Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae Nariba yn Beiriannydd Amgylcheddol sy'n arbenigo ym maes dwr - gwyliwch ei fideo

 • Peiriannydd Amgylcheddol

Peiriannydd Amgylcheddol

Cyflwyniad

Fel Peiriannydd Amgylcheddol, byddwch yn defnyddio'ch arbenigedd peirianyddol a gwyddonol i ddod o hyd i atebion i broblemau amgylcheddol, gan gynnwys prosiectau gwastraff dwr, ailgylchu'n effeithlon, rheoli llygredd aer a phroblemau iechyd cyhoeddus.

Fideo - Nariba: Peiriannydd Amgylcheddol - Dwr

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Amgylcheddol, byddwch yn defnyddio'ch arbenigedd peirianyddol a gwyddonol i ddod o hyd i atebion i broblemau amgylcheddol, gan gynnwys prosiectau gwastraff dwr, ailgylchu'n effeithlon, rheoli llygredd aer a phroblemau iechyd cyhoeddus.

Gallai eich rôl gynnwys gweithio ar:

 • brosiectau gwella effeithlonrwydd ynni - sut gall busnes ddefnyddio peirianneg i hybu ei effeithlonrwydd ynni?
 • archwiliadau cadwraeth dwr ac ynni - ble y mae dwr ac ynni'n cael eu gwastraffu ar hyn o bryd a sut gellir gwella hyn?
 • gwneud yn siwr bod cleientiaid yn gweithredu o fewn y rheoliadau amgylcheddol caeth
 • rheoli prosiect sy'n ymwneud â monitro allyriadau
 • gosod a monitro targedau ac amcanion amgylcheddol
 • ymchwilio i dir halogedig

Gallech chi weithio mewn llawer o wahanol feysydd peirianneg, bob un â'i ddiddordebau a'i arbenigeddau ei hun:

Peirianneg Sifil

 • dylunio ac adeiladu adeiladau ynni effeithlon
 • dadhalogi tir sydd efallai wedi'i lygru - gan ffatri neu broses ddiwydiannol yn y gorffennol o bosibl - ambell waith, mae hyn yn cael ei alw'n sefydlogi tir
 • atal llygredd dwr o fannau cyfagos sy'n cynhyrchu gwastraff diwydiannol

Peirianneg Fodurol

 • gwneud yn siwr bod yr holl brosesau cynhyrchu cerbydau yn bodloni cyfreithiau a deddfwriaeth amgylcheddol
 • datblygu ffyrdd o wneud y broses gynhyrchu'n fwy ynni effeithlon, ac felly helpu i wella pa mor broffidiol yw'r gweithgynhyrchu
 • gosod a monitro amcanion a thargedau amgylcheddol

Peirianneg Fecanyddol

Caiff llawer o beiriannau technegol arbenigol eu defnyddio mewn peirianneg amgylcheddol a gwaith Peiriannydd Amgylcheddol Mecanyddol yw sicrhau bod y peiriannau hanfodol hyn yn gweithio'n gywir. Mae hyn yn cynnwys peiriannau sy'n cael eu defnyddio mewn prosesau:

 • puro dwr
 • puro aer
 • cyflenwadau ynni adnewyddadwy
 • trin carthffosiaeth
 • rheoli gwastraff solet
 • cadwraeth ynni

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Beiriannydd Amgylcheddol, byddwch angen:

 • y gallu i ddatrys problemau gan ddefnyddio'ch creadigrwydd
 • gwybodaeth ragorol am beirianneg gyffredinol
 • bod yn ymwybodol iawn o broblemau amgylcheddol a diogelwch
 • bod yn barod i ddysgu'r diweddaraf am newidiadau mewn technoleg, y wybodaeth ddiweddaraf am faterion amgylcheddol a deddfwriaeth newydd y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd am lygredd
 • sgiliau mathemategol cryf
 • sgiliau rheoli prosiect

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Bras amcan yw'r cyfraddau cyflog a roddir isod.

 • Dechrau: £25,500-£28,500
 • Gyda phrofiad: £30,000-£35,000
 • Mae Uwch Beirianwyr Amgylcheddol yn ennill £38,000-£41,500
Oriau gwaith Mae'r rhan fwyaf o Beirianwyr Amgylcheddol yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, gallai fod angen gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos ambell waith, yn enwedig pan fydd terfynau amser yn agosáu. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau sy'n gweithio mewn:
 • prosiectau dwr gwastraff
 • ynni adnewyddol
 • rheoli llygredd aer
 • materion iechyd y cyhoedd
Ceir cyfleoedd gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Gallai'r yrfa hon olygu gweithio i asiantaeth. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Caiff swyddi eu hysbysebu mewn papurau newyddion lleol/cenedlaethol, cyhoeddiadau'r diwydiant, mewn Canolfannau Byd Gwaith ac ar wefan Dod o hyd i swydd. Hefyd, gallwch ddod o hyd i swyddi drwy asiantaethau recriwtio sy'n arbenigo ar beirianneg, hysbysfyrddau swyddi ar y we ac ar wefannau cyrff peirianneg proffesiynol a sefydliadau ynni. Mae'r EnvironmentalJobs yn hysbysfwrdd gwaith sydd wedi'i anelu at bobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd amgylcheddol: www.environmentaljobsuk.com/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Felly, sut ydych chi'n dod yn Beiriannydd Amgylcheddol?

Bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr yn disgwyl bod gennych radd gennych cyn ichi gychwyn gwaith fel Peiriannydd Amgylcheddol. Mae cyrsiau gradd mewn pynciau perthnasol ar gael mewn llawer o brifysgolion. Er mwyn cael eich derbyn ar gwrs gradd, byddwch angen o leiaf dwy Safon Uwch fel arfer.

Ar ôl cwblhau Safon Uwch, efallai gallech gael eich derbyn ar Uwch-brentisiaeth neu Brentisiaeth Gradd mewn maes perthnasol. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau – Sut mae gwneud cais', am ragor o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau. Gallai interniaeth hefyd fod yn fan da i gychwyn. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion.

Dilyniant

Yn dibynnu ar eich cymwysterau, gallech symud ymlaen i dderbyn mwy o gyfrifoldeb am reoli prosiectau peirianneg a thimau o Beirianwyr.

Gallech ddewis bod yn hunangyflogedig neu gymryd gwaith contract ar eich liwt eich hun.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd peirianyddol (boed yn gemegol, yn drydanol, neu'n fecanyddol) o fudd i chi yn yr yrfa hon.

Cymwysterau

Y gofynion mynediad arferol ar gyfer gradd sy'n gysylltiedig â pheirianneg amgylcheddol yw:

 • 2/3 safon uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau safon uwch
 • a 2/3 TGAU gradd C/4 neu uwch arall
 • Fel arfer, bydd angen TGAU Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth, gyda gradd C neu uwch

Mae cymwysterau eraill yn cynnwys:

 • BTEC lefel 3 mewn cynaliadwyedd amgylcheddol, peirianneg neu ddylunio 3D yn eich helpu i sefyll allan oddi wrth bawb arall
 • y Diploma Bagloriaeth Ryngwladol
Darllenwch y prosbectysau/gwefannau yn ofalus.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Uwch, byddwch angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Canolradd.

I gael eich derbyn ar Uwch-brentisiaeth, bydd angen o leiaf ddwy safon uwch neu Brentisiaeth Lefel Uwch arnoch chi.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Gradd, bydd angen o leiaf ddwy safon uwch arnoch.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un safon uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallai Cwrs Mynediad gan goleg neu brifysgol (e.e. Mynediad i Beirianneg) gynnig ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u hanelu at bobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech holi colegau unigol am hynny.

Hyfforddiant

Mae gwybodaeth am lwybrau i gofrestru fel Peiriannydd Siartredig (CEng) neu Gorfforedig (IEng) i'w gweld ar wefan y Cyngor Peirianneg.

Ystadegau

 • Mae 4% o bobl mewn galwedigaethau megis Peiriannydd Amgylcheddol yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 16% oriau hyblyg.
 • Mae 7% o weithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol

Mae'r rolau canlynol gan sefydliadau proffesiynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Amddiffyn y cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad/sefydliadau sy'n berthnasol i'r yrfa hon, trowch at y cysylltiadau isod.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Engineering Council

Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

Ffôn 020 3206 0500

Gwefan www.engc.org.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English