Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae David yn Rheolwr Costau, sy'n helpu i amcangyfrif cost prosiectau adeiladu amrywiol

 • Amcangyfrifwr

 • Amcangyfrifwr

Amcangyfrifwr

Cyflwyniad

Fel Amcangyfrifwr, chi fydd yn gyfrifol am gyfrifo faint bydd cost gwneud prosiect penodol. Gallech chi fod yn gweithio i gwmni gweithgynhyrchu, peirianneg neu adeiladu, yn amcangyfrif cost cynhyrchu amrywiaeth fawr o gynhyrchion neu wasanaethau.

Adwaenir hefyd fel

 • Peiriannydd Costau

Fideo - Rhona: Syrfëwr Meintiau Dan Hyfforddiant

Fideo - David: Rheoli Costau

Gweithgareddau Gwaith

Fel Amcangyfrifwr, chi fydd yn gyfrifol am gyfrifo faint bydd cost gwneud prosiect penodol. Gallech chi fod yn gweithio i gwmni gweithgynhyrchu, peirianneg neu adeiladu, yn amcangyfrif cost cynhyrchu amrywiaeth fawr o gynhyrchion neu wasanaethau.

Mae'r mathau o bethau gallech chi fod yn gweithio arnyn nhw'n cynnwys:

 • gosod inswleiddio thermol mewn adeilad
 • adeiladu traffordd neu ffordd fawr
 • prosiectau adeiladu eraill, fel tai neu ffatrïoedd
 • gosod systemau gwres a phlymwaith

Fel rhan o'r broses amcangyfrif, gallech chi fod yn gyfrifol am lunio tendrau. Mae tendr yn ddogfen sy'n gwahodd cyflenwyr allanol i ddweud faint bydd yn ei gostio iddynt gyflenwi cynnyrch neu wasanaeth penodol i chi. Yr enw ar hyn yw 'cais'. Rhaid i chi ddatgan yn gywir pa gynnyrch neu wasanaeth rydych chi'n gofyn amdano, fel bod y cyflenwyr yn gallu cyflwyno cais cywir i chi. Gwnewch yn siwr eich bod chi'n deall union ofynion y prosiect yn llawn. Yna, gallwch ddewis y cais sy'n rhoi'r fargen orau i'ch cwmni.

Gallai eich dyletswyddau eraill fel Amcangyfrifwr gynnwys:

 • Nodi a chyfrifo costau prosiectau yn gywir, gan gynnwys amser cynhyrchu, deunyddiau a chostau llafur
 • Teithio i safleoedd prosiectau, os bydd angen, i gasglu gwybodaeth am y deunyddiau a'r llafur fydd eu hangen, a ffactorau eraill
 • Darllen a deall glasbrintiau a dogfennau technegol er mwyn paratoi amcangyfrifon
 • Gweithio'n agos gyda pheirianwyr, rheolwyr, penseiri, cleientiaid a chontractwyr allanol ar amcangyfrifon
 • Defnyddio meddalwedd gyfrifiadurol arbenigol i gyfrifo amcangyfrifon
 • Cyfrifo cost-effeithiolrwydd neu broffidioldeb cynhyrchion neu wasanaethau yn ofalus
 • Argymell ffyrdd o wneud cynnyrch yn fwy cost-effeithiol neu broffidiol
 • Gweithio gyda thimau gwerthu i baratoi amcangyfrifon a cheisiadau ar gyfer cleientiaid

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Amcangyfrifydd, byddwch angen:

 • safon rhifedd dda iawn
 • sgiliau cyfathrebu gwych
 • sgiliau TG
 • y gallu i ddarllen a deall lluniadau a glasbrintiau technegol
 • sgiliau ysgrifennu adroddiadau
 • yr hyder i gyd-drafod a bod yn ddigon blaengar i wneud eich penderfyniadau eich hun

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Bras amcan yw'r cyfraddau cyflog a roddir isod.

 • Dechrau: £23,500-£26,500
 • Gyda phrofiad: £28,000-£32,000
 • Mae Uwch Amcangyfrifwyr yn ennill £35,000-£40,000
Oriau gwaith Mae'r rhan fwyaf o Amcangyfrifwyr yn gweithio tua 35 i 40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ond, efallai bydd yn rhaid i chi ddechrau'n gynnar a gorffen yn hwyr, a gweithio ar rai penwythnosau.Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys llywodraeth leol a chanolog a chwmnïau adeiladu, eiddo, gweithgynhyrchu ac ynni. Mae cyfleoedd ar gael i Amcangyfrifwyr gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig. Gallai'r yrfa hon olygu gweithio i asiantaeth.Hunangyflogaeth Mae cyfleoedd ar gael i Amcangyfrifwyr weithio fel ymgynghorwyr annibynnol neu mewn practis preifat. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar bob prif hysbysfwrdd swyddi, ar Dod o hyd i swydd, ac mewn Canolfannau Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Bydd sawl cyflogwr angen i chi fod wedi cwblhau gradd er mwyn bod yn Amcangyfrifwr. Mae cyrsiau gradd mewn pynciau perthnasol ar gael mewn llawer o brifysgolion. Er mwyn cael eich derbyn ar un o'r cyrsiau hyn, bydd angen o leiaf ddwy Safon Uwch arnoch fel arfer.

Ar ôl gorffen Safon Uwch, efallai gallech gael eich derbyn ar Brentisiaeth Gradd mewn maes perthnasol. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau – Sut mae gwneud cais', am ragor o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau.

Gallai interniaeth fod yn ffordd wych o gychwyn ar yr yrfa hon. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion.

Dilyniant

Yn dibynnu ar eu cymhwyster, gall Amcangyfrifwyr symud ymlaen i dderbyn mwy o gyfrifoldeb am reoli prosiectau peirianneg a thimau o beirianwyr.

Bydd rhai Amcangyfrifwyr yn dewis bod yn hunangyflogedig neu dderbyn gwaith contract ar eu liwt eu hunain.

Profiad Gwaith Bydd gan rai ymgeiswyr sgiliau perthnasol o fod wedi gweithio mewn meysydd manwerthu/masnach, neu fel Cynorthwyydd Prynu.

Cymwysterau

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Uwch neu Uwch-brentisiaeth, bydd angen o leiaf pump TGAU A* - C (9 - 4), gan gynnwys Saesneg a mathemateg arnoch, ac efallai dwy safon uwch. Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Gradd, bydd angen o leiaf ddwy safon uwch arnoch. Fel arfer, i gael eich derbyn ar gwrs gradd addas, byddwch angen:

 • 2/3 safon uwch.
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau safon uwch
 • 2/3 TGAU arall gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg
Mae cymwysterau eraill yn aml yn cael eu derbyn yn lle safon uwch, er enghraifft:
 • Cymwysterau Cenedlaethol BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un safon uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae rhai pobl sy'n dechrau gweithio yn y maes hwn wedi datblygu sgiliau perthnasol ym maes manwerthu/cyfanwerthu neu werthu, neu fel cynorthwy-ydd pwrcasu.

Gallai Prentisiaethau Lefel Canolradd, Prentisiaethau Lefel Uwch ac Uwch-brentisiaethau mewn Pwrcasu a Rheoli Cyflenwi fod ar gael yn eich ardal chi.

Cyrsiau Mynediad

Os nad oes gennych y cymwysterau i gael lle ar y cwrs gradd neu HND/HNC o'ch dewis, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (er enghraifft, Mynediad i Fusnes) gynnig ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn ar gyfer pobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech holi colegau unigol am hyn.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Cyfeiriad RICS HQ, Parliament Square, London SW1P 3AD

Ffôn 0870 3331600

E-bost contactrics@rics.org

Gwefan www.rics.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 9 Manor Place, Edinburgh EH3 7DN

Ffôn 0131 2257078

E-bost scotland@rics.org

Gwefan www.rics.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English