Rheolwr Cyllid

Cyflwyniad

Fel Rheolwr Cyllid, chi fydd yn gyfrifol am roi cymorth a chyngor ariannol cywir i'ch tîm rheoli, gan eu helpu i wneud dewisiadau busnes synhwyrol, gwybodus. Efallai byddwch chi'n rheoli tîm cyllid sy'n cynnwys nifer o bobl.

Adwaenir hefyd fel

 • Cyfarwyddwr Cyllid

Fideo - Bernie D: Rheolwr Cyllid

Fideo - Sarah B: Rheolwr Cyllid

Fideo - Bernie D: Rheolwr Cyllid

Gweithgareddau Gwaith

Fel Rheolwr Cyllid, chi fydd yn gyfrifol am roi cymorth a chyngor ariannol cywir i'ch tîm rheoli, gan eu helpu i wneud dewisiadau busnes synhwyrol, gwybodus. Efallai byddwch chi'n rheoli tîm cyllid sy'n cynnwys nifer o bobl, gan gynnwys Cyfrifwyr, Technegwyr Cyfrifyddu a Chynorthwywyr Cyfrifon.

Mae Rheolwyr Cyllid yn cael eu cyflogi mewn llawer o feysydd a sefydliadau gwahanol, gan gynnwys:

 • siopau a mannau adwerthu eraill
 • cwmnïau gweithgynhyrchu
 • elusennau
 • prifysgolion
 • pleidiau gwleidyddol
 • banciau

Mae eich prif ddyletswyddau fel Rheolwr Cyllid yn cynnwys:

 • darparu cyngor ariannol i reolwyr a phrif swyddogion
 • cynllunio ariannol
 • cynhyrchu adroddiadau ariannol
 • cynnal archwiliadau mewnol ac allanol
 • monitro, dehongli a herio canlyniadau ariannol
 • gosod targedau
 • paratoi adroddiadau cyflogres
 • dadansoddi tueddiadau yn y farchnad i amlygu cyfleoedd posibl i'ch busnes

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Rheolwr Cyllid, dylech fod â'r canlynol:

 • sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da
 • sgiliau rhif gwych
 • diddordeb mewn sut mae sefydliadau'n gweithio
 • sgiliau rheoli ac arwain gwych
 • sgiliau TG

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cyflog cychwynnol: £40,000 - £48,000
 • Gyda phrofiad: £56,000 - £72,000
 • Mae Uwch Reolwyr Cyllid yn ennill £82,500 - £97,000

Oriau gwaith

Fel arfer, bydd Rheolwyr Cyllid yn gweithio 35 i 40 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai bydd angen i chi weithio'n hwyr neu ar benwythnosau ar adegau prysur, er enghraifft ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

Ble allen i weithio?

Caiff Rheolwyr Cyllid eu cyflogi mewn llawer o wahanol feysydd a sefydliadau, gan gynnwys:

 • siopau a mannau adwerthu eraill
 • cwmnïau gweithgynhyrchu
 • elusennau
 • prifysgolion
 • pleidiau gwleidyddol
 • banciau

Mae cyfleoedd ar gael i Reolwyr Cyllid mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newyddion lleol/cenedlaethol a chylchgronau proffesiynol, ar hysbysfyrddau swyddi cyfrifeg ac ar wefannau cyflogwyr, ar WorkTrack, Universal Jobmatch ac mewn Canolfannau Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Fel arfer, i ddod yn Rheolwr Cyllid, bydd angen i chi hyfforddi a chymhwyso'n Gyfrifydd a/neu fod â gradd mewn cyfrifeg, cyllid neu astudiaethau busnes.

Byddai diploma lefel 3 mewn astudiaethau ariannol gan y Sefydliad Gwasanaethau Ariannol (IFS) yn le da i gychwyn. Bydd angen i chi ddod o hyd i goleg sy'n cynnig y pwnc hwn.

Ond, mae'n bosibl hefyd i chi weithio'ch ffordd i fyny trwy'r gwahanol swyddi mewn adran gyllid, gan astudio ar yr un pryd a chael profiad gwaith hanfodol.

Efallai gallech chi ddilyn y llwybr dilyniant isod:

 • Cynorthwyydd Cyfrifon
 • Technegydd Cyfrifyddu
 • Cyfrifydd
 • Rheolwr Cyllid

I gymhwyso'n Gyfrifydd, bydd angen i chi gofrestru gydag un o'r cyrff proffesiynol priodol. Yna, byddwch chi'n cyfuno hyfforddiant yn y gwaith gydag astudiaethau rhan-amser ac arholiadau ysgrifenedig.

Dyma'r cyrff perthnasol:

 • Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA)
 • Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli (CIMA)
 • Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW)
 • Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifeg (CIPFA)

Os ydych chi wedi cwblhau o leiaf ddwy safon uwch, gan gynnwys un mewn pwnc perthnasol, efallai gallech chi ddechrau hyfforddi'n Dechnegydd Cyfrifyddu. Fel Technegydd Cyfrifyddu, byddwch yn cael hyfforddiant ac yn astudio ar gyfer arholiadau proffesiynol. Yna, pan fyddwch chi wedi cymhwyso, efallai gallech hyfforddi ymhellach er mwyn bod yn Gyfrifydd cymwys. Ar ôl i chi ennill digon o brofiad gwaith perthnasol, gallech symud i swydd Rheolwr Cyllid.

Neu, gallech ddewis mynd ymlaen i brifysgol i astudio gradd berthnasol.

I rai cyflogwyr, mae'n rhaid bod gennych radd cyn i chi allu bod yn Rheolwr Cyllid. Mae graddau mewn pynciau perthnasol ar gael mewn llawer o brifysgolion. Er mwyn cael lle ar gwrs gradd, bydd angen o leiaf ddwy safon uwch arnoch fel arfer.

Ffordd wych o fynd mewn i'r yrfa hon yw trwy interniaeth. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion.

Profiad Gwaith Bydd gan rai ymgeiswyr brofiad perthnasol mewn meysydd megis gwaith rhifol ac/neu weinyddu swyddfeydd, a gallai fod yn hynod ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd neu Brentisiaeth Gradd, dyma'r gofynion arferol:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn 2/3 phwnc arall

Mae cymwysterau sy'n dderbyniol yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • cymhwyster BTEC lefel 3 mewn 'busnes (arbenigol - cyllid)' neu 'fusnes gyda chyfrifon a chyllid'
 • cymwysterau City and Guilds Lefel 2 a 3 mewn 'darparu gwasanaethau ariannol' a 'chyllid busnes'
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd angen o leiaf 5 TGAU A* - C neu 9 - 4 arnoch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg.

I gofrestru gyda chorff cyfrifeg siartredig, dyma sy'n ofynnol fel arfer:

 • 2 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn 3 phwnc arall
 • Saesneg a mathemateg ar y naill lefel neu'r llall

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un safon uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Mynediad

Mae Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli (CIMA) yn cynnig Tystysgrif mewn Cyfrifeg Busnes. Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at bobl nad oes ganddynt lawer o gefndir mewn cyfrifeg, neu ddim cefndir o gwbl mewn cyfrifeg, a gall y dystysgrif gynnig y gallu i fynd ymlaen i gymwysterau proffesiynol lefel uwch.

Gall ymgeiswyr heb gymwysterau perthnasol astudio gydag ACCA (Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig). Ond, mae eich pwynt mynediad ac eithriadau o rannau penodol o'u cymwysterau yn dibynnu ar y cymwysterau neu'r sgiliau perthnasol sydd gennych eisoes.

Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig Tystysgrif mewn Cyfrifeg, sydd hefyd yn rhoi mynediad i gymwysterau proffesiynol lefel uwch.

Mae'r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifeg (CIPFA) yn cynnig llwybr i gymhwyster i bobl heb y gofynion mynediad arferol, os oes ganddynt dair blynedd o brofiad a chefnogaeth eu cyflogwr.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (er enghraifft, Mynediad i Fusnes) gynnig ffordd i mewn. Mae'r cyrsiau hyn ar gyfer pobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech holi colegau unigol am hyn.

Mae rhai colegau addysg bellach lleol yn cynnig cyrsiau proffesiynol, er enghraifft cymwysterau ACCA, yn rhan-amser, naill ai yn ystod y nos, gyda'r nos neu ar y penwythnos.

Cyllid

Efallai bydd nawdd gan rai o'r cwmnïau cyfrifeg neu wasanaethau proffesiynol mawr ar gael i bobl sy'n astudio cyrsiau lefel gradd.

Dysgu o bell

Mae dysgu o bell ar gael gan CIMA, ACCA a CIPFA. Mae cymwysterau ôl-raddedig ar gael gan nifer o brifysgolion trwy ddysgu o bell.

Gwybodaeth Bellach

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

Cyfeiriad 26 Chapter Street, London SW1P 4NP

Ffôn 020 8849 2251

E-bost cima.contact@cimaglobal.com

Gwefan www.cimaglobal.com

Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)

Cyfeiriad 3 Robert Street, London WC2N 6RL

Ffôn 020 7543 5600

E-bost corporate@cipfa.org

Gwefan www.cipfa.org

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

Ffôn 01908 248250

E-bost contactus@icaew.com

Gwefan www.icaew.com

Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad 3rd Floor, Lesley Exchange 2, 22 East Bridge Street, Belfast BT1 3NR

Ffôn 028 9026 6770

E-bost nitraining@cipfa.org

Gwefan www.cipfa.org/Regions/Northern-Ireland

Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Beaverbank Business Park, 22 Logie Mill, Edinburgh EH7 4HG

Ffôn 0131 5507530

E-bost scotland@cipfa.org

Gwefan www.cipfa.org/Regions/Scotland

ACCA Careers.com

Ffôn 0141 534 4774

E-bost jobboardsupport@accaglobal.com

Gwefan www.accacareers.com

Financial Skills Partnership (FSP)

Skills for the financial, finance and accountancy sectors

Cyfeiriad 51 Gresham Street, London EC2V 7HQ

Ffôn 0845 2573772

E-bost info@financialskillspartnership.org.uk

Gwefan www.financialskillspartnership.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English