Rheolwr Datblygu Busnes

Cyflwyniad

Mae Rheolwyr Datblygu Busnes yn chwarae rôl hynod bwysig a chyffrous yn yr economi sydd ohoni heddiw - maen nhw'n helpu busnesau i dyfu trwy gynhyrchu busnes newydd, a chadw eu sylfaen gwsmeriaid bresennol.

Fideo - Alan C: Rheolwr Datblygu Busnes

Fideo - Victoria: Swyddog Datblygu Busnes

Fideo - Gail: Rheolwr Datblygu Busnes

Fideo - Dave: Rheolwr Datblygu Busnes

Gweithgareddau Gwaith

Gellir rhannu rôl Rheolwr Datblygu Busnes yn ddau faes sylfaenol -

 • cadw cwsmeriaid a'r rhan o'r farchnad - dal gafael yn yr hyn sydd eisoes gennych!
 • amlygu cyfleoedd busnes newydd.

Fel Rheolwr Datblygu Busnes, byddwch yn cadw llygad am gyfleoedd busnes newydd bob amser. Gallai'r rhain gynnwys:

 • cyrraedd marchnadoedd newydd - targedu cwsmeriaid newydd, efallai mewn maes nad ydych wedi canolbwyntio arno o'r blaen
 • creu partneriaethau newydd - uno â busnesau eraill i helpu eich gilydd i gynhyrchu busnes newydd

Pan fyddwch wedi amlygu'r marchnadoedd a'r twf newydd posibl, gallech gyflawni'r tasgau canlynol:

 • datblygu'r cyfleoedd newydd trwy ffonio cwsmeriaid newydd posibl yn ddiwahoddiad
 • trefnu cyfarfod a theithio i ymweld â chwsmeriaid newydd posibl.
 • rhoi cyngor arbenigol ar y cynhyrchion neu'r gwasanaethau rydych chi'n eu cynnig - dangos i bobl yn union pam y dylent eu prynu
 • gweithio gyda'ch adran farchnata i gynllunio sut byddwch yn cysylltu â chwsmeriaid newydd - sut byddwch yn eu perswadio i brynu?
 • cyd-drafod prisiau a chynlluniau gyda chwsmeriaid

Ond, mae'r rôl hon yn ymwneud â mwy na chanfod a denu cyfleoedd busnes newydd yn unig - mae'n rhaid i chi allu dal gafael yn yr hyn sydd eisoes gennych, ac mae cynnal y perthnasoedd hyn yn rhan o waith y Rheolwr Datblygu Busnes hefyd.

Felly, sut gallwch ddal gafael yn eich marchnadoedd, cwsmeriaid a chleientiaid presennol? Mae sawl peth gwahanol y gallwch eu gwneud i gynnal a datblygu eich perthnasoedd busnes presennol, gan gynnwys:

 • cyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau newydd a fwriadwyd yn benodol i wella'ch perthynas â chwsmeriaid presennol
 • cyfarfod a chyfathrebu â'ch cwsmeriaid a'ch cleientiaid presennol yn rheolaidd
 • gweithio'n agos gyda'ch staff technegol eich hun a chydweithwyr mewnol eraill i sicrhau eich bod yn gallu bodloni gofynion eich cwsmeriaid
Efallai bod cwsmer wedi gofyn am newid bach i gynnyrch neu wasanaeth, neu'n dymuno cyfathrebu â chi trwy ddull gwahanol e.e. Skype, GoToMeeting, WebEx, neu Google+Hangout

Yn ogystal â gweithio gyda chwsmeriaid, bydd gennych rolau mewnol i'w chwarae hefyd. Efallai y bydd gofyn i chi roi adroddiad ar eich cynnydd gwerthu wythnosol i dimau rheoli, a sicrhau eich bod yn cyrraedd eich targedau gwerthu. Er mwyn creu targedau gwerthu, bydd angen i chi ragfynegi'r cynnydd yr ydych yn disgwyl ei wneud.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Rheolwr Datblygu Busnes, byddwch angen:

 • sgiliau cyd-drafod
 • sgiliau cyflwyno
 • sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych
 • sgiliau rheoli amser rhagorol
 • y gallu i weithio ar eich pen eich hun
 • ffordd dda o siarad ar y ffôn
 • sgiliau TG, fel e-bost a defnyddio cronfeydd data
 • parodrwydd i gynnal eich gwybodaeth am y tueddiadau a'r datblygiadau diweddaraf yn y farchnad eiddo
 • trwydded yrru

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £31,500 - £35,000
 • Gyda phrofiad: £39,000 - £48,500
 • Safleoedd uwch: £55,000 - £65,000

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr Rheolwyr Datblygu Busnes yn cynnwys unrhyw fusnesau sydd eisiau gwella eu twf o ran gwerthu. Gallai hyn gynnwys:

 • siopau
 • cwmnïau gweithgynhyrchu
 • prifysgolion
 • elusennau
 • ysbytai

Oriau gwaith

Mae Rheolwyr Datblygu Busnes yn gweithio 39 awr yr wythnos. Mae'n bosibl y bydd angen i chi ddechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos, ar sail rota fel arfer.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newyddion lleol/cenedlaethol a chyfnodolion a chylchgronau marchnata proffesiynol, ar hysbysfyrddau swyddi a gwefannau cyflogwyr, ar Universal Jobmatch ac mewn Canolfannau Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Nid oes bob amser angen cymwysterau ar gyfer yr yrfa hon. Mae llawer o gyflogwyr yn rhoi mwy o bwys ar brofiad gwerthu perthnasol na chymwysterau. Bydd angen rhyw fath o brofiad gwerthu arnoch i fynd yn Rheolwr Datblygu Busnes. Os gallwch ddangos eich bod yn Werthwr da, gallai hyn fod yn gam naturiol ymlaen i chi. Fodd bynnag, gallai rhai cyflogwyr ofyn am radd neu HND mewn pwnc perthnasol. Gwiriwch ofynion y cyflogwyr yn ofalus. Mae graddau amser llawn a rhan-amser a graddau sylfaen ar gael mewn pynciau perthnasol. Ffordd dda i mewn i'r yrfa hon yw trwy interniaeth. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion. Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd, Lefel Uwchneu Uwch-brentisiaeth yn fan cychwyn da hefyd. Byddwch yn dysgu yn y gwaith ac yn ennill y sgiliau y bydd arnoch eu hangen i weithio ym maes gwerthu a dod yn Rheolwr Datblygu Busnes yn y pen draw. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut mae gwneud cais', am ragor o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol ym meysydd gwerthu, marchnata, hysbysebu, neu fanwerthu yn hynod ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, fel arfer bydd arnoch angen pum cymhwyster TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a mathemateg o bosibl.

I gael lle ar Uwch-brentisiaeth, bydd arnoch angen o leiaf ddau gymhwyster Safon Uwch, neu Brentisiaeth Lefel Uwch.

I gael lle ar gwrs gradd mewn marchnata neu astudiaethau busnes, y gofyniad arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C neu uwch mewn 2/3 o bynciau eraill
 • Saesneg iaith a mathemateg ar lefel TGAU.

Mae dewisiadau eraill yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • cymhwyster BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Ond mae gofynion cyrsiau'n amrywio, felly gwiriwch wefan y brifysgol yn ofalus.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Mynediad

Mae'r rhan fwyaf o weithwyr newydd wedi datblygu sgiliau yn y diwydiannau gwerthu, marchnata, hysbysebu neu fanwerthu.

Efallai y bydd Prentisiaethau Lefel Canolradd, Prentisiaethau Lefel Uwch neu Uwch-brentisiaethau ar gael yn eich ardal chi.

Cyrsiau mynediad

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (er enghraifft, Mynediad i Fusnes) gynnig ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u cynllunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gadarnhau hyn gyda cholegau unigol.

Dysgu o bell

Mae'r Sefydliad Siartredig Marchnata yn cynnig cymwysterau proffesiynol ar lefel Tystysgrif, Diploma ac Ôl-raddedig, trwy ddysgu o bell.

Mae'r Sefydliad Cyfathrebu, Hysbysebu a Marchnata (CAM) yn cynnig y Diploma mewn Cyfathrebu Marchnata a'r Diploma mewn Marchnata Digidol, trwy ddysgu o bell.

Efallai y bydd CAM yn llacio'r gofynion mynediad arferol ar gyfer y rhai hynny sydd â phrofiad sylweddol yn y diwydiant cyfathrebu.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Chartered Institute of Marketing (CIM)

Cyfeiriad Moor Hall, Cookham, Maidenhead, Berkshire SL6 9QH

Ffôn 01628 427120

Gwefan www.cim.co.uk

Chartered Institute of Marketing (CIM) Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad 8 Farnham Road, Bangor BT20 3SP

Ffôn 028 9146 9901

E-bost cim@quintusmanagement.co.uk

Gwefan www.cim.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English