Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn ifanc a dwy ferch ifanc yn eistedd ar gadair hir. Mae'r dyn yn darllen llyfr stori i'r plant.

  Ysgogi diddordeb mewn darllen.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg ac yn dal dalen o bapur. Mae dyn yn sefyll wrth ei hymyl hi, yn pwyntio at y ddalen o bapur.

  Mae'n rhaid cynllunio gwersi ac amseroedd chwarae ymlaen llaw.

 • Mae menyw yn eistedd mewn cadair, yn dal baban. Mae dyn yn sefyll wrth ei hymyl hi ac maen nhw'n siarad.

  Sgwrsio â chydweithiwr.

 • Mae dyn yn sefyll wrth sinc, yn golchi brwshis paent.

  Glanhau ar ôl treulio sesiwn yn paentio.

 • Mae dyn a dau blentyn ifanc yn eistedd wrth ymyl bwrdd bach sydd â llythrennau'r wyddor mewn gwahanol liwiau arno.

  Gweithio gyda llythrennau a rhifau.

 • Mae dyn yn penlinio ar y llawr. Mae'n clymu lasys y bachgen, sy'n eistedd o'i flaen.

  Mae addysgu sgiliau bywyd sylfaenol yn rhan o'r swydd.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo ffedog blastig las, yn sefyll mewn cegin. Mae'n agor tun o diwna.

  Gall bwydo'r plant fod yn rhan o'r swydd hon.

 • Cynorthwyydd Meithrinfa

Cynorthwyydd Meithrin

Cyflwyniad

Fel Cydymaith Nyrsio, byddwch yn chwarae rôl bwysig yn gofalu am blant ifanc. Byddwch yn cynllunio ac yn trefnu gweithgareddau hwyliog ac addysgol, a hefyd yn sicrhau eich bod yn gofalu am anghenion personol plant. Os hoffwch fod o gwmpas plant ifanc, efallai mai hon yw'r yrfa i chi!

Adwaenir hefyd fel

 • Gweithiwr Gofal Plant
 • Gweithiwr Meithrinfa

Fideo - Jeanette: Gweinyddes Feithrin

Gweithgareddau Gwaith

Fel Cynorthwyyd Meithrin, byddwch chi'n gyfrifol am ddarparu amgylchedd diogel, diddorol a gwerth chweil i'r plant sydd o dan eich gofal, lle gallant ddatblygu a thyfu. Byddwch yn darparu gofal corfforol, cymdeithasol a deallusol o safon uchel ar gyfer y plant yn y feithrinfa.

Byddwch y gweithio'n agos gyda'ch cyd Gynorthwywyr Meithrin a Nursys Meithrin i ddarparu'r gofal hwn, yn ogystal â chyda rhieni ac aelodau o'r teulu.

Bydd eich tasgau fel Cynorthwyydd Meithrin yn cynnwys elfennau allweddol

 • Goruchwylio - sicrhau bod amser chwarae yn hwyl ac yn ddiogel
 • Ymgysylltu - dylai gweithgareddau plant fod yn hwyl yn ogystal ag yn addysgiadol, gan ddarparu profiad dysgu.

Ynghyd â holl staff eraill y feithrinfa, byddwch yn cynllunio gweithgareddau'n ofalus i ysgogi ac ennyn diddordeb y plant a chreu hwyl.

Gallai'r gweithgareddau gynnwys:

 • mynd â'r plant ar deithiau i leoedd diddorol
 • helpu'r plant i feithrin sgiliau iaith a rhifedd trwy gemau
 • gweithgareddau celf, cerddoriaeth, crefft a choginio.

Efallai y gallwch chi feddwl am ragor.

Mae'n bwysig eich bod chi'n esiampl dda i'r plant! Byddant yn eich parchu chi.

Gallai dyletswyddau eraill gynnwys:

 • sicrhau bod pob plentyn yn cael ei gasglu gan rywun y mae'r feithrinfa yn ei adnabod
 • cyflawni dyletswyddau domestig, er enghraifft paratoi byrbrydau, glanhau offer a theganau, ac ati
 • cofnodi unrhyw ddamweiniau posibl yn y llyfr damweiniau swyddogol
 • golchi a newid plant pan fydd angen
 • cysuro plentyn sydd wedi cynhyrfu neu sy'n sâl.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Gynorthwyydd Meithrin, bydd arnoch angen:

 • stamina a llawer o egni
 • amynedd, goddefgarwch a gwydnwch
 • hyblygrwydd
 • synnwyr o hwyl
 • sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • creadigrwydd a dychymyg
 • natur gydymdeimladol a'r gallu i annog
 • dealltwriaeth o ddatblygiad corfforol, cymdeithasol, deallusol ac emosiynol plant

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r rhai a nodir isod.

 • Cychwynnol: £14,500 - £15,000
 • Gyda phrofiad: £15,500 - £17,500
 • Safleoedd uwch: £18,000 - £20,000

Gallech gael eich talu fesul awr. Fel arfer, mae hyn yn amrywio o £7 i £12 yr awr.

Oriau gwaith

Fel Cynorthwyydd Meithrin, byddwch fel arfer yn gweithio rhwng 35 - 40 awr yr wythnos. Mae gwaith sifft yn debygol.

Mae Cynorthwywyr Meithrin yn aml yn elwa ar wyliau ysgol, ac nid ydynt yn gweithio ar y penwythnos fel arfer. Mae yna gyfleoedd rhan-amser a chyfleoedd i rannu swydd.

Ble y gallwn i weithio?

Mae cyfleoedd i Gynorthwywyr Meithrin yn codi ym mhob cwr o'r DU.

Mae cyflogwyr Cynorthwywyr Meithrin yn cynnwys meithrinfeydd, ysgolion meithrin neu ysgolion arbennig, meithrinfeydd dydd a chanolfannau teuluoedd, ysbytai a crèches.

Mae Mudiad Meithrin yn sefydliad gwirfoddol, a dyma brif ddarparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg yn y sector gwirfoddol www.meithrin.co.uk/

Ble y caiff swyddi gwag eu hysbysebu?

Caiff swyddi gwag eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch).

Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, megis LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd dda o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag, a chysylltu â chyflogwyr posibl. Sicrhewch fod eich proffil yn rhoi argraff broffesiynol a fydd yn ddeniadol i ddarpar gyflogwyr.

Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol ynghylch 'Darganfod Gwaith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Efallai na fydd cyflogwyr yn gofyn am unrhyw gymwysterau penodol, er gallai rhai ofyn am TGAU mewn mathemateg a Saesneg (A*- G neu 9 - 4). Byddai profiad gwaith perthnasol yn rhoi mantais i chi. Dechreuwch feddwl beth allwch ei wneud i gael profiad o ofal plant e.e. gwarchod plant.

Mae yna gymwysterau perthnasol rhagorol ar gael hefyd. Ceir mwy o fanylion isod.

Hyfforddiant

Unwaith fyddwch chi wedi cael swydd, gallech astudio ar gyfer cymhwyster perthnasol fel cymhwyster CACHE lefel 2 mewn gofal plant ac addysg. Efallai bydd gofyn i chi gwblhau tystysgrif gofal yn y swydd hon. Darllenwch ein herthygl wybodaeth am ragor o fanylion, tystysgrif gofal.

Mae BTEC hefyd yn cynnig diploma lefel 3 mewn gofal iechyd a gofal cymdeithasol. Ar y cwrs hwn, byddwch yn dysgu am:

 • ddatblygiad oes dynol
 • gweithio ym maes gofal iechyd a chymdeithasol
 • ymholiadau i'r ymchwil bresennol ym maes gofal iechyd a chymdeithasol
 • ateb anghenion gofal unigolion
 • egwyddorion arfer gorau ym maes gofal iechyd a chymdeithasol
 • hyrwyddo iechyd cyhoeddus
 • cefnogi unigolion sydd ag anghenion ychwanegol
 • anhwylderau ffisiolegol a gofalu amdanynt
 • iechyd maethol
Gallai cyrsiau eraill fod ar gael i chi'n lleol.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw euogfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi darfod neu heb ddarfod os ydynt yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill ble mae'n rhaid i chi roi gwybodaeth am euogfarnau sydd heb ddarfod yn unig, os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

I gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd, fel arfer bydd arnoch angen o leiaf 2 TGAU ar radd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg o bosibl.

Mae amrywiaeth o gymwysterau galwedigaethol perthnasol ar gael, megis BTEC lefel 2 neu lefel 3. Mae'r pynciau perthnasol yn cynnwys*:

 • iechyd a gofal cymdeithasol
 • gofalu am blant
 • gofal plant, dysgu a datblygu
 • iechyd a gofal cymdeithasol.
 • hyrwyddo diogelwch bwyd a maethiad mewn iechyd a gofal cymdeithasol neu leoliadau blynyddoedd cynnar
 • gofal plant preswyl.

*Gall yr union deitlau amrywio.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio gyda phlant yn hynod ddefnyddiol yn yr yrfa hon.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran Mae'n anghyfreithlon i bennu cyfyngiadau oedran ar gyfer dechrau ar gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai fod modd iddynt ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn. Cyrsiau Mae sgiliau a galluoedd a enillwyd yn ystod gofal plant yn fantais ac yn gallu eich galluogi chi i gwblhau'r cwrs hyfforddi cydnabyddedig mewn llai na'r amser arferol. Fel arfer, mae Colegau'n ystyried ymgeiswyr oedolion sydd heb y gofynion mynediad rheolaidd. Gwiriwch bolisi derrbyniadau'r coleg sy'n rhedeg y polisi y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Mae rhai cyrsiau ym maes nyrsio meithrinfa wedi eu trefnu ar ddull hyblyg mewn colegau addtsg bellach. Mae eraill ar gael ar batrwm rhan-amser. Mae'r Cyngor ar gyfer dyfarniadau mewn Gofal, Iechyd ac Addysg (CACHE) yn cynnig cyfres o gyrsiau y gellir eu hastudio yn amser llawn, yn rhan-amser, ar benwythnosau, mewn gwaith neu ddysgu agored. Mae rhestr o ddarparwyr hyfforddiant ar gael ar wefan CACHE. Cynigia Edexcel gymwysterau BTEC perthnasol, sydd ar gael mewn rhai colegau trwy astudiaethau rhan-amser.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Council for Awards in Care, Health and Education (CACHE)

Cyfeiriad Apex House, 81 Camp Road, St Albans, Hertfordshire AL1 5GB

Ffôn 0845 3472123

E-bost info@cache.org.uk

Gwefan www.cache.org.uk

Skills for Care & Development (SfC&D)

Skills for social work, social care and children's services

Cyfeiriad 2nd floor, Westgate, 6 Grace Street, Leeds LS1 2RP

Ffôn 0113 2411240

E-bost sscinfo@skillsforcareanddevelopment.org.uk

Gwefan www.skillsforcareanddevelopment.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Care Council for Wales

Cyfeiriad South Gate House, Wood Street, Cardiff CF10 1EW

Ffôn 0300 30 33 444

E-bost info@ccwales.org.uk

Gwefan www.ccwales.org.uk

Mudiad Meithrin

E-bost post@meithrin.co.uk

Gwefan www.meithrin.co.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English