Peiriannydd Safle

Cyflwyniad

Fel Peiriannydd Safle, byddwch yn gweithio ar brosiectau adeiladu mawr gan roi cyngor technegol i dimau rheoli, ac yn cynllunio, trefnu a goruchwylio gwaith contractwyr.

Adwaenir hefyd fel

 • Peiriannydd Gosod Allan

Fideo - Michael: Rheolwr Prosiect Adeiladu

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Safle, byddwch yn gweithio ar brosiectau adeiladu gan roi cyngor technegol i dimau rheoli, yn ogystal â chynllunio, trefnu a goruchwylio gwaith contractwyr.

Byddwch yn gyfrifol am agweddau Peirianneg y safle adeiladu, gan fonitro'r holl weithgareddau a sicrhau bod pob rhan o'r prosiect yn gweithredu fel y dylai. Chi sy'n gyfrifol am yr hyn sy'n digwydd ar y safle, gan gynnwys diogelwch pawb sy'n gweithio yno.

Gallai eich gweithgareddau o ddydd i ddydd gynnwys:

 • gwneud yn siwr bod popeth yn datblygu yn unol â'r cynllun
 • cynnal Asesiadau Risg a Datganiadau Dull (RAMS)
 • cynnal safonau iechyd a diogelwch ar y safle
 • cytuno ar brisiau ar gyfer deunyddiau
 • gwirio rheolaeth ansawdd
 • astudio lluniadau pensaernïol ac adeileddol
 • trefnu hyfforddiant a datblygiad staff
 • arolygu'r safle adeiladu, a gosod allan
 • mynychu cyfarfodydd rheolaidd y tîm rheoli
 • ysgrifennu adroddiadau
 • defnyddio systemau TG i fonitro prosesau
 • gweithio yn unol â therfynau amser cytunedig

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Beiriannydd Safle, byddwch angen:

 • profiad mewn amgylchedd adeiladu perthnasol
 • ymwybyddiaeth o'r ddeddfwriaeth a'r safonau diogelwch sy'n bodoli yn y diwydiant y dewiswch weithio ynddo
 • sgiliau TG
 • y gallu i nodi a datrys problemau posibl
 • sgiliau rheoli peryglon (sut ydych chi'n ymdrin â phroblem ddiogelwch?)
 • parodrwydd i gynnal eich gwybodaeth am ddatblygiadau mewn technoleg yn y maes hwn sy'n newid yn gyflym

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras:

 • Dechrau: £31,000-£34,000
 • Gyda phrofiad: £37,000-£45,000
 • Mae Uwch Beirianwyr Safle yn ennill £48,000-£53,000
Oriau gwaith

Byddwch yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos fel arfer, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae'n bosibl y bydd angen gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos weithiau.Ble allen i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau sy'n gweithredu ym mhob un o wahanol feysydd y diwydiant adeiladu, gan gynnwys:

 • traffyrdd
 • tai
 • prosiectau ynni adnewyddadwy
 • Siopau manwerthu
 • cerbydau HGV
 • rheilffyrdd
 • cyfleustodau (e.e. dwr, nwy, trydan)
Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, cyhoeddiadau masnach y diwydiant, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar y wefan Dod o hyd i swydd.

Mae GreenJobs yn fwrdd swyddi ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/engineering/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae interniaeth yn ffordd wych o gychwyn ar yr yrfa hon. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Bydd nifer o gyflogwyr angen i chi fod wedi cwblhau HND, HNC neu radd cyn i chi gychwyn fel Peiriannydd Safle. Mae cyrsiau HND, HNC, a graddau perthnasol i'w cael gan sawl prifysgol. Er mwyn cael lle ar un o'r cyrsiau hyn, fel arfer byddwch angen o leiaf dwy Safon Uwch. Ar ôl cwblhau eich cymwysterau Safon Uwch, gallech gael lle ar Uwch Brentisiaeth neu Brentisiaeth Gradd mewn maes perthnasol. Darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaethau- sut mae ymgeisio?' am wybodaeth ynglyn ag ymgeisio.

Cynllun Tystysgrif Sgiliau Adeiladu (CSCS) Byddwch angen cerdyn CSCS (Construction Skills Certification Scheme) er mwyn gweithio ar safle. Mae'r cardiau yma'n profi eich bod yn gymwys i wneud y gwaith yr ydych yn cael ei gyflogi i'w wneud. Mae cerdyn CSCS yn costio oddeutu £30, a bydd rhaid i chi lwyddo ym mhrawf iechyd, diogelwch, ac amgylcheddol y Bwrdd Hyfforddi Diwydiant Adeiladu perthnasol. Yna byddwch yn cwblhau ffurflen gais. Mae pedwar adran i'r ffurflen gais:

 • adran A Yn yr adran hon byddwch yn rhoi eich manylion personol ac yn atodi llun pasbort neu eich llun prawf Iechyd, Diogelwch, a'r Amgylchedd
 • adran B Yn yr adran hon byddwch yn rhoi manylion eich gwaith, ac yn nodi pa gerdyn yr ydych ei angen. Mae tri cherdyn gwahanol: sgil, crefft, a gweithredwr
 • adran C Yn yr adran yma bydd eich cyflogwr, eich cyn-gyflogwr, neu ddeiliad cerdyn CSCS yn datgan eich bod chi'n gymwys i gael cerdyn
 • adran D yma byddwch yn nodi anghenion y cerdyn a'r dystiolaeth y byddwch ei angen er mwyn derbyn cerdyn

Profiad gwaith

Byddai profiad blaenorol yn y diwydiant peirianneg a/neu adeiladu yn eich gwneud yn wahanol i'r ymgeiswyr eraill, gan fod profiad yn y diwydiant yn werthfawr iawn i gyflogwyr.

Dilyniant

Gan ddibynnu ar eu cymwysterau, gall Peirianwyr Safle symud ymlaen trwy ymgymryd â mwy o gyfrifoldeb am reoli prosiectau peirianneg a thimau o Beirianwyr.

Mae rhai peirianwyr yn dewis bod yn hunangyflogedig neu'n derbyn gwaith contract llawrydd.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, y gofynion arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • Cymwysterau TGAU yn eich pynciau Safon Uwch ar radd C/4 neu uwch
 • a 2/3 TGAU arall ar radd C/4 neu uwch
 • Fel arfer, bydd angen TGAU mewn Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddonol ar radd C/4 neu uwch

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer bydd angen 5 TGAU ar radd C/4 neu uwch arnoch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu bydd angen i chi fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Canolradd

I gael lle ar Brentisiaeth Gradd fel arfer bydd angen o leiaf ddau gymhwyster Safon Uwch.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i ddilyn y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (ee, Mynediad at Beirianneg) gynnig ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u cynllunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gadarnhau hyn gyda cholegau unigol.

Sgiliau/profiad

Mae llawer o bobl yn ymuno â'r yrfa hon ar ôl ennill sgiliau perthnasol, a chymwysterau o bosibl, yn y diwydiant peirianneg a/neu adeiladu. Mae profiad yn y diwydiant yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr.

Cyllid

Mae cyllid ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig ar gael trwy brifysgolion gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC).

Gwybodaeth Bellach

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Ffôn 0844 5768777

Gwefan www.cscs.uk.com

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

Careers Wales

Welsh enquiries

Ffôn 0800 100900

E-bost post@careerswalesgyrfacymru.com

Gwefan www.careerswales.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English