Partner Busnes Adnoddau Dynol (AD)

Cyflwyniad

Fel Partner Busnes Adnoddau Dynol, byddwch yn weithiwr proffesiynol adnoddau dynol sy'n gweithio'n agos gydag uwch dîm rheoli busnes i gefnogi nod cyffredinol y busnes.

Gweithgareddau Gwaith

Fel Partner Busnes Adnoddau Dynol, byddwch yn gweithio gyda'r tîm adnoddau dynol. Gyda'ch gilydd, byddwch yn gweithio'n agos gydag uwch dîm rheoli busnes i gefnogi nod cyffredinol y busnes.

Byddwch yn denu, yn rheoli ac yn datblygu gweithwyr newydd y busnes ac yn cefnogi'u hanghenion nawr ac yn y dyfodol.

Gallech chi fod yn darparu arbenigedd adnoddau dynol i helpu gydag amrywiaeth o faterion. Mae hyn yn cynnwys datrys problemau mewn ffordd sy'n cael effaith gadarnhaol ar y busnes.

Gallech ddarparu arweiniad ar reoli perfformiad o ddydd i ddydd i reolwyr llinell eraill fel:

 • Cwnsela
 • Anogaeth
 • Datblygu gyrfa
 • Camau disgyblu

Mae gwella'r berthynas rhwng rheolwyr a gweithwyr yn rhan bwysig o'ch gwaith hefyd. Bydd hyn yn helpu i gynyddu morâl, cynhyrchedd, cymhelliad a chadw gweithwyr.

Gallech fod yn gweithio'n rhyngwladol, yn helpu gyda materion adnoddau dynol mewn gwledydd eraill.

Mae dyletswyddau eraill yn cynnwys gwerthuso a monitro gweithwyr a'u rhoi ar gyrsiau hyfforddi i helpu cynyddu'n sgiliau.

Mae'n bosibl y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn fantais wrth i chi chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Bartner Busnes Adnoddau Dynol, bydd arnoch angen:

 • sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • sgiliau datrys problemau a sgiliau trafod cryf
 • ffordd gyfeillgar ac agos-atoch
 • sgiliau rhif da, i ddadansoddi ystadegau, er enghraifft
 • y gallu i weithio'n dda mewn tîm
 • sgiliau trefnu da
 • sgiliau TG

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog isod yn rhai bras:

 • Cychwynnol: £35,000 - £40,000
 • Gyda phrofiad: £44,500 - £52,000
 • Safleoedd uwch: £57,500 - £65,000

Oriau gwaith

Fel arfer, byddwch yn gweithio 35-40 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac efallai bydd angen gweithio oriau ychwanegol yn achlysurol.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn gwmnïau mewn diwydiannau a masnach a sefydliadau sector cyhoeddus fel y gwasanaeth iechyd a llywodraeth leol a chanolog.

Caiff Partneriaid Busnes Adnoddau Dynol eu cyflogi gan elusennau hefyd.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newyddion lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch).

Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi a chysylltu â chyflogwyr posibl. Gwnewch yn siwr bod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol, a fydd yn apelio i ddarpar gyflogwyr.

Darllenwch ein herthygl wybodaeth gyffredinol, 'Dod o hyd i waith ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad Efallai bydd cyflogwyr yn gofyn am radd cyn i chi allu dechrau ar y gwaith hwn. Ond, mae profiad yn bwysig iawn hefyd.

Gall graddedigion ddechrau gwaith adnoddau dynol, ac mae pynciau fel astudiaethau busnes, y gyfraith a seicoleg yn arbennig o berthnasol.

Mae rhai cyrsiau ôl-raddedig perthnasol ar gael mewn adnoddau dynol.

Training

Mae'r CIPD yn cynnig dyfarniadau, tystysgrifau a diplomâu ar lefelau sylfaen, canolradd ac uwch, yn arwain at aelodaeth gyswllt, aelod siartredig a chymrawd siartredig.

Mae cyrsiau ar gael yn rhan-amser, fesul cyfnodau o astudio, a thrwy ddysgu o bell neu ddysgu hyblyg â chefnogaeth. Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn astudio'n rhan-amser wrth weithio.

Profiad Gwaith

Bydd profiad o weithio mewn amgylchedd busnes, mewn swydd fel Rheolwr Cyfrif neu mewn adnoddau dynol, yn eich helpu i gamu i'r yrfa hon.

Dilyniant

Gall Partneriaid Busnes Adnoddau Dynol gamu ymlaen i swyddi Cyfarwyddwyr ar ôl rhagor o hyfforddiant a phrofiad.

Cymwysterau

Graddedigion yw llawer o'r rhai sy'n dechrau'r swydd hon.

Y gofyniad academaidd arferol ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn 2/3 phwnc arall

Yn dibynnu ar y cwrs, gall fod angen TGAU Saesneg a mathemateg arnoch gyda graddau C/4 neu uwch. I rai cyrsiau, gall fod angen gradd B/6 neu uwch.

Mae cymwysterau sydd ar gael yn lle safon uwch yn cynnwys:

 • cymwysterau galwedigaethol BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol

Fodd bynnag, bydd gofynion cyrsiau yn amrywio, felly edrychwch ar wefannau colegau/prifysgolion yn ofalus iawn.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un safon uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau Oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae gan rai ymgeiswyr sgiliau a/neu gymwysterau mewn meysydd eraill, er enghraifft, rheoli, y gyfraith neu waith gweinyddol lefel uwch.

Cyrsiau mynediad

Os nad oes gennych y cymwysterau i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallai Cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (er enghraifft, Mynediad i Fusnes) fod yn fodd o gael lle.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u llunio ar gyfer pobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gadarnhau hynny gyda cholegau unigol.

Dysgu o bell

Mae'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) yn cynnig rhaglenni dysgu o bell ac astudio hyblyg ar gyfer ei gymwysterau. Mae ei holl gymwysterau ar gael i'w hastudio'n rhan-amser.

Gellir asesu ymgeisydd â sgiliau perthnasol, ond nid cymwysterau ffurfiol mewn personél a rheoli, yn erbyn safonau'r CIPD, gan arwain at aelodaeth.

Mae llawer o ganolfannau yn cynnig cymwysterau CIPD drwy gynllun Dysgu Hyblyg CIPD. Mae hyn yn galluogi myfyrwyr i astudio gartref a mynychu tuag un tiwtorial y mis. Gweler gwefan CIPD am restr gynhwysfawr o ganolfannau.

Mae ychydig gymwysterau ôl-raddedig mewn rheoli adnoddau dynol ar gael trwy ddysgu o bell. I gael gwybodaeth am y cymwysterau sydd wedi'u hachredu ar hyn o bryd, cysylltwch â'r CIPD.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)

Cyfeiriad 151 The Broadway, London SW19 1JQ

Ffôn 020 8612 6200

Gwefan www.cipd.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English