Modelydd Trafnidiaeth

Cyflwyniad

Pan fydd ffordd newydd yn cael ei hadeiladu, caiff model digidol manwl ei greu cyn i'r gwaith ddechrau, i weld faint o draffig fydd yn teithio arni, pa mor llydan mae angen iddi fod ac i benderfynu yn union ble y dylai'r gyffordd fod. Eich gwaith chi fel Modelydd Trafnidiaeth fydd creu'r model hwn. Gallech hefyd fod yn gweithio ar gynlluniau trafnidiaeth eraill fel rheilffyrdd neu brosiectau pedestreiddio.

Fideo - Susan: Cynllunydd Trafnidiaeth

Fideo - Jeff: Cynllunydd Trafnidiaeth

Gweithgareddau Gwaith

Fel Modelydd Trafnidiaeth byddwch yn gyfrifol am greu model digidol manwl a chywir sy'n efelychu system drafnidiaeth benodol newydd neu well. Bydd angen i'ch model ragweld amodau yn y dyfodol ac asesu hyfywedd y prosiectau trafnidiaeth newydd arfaethedig hyn.

Gan weithio naill ai yn y sector cyhoeddus neu breifat, byddwch fwyaf tebygol o fod yn gweithio fel rhan o dîm yn cyflawni prosiectau modelu yn unol â llinellau amser a chyllidebau llym.

Dim ond ar ôl i'r model hwn gael ei astudio a'i werthuso'n ofalus y gellir cyfrifo costau ac effeithiau gwirioneddol y prosiect a gwneud penderfyniadau pwysig. Ar ôl i ddata'r model gael ei ddadansoddi, byddwch yn paratoi adroddiadau technegol a chynigion ynghylch sut y dylai'r prosiect fynd yn ei flaen.

Byddwch yn defnyddio rhaglenni modelu arbenigol megis:

 • SATURN
 • VISUM
 • CUBE Voyager
 • EMME
 • Paramics
 • VISSIM

Fel Modelydd Trafnidiaeth, bydd angen i chi a'ch tîm ddechrau casglu'r holl ddata angenrheidiol sy'n gysylltiedig â'r prosiect trafnidiaeth sydd i'w fodelu. Mae prosiectau trafnidiaeth yn cynnwys:

 • adeiladu ffordd newydd - faint o geir fydd yn defnyddio'r ffordd newydd?
 • adeiladu pont - faint o lonydd sydd eu hangen?
 • dylunio a rheoli signalau traffig - lle mae angen signalau traffig? Pa effaith fydd union amseriad eu newidiadau yn ei chael ar dagfeydd?
 • rheilffyrdd neu orsafoedd trên newydd e.e. y prosiect HS2
 • pedestreiddio canol dinasoedd - pa effaith fydd hyn yn ei chael ar y rhwydwaith trafnidiaeth lleol?
 • strategaeth barcio - sut y bydd newid y rheoliadau parcio lleol yn effeithio ar y system drafnidiaeth leol a'r economi leol?

Mae dwy lefel wahanol o fodel trafnidiaeth y gallech fod yn gweithio arnynt:

Strategol

Mae modelau strategol fel arfer yn cwmpasu ardaloedd mawr iawn a theithiau model a wneir gan wahanol fathau o drafnidiaeth sy'n rhyngweithio â'i gilydd e.e. cerddwyr, ceir, bysiau, a threnau. Enghraifft o fodel strategol fyddai system drafnidiaeth dinas gyfan.

Micro-efelychiad

Mae micro-efelychiad yn modelu ac yn mapio symudiadau cerbydau unigol wrth iddynt deithio drwy'r system drafnidiaeth. Oherwydd y manylion hyn gallant ragfynegi effaith amrywiaeth o broblemau traffig cymhleth, er enghraifft effaith parcio neu ddigwyddiadau ar y rhwydwaith.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Fodelydd Trafnidiaeth, byddwch angen:

 • sgiliau dylunio digidol, gan gynnwys y defnydd o feddalwedd modelu, megis SATURN, VISUM, Cube, Emme, Paramics ac ati
 • sgiliau dylunio
 • sgiliau mathemategol
 • bod yn greadigol a brwdfrydig
 • sgiliau profi trefnus
 • y gallu i weithio i derfynau amser caeth
 • sgiliau datrys problemau

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cychwynnol: £19,000 - £21,000
 • Gyda phrofiad: £22,500 - £26,500
 • Safleoedd uwch: £27,500

Oriau gwaith

Mae'r rhan fwyaf o Fodelwyr Trafnidiaeth yn gweithio 40 awr yr wythnos, a all gynnwys gwaith shifft, shifftiau hollt, boreau cynnar, nosweithiau hwyr a gweithio ar benwythnosau. Mae goramser ar gael fel arfer. Efallai y bydd trefniadau gweithio amser llawn, rhan-amser, dros dro a hyblyg ar gael.

Ble allwn i weithio?

Y cyflogwyr yw sefydliadau sy'n gweithio yn y sector cyhoeddus neu'r sector preifat.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar bob un o'r prif fyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith. Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, megis LinkedIn, Twitter, neu Facebook, yn wych ar gyfer rhyngweithio, i ganfod swyddi, ac i gysylltu â chyflogwyr posibl. Sicrhewch fod eich proffil yn eich cyfleu fel rhywun proffesiynol, gan apelio i gyflogwyr. Darllenwch ein Herthygl Wybodaeth Gyffredinol, ''Dod o Hyd i Waith Ar-lein'. Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd swyddi ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/sustainable-transport-jobs/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae llawer o gyflogwyr yn gofyn am radd er mwyn cychwyn ar yr yrfa hon. Felly mae nawr yn amser gwych i ddechrau cynllunio eich llwybr i'r brifysgol. Byddai pynciau sy'n gysylltiedig â TG, dylunio digidol, peirianneg a mathemateg ar gyfer TGAU a Safon Uwch yn eich helpu i sefyll allan ynghanol y dorf. Gallai interniaeth hefyd fod yn fan da i gychwyn. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion.

Camu ymlaen yn eich gyrfa

Gallai Modelwyr profiadol ddod yn Arweinwyr Tîm ac yna'n Rheolwyr Prosiectau.

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol ym maes dylunio aml-gyfrwng, peirianneg, a TG yn hynod ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

Mae llawer sy'n ymuno â'r maes yn raddedigion.

Er mwyn cael lle ar gwrs gradd perthnasol, y gofynion academaidd arferol yw:

 • 2/3 chymhwyster Safon Uwch
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 2/3 phwnc arall
 • TGAU Saesneg a mathemateg

Mae dewisiadau yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • y Diploma Bagloriaeth Ryngwladol

Er mwyn cael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer bydd angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch, yn cynnwys Saesneg a mathemateg, neu bydd angen i chi fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad i osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallant ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Gallai cefndir perthnasol gynnwys dylunio amlgyfrwng, peirianneg, a TG.

Cyrsiau mynediad

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gall cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol, er enghraifft, Mynediad i TG/Cyfrifiadura, fod yn ffordd i mewn i'r maes.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u cynllunio i bobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech wirio hyn gyda cholegau unigol.

Dysgu o bell

Mae'r Brifysgol Agored (OU) yn cynnig gradd mewn Cyfrifiadureg a TG, gyda Dylunio.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

bConstructive

Publisher: CITB-ConstructionSkills

Ffôn 0344 994 4010

E-bost myapprenticeship@citb.co.uk

Gwefan www.bconstructive.co.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Transport Planning Society (TPS)

Cyfeiriad One Great George Street, Westminster, London SW1P 3AA

Ffôn 020 7665 2238

E-bost tps@ice.org.uk

Gwefan www.tps.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Tech Partnership

E-bost info@thetechpartnership.com

Gwefan www.thetechpartnership.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English