Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Peiriannydd Lifft

Peiriannydd Lifftiau

Cyflwyniad

Fel Peiriannydd Lifftiau, byddwch yn gwneud archwiliadau rheolaidd o'r lifftiau sy'n cael eu gwasanaethu gennych a

byddwch yn eu hatgyweirio.

Adwaenir hefyd fel

 • Peiriannydd Lifftiau
 • Peiriannydd Gwasanaeth Maes Lifftiau

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Lifftiau, byddwch yn mynd allan i wahanol gwmnïau ac yn gwasanaethu neu'n atgyweirio'r lifftiau yn yr adeilad.

Hefyd, gallech fod yn ymateb i argyfyngau, fel pobl sydd wedi mynd yn gaeth mewn lifft neu pan fydd lifft wedi torri.

Fel arfer, bydd yn rhaid i Beirianwyr Lifftiau ysgrifennu cofnodion ar bob lifft byddan nhw'n ei weld, er mwyn cadw cofnodion cywir.

Hefyd, gallech fod yn dangos offer newydd i gleientiaid. Gallai hyn gynnwys dangos ffyrdd gwahanol i gleientiaid adnewyddu eitemau neu osod eitemau newydd, fel:

 • Tu mewn newydd i lifftiau
 • Lloriau
 • Arddangosiadau paneli
 • Systemau cyfathrebu
 • Botymau a goleuadau

Hefyd, mae asesiadau risg yn un o'r dyletswyddau bydd rhaid i Beirianwyr Lifftiau eu cynnal fel rhan o'r gwasanaeth arferol.

Os na fydd y lifft yn cyrraedd safonau, gall fod angen i chi osod offer, llawr neu siafft lifft newydd fel ei fod yn cyrraedd safon diogel. Bydd yr asesiadau risg yn cynnwys ysgrifennu adroddiadau, dogfennau cyfreithiol a dogfennau yswiriant i'r cwmni rydych chi'n gweithio iddo hefyd.

Mae'n bosibl y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn fantais wrth i chi chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Beiriannydd Lifftiau, bydd arnoch angen:

 • gallu gweithio'n rhan o dîm
 • bod yn hapus i weithio mewn mannau cyfyng
 • sgiliau cyfathrebu da
 • sgiliau trefnu da
 • sgiliau rhagorol ar gyfer datrys problemau
 • profiad o ddylunio gyda chymorth cyfrifiadur
 • sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig da
 • gallu bod yn bwyllog a gweithio'n dda o dan bwysau
 • parodrwydd i ymgymryd â chyfrifoldeb am bob lifft rydych chi'n ei wasanaethu

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £22,000 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £28,000 - £34,500
 • Safleoedd uwch: £38,000 - £42,500

Oriau gwaith

Mae'r rhan fwyaf o Beirianwyr Lifftiau yn gweithio tua 35 i 40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, gall fod angen dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ar benwythnosau.

Gallech fod yn gweithio mewn mannau olewog, budr a chyfyng, felly bydd angen i chi allu gweithio yn yr amodau cyfyng hyn, yn enwedig mewn lifftiau hyn.

Ble allwn i weithio?

Gallai cyflogwyr fod yn asiantaeth gwasanaethu lifftiau neu gallech fod yn gweithio i gwmni penodol, yn yr adran cynnal a chadw.

Mae cyfleoedd ar gael i Beirianwyr Lifftiau gyda chyflogwyr ar draws y DU.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd yn codi i Beirianwyr Lifftiau profiadol weithio'n annibynnol, fel ymgynghorwyr.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Caiff gwyliau eu hysbysebu mewn papurau newyddion lleol/cenedlaethol, cyhoeddiadau'r diwydiant, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan Universal Jobmatch.

Hefyd, mae'n bosibl dod o hyd i swyddi drwy asiantaethau recriwtio peirianneg arbenigol, hysbysfyrddau swyddi ar y rhyngrwyd a gwefannau cyrff proffesiynol peirianneg.

Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd swyddi wedi'i anelu at bobl â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd:

www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/engineering/ax

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Mynediad Fel arfer, mae Peirianwyr Lifftiau yn cwblhau gradd berthnasol mewn peirianneg.

Mae Prentisiaeth Lefel Uwch neu Brentisiaeth Radd yn fan cychwyn da hefyd. Edrychwch ar ein herthygl 'Prentisiaethau - Sut i wneud cais', am ragor o wybodaeth ynghylch ymgeisio am brentisiaethau.

Mae nifer fawr o gyrsiau ar gael mewn peirianneg lifftiau/peirianneg fecanyddol. Mae rhai cyrsiau'n cael eu cyfuno, er enghraifft, gyda pheirianneg gweithgynhyrchu.

Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau', am ragor o fanylion.

Hyfforddiant

I fod yn Beiriannydd Lifftiau, gallech ennill statws trwy broffesiynau Peiriannydd Siartredig neu Beiriannydd Corfforedig. Gallai hyn roi mantais i chi!

I gofrestru fel Peiriannydd Siartredig neu Beiriannydd Corfforedig, rhaid i chi ymuno â sefydliad proffesiynol peirianneg sydd wedi'i drwyddedu gan y Cyngor Peirianneg. Bydd yn rhaid i chi ddangos ymrwymiad a chymhwysedd ar gyfer y cwrs i gofrestru.

Mae llwybrau at statws Peiriannydd Siartredig yn cynnwys cwblhau:

 • Gradd anrhydedd wedi'i hachredu mewn peirianneg neu dechnoleg, ynghyd â Gradd Feistr briodol neu Ddoethuriaeth mewn peirianneg sydd wedi'i hachredu gan sefydliad proffesiynol peirianneg, neu ddysgu pellach priodol hyd at lefel Meistr
 • Neu radd MEng integredig, wedi'i hachredu.

Mae llwybrau at statws Peirianneg Corfforedig yn cynnwys cwblhau:

 • Gradd Faglor neu anrhydedd wedi'i hachredu, mewn peirianneg neu dechnoleg.
 • Neu HNC, HND neu radd sylfaen mewn peirianneg neu dechnoleg, ynghyd â dysgu pellach priodol hyd at lefel gradd
 • Neu NVQ lefel 4, sydd wedi'i gymeradwyo gan sefydliad peirianneg trwyddedig

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol mewn swydd beirianneg (er enghraifft peirianneg trydanol a mecanyddol) yn ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Byddai profiad o ddefnyddio dylunio trwy gymorth cyfrifiadur hefyd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer dechrau yn yr yrfa hon.

Os hoffech ragor o wybodaeth am gymhwyso'n Beiriannydd Lifftiau, mae gan Gymdeithas y Diwydiant Lifftiau ac Esgaladuron neu 'Tomorrow’s Engineers' lawer o wybodaeth am addysg, hyfforddiant ac astudiaethau achos i chi ei darllen. Gallai hyn roi mwy o brofiad i chi o'r pethau sy'n digwydd mewn swyddi peirianneg a gweld p'un ai peirianneg yw'r yrfa i chi.

Dilyniant

Yn dibynnu ar eu cymhwyster, gall Peirianwyr Lifftiau gamu ymlaen trwy ymgymryd â mwy o gyfrifoldeb am reoli prosiectau a thimau o beirianwyr.

Mae rhai peirianwyr yn dewis gweithio'n hunangyflogedig neu dderbyn gwaith contract llawrydd.

Cymwysterau

Bydd angen gradd arnoch mewn peirianneg fecanyddol, electronig neu wasanaethau adeilad i fod yn Beiriannydd Lifftiau.

I gael lle ar gwrs gradd, bydd yn rhaid i chi gwblhau Safon Uwch. Byddai o leiaf ddau Safon Uwch mewn pynciau perthnasol, fel mathemateg, mecaneg neu ffiseg, yn ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Mae llwybrau eraill ar gael ar gyfer bod yn Beiriannydd Lifftiau hefyd. Gallwch wneud cymhwyster BTEC lefel 3, neu gwrs HNC neu HND mewn peirianneg fecanyddol, trydanol neu electronig.

I gael eich derbyn ar brentisiaeth ganolradd, bydd angen o leiaf 5 TGAU gradd A* - C neu 9 – 4 arnoch mewn pynciau sy'n cynnwys mathemateg a Saesneg, a byddai gwyddoniaeth yn ddefnyddiol iawn.

Gwybodaeth Bellach

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Engineering Council

Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

Ffôn 020 3206 0500

Gwefan www.engc.org.uk

Institution of Engineering and Technology (IET)

Cyfeiriad Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage, Hertfordshire SG1 2AY

Ffôn 01438 313311

E-bost postmaster@theiet.org

Gwefan www.theiet.org

Institution of Mechanical Engineers (IMechE)

Cyfeiriad 1 Birdcage Walk, Westminster, London SW1H 9JJ

Ffôn 020 7222 7899

E-bost enquiries@imeche.org

Gwefan www.imeche.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

The Lift & Escalator Industry Association

E-bost enquiries@leia.co.uk

Gwefan www.leia.co.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English