Rheolwr Optimeiddio Peiriannau Chwilio

Cyflwyniad

Mae Optimeiddio Peiriannau Chwilio yn golygu'r broses o ddylunio gwefan yn ofalus fel bod pobl yn dod o hyd i'ch gwefan ac yn cael eu cyfeirio ati pan fyddant yn defnyddio peiriannau chwilio.

Fel Rheolwr Optimeiddio Peiriannau Chwilio, chi fydd yn gyfrifol am sicrhau bod eich gwefan yn ymddangos ar frig y rhestr sy'n cael ei chyflwyno gan y peiriant chwilio pan fydd pobl yn defnyddio term chwilio perthnasol. Gallai'r termau chwilio hyn gynnwys enw'ch cwmni, enw'r cynnyrch neu'r gwasanaeth rydych chi'n ei werthu, a thermau chwilio llai uniongyrchol hefyd, fel enwau cynhyrchion cystadleuwyr neu enwau eraill ar gyfer eich cynnyrch.

Adwaenir hefyd fel

 • Swyddog Gweithredol Optimeiddio Peiriannau Chwilio
 • Rheolwr Optimeiddio Peiriant Chwilio

Gweithgareddau Gwaith

Mae Optimeiddio Peiriannau Chwilio yn golygu'r broses o ddylunio gwefan yn ofalus fel bod pobl yn dod o hyd i'ch gwefan ac yn cael eu cyfeirio ati pan fyddant yn defnyddio peiriannau chwilio.

Fel Rheolwr Optimeiddio Peiriannau Chwilio, chi fydd yn gyfrifol am sicrhau bod eich gwefan yn ymddangos ar frig y rhestr sy'n cael ei chyflwyno gan y peiriant chwilio pan fydd pobl yn defnyddio term chwilio perthnasol. Gallai'r termau chwilio hyn gynnwys enw'ch cwmni, enw'r cynnyrch neu'r gwasanaeth rydych chi'n ei werthu, a thermau chwilio llai uniongyrchol hefyd, fel enwau cynhyrchion cystadleuwyr neu enwau eraill ar gyfer eich cynnyrch.

Efallai bydd angen i chi fonitro prosiect marchnata o'r dechrau i'r diwedd, a rhaid i chi weithio gydag aelodau tîm o wahanol adrannau i gyflawni eich nodau o ran optimeiddio peiriannau chwilio. Bydd hyn yn cysylltu'n agos â'ch strategaeth farchnata gyfan.

Gallai eich dyletswyddau o ran optimeiddio peiriannau chwilio gynnwys dadansoddi safle cyfan - adolygiad o strwythur cyfan gwefan, gan gynnwys:

 • lletya
 • ailgyfeirio at dudalennau
 • tudalennau gwall
 • strwythur URL
 • cod ffynhonnell
 • basgedi siopa
 • systemau rheoli cynnwys

Pan fyddwch chi wedi cwblhau dadansoddiad cyfan, gallwch fwrw ymlaen â datblygu strategaeth optimeiddio peiriannau chwilio. Gallai hyn gynnwys cynnal:

 • dadansoddiad o allweddeiriau - pa allweddeiriau sy'n gyrru traffig at eich gwefan?
 • dadansoddiad o gynnwys - gan gynnwys dwysedd allweddeiriau a nifer y geiriau. Pa mor aml mae allweddeiriau'n cael eu defnyddio, a ble?
 • dadansoddiad o ddolenni - monitro dolenni mewnol ac allanol sy'n arwain i'ch gwefan ac ohoni
 • monitro perfformiad - monitro perfformiad eich gwefannau yn rheolaidd e.e. nifer yr ymweliadau ac o ble y daeth yr ymweliadau hyn (o beiriant chwilio neu ddolen ar wefan arall?)

Hefyd, gallech fod yn gyfrifol am optimeiddio cyfryngau cymdeithasol. Mae optimeiddio cyfryngau cymdeithasol yn cynnwys cynllunio'n ofalus sut mae eich cwmni'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel dull marchnata. Gallai tasgau optimeiddio cyfryngau cymdeithasol gynnwys:

 • egluro nodau eich busnes
 • archwilio'r strategaeth bresennol ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol
 • datblygu strategaeth gynnwys

Yn ei hanfod, dyma yw eich strategaeth optimeiddio cyfryngau cymdeithasol:

 • pa mor ddiddorol yw eich cynnwys?
 • pa mor hawdd ei rannu ydych chi wedi gwneud y cynnwys?

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Reolwr Optimeiddio Peiriannau Chwilio, byddwch angen:

 • sgiliau TG, gan gynnwys rhaglennu
 • sgiliau dylunio gwefannau
 • gwybodaeth am farchnata
 • bod yn barod i gadw i fyny â datblygiadau mewn technoleg yn y maes hwn sy'n newid yn gyflym
 • y gallu i weithio yn ôl terfynau amser tynn

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Bras amcan yw'r cyfraddau cyflog a roddir isod.

 • Dechrau: £23,500-£26,000
 • Gyda phrofiad: £28,000-£33,000
 • Mae Uwch Reolwyr Optimeiddio Peiriannau Chwilio yn ennill £36,000-£40,000
Oriau gwaith Byddwch yn debygol o weithio tua 35 i 40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ambell waith, bydd angen gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos. Ble allwn i weithio? Gall Rheolwr Optimeiddio Peiriannau Chwilio weithio mewn sawl math gwahanol o fusnes neu sefydliad; ble bynnag y bydd angen denu pobl at wefan benodol, bydd angen strategaeth optimeiddio peiriannau chwilio. Gall hyn gynnwys:
 • busnes bach, canolig neu fawr
 • elusen
 • prifysgol neu sefydliad addysgol
 • plaid wleidyddol
 • awdur
 • clwb neu dîm chwaraeon
 • asiantaeth recriwtio
Mae cyfleoedd ar gael gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig. Gallai'r yrfa hon olygu gweithio i asiantaeth. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newyddion lleol/cenedlaethol, cyhoeddiadau'r diwydiant, mewn Canolfannau Byd Gwaith ac ar wefan Jobcentre Plus a Dod o Hyd i Swydd

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Wedi i chi gwblhau eich Safon Uwch, gallwch ymgeisio am Brentisiaeth Lefel Uwch neu Brentisiaeth Gradd mewn maes perthnasol. Yna, wedi i chi ennill sgiliau a phrofiad perthnasol yn y diwydiant, gallech geisio am swyddi rheoli. Bydd rhai cyflogwyr yn gofyn i chi feddu ar HND, HNC neu radd cyn i chi gael bod yn Rheolwr Optimeiddio Peiriannau Chwilio. Mae sawl prifysgol yn cynnig cyrsiau HND, HNC, a gradd perthnasol. Er mwyn cael lle ar un o'r cyrsiau hyn, fel arfer byddwch angen o leiaf dwy Safon Uwch. Gallai interniaeth fod yn ffordd wych o gychwyn ar y r yrfa hon, edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion.

Hyfforddiant Pe hoffech chi hyfforddiant, mae'r Sefydliad Siartredig ar gyfer Marchnata (CIM) yn cynnig cwrs hyfforddiant uwch ar gyfer Rheolwyr Optimeiddio Peiriannau Chwilio. Erbyn diwedd y cwrs byddwch wedi dysgu am:

 • y pedwar prif grwp signal OPCh sy'n arwain at lwyddiant mewn chwiliad naturiol
 • cynnwys; cysylltiadau; defnyddwyr; ymddiried
 • geiriau allweddol ac ymchwil OPCh
 • sut i adeiladu model ROI
 • adnabod cryfderau presennol eich gwefan a'r ffyrdd o'u gwella
 • casglu, mesur, a rheoli adroddiadau am OPCh
 • canfod yr OPCh cywir ar gyfer eich marchnad chi
 • adeiladu eich offer OPCh eich hunain
 • hawlfraint OPCh
 • integreiddio cyfryngau cymdeithasol gyda'ch rhaglen OPCh
 • dewis asiantaeth OPCh a gweithio gyda hwy
 • optimeiddio ar gyfer y we, fideo, a siopa
Edrychwch ar y wefan am fanylion dyddiadau ac argaeledd. Gallai cyrsiau eraill fod ar gael i chi'n lleol.

Profiad Gwaith Bydd rhai ymgeiswyr wedi datblygu sgiliau perthnasol o weithio yn y meysydd canlynol:

 • Dylunio ar gyfer y We
 • Marchnata Digidol
 • E-Fasnach

Dilyniant

Yn dibynnu ar eu cymhwyster, gall Rheolwyr Optimeiddio Peiriannau Chwilio symud ymlaen trwy gymryd mwy o gyfrifoldeb am reoli prosiectau marchnata a dylunio gwefannau.

Mae rhai Rheolwyr Optimeiddio Peiriannau Chwilio yn dewis gweithio'n hunangyflogedig neu wneud gwaith dan gontract ar eu liwt eu hunain.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, dyma'r gofynion arferol:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall gradd C/4 neu uwch
 • Fel arfer, mae angen TGAU Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth gyda gradd C/4 neu uwch

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Uwch, byddwch angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu bydd angen i chi fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Gradd, byddwch angen o leiaf 2 safon uwch.

Mae cymwysterau eraill, fel BTEC lefel 3 perthnasol neu Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol yn cael eu derbyn yn aml. Gallai'r cymwysterau galwedigaethol canlynol eich helpu i greu argraff:

 • BTEC lefel 3 - cymhwysedd proffesiynol ar gyfer gweithwyr TG a thelathrebu
 • BTEC lefel 3 - dylunio gwefannau.
Edrychwch a oes coleg yn eich ardal chi yn cynnig y cymwysterau hyn.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un safon uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae rhai pobl sy'n dechrau gweithio yn y maes hwn wedi datblygu sgiliau perthnasol, er enghraifft trwy weithio yn y meysydd canlynol:

 • dylunio gwefannau
 • marchnata digidol
 • e-fasnach

Cyrsiau mynediad

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (er enghraifft, Mynediad i Fusnes) gynnig ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn ar gyfer pobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Fel arfer, ni fydd angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ond dylech holi colegau unigol am hyn.

Ystadegau

 • Mae 6% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 8% oriau hyblyg
 • Mae 1% yn gweithio mewn swyddi dros dro

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Bring IT On

Irish enquiries

Gwefan www.bringitonni.info

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Tech Partnership

E-bost info@thetechpartnership.com

Gwefan www.thetechpartnership.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English