Rheolwr Contractau

Cyflwyniad

Fel Rheolwr Contractau, eich gwaith chi fydd goruchwylio prosiectau o'r dechrau i'r diwedd, gan wneud yn siwr bod y gwaith yn cael ei orffen ar amser ac o fewn y gyllideb. Bydd gennych gyfrifoldeb penodol am ddrafftio, gwerthuso, cyd-drafod a chyflawni cytundebau busnes â chleientiaid, contractwyr neu is-gontractwyr

Fideo - Mark W: Rheolwr Contractau

Gweithgareddau Gwaith

Fel Rheolwr Contractau, eich gwaith chi fydd goruchwylio prosiectau o'r dechrau i'r diwedd, gan wneud yn siwr bod y gwaith yn cael ei gwblhau ar amser ac o fewn y gyllideb. Bydd gennych gyfrifoldeb penodol am ddrafftio, gwerthuso, cyd-drafod a chyflawni cytundebau busnes â chleientiaid, contractwyr neu is-gontractwyr.

Mae Rheolwyr Contractau'n cael eu defnyddio mewn llawer o wahanol ddiwydiannau, gan gynnwys:

 • adeiladu
 • adwerthu
 • y GIG
 • prifysgolion

Fe allech fod yn gweithio'n uniongyrchol i gleient, yn nodi pa waith sydd angen ei wneud ac yna'n cysylltu â'r bobl a allai wneud y gwaith hwnnw i chi o bosibl - contractwyr. Yna, chi fydd yn gyfrifol am weithio gyda'r contractwyr i gyd-drafod contract sy'n cynnwys y ffioedd i'w talu, y gwaith i'w wneud, yr amserlen, ac ati.

Neu, fe allech fod yn gweithio i gontractwyr ac yn cyd-drafod â chleientiaid ac is-gontractwyr. Eich blaenoriaethau o hyd fydd gwneud yn siwr bod y gwaith rydych chi wedi'i gontractio i'w wneud yn cael ei gwblhau o fewn yr amser a'r gyllideb y cytunwyd arnynt.

Hefyd, gallai eich dyletswyddau fel Rheolwr Contractau gynnwys:

 • rheoli tendrau
 • rheoli ansawdd - gwneud yn siwr bod y gwaith yn cael ei wneud yn unol â'r safonau disgwyliedig
 • cynnal archwiliadau iechyd a diogelwch - gwneud yn siwr bod rheoliadau iechyd a diogelwch yn cael eu dilyn yn gywir
 • cynnal perthynas waith dda a chadarnhaol gyda chleientiaid, contractwyr ac is-gontractwyr
 • cadeirio cyfarfodydd rhwng cleientiaid, contractwyr ac is-gontractwyr

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Rheolwr Contractau, byddwch angen:

 • sgiliau TG
 • y gallu i weithio yn ôl amserlenni tynn
 • sgiliau rheoli prosiectau
 • y gallu i drefnu pobl
 • gwybod am unrhyw ofynion cyfreithiol a deddfwriaeth sy'n gysylltiedig â'ch diwydiant
 • trwydded yrru - yn aml, byddwch chi'n teithio o gwmpas y wlad yn gweithio ar wahanol safleoedd

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cyflog cychwynnol: £25,000 - £30,000
 • Gyda phrofiad: £40,000 - £60,000
 • Mae Uwch Reolwyr Contractau yn ennill £65,000

Oriau gwaith

Byddwch yn debygol o weithio tua 35-40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Efallai y bydd angen gweithio'n hwyr ac ar y penwythnos weithiau.

Ble allen i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys y diwydiannau canlynol:

 • adeiladu
 • adwerthu
 • y GIG
 • addysg

Fe allech weithio yn unrhyw le yn y byd trwy fod yn Rheolwr Contractau.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Caiff swyddi eu hysbysebu ar Worktrack, mewn papurau newyddion lleol/cenedlaethol, cyhoeddiadau'r diwydiant, mewn Canolfannau Byd Gwaith ac ar wefan Universal Jobmatch.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr yn disgwyl bod gennych radd cyn dechrau gweithio fel Rheolwr Cytundebau. Mae sawl prifysgol yn cynnig cyrsiau gradd perthnasol. Fel rheol, byddwch angen o leiaf dwy Safon Uwch er mwyn cael lle ar un o'r cyrsiau yma. Wedi i chi gwblhau eich Safon Uwch, gallech gael lle ar Uwch-brentisiaeth neu Brentisiaeth Lefel Ganolradd mewn maes penodol. Am ragor o wybodaeth ynglyn ag ymgeisio am brentisiaethau, darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaethau- sut mae ymgeisio?'. Gallai interniaeth fod yn fan cychwyn da hefyd. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion. Profiad Gwaith Bydd gan sawl un sy'n cychwyn ar yr yrfa hon sgiliau neu gymwysterau o fod wedi gweithio o fewn eu maes arbenigol. Mae profiad yn werthfawr iawn yn yr yrfa hon.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, dyma'r gofynion arferol:

 • 2/3 safon uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau safon uwch
 • 2/3 TGAU arall gradd C/4 neu uwch
 • Fel arfer, mae angen TGAU Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth gyda gradd C/4 neu uwch.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Uwch, byddwch angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu bydd angen i chi fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Canolradd.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Uwch-brentisiaeth, byddwch angen o leiaf 2 safon uwch neu Brentisiaeth Lefel Uwch.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Gradd, byddwch angen o leiaf 2 safon uwch.

Mae cymwysterau eraill, fel cymhwyster BTEC lefel 3 perthnasol neu Ddiploma Bagloriaeth Ryngwladol yn cael eu derbyn yn aml. Darllenwch y prosbectysau'n ofalus. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un safon uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae llawer o bobl yn dechrau yn y gwaith hwn ar ôl ennill sgiliau perthnasol, a chymwysterau o bosibl, yn eu diwydiant arbenigol. Mae profiad yn bwysig iawn yn yr yrfa hon.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English