Rheolwr Materion Rheoleiddiol

Cyflwyniad

Fel Rheolwr Materion Rheoleiddiol, byddwch yn rheoli Swyddogion Materion Rheoleiddiol wrth gynllunio a chyfeirio gweithgareddau cynhyrchu busnes, gan wneud yn siwr eu bod yn cyd-fynd â'r gyfraith a rheoliadau.

Adwaenir hefyd fel

 • Rheolwr Materion Cydymffurfiaeth

Gweithgareddau Gwaith

Fel Rheolwr Materion Rheoleiddiol, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod busnesau yn cadw at y gyfraith pan fyddant yn cynhyrchu cynhyrchion mewn diwydiant sy'n cael ei reoleiddio, er enghraifft cynhyrchion fferyllol, bancio, ynni ac ati.

Hefyd, byddwch yn archwilio materion amgylcheddol busnesau, fel defnyddio sylweddau gwenwynig a'u hôl troed carbon. Yr ôl troed carbon yw faint o garbon deuocsid sydd wedi'i ryddhau i'r atmosffer o fusnes pan fydd yn cynhyrchu cynhyrchion i'r cyhoedd.

Gallech hefyd fod yn rhan o waith monitro cyflwyno cyfreithiau a rheoliadau newydd. Enghraifft o hyn yw ystyried sut gallai cyfreithiau a rheoliadau amgylcheddol newydd effeithio ar fusnes a sut maent yn gweithredu yn eu diwydiant.

Gallech gynnal archwiliadau, arolygiadau ac adalw cynhyrchion os nad yw'r busnesau'n cydymffurfio â'r cyfreithiau a'r rheoliadau. Mae hyn hefyd yn cynnwys cwynion gan gwsmeriaid, er enghraifft, nid yw sgîl-effeithiau cyffur lladd poen wedi'u disgrifio ar daflen neu ar focs y cyffur.

Pan ddaw cyffur newydd i'r farchnad, efallai byddwch chi'n paratoi'r dogfennau a'r cynlluniau, i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â chyfreithiau'r diwydiant.

Hefyd, gallech fod yn rhoi arweiniad ar ddylunio, datblygu a marchnata cynnyrch newydd.

Mae'n bosibl y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn fantais wrth i chi chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Rheolwr Materion Rheoleiddiol, byddwch angen:

 • sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • gallu deall gwybodaeth gymhleth
 • gallu defnyddio iaith glir a chryno i esbonio pethau i fusnesau
 • sgiliau trefnu da
 • y gallu i weithio'n dda o dan bwysau
 • sgiliau rhifedd - y gallu i ddeall datganiad ariannol a dehongli cyfrifon
 • sgiliau TG

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog isod yn rhai bras

 • Cychwynnol: £31,500 - £35,000
 • Gyda phrofiad: £38,000 - £45,000
 • Safleoedd uwch: £50,500 - £58,500

Oriau gwaith

Fel Rheolwr Materion Rheoleiddiol, gallwch ddisgwyl gweithio oriau hir pan fyddwch chi'n cwblhau prosiect penodol. Gallai fod angen gwneud gwaith achlysurol ar benwythnosau ac yn hwyr y nos hefyd.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr Rheolwyr Materion Rheoleiddiol yn cynnwys cwmnïau fel cynhyrchwyr cosmetigau, ffatrïoedd cynhyrchion fferyllol neu gynhyrchwyr cynhyrchion milfeddygol.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar yr holl brif hysbysfyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae angen gradd mewn mathemateg neu wyddorau meddygol i fod yn Rheolwr Materion Rheoleiddiol yn y diwydiant fferyllol.

Hefyd, gallwch ddechrau ar yr yrfa hon gyda phrofiad neu radd mewn:

 • biocemeg
 • biodechnoleg
 • cemeg
 • gwyddorau bywyd
 • meddygaeth
 • ffarmacoleg

Hefyd, bydd angen llawer o brofiad arnoch o fewn y diwydiant ac o'r rheoliadau sy'n effeithio arno.

Hyfforddiant

Os hoffech gael rhagor o hyfforddiant, mae gan y Sefydliad Gweithwyr Proffesiynol Materion Rheoleiddiol (TOPRA) gwrs ar hanfodion materion rheoleiddiol fferyllol.

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi dysgu am:

 • gefndir materion rheoleiddiol
 • datblygiad cyffuriau
 • treialon clinigol
 • Strategaethau marchnata
 • gweithdrefnau Ewropeaidd
 • rheolaeth cylchred oes

Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn eich ardal chi.

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio mewn maes fferyllol neu gyfreithiol yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon. Byddai profiad o reoli prosiectau yn helpu i roi mantais i chi hefyd.

Dilyniant

Ar ôl i chi ennill digon o brofiad, gallech weithio'ch ffordd i fyny'r hierarchaeth i fod yn Bennaeth Materion Rheoleiddiol.

Cymwysterau

Fel arfer, i gael lle ar gwrs gradd, bydd arnoch angen:

 • 3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg

Mae cymwysterau eraill yn aml yn dderbyniol yn lle Safon Uwch, er enghraifft:

 • cymhwyster BTEC lefel 3 (bydd pwnc fel gwyddor feddygol gymhwysol yn helpu i roi mantais i chi)
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Safon Uwch.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

TOPRA

E-bost info@topra.org

Gwefan www.topra.org

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English