Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn sefyll mewn boelerdy. Mae'n pwyso botwm ar banel rheoli ar y wal.

  Mae gofalwyr yn gweithio mewn ysgolion, maes tai, swyddfeydd a ffatrïoedd.

 • Cynorthwyydd Cynnal a Chadw

Cynorthwyydd Cynnal a Chadw

Cyflwyniad

Fel Cynorthwyydd Cynnal a Chadw, byddwch yn gyfrifol am wneud gwaith trwsio a chynnal a chadw i sefydliad neu fusnes penodol. Mae nifer o wahanol sefydliadau'n cyflogi Cynorthwywyr Cynnal a Chadw, gan gynnwys ysgolion, prifysgolion, canolfannau hamdden, gwestai, ysbytai neu gartrefi gofal.

Gweithgareddau Gwaith

Fel Cynorthwyydd Cynnal a Chadw, byddwch yn gyfrifol am wneud gwaith trwsio a chynnal a chadw i sefydliad neu fusnes penodol. Gallech gael eich galw'n Dasgmon, a bydd angen i chi fod yn dda gyda'ch dwylo! Mae sgiliau ymarferol yn hanfodol.

Efallai mai chi fydd yr unig Gynorthwyydd Cynnal a Chadw, neu gallech weithio fel aelod o dîm, gan ddibynnu ar faint y sefydliad yr ydych yn gweithio iddo.

Byddwch yn ymateb i amrywiaeth eang o geisiadau am wasanaethau a gwaith trwsio. Bydd angen i chi fod yn hyblyg iawn gan y bydd angen i chi allu gweithio ar lawer o fathau gwahanol o dasgau. Gallai'r rhain gynnwys:

 • gosod wasieri tap newydd
 • trwsio teils sydd wedi'u difrodi ar y nenfwd
 • trwsio cloeon sydd wedi torri
 • mân waith trwsio ar yr adeilad
 • peintio
 • plymwaith syml
 • gwaith coed syml
 • gwaith trydan syml.

Bydd angen i chi fod yn ymwybodol o'r gweithdrefnau iechyd a diogelwch cywir ar gyfer eich sefydliad a sicrhau eich bod chi, a'r ardal o'ch cwmpas, yn ddiogel ar bob adeg.

Yn ogystal â gwneud y gwaith trwsio a chynnal a chadw angenrheidiol, bydd angen i chi archwilio offer a pheiriannau yn rheolaidd hefyd, i chwilio am unrhyw broblemau posib. Os ydych yn dod o hyd i broblem, bydd angen i chi ei riportio a threfnu ei thrwsio.

Gallai'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Gynorthwyydd Cynnal a Chadw, byddwch angen:

 • sgiliau cyfathrebu da; byddwch yn dod i gyswllt â llawer o bobl
 • y gallu i weithio ar eich pen eich hun heb oruchwyliaeth
 • sgiliau ymarferol da i ymgymryd ag amrywiaeth o dasgau
 • sgiliau datrys problemau
 • bod yn drefnus
 • lefel dda o ffitrwydd; byddwch ar eich traed am amser
 • teimlo'n gyffyrddus yn gweithio yn yr awyr agored a dan do
 • dull hyblyg o weithio

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £16,500 - £18,000
 • Gyda phrofiad: £20,000 - £24,500
 • Safleoedd uwch: £26,500 - £29,500

Mae'r cyfraddau 'yr awr' yn amrywio o'r isafswm cyflog cenedlaethol hyd at £13 yr awr.

Oriau gwaith

Gallwch ddisgwyl gweithio 36-37 awr yr wythnos. Gallai fod angen gweithio rhywfaint gyda'r hwyr ac ar y penwythnos hefyd. Gallai fod angen i chi fod ar alwad am gyfnod penodol o amser.

Fel arfer, mae cyfleoedd ar gael i weithio'n rhan-amser.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys:

 • awdurdodau lleol
 • gwestai
 • ysgolion
 • colegau
 • prifysgolion
 • canolfannau hamdden
 • cartrefi gofal preifat
.

Mae cyfleoedd yn codi i Gynorthwywyr Cynnal a Chadw mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau cyflogwyr a recriwtio ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a dod i gyswllt â chyflogwyr posib. Gwnewch yn siwr fod eich proffil yn eich dangos mewn ffordd bositif a fydd yn apelio at gyflogwyr potensial . Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Dod o Hyd i Waith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Yn gyffredinol, gallwch fynd i mewn i'r math hwn o waith yn syth - nid yw cyflogwyr yn gofyn am gymwysterau fel arfer. Gallai profiad perthnasol, er enghraifft fel Trydanwr neu lanhawr, fod yn ddefnyddiol er mwyn dechrau arni. Mae Prentisiaeth Lefel Canolradd yn fan cychwyn da. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - sut mae gwneud cais', i gael rhagor o fanylion am wneud cais am swyddi prentisiaeth. Hyfforddiant Yn aml, cewch hyfforddiant yn y gwaith, er bod rhai cyflogwyr yn trefnu hyfforddiant tu allan i'r gwaith, yn cwmpasu elfennau fel iechyd a diogelwch a gweithdrefnau diogelwch. DilyniantTrwy ddysgu sgiliau yn y gwaith ac yna astudio i ennill cymwysterau pellach, gallech symud ymlaen i rôl Peiriannydd Cynnal a Chadw. Deddf Adsefydlu Troseddwyr Mae rhai swyddi, fel y rhai mewn ysgolion a cholegau addysg bellach, yn eithriadau i Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, os ydynt yn gofyn i chi. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle nad oes rhaid i chi ond datgelu gwybodaeth am euogfarnau sydd heb ddarfod os gofynnir i chi. Profiad gwaith Byddai profiad blaenorol fel porthor, neu sgiliau a galluoedd perthnasol mewn gwaith cynnal a chadw sylfaenol neu waith diogelwch, neu wrth weithio gyda'r cyhoedd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Canolradd, fel arfer bydd arnoch angen o leiaf 2 TGAU ar radd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg o bosib.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar fynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, onid yw'n gallu dangos bod gwir angen y cyfyngiadau oedran hynny. Sgiliau/profiad Mae rhai sy'n dechrau yn y maes hwn wedi gweithio fel porthor neu wedi magu sgiliau a galluoedd perthnasol mewn gwaith cynnal a chadw neu ddiogelwch sylfaenol, neu mewn gwaith gyda'r cyhoedd.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Asset Skills

Facilities management, housing, property, planning, cleaning and parking

Cyfeiriad 2 The Courtyard, 48 New North Road, Exeter EX4 4EP

Ffôn 0800 0567160

E-bost info@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English