Peiriannydd Gwerthu

Cyflwyniad

Fel Peiriannydd Gwerthu, byddwch yn cyfuno'ch gwybodaeth beirianyddol dechnegol â'ch sgiliau gwerthu rhagorol. Eich gwaith chi fydd gwerthu cynhyrchion neu wasanaethau technegol cymhleth i fusnesau eraill, gan ddefnyddio'ch arbenigedd technegol i gefnogi'r broses werthu.

Adwaenir hefyd fel

 • Rheolwr Gwerthu Technegol

Fideo - Dougie: Rheolwr Gwerthu

Fideo - William: Peiriannydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Fideo - Chris: Peiriannydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Gwerthu, byddwch chi'n cyfuno'ch gwybodaeth beirianyddol dechnegol â'ch sgiliau gwerthu rhagorol. Eich gwaith chi fydd gwerthu cynhyrchion neu wasanaethau technegol cymhleth i fusnesau eraill, gan ddefnyddio'ch arbenigedd technegol i gefnogi'r broses werthu.

Byddwch chi'n gweithio'n agos gyda'ch tîm gwerthu, fel cynghorydd technegol, yn cysylltu cwsmeriaid â'ch cynhyrchion, gan ddileu unrhyw rwystrau technegol posibl. Bydd angen i chi wrando'n ofalus ar anghenion eich cwsmeriaid a chynnig ffyrdd o ateb y gofynion hyn, gan esbonio materion technegol iddyn nhw mewn ffordd ddealladwy.

Hefyd, gallai eich dyletswyddau gynnwys:

 • chwilio am gwsmeriaid newydd - pobl a allai elwa o'ch cynhyrchion neu'ch gwasanaethau
 • cysylltu â chwsmeriaid newydd a chynnal perthynas dda â nhw
 • cyfrifo dyfynbrisiau i gwsmeriaid - beth fydd y gost iddyn nhw?
 • rhoi cyngor a hyfforddiant technegol i gwsmeriaid newydd, fel y gallant gael y budd mwyaf o'ch cynnyrch neu'ch gwasanaeth
 • darparu gwasanaeth cefnogi effeithiol ar ôl gwerthu
 • cyrraedd eich targedau gwerthu cytunedig
 • paratoi adroddiadau i reolwyr
 • rhoi cyflwyniadau technegol i ddarpar gwsmeriaid mewn digwyddiadau gwerthu neu ddigwyddiadau'r diwydiant
 • defnyddio lluniadau technegol i lunio cynigion ar gyfer cynhyrchion ar sail ceisiadau gan gwsmeriaid

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Beiriannydd Gwerthu, byddwch angen:

 • profiad mewn maes peirianneg perthnasol - rhaid i chi wybod popeth am y cynnyrch neu'r gwasanaeth rydych chi'n ei werthu
 • ffocws ar y cwsmer - y cwsmer sy'n dod gyntaf bob tro!
 • profiad o werthu - bydd profiad, er enghraifft o weithio mewn siop, o gymorth mawr
 • sgiliau TG
 • bod yn barod i gadw i fyny â'r datblygiadau mewn technoleg yn y maes hwn, sy'n newid yn gyflym

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Bras amcan yw'r cyfraddau cyflog a roddir isod.

 • Dechrau: £21,500-£24,500
 • Gyda phrofiad: £27,500-£34,000
 • Mae Uwch Beirianwyr gwerthu yn ennill £38,500-£44,000
Oriau gwaith

Fel arfer, bydd Peirianwyr Gwerthu yn gweithio tua 35 i 40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai bydd angen dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr, gweithio ar alw ar rota a gweithio ar y penwythnos ambell waith.Ble allen i weithio?

Mae cyfleoedd ar gael i Beirianwyr Gwerthu gyda chyflogwyr ar draws y Deyrnas Unedig.Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newyddion lleol/cenedlaethol, ar hysbysfyrddau swyddi ar y rhyngrwyd, ar wefannau cyrff gwasanaethu nwy, mewn Canolfannau Byd Gwaith ac ar wefan Dod o hyd i swydd.

Mae greenjobs yn fwrdd gwaith sydd wedi'i anelu at bobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/Engineering/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr yn disgwyl bod gennych radd cyn dechrau yn y swydd hon. Ond os ydych chi'n ystyried gadael yr ysgol ar ôl gorffen Safon Uwch, gallech gael swydd lefel is yn un o'r meysydd canlynol a hyfforddi yn y gwaith:

 • peirianneg fecanyddol
 • peirianneg strwythurol
 • peirianneg weithgynhyrchu
 • peirianneg sifil

Ar ôl gorffen Safon Uwch, efallai gallech gael eich derbyn ar Uwch-brentisiaeth neu Brentisiaeth Gradd mewn maes perthnasol. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion.

Yna, pan fyddwch wedi ennill sgiliau a phrofiad perthnasol yn y diwydiant, efallai gallwch chi wneud cais am swyddi Peiriannydd Gwerthu.

Dilyniant

Yn dibynnu ar eich cymwysterau, gall Peirianwyr Gwerthu symud ymlaen drwy gymryd mwy o gyfrifoldeb am reoli prosiectau gwerthu a thimau gwerthu.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio mewn swydd beirianyddol yn hynod ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, dyma'r gofynion arferol:

 • 2/3 safon uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau safon uwch
 • 2/3 TGAU arall gyda gradd C/4 neu uwch
 • Fel arfer, mae angen TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Uwch, byddwch angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Canolradd.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Gradd, byddwch angen o leiaf 2 safon uwch.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un safon uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad yw'r cymwysterau gennych i gael eich derbyn i'r cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (e.e. Mynediad i Beirianneg) gynnig ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn i bobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech holi colegau unigol am hyn.

Sgiliau/profiad

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dechrau yn yr yrfa hon ar ôl ennill sgiliau ac, efallai, cymwysterau perthnasol mewn maes cysylltiedig fel:

 • peirianneg fecanyddol
 • gweithgynhyrchu
 • peirianneg sifil
 • peirianneg strwythurol

Mae profiad yn y diwydiant yn bwysig iawn i gyflogwyr

Hyfforddiant

Mae gwybodaeth ar gael ar wefan y Cyngor Peirianneg ar lwybrau i gofrestru fel Peiriannydd Siartredig (CEng) neu Gorfforedig (IEng).

Cyllid

Mae cyllid ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig ar gael trwy brifysgolion, gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC).

Gwybodaeth Bellach

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Engineering Council

Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

Ffôn 020 3206 0500

Gwefan www.engc.org.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

Institute of Sales & Marketing Management (ISMM)

Cyfeiriad Harrier Court, Lower Woodside, Bedfordshire LU1 4DQ

Ffôn 01582 840001

Gwefan www.ismm.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English