Peiriannydd Seilwaith

Cyflwyniad

Fel Peiriannydd Seilwaith, chi fydd yn gyfrifol am ddylunio, adeiladu, gosod a chynnal a chadw seilwaith TG, gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf oll. Mae seilwaith TG yn cynnwys yr holl systemau TG sy'n cefnogi cymuned neu fusnes o unrhyw faint ac mae'n eu helpu nhw i weithredu'n effeithiol.

Adwaenir hefyd fel

 • Peiriannydd Seilwaith TG
 • Rheolwr Newid

Fideo - Jessica: Peiriannydd Systemau

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Seilwaith, chi fydd yn gyfrifol am ddylunio, adeiladu, gosod a chynnal a chadw seilwaith TG, gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf oll. Mae seilwaith TG yn cynnwys yr holl systemau TG sy'n gweithio gyda'i gilydd i gefnogi cymuned neu fusnes o unrhyw faint ac mae'n eu helpu nhw i weithredu'n effeithiol.

Gall y rhain gynnwys:

 • cwmni
 • adeilad
 • campws prifysgol
 • amgylchedd cwmwl
 • system reilffordd
 • dinas
 • system garthffosiaeth
 • grid pwer
 • prosiect ynni gwyrdd

Chi, sef y Peiriannydd Seilwaith, fydd yn gyfrifol am reoli systemau TG y busnes neu'r sefydliad, gan wneud yn siwr eu bod yn gweithio'n gywir, a dod o hyd i ffyrdd o wella'r seilwaith hefyd.

Yn ogystal, gallai eich dyletswyddau gynnwys:

 • monitro perfformiad y system
 • gwneud gwaith cynnal a chadw ar y rhwydwaith a'r gweinydd
 • darparu dogfennau addas i gefnogi'r prosiectau TG
 • cynnal a monitro diogelwch y rhwydwaith cyfan
 • gwneud gwaith cadw wrth gefn hollbwysig fel nad oes unrhyw beth hanfodol yn cael ei golli
 • teithio i safleoedd prosiectau, a allai fod unrhyw le yn y byd!
 • cynnal profion manwl wrth wneud newidiadau i rwydweithiau, caledwedd neu feddalwedd

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Beiriannydd Seilwaith, byddwch angen:

 • sgiliau TG, gan gynnwys rhaglennu
 • sgiliau dylunio rhwydwaith
 • sgiliau profi systemau
 • bod yn barod i ddysgu am y datblygiadau diweddaraf mewn technoleg yn y maes hwn, sy'n newid yn gyflym
 • y gallu i weithio o fewn amserlenni tynn

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Brasamcan yw'r cyfraddau tâl isod:

 • Dechrau: £33,500-£37,000
 • Gyda phrofiad: £41,000-£50,000
 • Mae Uwch Beirianwyr Seilwaith yn ennill £55,500-£62,000
Oriau gwaith

Fwy na thebyg, byddwch chi'n gweithio tua 35 i 40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gallai fod angen gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos yn achlysurol.Ble allen i weithio?

Mae seilwaith TG yn cynnwys yr holl systemau TG sy'n cefnogi cymuned neu fusnes o unrhyw faint, ac yn eu helpu i weithredu'n effeithiol. Gall y rhain gynnwys:

 • cwmni
 • adeilad
 • campws prifysgol
 • amgylchedd cwmwl
 • rheilffordd
 • dinas
 • system garthffosiaeth
 • grid ynni

Mae cyfleoedd ar gael gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig. Gallai'r yrfa hon gynnwys gweithio i asiantaeth.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newyddion lleol/cenedlaethol, cyhoeddiadau'r diwydiant, mewn Canolfannau Byd Gwaith ac ar wefan Dod o hyd i swydd.

Hefyd, mae'n bosibl dod o hyd i swyddi gwag trwy asiantaethau recriwtio sy'n arbenigo ym maes peirianneg, ar hysbysfyrddau swyddi ar y rhyngrwyd ac ar wefannau cyrff peirianneg proffesiynol. Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd swyddi sydd wedi'i anelu at bobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/engineering/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr yn disgwyl bod gennych HNC/HND neu radd cyn dechrau gweithio yn y maes hwn. Fodd bynnag, os ydych yn ystyried gadael yr ysgol ar ôl gorffen eich Safon Uwch, gallech gael swydd lefel is yn un o'r meysydd canlynol gyda hyfforddiant wrth y gwaith:

 • peirianneg gyfrifiadurol
 • peirianneg ddylunio, yn enwedig gan ddefnyddio meddalwedd dylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD)
 • peirianneg systemau
Ar ôl cwblhau Safon Uwch, efallai y gallech gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch neu Brentisiaeth Gradd mewn maes perthnasol. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth ''Prentisiaethau- sut mae ymgeisio?'', am ragor o fanylion.

Wedyn, unwaith y byddwch wedi sicrhau'r sgiliau a'r profiad diwydiant perthnasol, gallech wneud cais am swyddi iau. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Profiad Gwaith byddai profiad blaenorol o weithio yn y diwydiant adeiladu neu beiriannu yn hynod ddefnyddiol, mae profiad yn y maes yn werthfawr iawn i gyflogwyr.

Dilyniant Yn dibynnu ar eich cymhwyster, gall Peirianwyr Seilwaith symud ymlaen trwy gymryd mwy o gyfrifoldeb am reoli prosiectau TG a thimau o dechnegwyr a pheirianwyr. Mae rhai peirianwyr yn dewis bod yn hunangyflogedig neu ymgymryd â gwaith contract llawrydd.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, dyma'r gofynion arferol:

 • 2/3 safon uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau safon uwch
 • a 2/3 TGAU arall gradd C/4 neu uwch
 • Fel arfer, mae angen TGAU Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth gyda gradd C/4 neu uwch

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu bydd angen i chi fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Canolradd.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Gradd, byddwch angen o leiaf 2 safon uwch.

Mae cymwysterau eraill, fel cymhwyster BTEC lefel 3 perthnasol neu Ddiploma Bagloriaeth Ryngwladol yn aml yn cael eu derbyn.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un safon uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad yw'r cymwysterau gennych i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (e.e. Mynediad i Beirianneg) gynnig ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn ar gyfer pobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech holi colegau unigol am hyn.

Cyllid

Mae cyllid ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig ar gael trwy brifysgolion gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC).

Ystadegau

 • Mae 6% o bobl mewn galwedigaethau fel hyn yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 17% oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)

Cyfeiriad Polaris House, North Star Avenue, Swindon SN2 1ET

Ffôn 01793 444000

Gwefan www.epsrc.ac.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Tech Partnership

E-bost info@thetechpartnership.com

Gwefan www.thetechpartnership.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English