Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Peiriannydd Diogelwch yn gwirio diogelwch system beirianegol gan ddefnyddio llechen.

 • Peiriannydd Diogelwch yn gwirio cylched trydanol

 • Peiriannydd Diogelwch

Peiriannydd Diogelwch

Cyflwyniad

Fel Peiriannydd Diogelwch, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod systemau a phrosiectau peirianneg yn gweithredu'n ddidrafferth ac yn ddiogel.

Adwaenir hefyd fel

 • Peiriannydd Diogelwch Swyddogaethol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Diogelwch, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod systemau a phrosiectau peirianneg yn gweithredu'n ddidrafferth ac yn ddiogel.

Fe allech gael eich cyflogi i weithio ar system neu brosiect peirianneg newydd penodol. Byddwch yn defnyddio'ch gwybodaeth am beirianneg i helpu i ddylunio'r systemau newydd, gan ystyried y materion iechyd a diogelwch perthnasol.

Gallech hefyd weithio ar brosesau a systemau peirianneg sydd eisoes ar waith. Bydd angen i chi sylwi ar broblemau diogelwch posibl a rhai sydd eisoes yn bodoli, ac awgrymu ffyrdd o ddatrys unrhyw faterion. Byddwch yn sicrhau bod modd atal problemau diogelwch o'r fath yn y dyfodol.

Gallai eich dyletswyddau hefyd gynnwys:

 • adolygu gofynion diogelwch ac amgylcheddol
 • cynnal profion diogelwch ar beiriannau
 • defnyddio offer dadansoddi diogelwch seiliedig ar TG
 • gwerthuso'r risg ddiogelwch ar hyd cyfnod cyfan prosiect
 • cynnal asesiadau peryglon (ymchwiliadau manwl seiliedig ar TG i broblemau a diffygion diogelwch posibl)
 • ysgrifennu cynlluniau ac adroddiadau diogelwch
 • arwain a chynorthwyo gweithgorau neu dimau diogelwch
 • arwain cyfarfodydd pwyllgor diogelwch
 • hyfforddi pobl i gynnal y gweithdrefnau iechyd a diogelwch cywir

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Beiriannydd Diogelwch, byddwch angen:

 • profiad o systemau peirianneg a gweithgynhyrchu
 • ymwybyddiaeth o'r ddeddfwriaeth a'r safonau diogelwch sy'n bodoli yn y diwydiant y dewiswch weithio ynddo
 • sgiliau dylunio rhwydwaith
 • sgiliau profi diogelwch systemau
 • sgiliau rheoli peryglon (sut ydych chi'n ymdrin â phroblem ddiogelwch?)
 • parodrwydd i gynnal eich gwybodaeth am ddatblygiadau mewn technoleg yn y maes hwn sy'n newid yn gyflym

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cyflog cychwynnol: £28,000 - £29,500
 • Gyda phrofiad: £33,000 - £36,500
 • Mae Uwch Beiriannydd Diogelwch yn ennill £40,500 - £44,500
Oriau gwaith Byddwch yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos fel arfer, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae'n bosibl y bydd angen gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos weithiau. Ble allwn i weithio?Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau gweithgynhyrchu yn y diwydiannau canlynol:
 • rheilffyrdd
 • ynni niwclear
 • ynni adnewyddadwy
 • amddiffyn
 • morol
 • bwyd a diod
 • adeiladu
 • awyrofod
 • modurol
Mae cyfleoedd yn codi gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y Deyrnas Unedig. Gallai'r yrfa hon gynnwys gweithio i asiantaeth. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a chyflogwyr, ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a chysylltu â chyflogwyr posibl. Dylech sicrhau bod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol a fydd yn apelio at gyflogwyr posibl. Darllenwch ein herthygl wybodaeth gyffredinol 'Dod o hyd i waith ar-lein'. Mae GreenJobs yn fwrdd swyddi ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/health-and-safety/ www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/engineering/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae nifer o gyflogwyr yn gofyn i chi fod wedi cwblhau gradd cyn y cewch fod yn Beiriannydd Diogelwch. Mae graddau mewn pynciau perthnasol ar gael mewn llawer o brifysgolion. Er mwyn cael lle ar un o'r cyrsiau hyn, fel arfer byddwch angen o leiaf dwy Safon Uwch. Ar ôl cwblhau eich cymwysterau Safon Uwch, gallech gael lle ar Uwch Brentisiaeth neu Brentisiaeth Gradd mewn maes perthnasol. Darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaethau- sut mae ymgeisio?' am wybodaeth ynglyn ag ymgeisio. Felly, nawr yw'r amser i ddechrau cynllunio'ch llwybr i'r brifysgol. Edrychwch ar yr adran ar bynciau i weld rhestr o bynciau Safon Uwch a TGAU perthnasol a all eich helpu i gael lle ar y cwrs prifysgol iawn. Gall interniaeth fod yn ffordd wych o gychwyn ar yr yrfa hon. Darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Interniaethau', am ragor o fanylion.

Profiad Gwaith Bydd sawl un yn cychwyn ar yr yrfa hon yn sgil ennill profiad neu gymwysterau mewn meysydd perthnasol, megis:

 • y diwydiant rheilffyrdd
 • ynni niwclear
 • y diwydiant morol
 • adeiladau
 • y diwydiant awyrofod
 • y diwydiant moduron
 • y diwydiant bwyd a diod

Dilyniant

Yn dibynnu ar eu cymwysterau, gall Peirianwyr Diogelwch symud ymlaen trwy ymgymryd â mwy o gyfrifoldeb am reoli prosiectau peirianneg a thimau o beirianwyr.

Mae rhai Peirianwyr yn dewis bod yn hunangyflogedig neu'n derbyn gwaith contract ar eu liwt eu hunain.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, y gofynion arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • Cymwysterau TGAU yn eich pynciau Safon Uwch ar radd C/4 neu uwch
 • 2/3 TGAU arall ar radd C/4 neu uwch
 • Fel arfer, bydd angen TGAU mewn Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddonol ar radd C/4 neu uwch

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer bydd arnoch angen 5 TGAU ar radd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu bydd angen i chi fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, fel arfer bydd arnoch angen o leiaf ddau gymhwyster Safon Uwch.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i ddilyn y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (ee, Mynediad at Beirianneg) gynnig ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u cynllunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gadarnhau hyn gyda cholegau unigol.

Sgiliau/profiad

Mae llawer o bobl yn ymuno â'r yrfa hon ar ôl ennill sgiliau perthnasol, a chymwysterau o bosibl, mewn maes cysylltiedig fel:

 • y diwydiant rheilffyrdd
 • ynni niwclear
 • y diwydiant morol
 • adeiladu
 • y diwydiant awyrofod
 • y diwydiant modurol
 • y diwydiant bwyd a diod

Mae profiad yn y diwydiant yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr.

Cyllid

Mae cyllid ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig ar gael trwy brifysgolion gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC).

Gwybodaeth Bellach

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Engineering Council

Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

Ffôn 020 3206 0500

Gwefan www.engc.org.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English