Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Agro-ecolegydd

Agro-ecolegydd

Cyflwyniad

Agro-ecoleg yw'r astudiaeth o'r ffordd gall systemau cynhyrchu amaethyddol elwa o ecoleg. Bydd yn ein helpu i ddatblygu ffyrdd newydd, gwell, o dyfu ein bwyd. Hefyd, bydd yn helpu i gynnal cydbwysedd ecolegol yr amgylchedd.

Gweithgareddau Gwaith

Agro-ecoleg yw'r astudiaeth o'r ffordd gall systemau cynhyrchu amaethyddol elwa o ecoleg. Bydd yn ein helpu i ddatblygu ffyrdd newydd, gwell, o dyfu ein bwyd. Hefyd, bydd yn helpu i gynnal cydbwysedd ecolegol yr amgylchedd. Fel Agro-ecolegydd, byddwch yn gweithio gyda Rheolwyr Fferm ac Ailnaturwyr i ddylunio a rheoli ecosystemau amaethyddol. Eich nod fydd creu ffordd effeithiol a chynaliadwy o gynhyrchu bwyd a chnydau biodanwydd y dyfodol sy'n ystyriol o'r amgylchedd!

Mae Agro-ecoleg wedi amlygu pedwar targed y dylai agro-ecosystem anelu atynt:

 • cynhyrchedd - sut gall agro-ecoleg wella cynhyrchedd heb niweidio'r amgylchedd?
 • sefydlogrwydd - pa mor sefydlog yw'r ecosystemau newydd hyn?
 • cynaliadwyedd - sut gall yr ecosystemau newydd hyn barhau'n amrywiol a chynhyrchiol, ond yn fuddiol i'r amgylchedd cyfan ar yr un pryd?
 • tegwch - gwneud yn siwr bod y nifer cywir o rywogaethau gwahanol wedi'u cynnwys yn yr ecosystem newydd

Nid yw Agro-ecolegwyr yn erbyn defnyddio technoleg. Weithiau, gall gael ei defnyddio ochr yn ochr â dulliau ffermio naturiol ac ecoleg. Gallech fod yn gweithio ar y mathau o brosiectau canlynol:

 • plannu gwrteithiau 'gwyrdd' sy'n helpu i ychwanegu maetholion at y pridd
 • plannu 'chwyn' defnyddiol, sy'n gwahodd pryfed sy'n helpu'r cnydau ac yn cael gwared ar bryfed niweidiol
 • ailgyflwyno rhywogaethau brodorol i atgyweirio'r difrod a achoswyd i'r ecosystem trwy ddulliau ffermio gwael
 • Plannu cnydau ar y cyd - plannu dau neu fwy o gnydau sydd ddim yn cystadlu â'i gilydd, gerllaw ei gilydd. Bydd hyn yn gwneud y mwyaf o'r haul a'r dwr sydd ar gael
 • Cyflwyno system ddyfrhau trwy ddiferion, wedi'i phweru gan yr haul. Bydd yn bwydo dwr yn uniongyrchol i wreiddiau'r planhigion
 • Creu 'micro-hinsoddau' buddiol. I wneud hyn, byddwch yn plannu coed a llwyni ymhlith y cnydau, er budd i'r planhigion.

Gallai'r gallu i ddarllen, siarad ac ysgrifennu Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Agro-ecolegydd, bydd arnoch angen:

 • meddwl chwilfrydig
 • awydd i ddiogelu'r amgylchedd (gydag ymagwedd gytbwys at y problemau)
 • bod yn amyneddgar, yn gywir ac yn drefnus wrth wneud arbrofion
 • sgiliau cyfathrebu, er enghraifft i roi gwybod i Reolwyr Fferm am ardaloedd bywyd gwyllt a chadwraeth
 • y gallu i gadw nodiadau cywir ac ysgrifennu adroddiadau clir a chryno
 • sgiliau gwaith tîm, yn ogystal â'r gallu i reoli'ch gwaith eich hun
 • y gallu i ddefnyddio offer a thechnoleg labordy
 • bod yn gyfarwydd â chyfrifiaduron
 • parodrwydd i wneud gwaith maes mewn unrhyw dywydd.
Bydd angen i chi wybod am y cyfreithiau a'r rheoliadau diweddaraf ynghylch yr amgylchedd.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £27,000 - £29,000
 • Gyda phrofiad: £32,500 - £36,500
 • Safleoedd uwch: £39,500

Ble allwn i weithio?

Mae Agro-ecolegwyr yn gweithio mewn amrywiaeth eang o leoedd. Mae'r rhain yn cynnwys cyrff llywodraethol a statudol fel Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra), Asiantaeth yr Amgylchedd, Natural England a'r Comisiwn Coedwigaeth.

Hefyd, gallech fod yn gweithio ochr yn ochr â Ffermwyr ledled y byd, mewn amrywiaeth o leoliadau gwahanol.

Hunangyflogaeth

Gallech fynd ymlaen i fod yn ymgynghorydd hunangyflogedig, er enghraifft yn gwneud arolygon maes a gwaith asesu effaith ar gyfer busnesau a diwydiant.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Caiff swyddi eu hysbysebu mewn papurau newyddion cenedlaethol/lleol ac mewn cylchgronau gwyddoniaeth fel y New Scientist (sy'n hysbysebu swyddi ar ei wefan hefyd). Mae swyddi'n ymddangos hefyd ar wefan Civil Service Jobs, mewn cyhoeddiadau ar-lein fel The Environment Post ac ar hysbysfyrddau swyddi amgylcheddol fel environmentjob.co.uk.

Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd swyddi sydd wedi'i anelu at bobl â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd:

www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/ecology-jobs/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae Prentisiaeth Lefel Uwch yn fan cychwyn gwych. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau – Sut mae gwneud cais', am ragor o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau.

Fodd bynnag, gallech gael swydd gyda gradd gyntaf (israddedig) neu gymhwyster ôl-raddedig mewn pwnc biolegol neu amgylcheddol.

Mae cyrsiau gradd gyntaf ac ôl-raddedig arbenigol mewn ecoleg ar gael mewn nifer o brifysgolion. Mae'n bosibl y bydd unedau arbenigol ar agro-ecoleg neu faes perthynol gan rai cyrsiau gradd mewn ecoleg.

 • Mae Prifysgol Harper Adams yn cynnig gradd ôl-raddedig mewn agro-ecoleg

 • Mae Prifysgol Coventry yn cynnig gradd ôl-raddedig mewn agro-ecoleg a diogelwch bwyd.

Edrychwch ar eu gwefannau i gael rhagor o fanylion.

Mae'n bosibl y gallech gael swydd gyda HND neu radd sylfaen, ond mae'r rhain yn debygol o arwain at swyddi lefel technegol.

Mae cystadleuaeth frwd am swyddi ecolegol. Cyn cael swydd, gallwch ddatblygu sgiliau a gwybodaeth trwy gael rhywfaint o brofiad gwaith ymarferol. Gall hyn fod yn wirfoddol, er enghraifft, yn ystod gwyliau prifysgol neu flwyddyn i ffwrdd. Gallai gynnwys gwaith arolygon maes, rheoli cynefinoedd a chadwraeth ymarferol.

Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Hyfforddiant

Pe hoffech chi hyfforddiant, mae BTEC yn cynnig tystysgrif lefel 3 ym maes cynaliadwyedd amgylcheddol. Ceir cymysgedd o unedau dewisol a gorfodol yn rhan o'r cwrs, gan gynnwys:

 • deall egwyddorion datblygiad cynaliadwy
 • cymunedau cynaliadwy
 • gwyddoniaeth ar gyfer technegwyr amgylcheddol
 • rheolaeth o egni
 • yr amgylchedd busnes
 • defnyddio offer mathemategol mewn gwyddoniaeth
 • rheoli gwastraff
 • deall ansawdd dwr
 • rheoli llygredd
 • adeiladu cynaliadwy
 • yr amgylchedd dinesig
 • geoleg adnoddau naturiol
 • trafnidiaeth gynaliadwy
 • technoleg geo-ofodol a datblygiad cynaliadwy
Gallai cyrsiau eraill fod ar gael i chi'n lleol.

Mae'r Sefydliad Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (IEEM) yn cynnal amrywiaeth eang o weithdai hyfforddi a chynadleddau.

Dilyniant

Gallech fynd ymlaen i fod yn ymgynghorydd hunangyflogedig, er enghraifft, yn gwneud arolygon maes a gwaith asesu effaith ar gyfer busnesau a diwydiant.

Cymwysterau

Fel arfer, i gael eich derbyn i Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd arnoch angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

I gael eich derbyn i gwrs gradd mewn ecoleg, dyma'r gofyniad arferol:

 • 2/3 Safon Uwch. Mae bioleg yn hanfodol fel arfer, a gallai fod angen pwnc gwyddoniaeth arall arnoch hefyd, yn ddelfrydol, cemeg. Gall daearyddiaeth ac astudiaethau amgylcheddol fod yn ddefnyddiol hefyd
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau safon uwch
 • 2/3 TGAU gradd C/4 ac uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg

Mae cymwysterau yn lle Safon Uwch yn cynnwys cymwysterau BTEC lefel 3 a Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Mae cymwysterau BTEC perthnasol yn cynnwys:

 • Lefel 2 - cadwraeth a gwella cynefinoedd Prydain
 • lefel 2 - arolygon a thechnegau ecolegol
 • lefel 2 - busnesau amgylcheddol a busnesau'r tir
 • lefel 3 - cynaliadwyedd amgylcheddol
 • lefel 3 - bywyd gwyllt a chadwraeth.

Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau yn amrywio, felly darllenwch wefannau colegau/prifysgolion yn ofalus iawn.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 safon uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae rhai newydd-ddyfodiaid wedi datblygu sgiliau yn ystod gwaith maes amgylcheddol perthnasol.

Cyrsiau

Os nad yw'r cymwysterau gennych i gael lle ar gwrs gradd, gradd sylfaen neu HND, mae'n bosibl y gallech ei ddechrau ar ôl cwblhau Cwrs Mynediad, er enghraifft Mynediad i Wyddoniaeth. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau arnoch i ddechrau Cwrs Mynediad, ond dylech gadarnhau hynny gyda darparwr y cwrs.

Mae blwyddyn sylfaen cyn dechrau gradd mewn gwyddoniaeth ar gael mewn rhai prifysgolion a cholegau addysg uwch i fyfyrwyr heb y cymwysterau gwyddoniaeth safon uwch (neu gyfwerth) y mae eu hangen fel arfer i gael lle.

Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig sawl gradd mewn pynciau amgylcheddol.

Cyllid

Mae Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC) yn ariannu myfyrwyr ôl-raddedig (PhD ac MSc). Mae hyn drwy ysgoloriaethau ymchwil, sy'n cael eu hariannu drwy adrannau prifysgol a chynghorau ymchwil yr NERC (nid yw NERC yn delio â myfyrwyr yn uniongyrchol).

Ystadegau

 • Mae 5% o bobl mewn galwedigaethau fel ecoleg yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 24% oriau hyblyg.
 • Mae 9% o weithwyr yn gweithio mewn swyddi dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Institute of Ecology and Environmental Management (IEEM)

Cyfeiriad 43 Southgate Street, Winchester, Hampshire SO23 9EH

Ffôn 01962 868626

E-bost enquiries@ieem.net

Gwefan www.ieem.net

British Ecological Society (BES)

Cyfeiriad Charles Darwin House, 12 Roger Street, London WC1N 2JU

Ffôn 020 7685 2500

E-bost info@britishecologicalsociety.org

Gwefan www.britishecologicalsociety.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English