Rheolwr Masnachol

Cyflwyniad

Fel Rheolwr Masnachol, byddwch yn gyfrifol am weithrediadau'r busnes o ddydd i ddydd, ac yn darllen rheolau'r cwmni er mwyn sicrhau eu bod yn gyfredol.

Adwaenir hefyd fel

 • Rheolwr Contractau Masnachol
 • Rheolwr Masnachol Rhanbarthol
 • Cyfarwyddwr Masnachol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Rheolwr Masnachol, byddwch yn gyfrifol am weithrediadau'r busnes o ddydd i ddydd. Hefyd, byddwch yn gyfrifol am astudio rheolau'r cwmni i wneud yn siwr eu bod yn gyfredol.

Bydd hyn yn cynnwys delio ag unrhyw broblemau gan y tîm neu gwynion gan gwsmeriaid sydd angen sylw. Hefyd, gallech fod yn delio â materion contract a masnachol, fel dod o hyd i fwy o staff ar gyfer y safle neu drafod gyda'ch cleientiaid a'ch cymdeithion busnes.

Mae gofalu am arian y cwmni hefyd yn dasg arall gallech chi fod yn ymwneud â hi. Gallai hyn gynnwys cytuno ar gyllidebau a chreu rhagolygon gwerthu ar gyfer pob adran, yna gwneud unrhyw newidiadau.

Hefyd, gallech chi fod yn gweithio gyda gwahanol gwmnïau a gwledydd i gynnig y gwerth gorau i gwsmeriaid. Mae'r cwmnïau gallech chi fod yn gweithio gyda nhw yn cynnwys Sky, Network Rail, EE a Bombardier, i enwi ond rhai!

Fel Rheolwr Masnachol, byddwch yn dangos yr arferion busnes gorau ar gyfer rheoli materion a thasgau pob dydd i'ch gweithwyr. Gallai'r rhain gynnwys cwynion, problemau a dangos y ffordd orau o reoli baich gwaith.

Hefyd, byddwch yn gyfrifol am reoli'r berthynas â chwsmeriaid presennol a chwmseriaid newydd, ac am sicrhau bod cysylltiadau cryf yn cael eu cynnal.

Gallai'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Rheolwr Masnachol, bydd arnoch angen:

 • y gallu i weithio mewn tîm
 • sgiliau cyflwyno da
 • sgiliau TG
 • sgiliau symbylu gwych
 • gallu gweithio o dan bwysau a chwblhau erbyn terfynau amser sy'n nesáu
 • sgiliau cadw amser
 • sgiliau datrys problemau da
 • dealltwriaeth ragorol o sut mae busnesau'n gweithio ac yn gweithredu, er enghraifft yr ochr gyllid

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog isod yn rhai bras:

 • Cychwynnol: £31,000 - £35,000
 • Gyda phrofiad: £39,000 - £48,500
 • Safleoedd uwch: £55,000 - £65,000

Oriau gwaith

Fel arfer, mae Rheolwyr Masnachol yn gweithio 39 awr yr wythnos, a allai gynnwys gwaith sifft a gweithio ar benwythnosau.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys:

 • cwmnïau gweithgynhyrchu
 • cwmnïau trenau
 • cwmnïau logisteg
 • cwmnïau telathrebu
 • gwasanaethau iechyd
 • prifysgolion

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Caiff swyddi eu hysbysebu ar yr holl brif hysbysfyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad Mae angen cymwysterau ar gyfer yr yrfa hon. Gallai rhai cyflogwyr ofyn am radd neu HND mewn pwnc perthnasol. Mae graddau amser llawn a rhan-amser a graddau sylfaen ar gael mewn pynciau perthnasol.

Fodd bynnag, gall rhai cyflogwyr roi mwy o bwys ar brofiad busnes perthnasol, uniongyrchol, nag ar gymwysterau. Gallai'r profiad hwn gynnwys:

 • cyllid
 • prynu
 • rheoli adnoddau dynol
 • rheoli

Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Hyfforddiant

O hoffech fwy o hyfforddiant, mae'r Sefydliad Rheolaeth Fasnachol yn cynnig cwrs ar reolaeth fasnachol.

Bydd y cwrs hwn yn caniatáu i chi gwblhau pedair rhan y dystysgrif, sef:

 • rhan 1: Dyma lle y byddwch yn dysgu am gyfathrebiadau busnes rhyngwladol, rheoli a gweinyddu busnes, a marchnata.
 • rhan 2: Byddwch yn dysgu am gyfrifeg, rheoli risg, cyfraith busnes a thrafod contractau
 • rhan 3: Mae'r rhan hon yn cynnwys dysgu am reolaeth strategol, marchnata a rheoli prosiectau, yn ogystal â gwasanaeth cwsmeriaid
 • rhan 4: Byddwch yn cwblhau rheolaeth logisteg a chadwyn gyflenwi a rheolaeth ariannol, a'r amgylchedd busnes rhyngwladol

I gael lle ar y cwrs hwn, bydd arnoch angen un Safon Uwch a thri TGAU mewn Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth. Caiff cymhwyster BTEC lefel 3 ei dderbyn hefyd.

Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn eich ardal.

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio ar safle adeiladu neu brofiad perthnasol o weithio yn y diwydiant masnachol yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

Mae'r gofynion ar gyfer dechrau yn yr yrfa hon yn amrywio, ond mae gradd, HND/HNC neu radd sylfaen gan rai Rheolwyr Masnachol.

I gael lle ar gwrs gradd mewn unrhyw bwnc, y gofyniad arferol yw:

 • 2/3 safon uwch.
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch.
 • 2/3 TGAU arall ar radd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg.

Mae cymwysterau eraill yn aml yn dderbyniol yn lle safon uwch, er enghraifft:

 • Cymwysterau BTEC Lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fel arfer, i wneud HND, HNC neu radd sylfaen berthnasol, bydd arnoch angen:

 • 1 safon uwch.
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch yn eich pwnc safon uwch.
 • 3/4 TGAU arall ar radd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un safon uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Nid oes angen cymwysterau ar gyfer yr yrfa hon bob amser. Bydd llawer o gyflogwyr yn rhoi mwy o bwys ar brofiad busnes perthnasol, uniongyrchol, nag ar gymwysterau. Gallai'r profiad hwn gynnwys:

 • cyllid
 • prynu
 • rheoli adnoddau dynol
 • gwasanaeth cwsmeriaid
 • rheoli prosiect

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallai Cwrs Mynediad coleg neu brifysgol gynnig ffordd i mewn. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech ddarllen manylion cyrsiau unigol.

Mae'r Sefydliad Rheoli Gweithrediadau yn cynnig Tystysgrifau, Diplomâu a Diplomâu Uwch mewn Rheoli Gweithrediadau, drwy ddysgu o bell. Mae manylion darparwyr cyrsiau ar gael ar ei wefan.

Mae Prentisiaethau Lefel Uwch ar gael.

Ystadegau

 • Mae 6% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 13% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 1% yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

The Institute of Commercial Management

Ffôn 01202 490 555

E-bost info@icm.education

Gwefan icm.education

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English