Pennaeth

Adwaenir hefyd fel

 • Pennaeth

Gweithgareddau Gwaith

Fel Pennaeth, byddwch yn sicrhau mai'r ysgol yw'r lle gorau posibl i ddisgyblion a staff gael profiad dysgu cadarnhaol.

Byddwch yn edrych ar berfformiad y disgyblion ac yn ysgrifennu adroddiadau ar berfformiad yr ysgol, y gellir eu dangos i fyfyrwyr newydd ac ymwelwyr.

Mae rhai Penaethiaid yn mynd i nosweithiau rhieni, er mwyn trafod unrhyw gwestiynau gan athrawon, rhieni neu ddisgyblion.

Efallai byddwch yn rheoli arian yr ysgol ac yn ystyried y ffordd orau o ddefnyddio'r adnoddau.

Mae dyletswyddau eraill yn cynnwys:

 • Datblygu ac ysgogi staff addysgu
 • Cynnal, adolygu a datblygu polisïau a gweithdrefnau ar gyfer hyrwyddo ymddygiad disgyblion
 • Cymryd rhan yn y broses o ddewis staff newydd
 • Cymryd rhan ym mhrosesau arfarnu staff
 • Sicrhau bod adeiladau a thir yr ysgol yn cael eu cadw mewn cyflwr da
 • Gweithio gyda'r llywodraethwyr i greu targedau ar gyfer cynnydd disgyblion

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Bennaeth, bydd angen y canlynol arnoch:

 • y gallu i annog, ysgogi ac ysbrydoli athrawon
 • sgiliau cyfathrebu
 • amynedd a thact
 • sgiliau trefnu a chynllunio da
 • gallu gweithio'n dda dan bwysau
 • sgiliau rheoli

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog (blynyddol) sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £37,000 - £44,500
 • Gyda phrofiad: £50,000 - £57,500
 • Safleoedd uwch: £62,000 - £69,500

Yn y sector preifat, mae cyflogau'n uwch yn gyffredinol, ond weithiau maen nhw'n gysylltiedig â graddfeydd cyflog y sector gwladol.

Oriau gwaith

Fel arfer, mae Penaethiaid yn gweithio o 8:30 am neu 9 yb tan 3:30 pm neu 4 yh, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, mae'r mwyafrif o Benaethiaid yn gweithio oriau ychwanegol. Yn aml, mae angen iddyn nhw weithio gyda'r nos a dros y penwythnos hefyd.

Ble allwn i weithio?

Ysgolion gwladol a phreifat yw'r cyflogwyr.

Hefyd, mae cyfleoedd i fod yn Bennaeth ysgol mewn gwledydd eraill a gydag elusennau.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu gan awdurdodau lleol ac yn y wasg leol a chenedlaethol, gan gynnwys The Guardian a The Times Educational Supplement (TES). Hefyd, mae byrddau swyddi ar gael, fel eTeach.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

I fod yn Bennaeth, fel arfer mae angen profiad fel Athro arnoch.

Gallwch ennill Statws Athro Cymwysedig (QTS) trwy hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA). Mae sawl llwybr HCA ar gael.

Gweler ein proffil gyrfa 'Athro/Athrawes' am ragor o fanylion. Bydd angen i chi feddu ar gymwysterau ym maes rheoli ysgolion hefyd er mwyn bod yn Bennaeth. Un o'r cymwysterau angenrheidiol yw'r cymhwyster proffesiynol cenedlaethol ar gyfer arweinyddiaeth uwch, neu'r cymhwyster proffesiynol cenedlaethol ar gyfer penaethiaid. Yn gyntaf, bydd angen i chi ddysgu am y chwe maes cynnwys er mwyn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i fod yn Arweinydd. Nodir y rhain isod:

 • strategaeth a gwelliant
 • addysgu a rhagoriaeth yn y cwricwlwm
 • arwain gydag effaith
 • gweithio mewn partneriaeth
 • rheoli adnoddau a pheryglon
 • cynyddu gallu

Profiad gwaith

Bydd cyflogwyr eisiau gweld bod gennych y sgiliau a'r ysgogiad sydd eu hangen er mwyn llwyddo fel Pennaeth. Gallai hyn olygu profiad gwaith â thâl neu wirfoddol yn y dosbarth, neu brofiad perthnasol arall gyda phlant a/neu bobl ifanc.

Is-raddedig

Mae'n bosibl cyflawni QTS trwy raddBEd neu BA/BSc gyda QTS. Yn enwedig ar lefel ysgol uwchradd, mae'r rhain yn nifer cyfyngedig o bynciau a chyrsiau. Mae graddau addysg gynradd gyda QTS weithiau'n eich galluogi i arbenigo mewn pwnc penodol.

Ôl-raddedig

Mae'r rhan fwyaf o ôl-raddedigion yn dilyn TAR mewn pwnc addysg uwchradd neu addysg gynradd. Mae rhai cyrsiau TAR addysg gynradd yn eich caniatáu i arbenigo mewn pwnc penodol. Fel arfer, mae'r cyrsiau'n para am flwyddyn amser llawn. Mae rhai cyrsiau rhan-amser dwy flynedd ar gael (ond nid ym mhob pwnc). Mae angen i chi ymgeisio trwy UCAS Hyfforddiant Athrawon.

Hefyd, mae'r cynllun cyflogaeth school direct ar gael: byddwch yn hyfforddi wrth weithio mewn ysgol. Y disgwyliad yw y byddwch yn mynd ymlaen i weithio yn yr ysgol neu grwp o ysgolion lle cawsoch eich hyfforddi, er nad oes sicrwydd y cewch eich cyflogi ar ddiwedd eich hyfforddiant.

Hyfforddiant

Pan fydd athrawon newydd gymhwyso'n ennill swydd, rhaid iddyn nhw gwblhau cyfnod ymsefydlu tri thymor, fel arfer o fewn un flwyddyn ysgol. Yna gallwch ddechrau gweithio eich ffordd at fod yn Bennaeth.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon wedi'i heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw euogfarnau, rhybuddiadau, ceryddau neu rybuddion sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, os yw'n gofyn i chi.

Cymwysterau

I gael lle ar radd, fel BEd, neu BA/BSc gyda QTS, bydd angen i chi fodloni gofynion cymhwyso eraill, gan ddibynnu ar y cwrs a'r pwnc. Bydd angen 2/3 TGAU arall ar radd C/4 ac uwch ac o leiaf 2 lefel A.

Mae dewisiadau eraill yn lle lefel A yn cynnwys:

 • Cymwysterau BTEC lefel 3
 • Y Diploma Bagloriaeth Cenedlaethol.

Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau'n amrywio, felly darllenwch y prosbectysau'n ofalus.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru'n gyfwerth ag un lefel A.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

I gael eich derbyn ar gyrsiau hyfforddi athrawon, fel arfer, bydd angen i chi fod wedi arsylwi rhai dosbarthiadau mewn ysgol gynradd neu uwchradd y prif ffrwd. Ar gyfer rhai cyrsiau, bydd angen profiad gwaith â thâl neu wirfoddol yn y dosbarth, neu brofiad perthnasol arall gyda phlant a/neu bobl ifanc.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i gael lle ar gwrs gradd, efallai gallech ddechrau un ar ôl cwblhau cwrs mynediad mewn coleg neu brifysgol. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau arnoch i ddechrau cwrs mynediad, ond dylech gadarnhau hyn gyda darparwr y cwrs.

Mae rhai cyrsiau TAR ar gael rhan-amser dros ddwy flynedd.

Os nad ydych chi'n hyderus iawn am eich gwybodaeth pwnc (uwchradd), neu nid oes gennych chi'r cymwysterau i ddechrau eich hyfforddiant ôl-raddedig yn syth, efallai gallech ddilyn cwrs Ymestyn Gwybodaeth Pwnc yn gyntaf. Bydd eich darparwr cwrs yn asesu p'un a oes angen i chi gynyddu neu ddiweddaru eich gwybodaeth. Mae'r cyrsiau hyn ar gael mewn nifer cyfyngedig o bynciau.

Dysgu o bell

Mae rhai cyrsiau TAR ar gael ar sail dysgu hyblyg. Er enghraifft, efallai gallech hyfforddi trwy ddysgu o bell ar y cyd ag ymarfer dysgu yn y dosbarth ac astudio ar y campws.

Hyfforddi ar sail cyflogaeth

Yn hytrach na mynd i'r brifysgol i wneud TAR, gall graddedigion ddilyn llwybr ar sail cyflogaeth. Mae hyn yn golygu hyfforddi mewn ysgol. Mae llwybrau ar sail cyflogaeth yn cynnwys School Direct, hyfforddiant cychwynnol athrawon a'r cynllun a gynigir gan Teach First. Am ragor o wybodaeth, ewch i 'Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant'.

Cyllid

Am wybodaeth am gyllid, ewch i wefan GOV.UK, neu Gyllid Myfyrwyr Cymru os ydych chi'n byw yng Nghymru.

Gwybodaeth Bellach

UCAS Teacher Training

Gwefan www.ucas.com/how-it-all-works/teacher-training

Teach First

Gwefan www.teachfirst.org.uk

GOV.UK

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English