniau. Gallai hyn fod yn dilyn darn o gerddoriaeth neu segment sain, fel siarad, i'w gynnwys yn yr animeiddiad.

Pan fydd hwn wedi'i orffen, gallech weithio gyda Golygyddion i greu'r gwahanol haenau o animeiddio. Gallai hyn gynnwys graffeg, cymeriadau, unrhyw effeithiau arbennig a chefndiroedd.

Gallech fod yn gweithio gyda thîm mawr o Brintwyr, Arbenigwyr Marchnata, Ysgrifenwyr Copi, Dylunwyr a Ffotograffwyr.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Artist CGI, bydd angen y canlynol arnoch:

 • meddwl creadigol a dychymyg gweledol cryf
 • llygad graff am fanylion
 • sgiliau arlunio, creu modelau a/neu ddefnyddio meddalwedd graffeg cyfrifiadur
 • sgiliau cyfathrebu da, os byddwch yn dod i gyswllt â chleientiaid
 • sgiliau TG a gwybodaeth am becynnau meddalwedd fel Flash a Cinema 4D
 • hyblygrwydd, oherwydd efallai byddwch yn newid rhwng gwahanol brosiectau

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras:

 • Cychwynnol: £20,500 - £22,500
 • Gyda phrofiad: £24,000 - £27,500
 • Safleoedd uwch: £29,000 - £32,000

Oriau gwaith

Efallai bydd angen gorffen yn hwyr a gweithio dros y penwythnos, yn enwedig wrth i ddyddiadau cau nesáu.

Ble allwn i weithio?

Mae cyfleoedd i Artistiaid CGI ar gael gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Mae cyflogwyr yn cynnwys:

 • cwmnïau gemau cyfrifiadur
 • cwmnïau cynyrchiadau darlledu
 • asiantaethau hysbysebu
 • stiwdios dylunio
 • cwmnïau sy'n ymwneud â chyhoeddi electronig

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Caiff swyddi gwag eu hysbysebu ar yr holl brif fyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd ar gael i Artistiaid CGI profiadol weithio'n llawrydd neu sefydlu eu cwmnïau eu hunain. Mae'n bosibl y bydd gwaith ymgynghori a chytundebau tymor sefydlog ar gael.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Nid oes llwybr mynediad penodol ar gyfer y swydd hon, ond mae gan nifer o newydd-ddyfodiaid radd, gradd sylfaen neu HND mewn animeiddio neu ddylunio graffeg. Hefyd, gallech astudio cyrsiau eraill, gan gynnwys:

 • celf a dylunio
 • peirianneg â chymorth cyfrifiadur
 • celfyddydau delweddau sy'n symud
 • peirianneg drydanol
 • darlunio
 • dylunio 3D

Mae gan Gyngor Sgiliau'r Sector y diwydiant, Creative Skillset, restr o gyrsiau prifysgol wedi'u hachredu ar ei wefan.

Mae Prentisiaeth Lefel Uwch hefyd yn lle da i ddechrau. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau – Sut mae gwneud cais', am ragor o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau.

Bydd angen i chi greu portffolio, yn cynnwys tâp arddangos o'ch gwaith.

Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Hyfforddiant

Os hoffech dderbyn mwy o hyfforddiant, mae Ysgol Cyfryngau Futureworks yn cynnig cwrs mewn animeiddio a modelu 3D.

Mae ar gyfer Artistiaid sy'n gweithio ym maes dylunio gweledol sydd â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau animeiddio.

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi dysgu:

 • sut i fodelu gwrthrychau cymhleth
 • dad-lapio a chreu gwead
 • sut i ddatblygu amgylcheddau 3D
 • y technegau animeiddio diweddaraf
 • animeiddio cymeriadau
 • rigio cymeriadau
 • sut i wneud i weadau a goleuadau edrych yn realistig

Efallai bydd cyrsiau eraill ar gael yn eich ardal.

Profiad gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio ym maes dylunio graffeg neu animeiddio'n ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Dilyniant

Pan fyddwch wedi ennill profiad a gwybodaeth fel Artist CGI, gallech weithio eich ffordd i fyny i fod yn Olygydd neu'n Gyhoeddwr.

Cymwysterau

Y gofynion arferol ar gyfer cael eich derbyn ar gwrs gradd mewn animeiddio yw:

 • 3 Safon Uwch
 • 5 TGAU gan gynnwys Saesneg a mathemateg fel arfer

Mae cymwysterau celf, dylunio a thechnoleg a phynciau technegol fel TG yn ddefnyddiol.

Gallech gael mynediad at gyrsiau gradd trwy gwblhau cwrs sylfaen celf yn llwyddiannus hefyd.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer, bydd angen 5 TGAU ar radd C/4 neu uwch arnoch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

Fel arfer, bydd angen i chi gyflwyno portffolio/tâp arddangos cynhwysfawr sy'n dangos eich potensial.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru'n gyfwerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Profiad

Byddai sgiliau a galluoedd perthnasol a enillwyd wrth weithio mewn stiwdio neu mewn cwmni cynhyrchu yn rhoi mantais i chi.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen er mwyn cael mynediad at eich dewis gradd neu gwrs HND, efallai gall cwrs mynediad mewn coleg neu brifysgol (e.e. Mynediad at Gelf a Dylunio) eich helpu. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol arnoch fel arfer, ond dylech gadarnhau manylion y cyrsiau unigol.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Futureworks Media School

Ffôn 0161 214 4600

E-bost info@futureworks.ac.uk

Gwefan futureworks.ac.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English