Peiriannydd Risg Llifogydd

Cyflwyniad

Fel Peiriannydd Risg Llifogydd, byddwch yn ystyried gwahanol ddulliau o leihau risg llifogydd mewn trefi a dinasoedd.

Adwaenir hefyd fel

 • Peiriannydd Adeiladu
 • Peiriannydd Perygl o Lifogydd Arfordirol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Risg Llifogydd, byddwch yn defnyddio eich gwybodaeth a'ch arbenigedd i adeiladu strwythurau a fydd yn helpu i leihau'r risg llifogydd mewn trefi, dinasoedd a thraethau. Gallech fod yn gweithio ar y strwythurau canlynol:

 • argaeau
 • argloddiau
 • rhwystrau a gatiau
 • rhwydweithiau draenio
 • gorsafoedd pwmpio
Yna, bydd y strwythurau hyn yn cael eu defnyddio i gael gwared â dwr storm a dwr arwyneb a all achosi llifogydd yng nghartrefi a busnesau pobl. Hefyd, byddwch yn defnyddio eich gwybodaeth er mwyn edrych ar reoli afonydd, dyfrffyrdd a'r môr. Defnyddir technegau fel maethu traethau ac adfer er mwyn helpu i ddeall llif y dwr ger traethau, trefi a dinasoedd. Fel arfer, byddwch yn defnyddio dylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD)neu becynnau modelu gwybodaeth am adeiladau (BIM) ar gyfer y gwaith hwn. Gyda'ch gradd mewn peirianneg sifil, byddwch yn defnyddio eich arbenigedd er mwyn rhagweld risg llifogydd gan ddefnyddio eich gwybodaeth am:
 • llif hydroleg a hydrolig
 • cludo gwaddod, a all rwystro draeniau ac argaeau
 • tonnau, llanw a cherrynt y môr
 • geomorffoleg - yma byddwch yn edrych ar y tirlun i weld sut all prosesau arwyneb y ddaear, megis aer, dwr ac ia, newid y tirlun hwnnw
I helpu pobl i amddiffyn eu cartrefi a'u busnesau, byddwch yn monitro, rhagweld ac yn rhybuddio sefydliadau am unrhyw risg llifogydd. Mae hyn yn cynnwys y gwasanaethau brys, os bydd angen gwneud atgyweiriadau a gosod amddiffyniadau llifogydd dros dro cyn i'r storm gyrraedd y dref, dinas neu draeth. Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Beiriannydd Risg Llifogydd, byddwch angen:

 • gallu dadansoddi a datrys problemau
 • hyder i oruchwylio pobl eraill
 • bod yn weithiwr tîm da
 • sgiliau trefnu da
 • sgiliau mathemateg
 • diddordeb mewn ffiseg
 • sgiliau TG da a rhywfaint o brofiad o ddefnyddio meddalwedd CAD

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwyn: £30,500 - £34,000
 • Gyda phrofiad: £37,000 - £45,000
 • Mae Uwch Beirianwyr Risg Llifogydd yn ennill £48,000 - £53,000
Oriau gwaith Mae'r rhan fwyaf o Beirianwyr Risg Llifogydd yn gweithio tua 35-40 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai byddwch yn dechrau'n gynnar ac yn gorffen yn hwyr, ac efallai bydd angen i chi weithio ar rai penwythnosau, yn enwedig wrth i derfynau amser nesáu. Ble allwn i weithio? Mae'r cyflogwyr yn gwmnïau ymgynghoripeirianneg, contractwyr adeiladu a pheirianneg sifil, awdurdodau lleol, a chwmnïau nwy, dwr a thrydan. Mae cyflogwyr eraill yn cynnwys y Gwasanaeth Sifil, y diwydiant gweithgynhyrchu a'r lluoedd arfog. Mae cyfleoedd ar gyfer Peirianwyr Risg Llifogydd yn codi gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Mae cyfleoedd ar gael i Beirianwyr Risg Llifogydd ar brosiectau mewn gwledydd eraill, yn Ewrop a ledled y byd. Gallai'r yrfa hon gynnwys gweithio i asiantaeth. Hunangyflogaeth Mae cyfleoedd ar gael i Beirianwyr Risg Llifogydd weithio'n annibynnol, fel ymgynghorwyr. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a chyflogwyr ac ar Find a Job(www.gov.uk/jobsearch). Mae'r cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi a chysylltu â chyflogwyr posibl. Dylech sicrhau bod eich proffil yn eich cyflwyno mewn ffordd broffesiynol a fydd yn apelio at gyflogwyr posibl. Darllenwch ein herthygl wybodaeth gyffredinol 'Dod o hyd i waith ar-lein'. Mae GreenJobs yn fwrdd swyddi ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/civil-engineer/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae angen gradd achrededig Meistr mewn Peirianneg (MEng) neu radd Baglor mewn Peirianneg (BEng) ag anrhydedd mewn peirianneg sifil, neu bwnc perthnasol, er mwyn bod yn Beiriannydd Siartredig. Gellir astudio'r rhain fel cyrsiau rhyngosod, sy'n cynnwys profiad gwaith.

Gallech wneud gradd sylfaen, HNC neu HND mewn peirianneg sifil cyn symud ymlaen i gwrs gradd llawn. Efallai bydd y cymwysterau uchod yn rhoi mynediad i chi i'r yrfa hon, ond bydd angen i chi gael hyfforddiant pellach wedi'i gymeradwyo er mwyn cymhwyso'n llawn.

Gall Sefydliad y Peirianwyr Sifil ddarparu rhestrau o gyrsiau achrededig.

Mae Prentisiaeth Uwch, Lefel Uwch neu Brentisiaeth Gradd hefyd yn fan cychwyn da. Gallech astudio NVQfel rhan o'ch prentisiaeth.

Hyfforddiant

Ar ôl ennill gradd neu radd sylfaen/HNC/HND, rhaid i chi wneud cyfnod o hyfforddiant a phrofiad wedi'i gymeradwyo gyda chyflogwr a phasio adolygiad proffesiynol i gymhwyso'n llawn.

Profiad gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio yn y diwydiant adeiladu neu fel technegydd peirianneg, yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Dilyniant

Gall Peirianwyr Risg Llifogydd profiadol fynd ymlaen i swyddi prif beiriannydd. Gall rhai peirianwyr sifil fod yn hunangyflogedig.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Uwch neu Lefel Uwch, bydd angen o leiaf pump TGAU gradd A*-C neu 9-4, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, a dau Lefel A, o bosibl.

I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, bydd angen o leiaf 2 Lefel A fel arfer.

I gael mynediad i gwrs gradd mewn peirianneg sifil, bydd angen y canlynol arnoch fel arfer:

 • 2/3 Lefel A, gan gynnwys mathemateg neu ffiseg
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch yn eich pynciau Lefel A
 • 2/3 TGAU arall gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth

Mae cymwysterau eraill yn aml yn dderbyniol fel dewisiadau yn lle Lefel A, er enghraifft:

 • cymhwyster BTEC lefel 3 mewn peirianneg sifil
 • Y Diploma Bagloriaeth Rhyngwladol

Mae rhai prifysgolion yn cynnig cyrsiau sylfaen i ymgeiswyr sydd heb gymwysterau mathemateg a gwyddoniaeth priodol.

I gael mynediad at HNC, HND neu radd sylfaen perthnasol, bydd angen y canlynol arnoch:

 • 1 Lefel A, gyda mathemateg, ffiseg a gwyddor peirianneg yn ddelfrydol
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch yn eich pynciau Lefel A
 • 3/4 TGAU arall C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru fel cymhwyster cyfwerth ag un Lefel A.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Bydd pobl heb gymwysterau neu sgiliau perthnasol, yn y diwydiant adeiladu neu fel technegydd peirianneg, yn cael trafferth dod o hyd i gyflogaeth.

Mae ymgeiswyr ar lefel technegydd peirianneg yn debygol iawn o lwyddo yn y swydd.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol er mwyn cael mynediad at y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, efallai byddai cwrs mynediad (e.e. Mynediad i Beirianneg) mewn coleg neu brifysgol yn lle da i ddechrau.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u dylunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech wirio hyn gyda cholegau unigol.

Gall pobl nad ydynt yn meddu ar y cymwysterau academaidd arferol fod yn aelodau o Sefydliad y Peirianwyr Sifil trwy'r llwybr Technical Report. Gweler gwefan yr ICE am arweiniad ar y gofynion mynediad.

Mae llawer o sefydliadau'n cynnig cyrsiau ôl-raddedig perthnasol trwy ddysgu o bell.

Cyllid

Mae Ysgoloriaethau ICE Quest ar gael i ymgeiswyr sydd â chynnig amodol i gwrs achrededig ICE mewn peirianneg sifil.

Mae nawdd ar gael ar gyfer astudio ar lefel addysg uwch trwy'r cwmnïau adeiladu mwy.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

Construction Employers Federation (CEF)

Irish enquiries

Cyfeiriad 143 Malone Road, Belfast BT9 6SU

Ffôn 028 9087 7143

E-bost mail@cefni.co.uk

Gwefan www.cefni.co.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English