Peiriannydd Ansawdd

Cyflwyniad

Fel Peiriannydd Ansawdd, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl brosesau gweithgynhyrchu yn eich cwmni yn gweithio'n union fel y dylent.

Adwaenir hefyd fel

 • Arolygydd Ansawdd
 • Peiriannydd Ansawdd Prosiect

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Ansawdd, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl brosesau gweithgynhyrchu yn eich cwmni yn gweithio'n union fel y dylent.

Chi fydd yn gyfrifol am wirio'r cynnyrch gorffenedig a sicrhau ei fod o'r ansawdd yr ydych chi a'ch cwsmeriaid yn ei ddisgwyl. Os oes problem, bydd angen i chi ei nodi ac yna awgrymu ffyrdd o'i datrys. Bydd angen i chi hefyd amlygu ffyrdd o wella'r systemau a'r prosesau gweithgynhyrchu, gan eu gwneud yn fwy economaidd, cyflym ac effeithiol.

Yn ogystal â dealltwriaeth dda o brosesau peirianneg a gweithgynhyrchu, bydd angen i chi fod yn gyfathrebwr da hefyd. Byddwch yn cyfarfod â chwsmeriaid a chyflwyno eich cynnyrch iddynt, yn ymdrin â'u cwynion ac yn ystyried eu hawgrymiadau. Os nad yw eich cwsmeriaid yn fodlon ar ansawdd eich cynnyrch, mae'n rhaid i chi roi gwybod iddynt sut y bydd y broblem hon yn cael ei datrys, a'u cadw'n hapus.

Gallai eich dyletswyddau eraill fel Peiriannydd Ansawdd hefyd gynnwys:

 • cysylltu â chyflenwyr allanol
 • rheoli eich lefelau stoc
 • ysgrifennu adroddiadau technegol
 • ymdrin â hyfforddiant staff
 • datblygu meddalwedd a chaledwedd

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Beiriannydd Ansawdd, bydd arnoch angen:

 • sgiliau TG, gan gynnwys rhaglennu - yn enwedig mewn meddalwedd systemau gweithgynhyrchu
 • sgiliau dylunio rhwydwaith a gwybodaeth am systemau peirianneg
 • sgiliau profi systemau
 • parodrwydd i gynnal eich gwybodaeth am ddatblygiadau mewn technoleg yn y maes hwn sy'n newid yn gyflym
 • y gallu i weithio o fewn terfynau amser tynn

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Bras amcan yw'r cyfraddau cyflog a roddir isod.

 • Dechrau: £30,000-£33,000
 • Gyda phrofiad: £35,500-£39,500
 • Mae Uwch Beirianwyr Ansawdd yn ennill £44,000-£47,000

Oriau gwaith

Byddwch yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos fel arfer, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae'n bosibl y bydd angen gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos weithiau.

Ble allen i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau gweithgynhyrchu yn y diwydiannau canlynol:

 • awyrofod
 • modurol
 • TG
 • trydanol
 • bwyd a diod

Mae cyfleoedd yn codi gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, cyhoeddiadau masnach y diwydiant, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar y wefan Dod o hyd i swydd.Mae Greenjobs yn fwrdd gwaith sydd wedi'i anelu at bobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/Quality-Assurance/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Fel arfer, bydd cyflogwyr yn gofyn am HND/HNC neu radd, ond mae llwybrau mynediad eraill ar gael. Fodd bynnag, os ydych yn meddwl am adael yr ysgol ar ôl cwblhau Safon Uwch, gallech gael swydd ar lefel is mewn amgylchedd peirianneg a hyfforddi yn y gwaith. Fe allech gael Prentisiaeth Lefel Uwch neu Brentisiaeth Gradd mewn maes perthnasol. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau – Sut mae gwneud cais', am ragor o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau. Yna, pan fyddwch wedi cael sgiliau diwydiant a phrofiad perthnasol, mae'n bosibl y gallech wneud cais am swydd Peiriannydd Ansawdd. Neu fe allech ddewis mynd ymlaen i'r brifysgol, i astudio gradd, HND neu HNC perthnasol (mae'r rhain hefyd ar gael i'w hastudio mewn Colegau Addysg Bellach). Byddwch yn dysgu rhai o'r sgiliau, technegau a thechnolegau sydd eu hangen ar gyflogwyr. Ffordd wych o fynd mewn i'r yrfa hon yw trwy interniaeth. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion. Dilyniant

Yn dibynnu ar eich cymhwyster, gall Peirianwyr Ansawdd symud ymlaen trwy ymgymryd â mwy o gyfrifoldeb am reoli prosiectau peirianneg a thimau o Beirianwyr. Mae rhai Peirianwyr Ansawdd yn dewis bod yn hunangyflogedig neu'n derbyn gwaith contract ar eu liwt eu hunain. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd awyrofod, modurol neu drydanol yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, y gofynion arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • Cymwysterau TGAU yn eich pynciau Safon Uwch ar radd C/4 neu uwch
 • 2/3 TGAU arall ar radd C/4 neu uwch
 • Fel arfer, bydd angen TGAU mewn Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddonol ar radd C/4 neu uwch

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer bydd arnoch angen 5 TGAU ar radd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu bydd angen i chi fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Canolradd. I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, fel arfer bydd arnoch angen o leiaf ddau gymhwyster Safon Uwch. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i ddilyn y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (ee, Mynediad at Beirianneg) gynnig ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u cynllunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gadarnhau hyn gyda cholegau unigol.

Sgiliau/profiad

Mae llawer o bobl yn ymuno â'r yrfa hon ar ôl ennill sgiliau perthnasol, a chymwysterau o bosibl, mewn maes cysylltiedig fel:

 • awyrofod
 • modurol
 • trydanol

Mae profiad yn y diwydiant yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr.

Cyllid

Mae cyllid ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig ar gael trwy brifysgolion gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC).

Gwybodaeth Bellach

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Engineering Council

Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

Ffôn 020 3206 0500

Gwefan www.engc.org.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English