Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Cyhoeddwr

Cyhoeddwr

Cyflwyniad

Fel Cyhoeddwr, byddwch yn gyfrifol am yr holl agweddau gwahanol sy'n gysylltiedig â chyhoeddi llyfr, cylchgrawn, gwefan neu gerddoriaeth.

Gweithgareddau Gwaith

Fel Cyhoeddwr, byddwch yn gyfrifol am yr holl wahanol agweddau sydd ynghlwm â chyhoeddi llyfr, cylchgrawn, gwefan neu gerddoriaeth. Byddwch yn perchogi cyhoeddiad penodol yn llawn, sy'n cynnwys datblygu strategaeth cynnwys a marchnata wedi'i thargedu ar gyfer y cyhoeddiad hwnnw.

Mae sawl math gwahanol o Gyhoeddwr, sy'n arbenigo mewn cyfryngau penodol.

Cyhoeddwr Papur Newydd

Fel Cyhoeddwr Papur Newydd, byddwch yn darllen trwy'r straeon a'r eitemau newyddion gan Newyddiadurwyr Papur Newydd i sicrhau ei fod wedi'i sillafu'n gywir ac yn gyson â'r newyddion arall yn y cyfryngau.

Gallech weithio i gyhoeddwr papur newydd cenedlaethol neu leol, a rheoli tîm staff o Newyddiadurwyr iau, Newyddiadurwyr, Golygyddion Newyddion ac Is-olygyddion.

Cyhoeddwr Cylchgrawn

Fel Cyhoeddwr Cylchgrawn, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod yr erthyglau yn y cylchgrawn yn dal sylw ac yn rhoi gwybodaeth i'ch darllenwyr.

Byddwch yn helpu gyda syniadau newydd ar gyfer y cylchgrawn i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn berthnasol i'ch cynulleidfa. Gallai hyn olygu cynnwys newydd neu fwy o erthyglau nodwedd.

O ran yr erthyglau, bydd angen i chi ddefnyddio eich arbenigedd prawfddarllen er mwyn sicrhau bod yr iaith yn addas i'ch cynulleidfa, gan wirio camgymeriadau gramadegol, sillafu ac atalnodi. Efallai bydd angen i chi ailysgrifennu'r erthyglau neu ofyn i'r awdur ei adolygu ac ysgrifennu fersiwn arall, os oes angen.

Gallech gael eich cyflogi gan gyhoeddwyr arbenigol, cyfryngau ar-lein neu gylchgronau ty.

Cyhoeddwr Llyfrau

Fel Cyhoeddwr Llyfrau, byddwch yn darllen testunau hir fel:

 • Gwerslyfrau
 • Cyfnodolion
 • Nofelau
 • Llyfrau coginio
 • Canllawiau iechyd
 • Cofiannau
 • Hunangofiannau
 • Canllawiau teithio

Bydd angen i chi ddarllen trwy'r testun, gan wirio ar gyfer camgymeriadau a newidiadau munud olaf cyn gaiff ei gyhoeddi.

Gallech gael eich cyflogi gan gyhoeddwyr enwog fel Penguin Group, Hodder & Stoughton a Pearson. Gallech gael eich cyflogi gan gyhoeddwyr lleol, llai hefyd.

Cyhoeddi Electronig

Fel Cyhoeddwr Electronig, byddwch yn cyhoeddi cynnwys ar-lein i'ch holl ddefnyddwyr.

Gallai hyn fod ar wefan eich cwmni neu ar y cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a Twitter.

Cyn ei gyhoeddi, bydd angen i chi wirio'r wybodaeth am gamgymeriadau sillafu a gwirio a yw'r holl wybodaeth yn briodol ar gyfer y gynulleidfa.

Pan fydd y cynnwys wedi'i gyhoeddi, efallai byddwch yn monitro adborth y cynnwys. Gall hyn gynnwys sylwadau neu ymholiadau y bydd angen i chi eu hateb.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Gyhoeddwr, byddwch angen:

 • sgiliau trefnu a chynllunio da
 • sgiliau ieithyddol da
 • sgiliau busnes ac arwain
 • sgiliau rhyngbersonol a chydweithio gwych
 • sgiliau creadigol er mwyn meddwl am syniadau newydd ar gyfer y cyhoeddiad
 • sgiliau ariannol er mwyn rheoli cyllidebau
 • sgiliau cyfrifiadurol
 • gallu gweithio i derfynau amser a dan bwysau

Os ydych chi'n gweithio ar gyhoeddiad arbenigol, fel cylchgrawn teithio neu gyfnodolyn gwyddonol, bydd angen i chi wybod am y tueddiadau neu'r datblygiadau diweddaraf yn y maes. Os ydych chi'n gweithio i gyhoeddiad ar-lein, bydd angen sgiliau golygyddol y we arnoch, a gwybodaeth am dechnolegau a thueddiadau'r cyfryngau cymdeithasol.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Dechrau: £20,000-£23,000
 • Gyda phrofiad: £26,500-£34,500
 • Mae Uwch Gyhoeddwyr yn ennill £40,500-£46,000
Oriau gwaith

Mae cyhoeddwyr yn gweithio oriau swyddfa arferol o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai bydd angen i chi weithio gyda'r nos neu ar benwythnosau weithiau, yn enwedig wrth i derfynau amser nesáu.

Ble allen i weithio? Mae cwmnïau cyhoeddi'n cyflogi Cyhoeddwyr, naill ai fel gweithwyr cyflogedig neu'n llawrydd. Gall y rhain fod yn sefydliadau mawr sy'n cwmpasu ystod eang o gyhoeddiadau, neu'n gwmnïau bach arbenigol sy'n ymdrin ag un neu ddau faes cyhoeddi, fel llyfrau plant neu gyhoeddi addysgol.

Mae cyfleoedd ar gael i Gyhoeddwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Fodd bynnag, mae llawer o gwmnïau cyhoeddi yn Llundain, de-ddwyrain Lloegr, Rhydychen a Chaergrawnt.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a chyflogwyr, ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch) ac ar wefan HMCS.

Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter a Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi a chysylltu â chyflogwyr posibl. Dylech sicrhau bod eich proffil yn eich cyflwyno mewn ffordd broffesiynol a fydd yn apelio at gyflogwyr posibl.

Darllenwch ein herthygl wybodaeth gyffredinol 'Dod o hyd i waith ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad Fel arfer, mae gan Gyhoeddwyr radd yn y cyfryngau neu astudiaethau cyhoeddi, a gallant dynnu ar eu maes arbenigol, fel prawfddarllen.

Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Hyfforddiant

Os hoffech ragor o hyfforddiant, mae'r Ganolfan Hyfforddiant Cyhoeddi yn cynnig cyrsiau sgiliau cyhoeddi, cynllunio a rheoli. Mae'r Ganolfan Hyfforddiant Cyhoeddi yn cynnig cwrs mewn rheoli prosiect golygyddol, lle byddwch yn dysgu:

 • rôl Golygydd/Rheolwr Prosiect
 • archwilio'r cynnwys yr ydych yn ei dderbyn
 • offer ac argymhellion amserlennu er mwyn bod mor effeithlon â phosibl
 • sut i gadw at gyllideb a chanfod y ffordd orau o gael elw
 • rheoli tîm effeithiol a chyfathrebu â nhw
 • gweithio gyda Golygyddion llawrydd a hunangyflogedig

Efallai bydd cyrsiau eraill ar gael yn eich ardal.

Profiad gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio mewn rôl gyhoeddi neu brawfddarllen yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon fel arfer yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am gollfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi'u disbyddu neu sydd heb ddarfod, os byddant yn gofyn i chi wneud hynny.

Cymwysterau

I gael eich derbyn ar gwrs gradd, fel arfer, mae angen y canlynol arnoch:

 • 3 Safon Uwch
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall ar radd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg
Yn aml, gellir derbyn cymwysterau eraill fel dewisiadau amgen i Safon Uwch, fel:
 • Bydd cymhwyster BTEC lefel 3 yn eich helpu i'ch gwneud yn wahanol i'r ymgeiswyr eraill
 • y Diploma Bagloriaeth Genedlaethol
Gan fod llawer o gystadleuaeth ar gyfer lleoedd ar gyrsiau, mae gan yr ymgeiswyr llwyddiannus raddau Safon Uwch uchel fel arfer - dylech ddarllen y gofynion penodol ar wefannau'r coleg/prifysgol yn ofalus iawn. I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch fel arfer, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu gwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru fel cymhwyster cyfwerth ag un Safon Uwch.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Publishing Training Centre at Book House

E-bost publishing.training@bookhouse.co.uk

Gwefan www.train4publishing.co.uk

Women In Publishing (WiP)

Gwefan www.womeninpublishing.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English