Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae Rheolwr Modelu Gwybodaeth am Adeilad yn defnyddio'r feddalwedd modelu digidol ddiweddaraf

 • Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM) yw'r broses o greu adeilad yn ddigidol. Gellir ei ddefnyddio drwy gylch bywyd cyfan adeilad, o'r camau cynllunio cychwynnol hyd at ei ddymchwel ar ddiwedd ei oes.

 • Rheolwr Modelu Gwybodaeth am Adeilad

 • Rheolwr Modelu Gwybodaeth am Adeiladu

Rheolwr Modelu Gwybodaeth am Adeilad

Cyflwyniad

Mae Modelu Gwybodaeth am Adeilad yn greadigaeth ddigidol o adeilad, sy'n gallu cael ei defnyddio trwy gydol oes gyfan yr adeilad, o'i gynllunio cychwynnol i'w ddymchwel ymhen amser.

Fel Rheolwr Modelu Gwybodaeth am Adeilad, eich gwaith chi fydd cynhyrchu a chynnal modelau digidol o adeilad er mwyn cynorthwyo â'r prosesau dylunio ac adeiladu cyffredinol mae adeilad yn mynd drwyddynt yn ystod ei oes.

Gweithgareddau Gwaith

Fel Rheolwr Modelu Gwybodaeth am Adeilad, eich gwaith chi fydd cynhyrchu a chynnal modelau a lluniadau digidol o adeilad er mwyn cynorthwyo â'r prosesau dylunio ac adeiladu cyffredinol mae adeilad yn mynd drwyddynt yn ystod ei oes.

Bydd y Model Gwybodaeth am Adeilad yn eich galluogi chi i reoli'r prosiectau amrywiol sy'n gysylltiedig, gan wneud yn siwr eu bod oll yn gweithio i'r un safon ac i'r un cynllun (e.e. amserlen, ansawdd, cyllideb)

Bydd y model digidol yn dangos:

 • yr adeilad ei hun - ei gragen, sut mae'r tu allan wedi'i ddylunio
 • yr ardaloedd sy'n creu'r tu mewn i'r adeilad
 • y systemau sy'n gweithio o fewn yr ardaloedd hynny e.e. gwresogi, aerdymheru
 • y cynhyrchion yn yr ardaloedd hynny e.e. rheiddiaduron, cawodydd, unedau rheweiddio

Byddwch chi'n gallu dangos nodweddion mewnol ac allanol yr adeilad trwy ddefnyddio dull 'hedfan drwodd' digidol, pan fydd defnyddiwr y model gwybodaeth am adeilad yn teithio drwy'r adeilad digidol!

Trwy eich rheolaeth fedrus ar y broses gyfan o fodelu gwybodaeth am adeilad, bydd tîm cyfan prosiect yn gallu cydweithio'n agos, gan ganolbwyntio ar yr un nod o ddylunio a chynnal yr adeilad mwyaf effeithlon ac effeithiol.

Efallai bydd tîm y prosiect byddwch chi'n gweithio gyda nhw yn ystod y cam dylunio yn cynnwys:

 • Peirianwyr Strwythurol
 • Penseiri
 • Peirianwyr a Thechnegwyr Gwasanaethau Adeiladau

Ar ôl dylunio a modelu'r cam dylunio hwn yn llwyddiannus, byddwch yn dechrau gweithio gyda'r tîm adeiladu i oruchwylio'r cam adeiladu. Gallai eich model gwybodaeth am adeilad helpu'r bobl ganlynol sy'n gweithio ym maes adeiladu:

 • Peirianwyr Prosiect
 • Peirianwyr Sifil
 • Peirianwyr Safle
 • Amcangyfrifwyr
 • Peirianwyr Comisiynu

Bydd angen i chi allu esbonio i bobl annhechnegol sut i ddefnyddio model gwybodaeth am adeilad a rhoi esboniad clir iddynt o'r holl fanteision sydd i'w cael o'r model - sut bydd yn eu helpu i wneud eu gwaith.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais pan fyddwch chi'n chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Rheolwr Modelu Gwybodaeth am Adeilad, byddwch angen:

 • sgiliau TG, gan gynnwys defnyddio meddalwedd efelychu a systemau gweithgynhyrchu
 • sgiliau dylunio rhwydwaith
 • bod yn aelod da o dîm, oherwydd byddwch chi'n gweithio'n agos gyda gweithwyr proffesiynol amrywiol
 • bod yn barod i gadw i fyny â datblygiadau mewn technoleg yn y maes hwn sy'n newid yn gyflym
 • y gallu i weithio yn ôl terfynau amser tynn
 • sgiliau datrys problemau
 • y gallu i arwain tîm o Beirianwyr
 • sgiliau dylunio TG gwych, gan gynnwys dylunio 3D a 2D, a dylunio drwy gymorth cyfrifiadur (CAD)

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras a roddir isod:

 • Cychwynnol: £24,000 - £25,500
 • Gyda phrofiad: £27,500 - £31,000
 • Safleoedd uwch: £33,500 - £36,000

Oriau gwaith

Bydd Rheolwyr Modelu Gwybodaeth am Adeilad yn gweithio 40 awr yr wythnos, gan weithio gyda'r nos ac ar y penwythnos weithiau, yn ôl galwadau'r prosiect.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys:

 • cwmnïau adeiladu mawr
 • adrannau llywodraeth leol a chanolog
 • cwmnïau adeiladu bach
 • ymgyngoriaethau dylunio
 • cyflenwyr nwyddau adeiladu

Mae cyfleoedd ar gael i Reolwyr Modelu Gwybodaeth am Adeilad gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn fyd-eang.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar WorkTrack, ar yr holl brif hysbysfyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch, ac mewn Canolfannau Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae llawer o gyflogwyr yn gofyn am i chi gael graddcyn bod yn Rheolwr Gwybodaeth am Adeiladau. Mae cymwysterau HND, HNCa graddau mewn pynciau perthnasol ar gael mewn llawer o brifysgolion. Er mwyn cael eich derbyn ar un o'r cyrsiau hyn, fel arfer bydd arnoch angen o leiaf dau gymhwyster safon uwch . Ar ôl cwblhau eich arholiadau safon uwch, efallai y byddwch yn cael eich derbyn ar brentisiaeth Lefel Uwch neu Brentisiaeth Gradd mewn maes perthnasol. Am ragor o wybodaeth ynglyn ag ymgeisio am brentisiaeth, darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaeth- sut mae ymgeisio?' Mae interniaeth yn ffordd wych o fynd i mewn i'r yrfa hon. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am fwy o fanylion. Profiad gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio ym maes peirianneg neu adeiladu yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

Fel arfer, i gael lle ar gwrs gradd perthnasol, byddwch angen:

 • 2/3 safon uwch, gan gynnwys mathemateg a ffiseg
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau safon uwch
 • 2/3 TGAU arall gyda gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg

Yn aml, mae cymwysterau eraill yn dderbyniol yn lle safon uwch, er enghraifft:

 • cymwysterau BTEC lefel 3 (byddai 'dylunio 3D' neu 'cyfryngau rhyngweithiol, dylunio ar gyfer gemau a TGCh' yn help i chi ddenu sylw cyflogwyr)
 • cymhwyster lefel 3 City & Guilds (byddai modelu gwybodaeth adeiladu yn wych)
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol

Fodd bynnag, mae'r gofynion mynediad ar gyfer gwahanol gyrsiau yn amrywio, felly darllenwch brosbectysau prifysgolion i gael rhagor o fanylion.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Uwch, byddwch angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu bydd angen i chi fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Gradd, byddwch angen o leiaf ddwy safon uwch.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Terfynau oedran

Fel arfer, mae oedolion sy'n dechrau yn y maes hwn wedi cymhwyso neu wedi cael profiad mewn maes peirianneg neu adeiladu cysylltiedig.

Cyrsiau

Os nad yw'r cymwysterau gennych i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallai Cwrs Mynediad coleg neu brifysgol gynnig ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gadarnhau hynny gyda cholegau unigol.

Mae amrywiol sefydliadau'n cynnig cyrsiau HNC neu radd mewn pynciau perthnasol, trwy astudio gyda'r nos neu drwy ddysgu o bell.

Cyllid

Mae nawdd ar gyfer astudio ar lefel addysg uwch ar gael trwy'r cwmnïau adeiladu mwy o faint.

Ystadegau

 • Mae 8% o bobl yn y gwaith hwn yn hunangyflogedig.
 • Mae 13% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 22% yn gweithio oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

SummitSkills

Skills for building services engineering sector

Cyfeiriad Vega House, Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes MK15 0DF

Ffôn 01908 303960

E-bost enquiries@summitskills.org.uk

Gwefan www.summitskills.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Tech Partnership

E-bost info@thetechpartnership.com

Gwefan www.thetechpartnership.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English