Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae sawl math gwahanol o beiriant turio

 • Cloddiwr sy'n cael ei ddefnyddio i glirio swm sylweddol o bridd

 • Gweithredwr Peiriant Tyrchu

Gweithredwr Peiriant Turio

Cyflwyniad

Fel gweithredwr peiriant turio, byddwch chi'n gyfrifol am weithio peiriant turio yn ddiogel ac yn effeithiol. Byddwch chi'n eistedd y tu mewn i'r peiriant turio ac yn gweithio'r rheolyddion er mwyn defnyddio offer a darnau cyfarpar amrywiol - fel dril mawr, er enghraifft.

Adwaenir hefyd fel

 • Gweithredwr Peiriannau Trymion
 • Prif Weithiwr/Weithwraig Cyfarpar Cloddio

Gweithgareddau Gwaith

Fel Gweithredwr Peiriant Turio, byddwch chi'n gyfrifol am weithio peiriant turio yn ddiogel ac yn effeithiol. Byddwch chi'n eistedd tu mewn i'r peiriant turio ac yn gweithio'r rheolyddion er mwyn defnyddio offer a darnau cyfarpar amrywiol - fel dril mawr, er enghraifft.

Mae llawer o wahanol fathau o beiriannau turio, gan gynnwys:

 • peiriant turio mini - mae'r rhain yn beiriannau turio bach sy'n dod yn fwyfwy poblogaidd
 • peiriant turio amffibiaidd - dyma beiriant turio sy'n gallu arnofio mewn dwr bas ac sy'n gallu gweithio ar garthu afonydd
 • tarw dur - dyma beiriant turio sy'n gallu gwthio llawer iawn o bridd neu rwbel
 • peiriant turio 360 gradd - mae'r peiriant turio hwn yn gallu troi o'i amgylch mewn cylch, yn y fan a'r lle
 • peiriant turio gyda braich hir, sy'n gallu ymestyn i fyny adeiladau uchel

Mae peiriannau turio'n cael eu defnyddio ar gyfer llawer o wahanol sefyllfaoedd ac i wneud sawl math gwahanol o dasg, gan gynnwys:

 • cloddio ffosydd
 • trin a thrafod deunyddiau
 • gwaith coedwigaeth
 • dymchwel
 • tirweddu
 • mwyngloddio
 • carthu afonydd
 • drilio

Gallai'r tasgau hyn gael eu gwneud fel rhan o brosiect mawr, fel adeiladu:

 • ffyrdd
 • rheilffyrdd
 • ffermydd gwynt
 • systemau pibellau tanddaearol
 • tai

Mae materion iechyd a diogelwch yn bwysig tu hwnt yn yr yrfa hon. Chi fydd yn gyfrifol am wneud yn siwr eich bod chi'n gweithio'r peiriant turio'n ddiogel ac yn unol â rheoliadau iechyd a diogelwch, a'ch bod chi'n gwisgo'r dillad amddiffynnol cywir.

Hefyd, gallai fod angen i chi wneud rhywfaint o waith cynnal a chadw cyffredinol ar y peiriant turio.

Gallai darllen, siarad ac ysgrifennu Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Weithredwr Peiriannau Turio bydd angen i chi:

 • god yn ymwybodol o faterion diogelwch
 • bod â sgiliau ymarferol da
 • bod â sgiliau mecanyddol ar gyfer rhoi gwasanaeth sylfaenol i gyfarpar
 • bod â sgiliau gwaith tîm da
Hefyd, byddwch angen golwg da a thrwydded yrru lawn.

Efallai na fydd y swydd hon yn addas i bobl sydd â chyflyrau croen, fel ecsema, neu anhwylderau anadlu, fel asthma.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy’n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £20,000 - £23,000
 • Gyda phrofiad: £26,000 - £30,000
 • Safleoedd uwch: £33,500 -£37,000

Oriau gweithio

Mae gweithredwyr peiriannau turio yn gweithio 39 awr yr wythnos. Gallai goramser, gan gynnwys gweithio ar ddydd Sadwrn, fod ar gael.

Ble allwn i weithio?

Cwmnïau adeiladu a pheirianneg sifil yw'r cyflogwyr.

Mae cyfleoedd ar gael i weithredwyr peiriannau turio gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar bob prif hysbysfwrdd swyddi, ar Universal Jobmatch, ac mewn Canolfannau Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Nid oes un llwybr penodol i gychwyn ar yr yrfa hon. Nid oes angen TGAU i fod yn Weithredwr Peiriannau Turio, ond gallai TGAU mewn mathemateg a Saesneg fod yn ddefnyddiol. Byddai prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Lefel Uwch fod yn ffordd wych o gychwyn ar yr yrfa hon. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut mae gwneud cais', am ragor o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau. Cynllun Tystysgrif Sgiliau Adeiladu (CSCS) Byddwch angen cerdyn CSCS (Construction Skills Certification Scheme) er mwyn gweithio ar safle. Mae'r cardiau yma'n profi eich bod yn gymwys i wneud y gwaith yr ydych yn cael ei gyflogi i'w wneud. Mae cerdyn CSCS yn costio oddeutu £30, a bydd rhaid i chi lwyddo ym mhrawf iechyd, diogelwch, ac amgylcheddol y Bwrdd Hyfforddi Diwydiant Adeiladu perthnasol. Yna byddwch yn cwblhau ffurflen gais. Mae pedwar adran i'r ffurflen gais:

 • adran A Yn yr adran hon byddwch yn rhoi eich manylion personol ac yn atodi llun pasbort neu eich llun prawf Iechyd, Diogelwch, a'r Amgylchedd
 • adran B Yn yr adran hon byddwch yn rhoi manylion eich gwaith, ac yn nodi pa gerdyn yr ydych ei angen. Mae tri cherdyn gwahanol: sgil, crefft, a gweithredwr
 • adran C Yn yr adran yma bydd eich cyflogwr, eich cyn-gyflogwr, neu ddeiliad cerdyn CSCS yn datgan eich bod chi'n gymwys i gael cerdyn
 • adran D yma byddwch yn nodi anghenion y cerdyn a'r dystiolaeth y byddwch ei angen er mwyn derbyn cerdyn

Hyfforddiant Pe hoffech ragor o hyfforddiant, mae CITB yn cynnig cwrs. Enw'r cwr syw 'CPCS excavator 360 degrees'. Mae'r cwrs yma wedi'i ddylunio'n arbennig ar gyfer y rhai sydd ag ond ychydig o brofiad wrth ddefnyddio peiriant turio, neu ddim o gwbl. Erbyn diwedd y cwrs byddwch wedi dysgu:

 • sut i ddefnyddio'r peiriant mewn modd cynhyrchiol a diogel
 • sut i osod a defnyddio offer atodol
 • sut i leoli'r peiriant mewn modd cynhyrchiol a diogel
 • sut i wneud mân addasiadau, a gweithdrefnau cynnal a chadw arferol
 • gallu, pwrpas, a chyfyngiadau pob peiriant
 • sut i ddilyn yr holl ganllawiau diogelwch
 • sut i ddehongli'r wybodaeth a roddir gan begiau lefel a phroffiliau
 • addasiadau arferol hanfodol a gweithdrefnau cynnal a chadw, a sut i'w defnyddio
 • sut i weithio mewn lefelau gan ddefnyddio offer laser
Wedi i chi gwblhau'r holl unedau, byddwch yn cael ei ch asesu. Wedi i chi lwyddo yn yr asesiad, byddwch yn derbyn:
 • cerdyn gweithredwr hyfforddedig CPCS (cerdyn coch)
 • tystysgrif coleg adeiladu cenedlaethol CITB
Cerdyn Gweithredwr Hyfforddedig CPCS Pan fyddwch chi'n derbyn eich Cerdyn Gweithredwr Coch, bydd hyn yn brawf fod gennych lawer o sgiliau sylfaenol, yn ogystal â dealltwriaeth a gwybodaeth am y diwydiant. Wedi ichi ennill digon o brofiad, gallech fynd ati i ennill Cerdyn Gweithredwr Glas. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio fel gweithredwr Adeiladu, Mecanyddol, neu Beiriant Trwm yn hynod ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

Mae gofynion mynediad yn amrywio. Nid oes angen cymwysterau addysgol arnoch chi bob amser i ddechrau'r math hwn o waith.

Ar gyfer Prentisiaethau Lefel Canolradd, efallai bydd rhaid i chi sefyll prawf gallu yn cynnwys mathemateg a datrys problemau. Hefyd, efallai bydd yn rhaid i chi sefyll prawf llythrennedd.

I ddechrau cwrs City & Guilds neu BTEC lefel 2 mewn adeiladu, byddwch angen y canlynol, o leiaf, fel arfer:

 • 4 TGAU graddau D i G.

Fodd bynnag, mae gofynion mynediad canolfannau unigol yn gallu amrywio. Efallai gallech gael eich derbyn ar un o'r cyrsiau heb unrhyw gymwysterau.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau Oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae dechrau'n hwyr yn gyffredin, yn enwedig i bobl sydd â sgiliau cysylltiedig, er enghraifft gweithredwr adeiladu, gweithredwr mecanyddol neu weithredwr offer.

Cyrsiau

Mae llawer o bobl yn dechrau gweithio yn yr yrfa hon drwy Brentisiaeth Lefel Canolradd. Byddai amrywiol deitlau Prentisiaethau Adeiladu, Cynllunio a'r Amgylchedd Adeiledig, a Pheirianneg a Thechnolegau Gweithgynhyrchu yn berthnasol i bobl sydd eisiau gweithio yn y maes hwn.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Ffôn 0844 5768777

Gwefan www.cscs.uk.com

Scottish Building Apprenticeship and Training Council (SBATC)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Crichton House, 4 Crichtons Close, Holyrood, Edinburgh EH8 8DT

Ffôn 0131 5568866

E-bost registrar@sbatc.co.uk

Gwefan www.sbatc.co.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English