Peiriannydd Gwasanaethu Maes

Cyflwyniad

Fel Peiriannydd Gwasanaethu Maes, byddwch allan yn gosod, gwasanaethu ac atgyweirio darnau amrywiol o offer. Gallech fod yn gweithio mewn sawl math gwahanol o leoliad, gan gynnwys busnesau preifat, ffatrïoedd, cartrefi pobl, siopau neu ysbytai.

Adwaenir hefyd fel

 • Service Engineer

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Gwasanaethu Maes, byddwch allan yn gosod, gwasanaethu ac atgyweirio darnau amrywiol o offer. Gallech fod yn gweithio mewn sawl math gwahanol o leoliad, gan gynnwys:

 • busnesau preifat
 • ffatrïoedd
 • cartrefi pobl
 • siopau
 • ysbytai
Efallai byddwch chi'n gweithio o gartref, yn derbyn eich cyfarwyddiadau o bencadlys ac yn teithio i wahanol leoliadau. Pan fyddwch chi wedi cyrraedd y lleoliad, gallech chi fod yn gwneud y canlynol:
 • gosod offer newydd, gan wneud yn siwr ei fod yn gweithio'n gywir
 • cynnal a gwasanaethu offer sydd wedi'i osod eisoes
 • chwilio am broblemau - darganfod beth sydd o'i le
 • atgyweirio offer sydd â namau ynddo
 • hyfforddi pobl sut i ddefnyddio'r offer
 • cynnal eich cofnodion gwasanaeth cwsmeriaid
Gallech chi fod yn gweithio ar fathau amrywiol iawn o beiriannau ac offer. Mae angen Peirianwyr Gwasanaethu Maes i osod, gwasanaethu ac atgyweirio:
 • offer sglodyn a rhif adnabod
 • peiriannau ailgylchu
 • offer nwy
 • peiriannau gwerthu tocynnau
 • wi-fi ar drenau
 • peiriannau codi arian
 • peiriannau llungopïo
 • wagenni fforch godi
Ac mae llu o enghreifftiau eraill!

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Beiriannydd Gwasanaethu Maes, byddwch angen:

 • sgiliau ymarferol a gwybodaeth dechnegol dda
 • y gallu i ddilyn gweithdrefnau diogelwch drwy'r amser, gan weithio'n ofalus a thalu sylw mawr i fanylion
 • y gallu i ddilyn cynlluniau a chyfarwyddiadau manwl
 • sgiliau cyfrifiadurol, gan fod llawer o Beirianwyr Gosod yn defnyddio cyfrifiaduron i wneud diagnosis o broblemau a chyfathrebu â'u swyddfa
 • sgiliau da am ddatrys problemau

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £25,000 - £27,000
 • Gyda phrofiad: £29,000 - £33,500
 • Mae Uwch Beirianwyr Gwasanaethu Maes yn ennill £37,000 - £40,000

Oriau gweithio

Bydd Peirianwyr Gwasanaethu Maes yn gweithio tua 35 i 40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, gallai fod angen dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr, gweithio ar alw a gweithio ar y penwythnosau.

Ble allen i weithio?

Mae cyfleoedd i Beirianwyr Gwasanaethu Maes ar gael gyda chyflogwyr ar draws y Deyrnas Unedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newyddion lleol/cenedlaethol, ar hysbysfyrddau swyddi ar y rhyngrwyd, ar wefannau sefydliadau gwasanaethu nwy, mewn Canolfannau Byd Gwaith ac ar wefan Universal Jobmatch.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Fel ymadawr ysgol, gyda chymwysterau TGAU, bydd angen i chi gael swydd gyda chwmni a hyfforddi yn y gwaith. Efallai gallech chi weithio tuag at ennill cymhwyster seiliedig ar waith.

Gall y rhain ffurfio rhan o Brentisiaeth Lefel Uwch neu Ganolradd.

Edrychwch ar ein herthygl gwybodaeth 'Prentisiaethau – Sut ydw i'n ymgeisio', am ragor o fanylion am ymgeisio am swyddi prentisiaeth. Byddwch chi'n dysgu'r sgiliau ac yn cael y profiad sydd ei angen arnoch chi i ddod yn Beiriannydd Gwasanaethu Maes. Dilyniant Gall Peirianwyr Gwasanaethu Maes symud ymlaen i swyddi Arweinydd Tîm/Goruchwylydd ar ôl cael rhagor o hyfforddiant a phrofiad. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol yn gweithio o fewn y meysydd canlynol fod yn ddefnyddiol:

 • peirianneg fecanyddol
 • peirianneg drydanol
 • plymio
 • gosod systemau gwresogi ac awyru
 • telegyfathrebu

Cymwysterau

I gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, bydd angen pump TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch fel arfer, efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae llawer o bobl yn dechrau yn yr yrfa hon ar ôl ennill sgiliau perthnasol, a chymwysterau efallai, mewn meysydd cysylltiedig fel:

 • peirianneg fecanyddol
 • peirianneg drydanol
 • gwaith plymwr
 • gosod systemau gwres ac awyru
 • telathrebu
 • peirianneg gyfrifiadurol

Mae pwys mawr ar brofiad technegol yn y gwaith hwn.

Gwybodaeth Bellach

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Engineering Council

Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

Ffôn 020 3206 0500

Gwefan www.engc.org.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English