Rheolwr Swyddfa

Cyflwyniad

Fel Rheolwr Swyddfa, byddwch yn rheoli'r systemau gweinyddol sy'n gweithredu mewn swyddfa benodol, ac yn goruchwylio gweithgareddau holl staff y swyddfa. Gallech fod yn goruchwylio prosiectau penodol a'r bobl sy'n gweithio arnyn nhw, neu gallech fod yn gyfrifol am redeg y swyddfa yn gyffredinol.

Gweithgareddau Gwaith

Fel Rheolwr Swyddfa, byddwch yn rheoli'r systemau gweinyddol sy'n gweithredu mewn swyddfa benodol, ac yn goruchwylio gweithgareddau holl staff y swyddfa.

Gallech fod yn goruchwylio prosiectau penodol a'r bobl sy'n gweithio arnyn nhw, neu gallech fod yn gyfrifol am redeg y swyddfa yn gyffredinol.

Bydd tîm y swyddfa yn dibynnu arnoch i sicrhau bod popeth yn gweithredu fel y dylai. Eich nod fydd swyddfa sy'n gweithredu'n hwylus.

I gyflawni hyn, gallai eich cyfrifoldebau gynnwys:

 • gwneud yn siwr bod holl aelodau tîm eich swyddfa yn ymwybodol o'u rôl a sut maent yn cyfrannu at y broses
 • rheoli staff eraill swyddfa, gan gynnwys Cynorthwywyr Gweinyddol, Ysgrifenyddesau a Derbynyddion.
 • gweithio gyda'r tîm rheoli i greu a rheoli cyllidebau prosiectau - gan wneud yn siwr nad ydych yn gwario mwy na'r hyn sydd wedi'i neilltuo i chi
 • cynnal cofnodion adnoddau dynol cywir
 • delio â phroblemau TG ac archebu offer TG fel bo'r angen
 • rheoli arian parod
 • helpu gweithwyr newydd i ymgynefino (sefydlu)
 • cadarnhau bod ymrwymiadau cyfreithiol yn cael eu cyflawni, gan gynnwys rhywfaint o wybodaeth am gyfraith cyflogaeth
 • creu ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol
 • trefnu cyfarfodydd a threfnu apwyntiadau fel bo'r angen
 • cadw polisïau iechyd a diogelwch yn gyfredol.

Bydd eich union rôl yn dibynnu ar natur y sefydliad lle mae eich swyddfa. Ond, pa fath bynnag o swyddfa rydych chi'n gweithio ynddi, rhaid i chi allu cymell ac annog staff eich swyddfa i gyfrannu at swyddfa lwyddiannus. Os aiff pethau o le, bydd eich staff a'r Uwch Reolwyr yn disgwyl i chi ddatrys y broblem. Yn y swyddfa, gyda chi fydd y cyfrifoldeb!

Mae'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn gallu bod yn fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Rheolwr Swyddfa, bydd arnoch angen:

 • sgiliau trefnu da
 • hyder
 • sgiliau rheoli da a'r gallu i gymell pobl
 • gallu cynllunio a blaenoriaethu, a rheoli beichiau gwaith ac adnoddau
 • llygad craff a'r gallu i ddadansoddi gwybodaeth
 • sgiliau cyfathrebu cryf, ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • sgiliau rhyngbersonol da i ddelio gydag aelodau'r cyhoedd a staff
 • sgiliau TG da, er enghraifft i reoli, diweddaru a dethol gwybodaeth mewn taenlen neu gronfa ddata

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £23,000 - £25,500
 • Gyda phrofiad: £28,000 - £34,000
 • Safleoedd uwch: £38,000 - £42,500

Oriau gwaith

Fel arfer, byddwch yn gweithio 36 i 40 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae trefniadau gweithio hyblyg yn cynnwys gwaith rhan-amser a rhannu swydd.

Ble allwn i weithio?

Cewch waith mewn swyddfa gydag unrhyw fath o sefydliad, e.e. siop, ysgol, ffatri, warws, canolfan hamdden. Ble bynnag y bydd swyddfa, bydd angen Rheolwr Swyddfa!

Gallai'r yrfa hon gynnwys gweithio i asiantaeth. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein herthygl wybodaeth, Gweithio i Asiantaeth.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newyddion lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch).

Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi a chysylltu â chyflogwyr posibl. Gwnewch yn siwr bod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol, a fydd yn apelio i ddarpar gyflogwyr.

Darllenwch ein herthygl wybodaeth gyffredinol, 'Dod o hyd i waith ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Gall rhai cyflogwyr ofyn am addysg ar lefel gradd, ond mae pwys mawr yn cael ei roi ar brofiad yn y swydd hon, felly mae llawer o wahanol lwybrau mynediad.

Mae Prentisiaeth Canolradd, Lefel Uwch neu Uwch-brentisiaeth, yn fan cychwyn da, gan gwmpasu tair lefel mynediad wahanol. Byddwch yn dysgu am weithio mewn swyddfa a datblygu'r sgiliau rydych chi eu hangen i symud ymlaen yn y gwaith.

Hyfforddiant

Ar ôl cael eich cyflogi, byddwch yn aml yn cael eich hyfforddiant yn y gwaith, ynghyd â chyrsiau i ddatblygu'ch sgiliau proffesiynol a rhyngbersonol. Gallai rhai mathau o hyfforddiant arwain at gymwysterau proffesiynol.

Mae'r Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) yn cynnal amrywiaeth o gyrsiau byr ar gyfer pob lefel reoli. Hefyd, mae'n cynnig cymwysterau sy'n cael eu cydnabod yn genedlaethol, o'r Dyfarniad lefel 2 mewn Arwain Tîm (wedi'i anelu at Reolwyr dan Hyfforddiant), i'r Diploma lefel 8 mewn Arweinyddiaeth a Chyfeiriad Strategol (wedi'i anelu at Uwch-reolwyr).

Mae'r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn cynnig amrywiaeth o gymwysterau arweinyddiaeth a rheolaeth, gan gynnwys prentisiaethau.

Mae'r Sefydliad Rheolaeth Weinyddol (IAM) yn cynnig amrywiaeth fawr o gymwysterau wedi'u hanelu at reolwyr sy'n gweithio mewn swyddi gweinyddol swyddfa. Mae eu cymwysterau yn cynnwys prentisiaethau.

Dilyniant

Gall rheolwyr gamu ymlaen i swyddi uwch-reolwyr.

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio ym maes gweinyddu swyddfa yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd mewn unrhyw bwnc, y gofyniad arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn 2/3 phwnc arall

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch, bydd arnoch angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys o bosibl Saesneg a mathemateg.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Uwch neu Uwch-Brentisiaeth, bydd arnoch angen o leiaf 5 TGAU gradd A*-C neu 9-4, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, ac o bosibl 2 safon uwch.

Mae cymwysterau a dderbynnir yn lle safon uwch yn cynnwys:

 • cymwysterau BTEC level 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol

Mae'n bosibl dechrau swydd reoli gyda llai o gymwysterau a chamu ymlaen i lefel reoli trwy gael dyrchafiad.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 safon uwch.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Institute of Administrative Management (IAM)

Ffôn 020 7091 2600

E-bost info@instam.org

Gwefan www.instam.org

Chartered Management Institute (CMI)

Ffôn 01536 204222

E-bost enquiries@managers.org.uk

Gwefan www.managers.org.uk

Institute of Leadership & Management (ILM)

Cyfeiriad Stowe House, Netherstowe, Lichfield, Staffordshire WS13 6TJ

Ffôn 01543 266867

E-bost customer@i-l-m.com

Gwefan www.i-l-m.com

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English