Rheolwr Gweithrediadau

Cyflwyniad

Fel Rheolwr Gweithrediadau, chi fydd yn gyfrifol am reoli'r seilwaith sy'n sylfaen i fusnes neu sefydliad. Bydd y seilwaith hwn yn galluogi'r gweithwyr eraill yn y busnes i wneud eu gwaith yn llwyddiannus.

Byddwch chi'n dod â holl wahanol feysydd y busnes at ei gilydd, i wneud yn siwr eu bod oll yn gweithredu'n effeithiol, tuag at yr un nod.

Fideo - Kevin: Rheolwr Gweithrediadau

Fideo - Paul: Rheolwr Gweithrediadau

Fideo - John: Rheolwr Gweithrediadau

Fideo - David: Rheolwr Gweithrediadau

Fideo - Bruce: Rheolwr Gweithrediadau

Fideo - Matt: Rheolwr Gweithrediadau

Gweithgareddau Gwaith

Fel Rheolwr Gweithrediadau, chi fydd yn gyfrifol am reoli'r seilwaith sy'n sylfaen i fusnes neu sefydliad. Bydd y seilwaith hwn yn galluogi'r gweithwyr eraill yn y busnes i wneud eu gwaith yn llwyddiannus.

Bydd union natur y swydd yn dibynnu ar natur neu faes y busnes lle'r ydych chi'n gweithio, ond bydd angen i chi arbenigo mewn pedwar prif faes:

Rheoli Adnoddau

Mae angen i unrhyw fusnes llwyddiannus reoli'r defnydd ar ei adnoddau'n ofalus iawn. Ond beth yw adnoddau? Mae adnoddau busnes yn cynnwys deunyddiau crai a phersonél - pobl a gwrthrychau sy'n ychwanegu gwerth at sefydliad, pan fyddant yn cael eu rheoli'n gywir.

Bydd angen i chi wneud yn siwr bod y deunyddiau crai cywir yn cael eu prynu, am y pris cywir, ac mewn da bryd cyn y bydd eu hangen. Hefyd, byddwch angen cynllunio polisi hurio'r busnes - a oes gennych ddigon o staff i weithredu'n llwyddiannus? A oes angen i chi recriwtio mwy o staff? Bydd angen cynllunio datblygiad staff yn ofalus hefyd. Pa hyfforddiant sydd ei angen?

Rheoli Ariannol

Mae cadw rheolaeth ar gostau a gwariant yn rhan allweddol o waith Rheolwr Gweithrediadau. Byddwch angen astudio perfformiad ariannol y busnes a phenderfynu sut y gellir ei wella.

Gosod Targedau Busnes

Rhan bwysig o waith y Rheolwr Gweithrediadau yw gweithio gyda rheolwyr eraill a gosod rhai targedau ar gyfer y busnes. Bydd y targedau hyn yn dangos pa mor dda mae'r busnes yn perfformio. Gallai targedau gynnwys:

 • targedau gwerthu - faint rydych chi'n disgwyl ei werthu?
 • targedau elw - faint o elw y gallwch chi ddisgwyl ei wneud yn realistig?
 • targedau lefelau staffio - a oes gennych chi'r nifer cywir o staff i allu gweithredu'n fwyaf effeithiol?
 • gwasanaeth cwsmeriaid - e.e. amseroedd aros, nifer y cwynion
 • cyfran o'r farchnad - a yw eich cyfran o'r farchnad rydych chi'n gweithredu ynddi wedi cynyddu neu ostwng?

Cyfathrebu

Fel Rheolwr Gweithrediadau, mae'n hanfodol eich bod chi'n cyfathrebu'n effeithiol gyda holl feysydd gwahanol y busnes. Bydd angen i chi ddod â'r holl wahanol elfennau hyn at ei gilydd, gan greu diwylliant creadigol, cadarnhaol. Bydd angen datrys unrhyw broblemau cyfathrebu.

Mae gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn gallu bod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Rheolwr Gweithrediadau, byddwch angen:

 • sgiliau gwasanaethu cwsmeriaid rhagorol
 • sgiliau symbylu gwych
 • rheoli amser yn dda
 • dealltwriaeth dda o sut mae busnesau'n gweithio ac yn gweithredu, gan gynnwys cyllid

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Bras amcan yw'r cyfraddau cyflog a roddir isod.

 • Dechrau: £19,500-£22,000
 • Gyda phrofiad: £25,000-£30,500
 • Mae Uwch Reolwyr Gweithrediadau'n ennill £35,000-£41,000

Oriau gwaith

Fel arfer, bydd Rheolwyr Gweithrediadau yn gweithio 39 awr yr wythnos, a allai gynnwys gwaith sifft a gweithio ar benwythnosau.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys:

 • cwmnïau gweithgynhyrchu
 • cwmnïau logisteg
 • elusennau
 • cwmnïau telathrebu
 • gwasanaethau iechyd
 • prifysgolion

Mae cyfleoedd ar gael i Reolwyr Gweithrediadau gyda gweithgynhyrchwyr mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar WorkTrack, ar yr holl brif hysbysfyrddau swyddi, ar Dod o hyd i swydd, ac mewn Canolfannau Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Nid oes angen cymwysterau bob amser ar gyfer yr yrfa hon. Bydd llawer o gyflogwyr yn rhoi mwy o bwys o brofiad busnes uniongyrchol, perthnasol nag ar gymwysterau. Gallai'r profiad hwn gynnwys:

 • cyllid
 • pwrcasu
 • rheoli adnoddau dynol
 • gwasanaeth cwsmeriaid
 • rheoli prosiectau

Fodd bynnag, gallai rhai cyflogwyr ofyn am radd neu HND mewn pwnc perthnasol. Cadarnhewch ofynion y cyflogwyr yn ofalus. Mae graddau a graddau sylfaen amser llawn a rhan-amser ar gael mewn pynciau perthnasol. Gallai interniaeth hefyd fod yn fan da i gychwyn. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion.

Mae Prentisiaeth Lefel Canolradd, Uwch neu Uwch-brentisiaeth yn lle da i gychwyn hefyd. Byddwch chi'n dysgu yn y gwaith ac yn ennill y sgiliau angenrheidiol i weithio ym maes gwerthu, a datblygu'n Rheolwr Gweithrediadau yn y pen draw. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut mae gwneud cais', am ragor o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio ym maes cyllid neu reoli adnoddau dynol fod yn hynod ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

Mae'r gofynion ar gyfer dechrau yn y gwaith hwn yn amrywio, ond mae gan rai Rheolwyr Gweithrediadau radd, HND/HNC neu radd sylfaen.

I gael eich derbyn ar gwrs gradd mewn unrhyw bwnc, mae'n rhaid cael y canlynol fel arfer:

 • 2/3 safon uwch.
 • TGAU gradd C neu uwch yn eich pynciau safon uwch.
 • 2/3 TGAU arall gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg.

Mae cymwysterau eraill yn aml yn cael eu derbyn yn lle safon uwch, er enghraifft:

 • Cymwysterau Cenedlaethol Edexcel (BTEC) Lefel 3.
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fel arfer, i wneud HND, HNC neu radd sylfaen berthnasol, byddwch angen:

 • 1 safon uwch.
 • TGAU gradd C neu uwch yn eich pwnc safon uwch.
 • 3/4 TGAU arall gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg.

I gael eich derbyn ar Brentisiaeth Uwch neu Uwch-brentisiaeth, bydd angen o leiaf 5 TGAU graddau A* - C arnoch fel arfer, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, ac efallai dwy safon uwch.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un safon uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Nid oes angen cymwysterau ar gyfer y swydd hon bob amser. Bydd llawer o gyflogwyr yn rhoi mwy o bwys ar brofiad uniongyrchol perthnasol o fusnes nag ar gymwysterau. Gallai'r profiad hwn gynnwys:

 • cyllid
 • pwrcasu
 • rheoli adnoddau dynol
 • gwasanaeth cwsmeriaid
 • rheoli prosiectau

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallai Cwrs Mynediad coleg neu brifysgol gynnig ffordd i mewn. Ni fydd angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech ddarllen manylion cyrsiau unigol i wneud yn siwr.

Mae'r Sefydliad Rheoli Gweithrediadau yn cynnig Tystysgrifau, Diplomâu a Diplomâu Uwch mewn Rheoli Gweithrediadau, trwy ddysgu o bell. Mae manylion darparwyr cyrsiau ar gael ar ei wefan.

Mae Prentisiaethau Lefel Uwch perthnasol ar gael.

Ystadegau

 • Mae 6% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 13% oriau hyblyg.
 • Mae 1% yn gweithio mewn swyddi dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English