Rheolwr Darparu Gwasanaethau

Cyflwyniad

Fel Rheolwr Darparu Gwasanaethau, bydd rôl hanfodol gennych yn gwneud yn siwr bod eich sefydliad yn rhoi'r gwasanaeth gorau oll i'w gwsmeriaid. Byddwch chi'n gyfrifol am ddod â'r amrywiol feysydd o'ch busnes sy'n cyfrannu at y gwasanaeth terfynol i'r cwsmer ynghyd, a'u rheoli.

Gweithgareddau Gwaith

Fel Rheolwr Darparu Gwasanaethau, bydd rôl hanfodol gennych yn gwneud yn siwr bod eich sefydliad yn rhoi'r gwasanaeth gorau oll i'w gwsmeriaid. Byddwch chi'n gyfrifol am ddod â'r amrywiol feysydd o'ch busnes sy'n cyfrannu at y gwasanaeth terfynol i'r cwsmer ynghyd, a'u rheoli. Gallai hyn gynnwys:

 • darparu gwasanaeth
 • rheoli cyflenwyr
 • prosiectau a gwella gwasanaeth

Gallech fod yn gweithio mewn un o nifer fawr o ddiwydiannau gweithgynhyrchu a gallai'r union sgiliau byddwch eu hangen amrywio yn ôl eich diwydiant.

Fel Rheolwr Darparu Gwasanaethau, eich gwaith chi fydd dadansoddi sut mae gwasanaethau'n cael eu darparu ar hyn o bryd yn eich sefydliad. A yw'n gweithio cystal ag y gall? Sut all gael ei wella? Gallech ddefnyddio meddalwedd TG, fel cronfeydd data, i'ch helpu i fonitro perfformiad. Hefyd, gallai fod angen i chi gynllunio proses newydd ar gyfer darparu gwasanaethau, a'i rhoi ar waith.

Yn gyffredinol, rôl Rheolwr Darparu Gwasanaethau yw gwella ansawdd gwasanaethau ynghyd ag effeithlonrwydd yn y cwmni, felly gallai fod angen i chi weithio'n agos gyda rheolwyr eraill yn eich sefydliad i sicrhau bod cynhyrchion a gwasanaethau o'r ansawdd a'r effeithlonrwydd gorau oll yn cael eu cynnig.

Gallai fod angen i chi ddilyn Cytundeb Lefel Gwasanaeth eich sefydliad yn fanwl. Dyma gontract rhyngoch chi a'ch cwsmeriaid, sy'n disgrifio'n glir y lefelau gwasanaeth gall y cwsmeriaid ddisgwyl eu derbyn. Bydd angen i chi sicrhau bod eich sefydliad yn cadw'n agos at ei Gytundeb Lefel Gwasanaeth.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Rheolwr Darparu Gwasanaethau, byddwch angen:

 • sgiliau TG
 • sgiliau chwilio cronfa ddata
 • profiad o beirianneg yn y diwydiant rydych chi'n dewis arbenigo ynddo
 • sgiliau rheoli prosiect
 • deall sut mae busnesau'n gweithio ac yn darparu gwasanaethau

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r cyflogau isod.

 • Cyflog cychwynnol: £35,000 - £40,000
 • Gyda phrofiad: £43,000 - £52,000
 • Mae Uwch Reolwyr Darparu Gwasanaethau yn ennill £57,500 - £62,000
Oriau gweithio Byddwch chi'n fwyaf tebygol o weithio tua 35 i 40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ambell waith, bydd angen gorffen yn hwyr a gweithio ar benwythnosau. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau gweithgynhyrchu yn y diwydiannau canlynol:
 • systemau meddygol
 • diwydiannau moduro
 • diwydiannau trydanol
 • ynni adnewyddadwy
 • gweithgynhyrchu
Gall cyfleoedd ddigwydd gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newyddion lleol/cenedlaethol, cyhoeddiadau'r diwydiant, mewn Canolfannau Byd Gwaith ac ar wefan Find a Job. Hefyd, gallwch ddod o hyd i swyddi drwy asiantaethau recriwtio sy'n arbenigo ym maes peirianneg, hysbysfyrddau swyddi ar y rhyngrwyd a gwefannau cyrff peirianneg proffesiynol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr yn disgwyl bod gennych radd er mwyn cychwyn ar yr yrfa hon yn uniongyrchol. Fodd bynnag, os ydych chi'n ystyried gadael yr ysgol ar ôl gorffen safon uwch, gallech ystyried cael swydd lefel is a hyfforddi o fewn y diwydiant rydych chi'n bwriadu arbenigo ynddo.

Efallai gallech gael eich derbyn i Uwch-brentisiaeth mewn maes perthnasol. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau – Sut mae gwneud cais', am ragor o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau.

Efallai gallech weithio tuag at gymhwyster ITIL sylfaen (IT Infrastructure Library) ar gyfer rheoli gwasanaethau, sy'n canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau a chefnogi gwasanaethau. Mae'r diwydiant yn cydnabod y cymhwyster hwn.

Yna, ar ôl i chi ennill sgiliau a phrofiad perthnasol yn y diwydiant, efallai gallech wneud cais am swyddi Rheolwr Darparu Gwasanaethau.

Neu, gallech ddewis mynd ymlaen i brifysgol i astudio gradd (mae'r rhain ar gael hefyd mewn Colegau Addysg Bellach). Byddwch yn dysgu rhai o'r sgiliau, y technegau a'r technolegau mae cyflogwyr yn galw amdanynt. Gallai interniaeth fod yn ffordd wych o gychwyn yr yrfa hon. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion.

Hyfforddiant Pe hoffech chi hyfforddiant, mae ITIL yn cynnig tystysgrif sylfaen ar gyfer rheoli gwasanaeth TG. Ceir ystod o unedau i'r cwrs hen, gan gynnwys:

 • rheoli gwasanaeth ymarferol
 • cylchred bywyd y gwasanaeth ITL
 • cysyniadau a diffiniadau cyffredinol
 • egwyddorion a modelau allweddol
 • trawsnewid gwasanaeth
 • gweithrediad gwasanaeth
 • technoleg a phensaernïaeth
 • cymhwysedd a hyfforddiant
Edrychwch ar y wefan am fanylion dyddiadau ac argaeledd. Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn lleol i chi.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio ym maes gwasanaethau cwsmeriaid neu swydd reoli yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Dilyniant

Yn dibynnu ar eu cymhwyster, gall Rheolwyr Darparu Gwasanaethau symud ymlaen i dderbyn mwy o gyfrifoldeb am reoli prosiectau peirianneg a thimau o Beirianwyr.

Cymwysterau

I gael eich derbyn ar gwrs gradd perthnasol, dyma'r gofynion arferol:

 • 2/3 safon uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau safon uwch
 • 2/3 TGAU arall gradd C/4 neu uwch
 • Fel arfer, bydd angen TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Uwch, byddwch angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu bydd angen i chi fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Canolradd. Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Gradd, bydd angen o leiaf 2 safon uwch arnoch. Mae cymwysterau eraill, fel cymhwyster BTEC lefel 3 neu Ddiploma Bagloriaeth Ryngwladol yn aml yn cael eu derbyn.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un safon uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar eich cwrs gradd neu HND o ddewis, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (e.e. Mynediad i Beirianneg) gynnig ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u creu ar gyfer pobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech holi colegau unigol am hynny.

Nawdd

Mae nawdd ar gyfer astudiaethau addysg uwch mewn peirianneg rheoli ac offeryniaeth ar gael gan y cwmnïau peirianneg a gweithgynhyrchu mawr.

Cyllid

Mae cyllid ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig ar gael trwy brifysgolion gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC).

Ystadegau

 • Mae 6% o bobl mewn galwedigaethau fel hyn yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 17% oriau hyblyg

Gwybodaeth Bellach

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Engineering Council

Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

Ffôn 020 3206 0500

Gwefan www.engc.org.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English