Peiriannwr CNC

Cyflwyniad

Fel Peiriannydd Rheolaeth Rifol Gyfrifiadurol, byddwch yn gweithio gydag amrywiaeth o beiriannau, yn amrywio o beiriannau bach bwrdd gwaith i beiriannau mawr annibynnol. Byddwch yn creu cynhyrchion metel a beiriannwyd yn fanwl gywir a ddefnyddir yn y diwydiannau gweithgynhyrchu a pheirianneg.

Adwaenir hefyd fel

 • Turniwr Llaw
 • Turniwr CNC
 • Gweithredwr Turn
 • Gweithredwr CNC

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannwr CNC, byddwch chi'n gweithio gydag amrywiaeth o beiriannau, yn amrywio o beiriannau bach bwrdd gwaith i beiriannau mawr annibynnol. Byddwch yn creu cynhyrchion metel a beiriannwyd yn fanwl gywir a ddefnyddir yn y diwydiannau gweithgynhyrchu a pheirianneg. Bydd angen i chi ddilyn y cyfarwyddiadau a roddir i chi'n ofalus fel bod y cynnyrch gorffenedig yn bodloni'r gofynion disgwyliedig.

Mae rhai Peirianwyr yn defnyddio turnau a weithredir â llaw i ffurfio'r metel maen nhw'n gweithio arno, tra bod eraill yn defnyddio turnau Rheolaeth Rifiadol Gyfrifiadurol (CNC). Mae peirianwyr CNC yn cael eu gweithredu gan orchmynion a raglennwyd gan gyfrifiadur. Fel Peiriannwr CNC, bydd angen i chi sicrhau bod y rhaglenni cywir yn cael eu defnyddio a bod y turn yn gweithredu'n iawn.

Fel Peiriannwr CNC, gallai eich dyletswyddau eraill gynnwys:

 • darllen a gwirio cynlluniau a glasbrintiau cynhyrchion yn ofalus
 • dilyn archwiliadau ansawdd gofynnol y cynnyrch gorffenedig
 • sicrhau bod y cynnyrch yn cael archwiliad terfynol llwyddiannus
 • adrodd am unrhyw ddiffygion a gofynion cynnal a chadw
 • gosod a gweithredu turnau CNC, a chreu rhaglenni newydd weithiau

Mae'n bosibl y bydd yn ofynnol i chi wneud gwaith cynnal a chadw ar eich turn. Gallai hyn gynnwys:

 • atgyweirio gerflychau peiriannau
 • ailosod berynnau
 • adnewyddu seliau mewn offer hydrolig a niwmatig

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Beiriannydd CNC, bydd arnoch angen:

 • sgiliau ymarferol da
 • diddordeb mewn deall sut mae peiriannau'n gweithio
 • y gallu i ddeall gwybodaeth a diagramau technegol
 • y gallu i ysgrifennu adroddiadau, yn disgrifio'r gwaith gwasanaethu a'r atgyweiriadau rydych wedi'u cynnal
 • y gallu i ddeall a dilyn rheoliadau iechyd a diogelwch
 • y gallu i weithio o dan bwysau ac o fewn terfynau amser

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £22,000 - £24,000
 • Gyda phrofiad: £25,000 - £29,500
 • Mae Uwch Beirianwyr CNC yn ennill £32,000 - £36,500
Oriau gwaith Mae Peirianwyr CNC fel arfer yn gweithio hyd at 39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd angen gweithio sifftiau, gweithio gyda'r nos a gweithio ar y penwythnos. Ble allwn i weithio? Amrywiaeth eang o gwmnïau gweithgynhyrchu yw'r cyflogwyr. Mae cyfleoedd yn codi i Beirianwyr CNC gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, cyhoeddiadau masnach y diwydiant, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar y wefan Universal Jobmatch. Hefyd, gellir dod o hyd i swyddi trwy asiantaethau recriwtio arbenigol ym maes peirianneg, hysbysfyrddau swyddi ar y rhyngrwyd ac ar wefannau cyrff peirianneg proffesiynol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Gallwch ddechrau yn yr yrfa hon yn syth ar ôl gadael yr ysgol, gyda chymwysterau TGAU. Byddwch yn hyfforddi yn y gwaith, ac mae'n bosibl y gallech weithio tuag at gymhwyster seiliedig ar waith.

Gall y rhain ffurfio rhan o Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch. Darllenwch ein herthygl wybodaeth am ragor o fanylion: 'Prentisiaeth- sut mae ymgeisio?'

Byddwch yn cael y profiad ac yn dysgu'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch i fod yn Beiriannydd CNC medrus.

Dilyniant

Fel Peiriannwr CNC, gallech symud ymlaen i swyddi arbenigol neu swyddi Arweinydd Tîm/Goruchwylydd ar ôl cael rhagor o hyfforddiant a phrofiad.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, fel arfer bydd angen pum cymhwyster TGAU ar radd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg o bosibl.

Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut rydw i'n gwneud cais', am ragor o fanylion am wneud cais am swyddi prentisiaeth.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Byddwch mewn sefyllfa well os oes gennych sgiliau a gafwyd mewn gwaith cynhyrchu diwydiannol, gan gynnwys:

 • cynnal a chadw peiriannau
 • dod o hyd i ddiffygion mecanyddol
 • darllen a dilyn lluniadau technegol peirianneg
 • gosod
 • gweithredu peiriannau â llaw

Gwybodaeth Bellach

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English