Rheolwr Cadwyn Gyflenwi

Cyflwyniad

Mae Rheolwyr Cadwyn Gyflenwi yn chwarae rhan hanfodol mewn sicrhau bod sefydliad neu fusnes yn gweithredu'n llwyddiannus. Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod nwyddau a gwasanaethau yn llifo'n ddidrafferth drwy eich sefydliad.

Gweithgareddau Gwaith

Mae Rheolwyr Cadwyn Gyflenwi yn chwarae rhan hanfodol mewn sicrhau bod sefydliad neu fusnes yn gweithredu'n llwyddiannus. Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod nwyddau a gwasanaethau yn llifo'n ddidrafferth drwy eich sefydliad.

Fel Rheolwr Cadwyn Gyflenwi, eich gwaith fydd sicrhau bod swm cywir o ddeunyddiau a chyflenwadau wrth law bob tro er mwyn cadw at amserlenni cynhyrchu ac anghenion eraill eich sefydliad. Rhaid i chi hefyd wneud yn siwr bod y swm cywir o nwyddau yn cael eu storio mewn warysau ac yna eu dosbarthu i siopau mewn ffordd y mae cwsmeriaid yn gofyn amdanynt bob amser.

Os na fydd modd diwallu'r gofynion hynny oherwydd cyflenwad isel, bydd y cwmni yn colli gwerthiant posibl, ac os bydd y cyflenwad yn rhy fawr, efallai y bydd costau storio'r cwmni yn codi a'r elw'n gostwng.

Fel Rheolwr Cadwyn Gyflenwi byddwch yn cymryd rhan ym mhob cam o'r broses fusnes, gan gynnwys:

 • cynnal lefelau rhagorol o wasanaeth i gwsmeriaid o fewn y sefydliad
 • dadansoddi stoc bresennol a lefelau deunydd crai
 • trafod cost deunyddiau crai gyda'ch cyflenwyr
 • nodi cyflenwyr newydd posibl
 • cynllunio darpariaeth y deunyddiau crai
 • cyflenwi deunyddiau crai i'r rhan gywir o'r busnes
 • storio nwyddau cyn y gellir eu dosbarthu
 • cludo nwyddau i ble bynnag sydd eu hangen
 • arwain prosiectau a gweithio'n agos gyda phobl o adrannau eraill, megis Marchnata neu Brynu.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Rheolwr Cadwyn Gyflenwi, mae angen:

 • sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych
 • sgiliau gwych o ran cymell pobl
 • sgiliau rheoli amser rhagorol
 • dealltwriaeth wych o sut mae'r busnes yn gweithio ac yn gweithredu, gan gynnwys cyllid

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cychwynnol: £36,500 - £40,000
 • Gyda phrofiad: £44,000 - £51,500
 • Safleoedd uwch: £58,000 - £66,000

Oriau gwaith

Mae Rheolwyr Cadwyn Gyflenwi fel arfer yn gweithio 39 awr yr wythnos, a all gynnwys gwaith shifft a gwaith ar benwythnosau.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys:

 • cwmnïau gweithgynhyrchu
 • cwmnïau logisteg
 • elusennau
 • cwmnïau telathrebu
 • gwasanaethau iechyd
 • prifysgolion

Mae cyfleoedd ar gyfer Rheolwyr Cadwyn Gyflenwi yn codi gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar WorkTrack, bob un o'r prif fyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith. Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, megis LinkedIn, Twitter, neu Facebook, yn wych ar gyfer rhyngweithio, i ganfod swyddi, ac i gysylltu â chyflogwyr posibl. Sicrhewch fod eich proffil yn eich cyfleu fel rhywun proffesiynol, gan apelio i gyflogwyr. Darllenwch ein Herthygl Wybodaeth Gyffredinol, ''Dod o Hyd i Waith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Nid oes angen cymwysterau ar gyfer yr yrfa hon bob tro. Bydd llawer o gyflogwyr yn gwerthfawrogi profiad busnes uniongyrchol perthnasol yn fwy na chymwysterau gwirioneddol. Gallai'r profiad hwn gynnwys:

 • cyllid
 • prynu
 • rheoli adnoddau dynol
 • gwasanaeth cwsmeriaid
 • rheoli prosiect

Fodd bynnag, gall rhai cyflogwyr ofyn am radd neu HND mewn pwnc perthnasol.

Mae Prentisiaeth Ganolradd , Uwch neu Lefel Uwch hefyd yn lle gwych i ddechrau. Darllenwch ein herthygl wybodaeth am ragor o fanylion: 'Interniaethau'

Byddai Prentisiaeth Lefel Ganolradd, Uwch-brentisiaeth neu Brentisiaeth Lefel Uwch hefyd yn fan gwych i gychwyn. Byddwch yn dysgu yn y gweithle, ac yn ennill y sgiliau y byddwch eu hangen i weithio ym maes gwerthu, ac i fod yn Rheolwr Cadwyn Gyflenwi. Darllenwch ein herthygl wybodaeth am ragor o fanylion: 'Prentisiaethau- Sut mae Ymgeisio'.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio ym maes cyllid neu reoli adnoddau dynol yn ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

I gael eich derbyn ar gwrs gradd mewn unrhyw bwnc, y gofynion sylfaenol arferol yw:

 • 2/3 chymhwyster Safon Uwch
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall gradd C/4 neu'n uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg

Mae cymwysterau eraill yn aml yn dderbyniol fel dewisiadau amgen i Safon Uwch, er enghraifft:

 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • y Diploma Bagloriaeth Ryngwladol.

Er mwyn cael lle ar Uwch Brentisiaeth neu Brentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer bydd angen i chi gael o leiaf pump TGAU gradd A* - C neu 9 - 4, gan gynnwys o bosibl ddau gymhwyster Safon Uwch mewn Saesneg a mathemateg.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallant ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Nid oes angen cymwysterau ar gyfer yr yrfa hon bob tro. Bydd llawer o gyflogwyr yn gwerthfawrogi profiad busnes uniongyrchol perthnasol yn fwy na chymwysterau gwirioneddol. Gallai'r profiad hwn gynnwys:

 • cyllid
 • prynu
 • rheoli adnoddau dynol
 • gwasanaeth cwsmeriaid
 • rheoli prosiect

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen er mwyn cael lle ar y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gall cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol fod yn ffordd i mewn i'r maes. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech edrych ar fanylion y cyrsiau unigol.

Mae'r Sefydliad Rheoli Gweithrediadau yn cynnig Tystysgrifau, Diplomâu, a Diplomâu Uwch mewn Rheoli Gweithrediadau, drwy ddysgu o bell. Mae manylion darparwyr cyrsiau ar gael ar ei wefan.

Mae Prentisiaethau Lefel Uwch perthnasol ar gael.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Financial Skills Partnership (FSP)

Skills for the financial, finance and accountancy sectors

Cyfeiriad 51 Gresham Street, London EC2V 7HQ

Ffôn 0845 2573772

E-bost info@financialskillspartnership.org.uk

Gwefan www.financialskillspartnership.org.uk

Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT UK)

Cyfeiriad Earlstrees Court, Earlstrees Road, Corby, Northamptonshire NN17 4AX

Ffôn 01536 740100

E-bost enquiry@ciltuk.org.uk

Gwefan www.ciltuk.org.uk

Skills for Logistics

Skills for the freight logistic industry

Ffôn 0117 927 8800

E-bost Contact@skillsforlogistics.co.uk

Gwefan www.skillsforlogistics.org

Institute of Operations Management (IOM)

Cyfeiriad Earlstrees Court, Earlstrees Road, Corby, Northamptonshire NN17 4AX

Ffôn 01536 740105

Gwefan www.iomnet.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English