Gosodwr Peipiau

Cyflwyniad

Mae Plymwyr yn gosod, yn atgyweirio ac yn cynnal a chadw'r cyflenwad dwr, y draenio a'r gwres canolog mewn tai a lleoliadau eraill. Maen nhw'n defnyddio amrywiaeth o declynnau i wneud eu gwaith.

Gweithgareddau Gwaith

Fel Gosodwr Peipiau, byddwch yn grefftwr medrus, sy'n arbenigo ar osod, atgyweirio a chynnal a chadw peipiau sy'n cludo hylifau, nwyon neu gemegau ar draws adeilad neu safle penodol.

Gall y math o adeilad rydych chi'n gweithio arno gynnwys gorsaf bwer, adeilad swyddfa, ysgol neu ganolfan siop - unrhyw fath o adeilad lle mae angen system o beipiau er mwyn iddo weithio'n gywir.

Pan fyddwch yn dechrau ar orchwyl newydd, byddwch yn darllen glasbrintiau'r gwaith a manylebau'r gwaith i'ch helpu i gydosod a gosod y peipiau fel eu bod yn ofynnol ar gyfer yr orchwyl.

Wrth osod peipiau newydd, rhaid i chi ddewis y darn o beipen i ddechrau a pheipen o ba ddefnydd sydd ei hangen - dur gwrthstaen, aloi dur, haearn, copr, alwminiwm, neu blastig? Bydd hyn yn dibynnu ar yr hyn mae disgwyl i'r beipen ei gludo.

Pan fyddwch wedi penderfynu ar y deunydd ac ar hyd y beipen, gall fod angen i chi blygu'r beipen, trwy beiriant neu gyda chwythlamp. Yna, pan fydd yn ei lle, gallech ddefnyddio sgiliau weldio i osod pibellau metel yn eu lle gofynnol a llenwi unrhyw fylchau posibl. Mae peipiau plastig yn cael eu huno trwy ddull o'r enw smentio, neu ymdoddi (defnyddio aer poeth i doddi ac uno'r rhannau plastig).

Fel y gallwch ddychmygu, mae angen llawer o sgiliau gwahanol ar gyfer y rôl hon, gan gynnwys:

 • arc-weldio
 • weldio aer poeth
 • sodro.

Bydd angen i chi ddefnyddio teclynnau, darnau o offer a pheiriannau gwahanol i'ch helpu chi wrth eich gwaith, gan gynnwys:

 • haclif
 • offer torri peipiau
 • chwythlamp
 • offer torri edau
 • craeniau uwchlaw i symud deunyddiau trwm.

Mae'n bosibl y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn fantais wrth i chi chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Osodwr Peipiau, bydd arnoch angen:

 • sgiliau ymarferol da
 • gallu gweithio'n gywir iawn
 • gweithio'n ofalus, gan ddilyn manylebau ac, yn aml, dehongli cynlluniau a lluniadau
 • ymwybyddiaeth o bwysigrwydd iechyd a diogelwch yn y diwydiant hwn
 • byddai sgiliau weldio a sodro yn fantais fawr!
 • gallu gweithio'n rhan o dîm a gallu gweithio ar eich pen eich hun

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £17,500 - £18,500
 • Gyda phrofiad: £20,000 - £23,500
 • Safleoedd uwch: £25,500 - £29,500
.

Oriau gwaith

Fel Gosodwr Peipiau, gallwch ddisgwyl gweithio 37.5 awr yr wythnos. Gallai goramser, gan gynnwys gweithio ar ddydd Sadwrn, fod ar gael.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn gontractwyr adeiladu mewn trefi a dinasoedd ar draws y DU a'r byd.

Gallai'r yrfa hon gynnwys gweithio i asiantaeth.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd yn codi i Osodwyr Peipiau profiadol weithio fel contractwyr hunangyflogedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newyddion lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch).

Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi a chysylltu â chyflogwyr posibl. Gwnewch yn siwr bod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol, a fydd yn apelio i ddarpar gyflogwyr.

Darllenwch ein herthygl wybodaeth gyffredinol 'Dod o hyd i waith ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Nid oes gofynion mynediad penodol ar gyfer cymhwyso'n Osodwr Peipiau, ond mae cymwysterau galwedigaethol ar gael a allai helpu i roi mantais i chi. Mae cymwysterau galwedigaethol perthnasol yn cynnwys cymwysterau BTEC a City and Guilds.

Neu, gallech wneud cais am Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch a hyfforddi yn y gwaith. Pan fyddwch yn dechrau ar eich prentisiaeth, mae'n bosibl y byddwch yn gallu astudio am gymhwyster seiliedig ar waith, fel NVQ. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau – Sut mae gwneud cais', am ragor o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau.

Mae cyflogwyr yn rhoi pwys mawr ar brofiad weldio neu sodro a gallai hynny'ch helpu chi i gael gwaith yn y maes hwn.

Cynllun Tystysgrif Sgiliau Adeiladu (CSCS) Byddwch angen cerdyn CSCS (Construction Skills Certification Scheme) er mwyn gweithio ar safle. Mae'r cardiau yma'n profi eich bod yn gymwys i wneud y gwaith yr ydych yn cael ei gyflogi i'w wneud. Mae cerdyn CSCS yn costio oddeutu £36, a bydd rhaid i chi lwyddo ym mhrawf iechyd, diogelwch, ac amgylcheddol y Bwrdd Hyfforddi Diwydiant Adeiladu perthnasol. Bydd hyn yn costio £21. Yna byddwch yn cwblhau ffurflen gais ac yn talu'r cyfanswm o £57. Mae pedwar adran i'r ffurflen gais:

 • adran A Yn yr adran hon byddwch yn rhoi eich manylion personol ac yn atodi llun pasbort neu eich llun prawf Iechyd, Diogelwch, a'r Amgylchedd
 • adran B Yn yr adran hon byddwch yn rhoi manylion eich gwaith, ac yn nodi pa gerdyn yr ydych ei angen. Mae tri cherdyn gwahanol: sgil, crefft, a gweithredwr
 • adran C Yn yr adran yma bydd eich cyflogwr, eich cyn-gyflogwr, neu ddeiliad cerdyn CSCS yn datgan eich bod chi'n gymwys i gael cerdyn
 • adran D yma byddwch yn nodi anghenion y cerdyn a'r dystiolaeth y byddwch ei angen er mwyn derbyn cerdyn

Hyfforddiant

Pe hoffech chi hyfforddiant, mae BTEC yn cynnig cymhwyster lefel 2 ym maes adeiladau ar amgylchedd adeiledig. Ceir ystod o unedau dewisol a gorfodol yn rhan o'r cwrs, gan gynnwys:

 • egwyddorion adeiladu
 • dylunio adeiladau
 • technoleg adeiladu
 • iechyd a diogelwch yn y byd adeiladu
Gallai cyrsiau eraill fod ar gael i chi'n lleol.

Dilyniant

Yn y diwydiant adeiladu, mae'n bosibl gweithio i fyny o swyddi lefel crefftwr i swyddi rheoli, fel Rheolwr Safle Adeiladu.

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio ym maes weldio neu sodro yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch, bydd angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch, o bosibl yn cynnwys Saesneg a mathemateg.

Mae cymwysterau galwedigaethol perthnasol yn cynnwys:

 • Cymhwyster BTEC lefel 3 mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu
 • diplomâu lefel 2 a 3 City & Guilds mewn gwaith plymwr a gwresogi
 • diplomâu lefel 2 a 3 City & Guilds mewn crefft plymwr
 • cymhwyster lefel 1,2, a 3 City & Guilds mewn sgiliau weldio

Fel arfer, i ddechrau cwrs lefel 2 City & Guilds neu BTEC, bydd arnoch angen o leiaf 4 TGAU gradd D-G (3-1).

Fel arfer, i ddechrau cwrs lefel 3 City & Guilds neu BTEC, bydd arnoch angen o leiaf 4 TGAU gradd A*-C (9-4).

Fodd bynnag, gall gofynion mynediad canolfannau unigol amrywio. Mae'n bosibl y gallwch gael eich derbyn i un o'r cyrsiau heb unrhyw gymwysterau.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfyn oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau perthnasol, er enghraifft ym maes weldio neu sodro, yn ddefnyddiol.

Cyrsiau

Mae llawer o bobl yn dechrau'r yrfa hon drwy Brentisiaeth Lefel Ganolradd mewn Gwaith Plymwr a Gwresogi.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Ffôn 0844 5768777

Gwefan www.cscs.uk.com

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

SummitSkills

Skills for building services engineering sector

Cyfeiriad Vega House, Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes MK15 0DF

Ffôn 01908 303960

E-bost enquiries@summitskills.org.uk

Gwefan www.summitskills.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English