Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae Peirianwyr Twnneli yn helpu i gynllunio, dylunio a rheoli prosiectau adeiladu twnneli

 • Peiriannydd Twneli

Peiriannydd Twneli

Cyflwyniad

Mae twneli'n chwarae rhan fwy a mwy mewn prosiectau peirianneg modern. Fel Peiriannydd Twneli, chi fydd yn gyfrifol am gynllunio, dylunio a rheoli prosiectau adeiladu twneli.

Fideo - Barbara: Peiriannydd Sifil

Fideo - James: Peiriannydd Pontydd

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Twneli, chi fydd yn gyfrifol am gynllunio, dylunio a rheoli prosiectau adeiladu twneli. Gallai'r prosiectau hyn gynnwys:

 • rheilffyrdd
 • ffyrdd/traffyrdd
 • rheilffyrdd trefol a thanddaearol
 • twneli dwr dan ddaear
 • carthffosydd

Byddwch yn cymryd rhan mewn goruchwylio'r broses gyfan o greu'r twnnel, o'r cam cynllunio cychwynnol i'w gwblhau'n derfynol, a'r diwrnod y bydd y trên neu'r car cyntaf yn teithio drwy'r twnnel.

Bydd angen i chi fynd ati'n ofalus i gynllunio'r gwaith sydd angen ei wneud, gan weithio'n agos gyda'r Rheolwr Prosiect, yna bydd yn rhaid i chi gadw llygad ar bethau. Efallai bydd angen i chi gyflogi llawer o wahanol gontractwyr a chi fydd yn gyfrifol am sicrhau eu bod yn cyflawni eu hochr nhw o'r prosiect yn ôl y cynllun a'r gyllideb.

Hefyd, efallai byddwch chi'n gyfrifol am ddatblygiad peirianwyr iau. Byddwch yn eu helpu nhw gyda'u hyfforddiant, gan drosglwyddo'ch arbenigedd, fel y byddan nhw'n gallu arwain prosiectau creu twneli fel chi, ryw ddydd.

Fel Peiriannydd Twneli, byddwch chi'n gweithio mewn swyddfa ac ar safle. Bydd dyletswyddau swyddfa'n cynnwys llunio dyluniadau ar gyfer prosiectau twneli, gan greu lluniadau manwl i'w defnyddio ar safle, cyfrifo a chadarnhau manylebau ar gyfer prosiectau, cynllunio gwaith a chadw cofnodion o gynnydd, stoc offer a chyllid.

Mae gwaith arall i ffwrdd o'r safle adeiladu yn cynnwys mynychu cyfarfodydd rheolaidd i roi gwybod i bartïon â diddordeb am hynt prosiect - mae'r bobl hyn yn cynnwys cleientiaid, perchnogion asedau a rhanddeiliaid.

Mae llawer o reoliadau diogelwch yn berthnasol i'r diwydiant adeiladu. Er enghraifft, rhaid gwisgo het galed ar safleoedd adeiladu.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais pan fyddwch chi'n chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Beiriannydd Twnnel, byddwch angen:

 • gallu dadansoddi a datrys problemau
 • yr hyder i oruchwylio pobl eraill.
 • gweithio'n dda mewn tîm
 • Sgiliau trefnu cryf i ymdopi â'r gwahanol gamau niferus mewn prosiect adeiladu
 • diddordeb mewn adeiladau a sut cânt eu hadeiladu
 • sgiliau mathemateg
 • sgiliau ysgrifennu a llafar da
 • diddordeb mewn ffiseg
 • sgiliau TG da a rhywfaint o brofiad o ddefnyddio meddalwedd cynllunio drwy gymorth cyfrifiadur (CAD)

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

cyfraddau cyflog bras a roddir isod:

 • Cychwynnol: £31,000 - £34,000
 • Gyda phrofiad: £37,000 - £45,000
 • Safleoedd uwch: £48,500 - £53,000

Oriau gwaith

Mae'r rhan fwyaf o Beirianwyr Twneli yn gweithio tua 35-40 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai byddwch chi'n dechrau'n gynnar ac yn gweithio'n hwyr a gallai fod angen i chi weithio ar y penwythnos ambell waith, yn enwedig pan fydd terfynau amser yn nesáu.

Ble allwn i weithio?

Caiff Peirianwyr Twneli eu cyflogi ar brosiectau adeiladu mawr pan fydd angen defnyddio twneli. Gallai'r prosiectau hyn gynnwys:

 • trenau
 • ffyrdd/traffyrdd
 • rheilffyrdd trefol a thanddaearol
 • twneli dwr dan ddaear
 • carthffosydd

Gallai'r yrfa hon olygu eich bod yn gweithio ar gyfer asiantaeth.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd ar gael i Beirianwyr Twneli weithio'n annibynnol fel ymgynghorwyr.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar bob prif hysbysfwrdd swyddi, ar Universal Jobmatch, ac mewn Canolfannau Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Er mwyn bod yn Beiriannydd Twneli, bydd angen i chi hyfforddi'n Beiriannydd Sifil i ddechrau ac yna arbenigo mewn adeiladu twneli.

Byddwch angen gradd Meistr mewn Peirianneg (MEng) achrededig neu radd anrhydedd Baglor mewn Peirianneg (BEng) mewn peirianneg sifil, neu bwnc cysylltiedig, i fod yn Beiriannydd Siartredig. Gall y rhain gael eu hastudio fel cyrsiau rhyngosod, sy'n cynnwys profiad gwaith.

Gallwch wneud gradd sylfaen, HNC neu HND mewn peirianneg sifil cyn mynd ymlaen i gwrs gradd llawn. Efallai gallwch ddechrau yn yr yrfa hon gyda'r cymwysterau uchod, ond bydd angen i chi wneud rhagor o hyfforddiant cymeradwy i gymhwyso'n llawn.

Gall y Sefydliad Peirianwyr Sifil (ICE) ddarparu rhestri o gyrsiau achrededig.

Mae Uwch-brentisiaeth, Prentisiaeth Lefel Uwch neu Brentisiaeth Gradd yn fan cychwyn da hefyd. Am ragor o wybodaeth ynglyn ag ymgeisio am brentisiaethau, darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaethau- sut mae ymgeisio?'.

Hyfforddiant

Ar ôl ennill gradd neu radd sylfaen/HNC/HND, rhaid i chi gwblhau cyfnod o hyfforddiant a phrofiad cymeradwy gyda chyflogwr a llwyddo mewn adolygiad proffesiynol i gymhwyso'n llawn.

Dilyniant

Gall Peirianwyr Twneli profiadol gamu ymlaen i swyddi Prif Beirianwyr.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o waith ym maes adeiladu, neu fel Technegydd Peirianyddol, yn hynod ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Uwch neu Uwch-brentisiaeth, byddwch angen o leiaf 5 TGAU graddau A* - C neu 9 - 4, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, ac efallai 2 Safon Uwch.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Gradd, byddwch angen o leiaf 2 safon uwch.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar gwrs gradd mewn peirianneg sifil, byddwch angen:

 • 2/3 Safon Uwch, gan gynnwys mathemateg a/neu ffiseg
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau safon uwch
 • 2/3 TGAU arall gyda gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth

Mae cymwysterau eraill yn aml yn dderbyniol yn lle safon uwch, er enghraifft:

 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol

Mae rhai prifysgolion yn cynnig cyrsiau sylfaen i ymgeiswyr nad oes ganddynt y cymwysterau mathemateg a gwyddoniaeth priodol.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un safon uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Bydd pobl sydd heb ennill cymwysterau neu sgiliau perthnasol yn y diwydiant adeiladu neu fel technegydd peirianneg yn ei chael hi'n anodd cael gwaith.

Mae cyfle da gan ymgeiswyr ar lefel technegydd peirianneg i gamu ymlaen.

Cyrsiau

Os nad yw'r cymwysterau gennych i gael lle ar eich cwrs gradd neu HND o ddewis, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (e.e. Mynediad i Beirianneg) gynnig ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u cynllunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gadarnhau hynny gyda cholegau unigol.

Gall pobl nad oes ganddynt y cymwysterau academaidd arferol gyflawni aelodaeth â'r Sefydliad Peirianwyr Sifil (ICE) trwy'r Llwybr Adroddiad Technegol (TRR). Gweler gwefan ICE am arweiniad ar y gofynion mynediad.

Mae amrywiol sefydliadau'n cynnig cyrsiau ôl-raddedig perthnasol trwy ddysgu o bell.

Cyllid

Mae ysgoloriaethau 'Quest' ICE ar gael i ymgeiswyr sydd wedi cael cynnig amodol ar gyfer cwrs achrededig ICE mewn peirianneg sifil.

Mae nawdd ar gyfer astudio ar lefel addysg uwch ar gael trwy'r cwmnïau adeiladu mwy o faint.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae'r rolau canlynol gan sefydliadau proffesiynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Amddiffyn y cyhoedd trwy gynnal safonau uchel yn eu proffesiynau.

ICE yw'r prif sefydliad proffesiynol i bobl sy'n gweithio mewn gyrfaoedd peirianneg sifil.

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Ffôn 0844 5768777

Gwefan www.cscs.uk.com

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English