Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn mewn siwt yn gosod arwydd 'ar werth' gwerthwr tai.

  Gosod yr arwydd 'ar werth' ar gyfer eiddo newydd sy'n cael ei werthu gan y gwerthwr tai.

 • Trafodwr Gwerthiannau

Trafodwr Gwerthiannau

Cyflwyniad

Os ydych chi'n cymhwyso'n drafodwr gwerthiannau, chi fydd yn gyfrifol am hyrwyddo ac yna gwerthu cartref newydd i gwsmer. Hefyd, efallai byddwch chi'n gwerthu eiddo masnachol newydd, fel siop, ffatri neu warws. Y prif wahaniaeth rhyngoch chi a Gwerthwr Tai yw eich bod yn delio ag eiddo newydd ei adeiladu a byddwch hefyd yn cynnal perthynas gyda'ch cwsmeriaid ar ôl iddynt brynu'r eiddo - gan wneud yn siwr bod popeth yn iawn e.e. bod y carpedi, y llenni a'r gwresogi yn bodloni eu hanghenion.

Adwaenir hefyd fel

 • Trafodwr Gwerthu Cartrefi Newydd

Gweithgareddau Gwaith

Os ydych chi'n cymhwyso'n Drafodwr Gwerthiannau, chi fydd yn gyfrifol am hyrwyddo ac yna gwerthu cartref newydd i gwsmer. Hefyd, efallai byddwch chi'n gwerthu eiddo masnachol newydd, fel siop, ffatri neu warws.

Yn gyntaf, bydd angen i chi ddenu darpar brynwyr trwy hysbysebu a marchnata eich eiddo. Efallai byddwch chi'n gosod hysbysebion mewn papurau newyddion, cylchgronau ac ar-lein. Pan fyddwch chi'n dechrau denu partïon â diddordeb, bydd angen i chi drefnu a chynnal apwyntiad arddangos - dyma pan fyddwch chi'n dangos yr eiddo i'ch darpar gwsmeriaid. Ar ôl rhywfaint o gyd-drafod, byddwch chi'n ei werthu, gobeithio!

Ar ôl cytuno ar y pris gwerthu, byddwch chi'n ymdrin â chyfreithwyr ac yn trefnu bod y contractau'n cael eu llofnodi. Gall hyn gynnwys rhai trefniadau cyfreithiol cymhleth iawn a bydd angen i chi roi gwybod i'ch cwsmeriaid beth sy'n digwydd.

Ar ôl i'r gwerthu gael ei gwblhau a'ch cwsmeriaid symud mewn i'r eiddo newydd, bydd angen i chi wneud yn siwr bod popeth yn iawn iddyn nhw. A yw'r carped a'r llenni cywir wedi'u gosod? A yw'r boeler yn gweithio'n iawn? Os nad ydynt yn fodlon, bydd angen i chi drefnu bod pethau'n cael eu newid neu eu hatgyweirio. Mae hyn oll yn rhan o'ch gwasanaeth ar ôl gwerthu.

Hefyd, gallai eich dyletswyddau gynnwys:

 • dysgu am y tueddiadau a'r patrymau diweddaraf yn y farchnad eiddo
 • cadw i fyny â'ch ffigurau gwerthu a rhagori arnynt, gobeithio
 • ffonio pobl yn ddiwahoddiad a chanfasio i geisio denu mwy o fusnes
 • rheoli cronfa ddata o gwsmeriaid ac efallai defnyddio meddalwedd gwerthu eiddo
 • mynd i gyfarfodydd rheolaidd i osod targedau gwerthu

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Drafodwr Gwerthiannau, byddwch angen:

 • sgiliau cyd-drafod
 • sgiliau cyflwyno
 • sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol
 • rheolaeth dda iawn ar amser
 • gallu gweithio ar eich pen eich hun
 • ffordd dda o siarad ar y ffôn
 • sgiliau TG, fel defnyddio'r e-bost a chronfeydd data
 • bod yn barod i ddysgu'r tueddiadau a'r datblygiadau diweddaraf yn y farchnad eiddo
 • trwydded yrru

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £18,000 - £19,000
 • Gyda phrofiad: £20,000 - £22,000
 • Safleoedd uwch: £23,500 - £25,000

Oriau gwaith

Mae Trafodwyr Gwerthiannau'n gweithio 29 yr wythnos. Efallai bydd yn rhaid i chi ddechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos, yn ôl rota fel arfer.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar WorkTrack, ar yr holl brif hysbysfyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch ac mewn Canolfannau Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Gallwch ddechrau yn yr yrfa hon wrth adael yr ysgol, gyda TGAU yn unig. Fodd bynnag, efallai bydd angen i chi ennill rhyw fath o brofiad mewn gwerthu neu wasanaeth cwsmeriaid yn gyntaf, efallai fel Cynorthwyydd Gwerthu mewn siop. Efallai gallwch chi weithio tuag at ennill cymhwyster seiliedig ar waith. Gall y rhain ffurfio rhan o Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch. Darllenwch ein herthygl wybodaeth am ragor o fanylion: 'Prentisiaethau- sut mae ymgeisio?'

Byddwch yn dysgu'r sgiliau ac yn ennill y profiad sy'n angenrheidiol i fod yn Drafodwr Gwerthu. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol mewn, er enghraifft, gwerthu, marchnata a gwasanaeth cwsmeriaid yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

I ddod yn Drafodwr Gwerthiannau, bydd angen i chi fod wedi cael addysg gyffredinol dda. Byddai TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn Saesneg a mathemateg yn ddefnyddiol iawn os hoffech ddechrau yn yr yrfa hon. Hefyd, bydd angen sgiliau cyfathrebu da arnoch a rhaid eich bod yn edrych yn smart.

Fel arfer, i gael lle ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, bydd arnoch angen pum TGAU ar radd C/4 neu uwch, efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau perthnasol a gafwyd mewn meysydd fel gwerthu, marchnata a gwasanaeth cwsmeriaid (e.e. gwaith siop), yn ddefnyddiol iawn. Mae profiad yr un mor bwysig ag unrhyw gymhwyster i lawer o gyflogwyr.

Cyrsiau

Mae rhai pobl yn dechrau yn y gwaith hwn drwy Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch.

Mae Cymdeithas Genedlaethol y Gwerthwyr Tai (NAEA), trwy Ffederasiwn Cenedlaethol y Gweithwyr Eiddo Proffesiynol (NFOPP), yn cynnig amrywiaeth o gymwysterau perthnasol trwy ddysgu o bell.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

National Association of Estate Agents (NAEA)

Cyfeiriad Arbon House, 6 Tournament Court, Edgehill Drive, Warwick, Warwickshire CV34 6LG

Ffôn 0845 2506001

E-bost help@propertymark.co.uk

Gwefan www.naea.co.uk

Asset Skills

Facilities management, housing, property, planning, cleaning and parking

Cyfeiriad 2 The Courtyard, 48 New North Road, Exeter EX4 4EP

Ffôn 0800 0567160

E-bost info@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

National Federation of Property Professionals (NFOPP)

Cyfeiriad Arbon House, 6 Tournament Court, Edgehill Drive, Warwick, Warwickshire CV34 6LG

Ffôn 0845 2506001

E-bost help@propertymark.co.uk

Gwefan www.nfopp.co.uk

Asset Skills Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Bank Street, Aberfeldy, Perthshire PH15 2BB

Ffôn 0844 8731018 or 01887 829171

E-bost scotland@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English