Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae ailnaturio yn ymwneud â dychwelyd ac adfer ardaloedd trefol at natur.

 • Ailnaturiwr

Ailnaturiwr

Cyflwyniad

A ydych wedi sylwi sut mae natur yn araf ddychwelyd a meddiannu safle adeiladu sydd wedi ei adael, neu adeilad segur? Mae dad-ddofi tir yn ymwneud â dychwelyd ac adfer ardaloedd a esgeuluswyd yn amgylcheddol yn ôl i natur. Mae'n golygu gadael i natur ddychwelyd mewn modd a reolir, gan ddad-wneud y niwed a achoswyd gan ffatrïoedd, tai, pobl neu geir.

Gweithgareddau Gwaith

Ystyr ailnaturio yw adfer ardaloedd sydd wedi'u hesgeuluso'n amgylcheddol, a'u dychwelyd i natur. Byddwch yn gyfrifol am alluogi natur i ddychwelyd mewn modd rheoledig, gan ddadwneud y difrod a wnaed i'r amgylchedd gan ffatrïoedd, tai, pobl, ceir, meysydd awyr, ac ati.

Fel Ailnaturiwr, eich nod fydd creu tirluniau sy'n wydn ac yn fywiog, ac a fydd yn helpu i adfer cydbwysedd a diogelu ein dyfodol amgylcheddol.

Mae'r prosiectau y gallech weithio arnynt yn cynnwys:

 • Symud ffensys i adfer llwybrau hedfan adar
 • chwalu ffyrdd a phlannu coed yn eu lle
 • ailgyflwyno rhywogaethau planhigion cynhenid
 • ailgyflwyno rhywogaethau anifeiliaid cynhenid, er enghraifft baeddod gwyllt, lyncsod, afancod
 • hybu'r gwaith o atgynhyrchu coed
 • gwarchod cynefinoedd arfordirol
 • creu corsydd naturiol.

Mwy na thebyg, byddwch yn cael cais i weithio ar un prif brosiect ailnaturio ar y tro. I ddechrau, bydd angen i chi gynllunio'n ofalus beth fydd yn cael ei gyflwyno ac ymhle. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â thîm o arbenigwyr ym maes cadwriaeth, yr amgylchedd a bywyd gwyllt, i ddylunio tirwedd a fydd yn gweithio mewn harmoni â'r amgylchedd gwreiddiol neu'r un sy'n bodoli.

Gall y cam cynllunio hwn olygu cynnal astudiaeth wyddonol o rywogaethau i brofi pa mor addas ydynt ar gyfer y prosiect hwn.

Yna, bydd yn rhaid i chi oruchwylio'r gwaith wrth iddo ddechrau, a monitro sut y mae'r amgylchedd newydd yn ymateb ac yn tyfu - gan wneud newidiadau yn ôl yr angen. Byddwch yn casglu ac yn dadansoddi data o'r cynefin newydd, o bosibl trwy osod synwyryddion o faint hadau! Nid yw'r dechnoleg hon ar gael yn helaeth ar hyn o bryd, ond bydd ar gael yn fuan. Gall y synwyryddion pitw hyn eistedd yn yr ecosytem a darparu lefel o ddata nad oedd ar gael yn flaenorol.

Bydd technoleg ac ecoleg yn eistedd ochr yn ochr yng ngwaith yr Ailnatriwr yn y dyfodol!

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Ddad-ddofwr Tir, bydd arnoch angen:

 • awch i ddeall ac amddiffyn yr amgylchedd
 • diddordeb cryf a dealltwriaeth ynghylch anifeiliaid a phlanhigion
 • medrusrwydd trefnu a chynllunio
 • bod yn amyneddgar, cywir a threfnus mewn arbrofion.
 • y gallu i gyfathrebu ag ystod eang o bobl
 • sgiliau dadansoddol a rhif ar gyfer cyllidebu, pennu prisiau, prynu a rheoli costau
 • y gallu i reoli prosiect
 • parodrwydd i ddilyn hynt y dechnoleg ddiweddaraf e.e. technoleg synwyryddion

Fel Dad-ddofwr tir, rhaid bod gennych awch am natur ac awydd i adfer cytgord amgylcheddol yng nghefn gwlad ac yn ein dinasoedd.

Cyflog a Chyfleoedd

Pay Cyfraddau cyflog bras a roddir isod.

 • Cychwynnol: £25,500 - £28,500
 • Gyda phrofiad: £30,000 - £35,000
 • Safleoedd uwch: £38,000 - £41,500
Ble allwn i weithio?

Gallai cyflogwyr gynnwys awdurdodau lleol, contractwyr garddwriaethol, ystadau preifat mawr, a sefydliadau megis yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Bydd yn hanfodol cael cymaint o brofiad ag y gallwch cyn ceisio am swyddi yn yr yrfa hon - a gan mai dyma un o yrfaoedd y dyfodol, rydych mewn sefyllfa wych i ddechrau meddwl am yr hyn fedrwch ei wneud i gael y profiad hwnnw nawr.

I ddechrau, bydd angen i chi sicrhau bod gennych yr wybodaeth ddiweddaraf. Ymchwiliwch i ddarganfod pa brosiectau dad-ddofi ac amgylcheddol sydd ar waith yn eich ardal chi nawr, a phrosiectau eraill sydd wedi eu cynllunio. Dilynwch nhw ar y cyfryngau cymdeithasol a chadwch mewn cysylltiad. Cysylltwch â nhw a threfnwch ymweld â nhw - ewch i weld beth y maent yn ei wneud.

Ymchwiliwch - ymchwiliwch i ecoleg y rhywogaethau y gallent fod yn cael eu hailgyflwyno, eu gofynion penodol o ran cynefin, eu bioleg, unrhyw wrthdaro sy'n codi a'r atebion posib.

Bydd y pethau hyn yn creu argraff ar unrhyw gyflogwyr posib.

O ran cymwysterau, i ddechrau ar lefel rheoli, fwy na thebyg bydd arnoch angen gradd, gradd sylfaen neu gymhwyster cenedlaethol uwch perthnasol. Gweler manylion pellach isod. Gallai interniaeth hefyd fod yn fan da i gychwyn. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion.

Mae Prentisiaeth Lefel Uwch yn fan cychwyn gwych. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau – Sut mae gwneud cais', am ragor o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau.

Hyfforddiant Pe hoffech chi hyfforddiant, mae BTEC yn cynnig tystysgrif lefel 3 ym maes cynaliadwyedd amgylcheddol. Ceir cymysgedd o unedau dewisol a gorfodol yn rhan o'r cwrs, gan gynnwys:

 • deall egwyddorion datblygiad cynaliadwy
 • cymunedau cynaliadwy
 • gwyddoniaeth ar gyfer technegwyr amgylcheddol
 • rheolaeth o egni
 • yr amgylchedd busnes
 • defnyddio offer mathemategol mewn gwyddoniaeth
 • rheoli gwastraff
 • deall ansawdd dwr
 • rheoli llygredd
 • adeiladu cynaliadwy
 • yr amgylchedd dinesig
 • geoleg adnoddau naturiol
 • trafnidiaeth gynaliadwy
 • technoleg geo-ofodol a datblygiad cynaliadwy
Gallai cyrsiau eraill fod ar gael i chi'n lleol.

Profiad Gwaith byddai profiad blaenorol o weithio fel Goruchwylydd neu Weithiwr Garddwriaeth yn ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

I gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer bydd arnoch angen 5 TGAU lefel C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu eich bod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd .

I ddechrau cwrs gradd ecoleg, y gofynion arferol lleiaf yw:

 • 2/3 chymhwyster Safon Uwch. Fel arfer mae bioleg yn hanfodol, ac efallai bydd arnoch angen pwnc gwyddoniaeth arall, cemeg os oes modd. Gall daearyddiaeth ac astudiaethau amgylcheddol fod yn ddefnyddiol hefyd
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall gradd C/4 ac uwch, yn cynnwys Saesneg a mathemateg

Mae cymwysterau amgen yn lle Safon Uwch yn cynnwys cymwysterau BTEC lefel 3 a Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Mae cymwysterau BTEC perthnasol yn cynnwys:

 • lefel 2 - cadwraeth a gwella cynefinoedd Prydain
 • lefel 2 - arolygon a thechnegau ecolegol
 • lefel 2 - busnesau amgylcheddol a thir
 • lefel 3 - cynaliadwyedd amgylcheddol
 • lefel 3 - bywyd gwyllt a chadwraeth.

Fodd bynnag, mae gofynion y cyrsiau'n amrywio, felly gwiriwch wefannau'r colegau/prifysgolion yn ofalus iawn.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau Oedran

Mae'n anghyfreithlon i sefydliadau bennu cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

Gall gweithio fel goruchwyliwr/gweithiwr yn y maes garddwriaethol arwain at swyddi rheoli.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen arnoch i ddechrau gradd, gradd sylfaen neu gwrs HND, efallai y bydd modd i chi ddechrau cwrs ar ôl cwblhau cwrs Mynediad. Fel arfer, nid oes arnoch angen unrhyw gymwysterau i ddechrau cwrs Mynediad, er y dylech wirio manylion cyrsiau unigol.

Gallwch chwilio am gyrsiau perthnasol ar wefan Lantra, y cyngor sector sgiliau ar gyfer y sectorau tir ac amgylcheddol.

Gwybodaeth Bellach

Lantra

Skills for land-based and environmental industries

Cyfeiriad Lantra House, Stoneleigh Park, Coventry, Warwickshire CV8 2LG

Ffôn 02476 696996

E-bost reception@lantra.co.uk

Gwefan www.lantra.co.uk

Institute of Horticulture (IoH)

Ffôn 01992 707025

E-bost ioh@horticulture.org.uk

Gwefan www.horticulture.org.uk

Royal Horticultural Society (RHS)

Cyfeiriad 80 Vincent Square, London SW1P 2PE

Ffôn 0845 2605000

E-bost careerinfo@rhs.org.uk

Gwefan www.rhs.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English