Peiriannydd Profi

Cyflwyniad

Mae cynhyrchion newydd a ffyrdd newydd o wneud cynhyrchion (prosesau) yn cael eu dylunio a'u datblygu bob dydd. Ond mae angen i'r holl gynhyrchion a phrosesau hyn gael eu harchwilio'n ofalus yn gyntaf, a'r Peiriannydd Profi sy'n gyfrifol am gynnal y profion hollbwysig hyn.

Fel Peiriannydd Profi, byddwch yn dylunio, gweithredu a chynnal y gweithdrefnau profi awtomataidd a'r rhai a gynhelir â llaw ar gyfer amrywiaeth o wahanol brosiectau.

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Profi, byddwch yn dylunio, gweithredu a chynnal y gweithdrefnau profi awtomataidd a'r rhai a gynhelir â llaw ar gyfer amrywiaeth o wahanol brosiectau.

O'r gweithdrefnau profi hyn, bydd angen i chi gasglu a dadansoddi data profi yn ofalus er mwyn gwella'r broses neu'r cynnyrch rydych yn gweithio arni/arno. Bydd angen i chi lwyr ddeall eich busnes a/neu anghenion defnyddwyr yn ogystal â'u gofynion technegol.

Gallai eich dyletswyddau dydd i ddydd gynnwys:

 • cyflwyno prosesau profi awtomataidd a/neu brosesau profi â llaw
 • profi cynhyrchion yn unol â safonau penodedig
 • dadansoddi data a gasglwyd o brofion a gweithredu arno
 • cynhyrchu dogfennau yn ymwneud â phrofi, fel adroddiadau technegol
 • monitro gweithgarwch profi
 • trosi iaith dechnegol yn iaith annhechnegol
 • gwneud argymhellion ar gyfer gwella prosesau i dimau rheoli
 • cynnal profion diogelwch trydanol, lle y bo'r angen

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Beiriannydd Profi, byddwch angen:

 • profiad mewn amgylchedd peirianneg neu weithgynhyrchu perthnasol
 • ymwybyddiaeth o'r ddeddfwriaeth a'r safonau diogelwch sy'n bodoli yn y diwydiant
 • sgiliau rhaglennu cronfa ddata (SQL, Oracle, RDBMS)
 • y gallu i amlygu a datrys problemau posibl
 • parodrwydd i gynnal eich gwybodaeth am ddatblygiadau mewn technoleg yn y maes hwn sy'n newid yn gyflym

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras

 • Cyflog cychwynnol: £20,000 - £20,500
 • Gyda phrofiad: £22,500
 • Mae Uwch Beirianwyr Profi yn ennill £30,000 - £33,000

Oriau gwaith

Byddwch yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos fel arfer, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae'n bosibl y bydd angen gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos weithiau.

Ble allen i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau sy'n gweithredu ym mhob un o feysydd y diwydiant gweithgynhyrchu, gan gynnwys:

 • trafnidiaeth
 • manwerthu
 • ynni adnewyddadwy
 • electroneg
 • awyrofod
 • cwmnïau cardiau credyd
 • fferylliaeth

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a chyflogwyr, ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch).

Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd dda o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a chysylltu â chyflogwyr posibl. Gwnewch yn siwr bod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol a fydd yn apelio at gyflogwyr posibl. Cymerwch olwg ar ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Dod o hyd i waith ar-lein'. Mae GreenJobs yn fwrdd swyddi ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/engineering/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Llwybrau mynediad Mae nifer o gyflogwyr yn gofyn i chi fod wedi cwblhau HND ,HNC neu radd cyn y cewch fod yn Beiriannydd Profi. Mae cyrsiau HND, HNC, a graddau mewn pynciau perthnasol ar gael mewn llawer o brifysgolion. Er mwyn cael lle ar un o'r cyrsiau hyn, fel arfer byddwch angen o leiaf dwy Safon Uwch. Gall interniaeth fod yn ffordd wych o fynd mewn i'r yrfa hon. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion. Byddai Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch hefyd yn le da i gychwyn. Darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaethau- sut mae ymgeisio?' am wybodaeth ynglyn ag ymgeisio.

Profiad gwaith

Mae llawer o bobl yn dechrau yn yr yrfa hon ar ôl ennill sgiliau perthnasol, ac efallai cymwysterau, yn y diwydiant peirianneg a/neu weithgynhyrchu. Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi profiad yn y diwydiant yn fawr.

Dilyniant

Gan ddibynnu ar eu cymwysterau, gall Peirianwyr Profi symud ymlaen trwy ymgymryd â mwy o gyfrifoldeb dros reoli prosiectau peirianneg a thimau o Beirianwyr.

Mae rhai Peirianwyr yn dewis bod yn hunangyflogedig neu'n derbyn gwaith contract ar eu liwt eu hunain.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, y gofynion arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • Cymwysterau TGAU yn eich pynciau Safon Uwch ar radd C/4 neu uwch
 • 2/3 TGAU arall ar radd C/4 neu uwch
 • Fel arfer, bydd angen TGAU mewn Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddonol ar radd C/4 neu uwch
I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer bydd arnoch angen 5 TGAU ar radd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu bydd angen i chi fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd. I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, fel arfer bydd arnoch angen o leiaf ddau gymhwyster Safon Uwch.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i ddilyn y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (ee, Mynediad at Beirianneg) gynnig ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u cynllunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gadarnhau hyn gyda cholegau unigol.

Sgiliau/profiad

Mae llawer o bobl yn ymuno â'r yrfa hon ar ôl ennill sgiliau perthnasol, a chymwysterau o bosibl, yn y diwydiant peirianneg a/neu weithgynhyrchu. Mae profiad yn y diwydiant yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr.

Cyllid

Mae cyllid ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig ar gael trwy brifysgolion gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC).

Gwybodaeth Bellach

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

Careers Wales

Welsh enquiries

Ffôn 0800 100900

E-bost post@careerswalesgyrfacymru.com

Gwefan www.careerswales.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English