Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Sgriniwr Clyw Babanod Newyddanedig

Sgriniwr Clyw Babanod Newyddanedig

Cyflwyniad

Fel Sgriniwr Clyw Babanod Newyddanedig, byddwch yn profi clyw babanod newyddanedig. Byddwch yn gweithio fel aelod o dîm mewn unedau babanod newyddanedig, wardiau ôl-enedigol ac mewn ysbytai a chlinigau. Byddwch ynghlwm ag amlygu pa fabanod sydd angen eu profi ac yn esbonio'r weithdrefn sgrinio.

Mae pob rhiant newydd yn cael cynnig prawf sgrinio'r clyw yn yr ychydig wythnosau ar ôl i'w baban gael ei eni.

Gweithgareddau Gwaith

Mae profion Sgrinio Clyw Babanod Newyddanedig yn canfod babanod sydd â nam clyw. Wrth ddarganfod problemau yn gynnar, gall darparu'r cymorth cywir. Mae'r profion fel arfer yn cael eu cynnal o fewn 4 i 5 wythnos ar ôl genedigaeth. Mae angen gwybodaeth arbenigol er mwyn profi clyw babanod.

Mae Sgriniwr Clyw Babanod yn defnyddio offer arbenigol i ddarganfod unrhyw broblemau.

Mae 2 fath o brofion clyw:

 • allyriadau otoacwstig awtomataidd (AOAE)
 • ymateb clywedol ymennydd systematig (AABR)

Ar gyfer y prawf AOAE, mae ffôn clust a meicroffon bach yn cael ei gosod yng nghlust y babi. Mesurir yr ymateb i'r seiniau sy'n cael eu chwarae yn agos i'r glust. Mewn clust iach, mae'r sain yn atseinio. Os oes nam clyw ar y babi, does dim atsain yn cael ei fesur.

Mae'r prawf AABR yn canfod y lefelau isaf o sain gall fabi ei glywed. Wrth i'r seiniau gael eu chwarae, mae electrodau yn nodi ymatebion o'r nerf clyw (creuanol). Mae'r nerf yma yn trawsyrru sain o'r glust i'r ymennydd.

Nid yw hi wastad yn bosib cael ymateb sicr gan y prawf cyntaf. Gall swn cefndir neu hylif yn y glust ansefydlogi'r babi. Yn yr achosion yma, gall y Sgriniwr Clyw Babanod Newyddanedig benderfynu gwneud ail brawf.

Weithiau rhoddir prawf AOAE i fabanod yn gyntaf. Os yw'r babi yn pasio'r prawf hwn, nid oes angen prawf AABR.

Pan fydd Sgriniwr Clyw Babanod Newyddanedig yn cwrdd â rhieni, maent yn esbonio'r hyn sydd am ddigwydd. Gall hyn fod yn amser ingol ac mae'n rhaid i'r Sgrinwyr dawelu meddwl y rhieni. Ar ôl derbyn y canlyniadau, bydd angen i'r Sgriniwr Clyw esbonio ystyr y canlyniadau i'r rhieni. Os oes problem, mae'r Sgriniwr Clyw yn esbonio'r camau nesaf i'r rhieni.

Mae Sgriniwr Clyw Babanod Newyddanedig, yn gweithio fel aelod o dîm awdioleg. Maent yn gweithio ochr yn ochr â Gwyddonwyr Gofal Iechyd, Nyrsys Newyddenedigol, Meddygon Teulu ac Ymwelwyr Iechyd

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Sgriniwr Clyw Babanod Newydd-anedig, bydd angen i chi fod yn:

 • hapus i drin babanod newydd-anedig
 • pwyllog a gallu cysuro
 • gallu esbonio gweithdrefnau i rieni
 • bodlon gweithio gyda phobl o bob math o gefndiroedd
 • gallu gweithio fel rhan o dîm ond gallu gweithio ar eich menter eich hun
 • gallu dilyn cyfarwyddiadau
 • gallu defnyddio cyfarpar.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae staff cymorth clinigol sy'n gweithio yn y GIG yn cael eu talu ar system gyflog Agenda ar gyfer Newid.

 • Gyda phrofiad -Band 3: £18,813 - £20,795

Oriau gwaith

Fel Sgriniwr Clyw Babanod Newyddanedig, gallech ddisgwyl gweithio oriau sylfaenol o tua 37.5 awr yr wythnos.

Efallai byddwch yn gweithio shifftiau, a all gynnwys gweithio gyda'r nos, dechrau'n gynnar a gweithio ar benwythnosau. Bydd telerau ac amodau yn wahanol i staff cymorth clinigol sy'n gweithio y tu allan i'r GIG.

Ble allen i weithio?

Mae'r cyflogwyr yn cynnwys:

 • y GIG (mewn ysbytai ac yn y gymuned)
 • darparwyr gofal iechyd preifat

Hefyd, mae cyfleoedd i weithio mewn gwledydd eraill (mae angen cymwysterau ychwanegol i weithio mewn rhai gwledydd).

Mae cyfleoedd yn codi mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ledled y DU.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae'r rhan fwyaf o ymddiriedolaethau'r GIG yn hysbysebu eu swyddi gwag ar wefan swyddi'r GIG> Mae rhai'n hysbysebu ar eu gwefannau eu hunain. Gallech ddod o hyd i restr o sefydliadau'r GIG ar NHS Choices.

Os ydych yn ymgeisio am swydd naill ai yn uniongyrchol yn y GIG neu mewn sefydliad sy'n darparu gwasanaethau'r GIG, bydd angen i chi ddangos sut mae gwerthoedd y GIG yn berthnasol i'ch gwaith bob dydd yn eich barn chi.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Mynediad Nid oes gofynion mynediad penodol ar gyfer sgrinwyr clyw babanod newyddanedig. Mae cyflogwyr yn disgwyl rhifedd a llythrennedd o safon uchel, ac efallai byddant yn gofyn am gymwysterau TGAU neu gyfwerth.

Profiad gwaith

Fel arfer, mae cyflogwyr yn gofyn am brofiad o weithio gyda phlant a theuluoedd. Hefyd, efallai byddant yn gofyn am brofiad o weithio gyda phobl fyddar. Gall hwn fod yn waith cyflogedig neu wirfoddol.

Gan ddibynnu ar y rôl, efallai bydd angen i gyflogwyr wirio a oes gennych chi gofnod troseddol. Bydd eich cynnig cyflogaeth yn dibynnu ar ddatgeliad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (sy'n cael ei alw'n wiriad DBS).

Hyfforddiant

Byddwch yn cael yr hyfforddiant sydd ei angen arnoch ar gyfer y swydd, gan gynnwys sut i ddefnyddio'r cyfarpar, iechyd a diogelwch a diogelu plant. Gall Sgrinwyr Clyw Babanod Newyddanedig ymuno â Chymdeithas Awdioleg Prydain (BSA) fel aelodau cyswllt. Mae'r BSA yn cynnig cynadleddau a chyfarfodydd lle gallwch ddiweddaru eich sgiliau a rhwydweithio â phobl eraill sy'n gweithio yn y maes.

Dilyniant

Gallech symud ymlaen i fod yn Gydlynydd Sgrinio Babanod Newyddanedig, yn goruchwylio ac yn trefnu gwaith tîm o sgrinwyr.

Hefyd, gall y rôl hon roi cyfle i chi symud i swyddi eraill yn y tîm gofal iechyd ehangach, neu roi'r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i gael eich derbyn i'r brifysgol. Gallech wneud cais i hyfforddi fel gweithiwr gofal iechyd proffesiynol, fel Bydwraig neu Nyrs neu Awdiolegydd.

Mae hon yn yrfa wych yn ei rhinwedd ei hun, a gall hefyd ddarparu llwyfan i gamu ymlaen i rolau eraill.

Cymwysterau

Efallai bydd cyflogwyr yn gofyn am gymhwyster nyrsio meithrinfa neu ofal plant, fel Diploma CACHE lefel 3 mewn gofal plant, BTEC neu gymhwyster galwedigaethol perthnasol.

Gwybodaeth Bellach

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

British Society of Audiology (BSA)

Cyfeiriad 80 Brighton Road, Reading, Berkshire RG6 1PS

Ffôn 0118 9660622

E-bost bsa@thebsa.org.uk

Gwefan www.thebsa.org.uk

British Academy of Audiology (BAA)

Cyfeiriad Blackburn House, Redhouse Road, Seafield, Bathgate, West Lothian, EH47 7AQ

Ffôn 01625 290046

E-bost admin@baaudiology.org

Gwefan www.baaudiology.org

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English