Peiriannydd Prosiect

Cyflwyniad

Fel Peiriannydd Prosiect, chi fydd y cysylltiad rhwng Rheolwr Prosiect a'r tîm peirianneg dechnegol. Byddwch yn defnyddio eich gwybodaeth a'ch profiad ym maes peirianneg i helpu Rheolwyr Prosiect i wneud penderfyniadau.

Adwaenir hefyd fel

 • Peiriannydd Cynllunio

Fideo - Chris: Peiriannydd Prosiect

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Prosiect, chi fydd y cysylltiad rhwng Rheolwr Prosiect a'r tîm peirianneg dechnegol. Byddwch yn defnyddio eich gwybodaeth a'ch profiad ym maes peirianneg i helpu Rheolwyr Prosiect i wneud penderfyniadau.

Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod prosiectau peirianneg yn cael eu cwblhau o fewn y terfyn amser a'r gyllideb, yn ogystal â sicrhau bod popeth yn datblygu yn unol â'r cynllun.

Gall Peirianwyr Prosiect weithio mewn unrhyw gangen peirianneg.

Gallai eich dyletswyddau dydd i ddydd gynnwys:

 • sefydlu gofynion prosiect.
 • gweithio gyda thimau rheoli eraill, fel y tîm datblygu busnes, i gynllunio prosiectau
 • darparu adroddiadau cynnydd wythnosol i reolwyr
 • cynnal cyfarfodydd tîm rheolaidd er mwyn sicrhau bod pawb yn ymwybodol o'r sefyllfa bresennol
 • sicrhau bod safonau iechyd a diogelwch yn cael eu cynnal yn y prosiect
 • sicrhau bod unrhyw ofynion cyfreithiol yn cael eu bodloni
 • cyd-drafod â thrydydd partïon (pobl o'r tu allan i'ch sefydliad)
 • rheoli gofynion hyfforddi

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Beiriannydd Prosiect, bydd arnoch angen:

 • Sgiliau TG
 • profiad peirianneg yn y diwydiant y dewiswch arbenigo ynddo
 • sgiliau rheoli prosiect
 • ymwybyddiaeth o reoliadau iechyd a diogelwch sy'n berthnasol i'ch diwydiant

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflogau bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cyflog cychwynnol: £30,000 - £33,500
 • Gyda phrofiad: £37,000 - £45,500
 • Mae Uwch Beirianwyr Prosiect yn ennill £49,500 - £54,000

Oriau gwaith

Byddwch yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos fel arfer, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae'n bosibl y bydd angen i chi orffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos weithiau.

Ble gallwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau gweithgynhyrchu yn y diwydiannau canlynol:

 • egni adnewyddadwy
 • awyrofod
 • modurol
 • elusen
 • adeiladu
 • trydanol
 • gwasanaethau adeiladu
 • gweithgynhyrchu
 • olew a nwy

Gall Peirianwyr Prosiect weithio yn unrhyw le yn y byd.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a chyflogwyr, ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd dda o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a chysylltu â chyflogwyr posibl. Gwnewch yn siwr bod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol a fydd yn apelio at gyflogwyr posibl. Cymerwch olwg ar ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Dod o hyd i waith ar-lein'. Mae GreenJobs yn fwrdd swyddi ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn swyddi gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/engineering/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr yn disgwyl i chi feddu ar HND, HNC neu radd er mwyn ymuno â'r yrfa hon yn uniongyrchol. Fodd bynnag, os ydych yn meddwl am adael yr ysgol ar ôl gorffen eich astudiaethau Safon Uwch, fe allech ystyried cael swydd ar lefel is a hyfforddi yn y diwydiant rydych chi'n bwriadu arbenigo ynddo.

Fe allech gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch mewn maes perthnasol. Yna, pan fyddwch wedi cael sgiliau a phrofiad yn y diwydiant perthnasol, mae'n bosibl y gallech wneud cais am swyddi Peiriannydd Prosiect. Byddai interniaeth yn ffordd wych o gychwyn ar yr yrfa hon. Darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Interniaethau', am ragor o wybodaeth.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol yn un o'r meysydd canlynol yn hynod ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon:

 • awyrofod
 • moduron
 • adeiladu
 • trydanol
 • gwasanaethau adeiladu
 • gweithgynhyrchu
 • olew a nwy

Dilyniant

Yn dibynnu ar eu cymwysterau, gall Peirianwyr Prosiect symud ymlaen trwy ymgymryd â mwy o gyfrifoldeb am reoli prosiectau peirianneg a thimau o beirianwyr.

Mae rhai peirianwyr yn dewis bod yn hunangyflogedig neu'n derbyn gwaith contract ar eu liwt eu hunain.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, y gofynion arferol yw:

 • 2/3 chymhwyster Safon Uwch
 • Cymwysterau TGAU yn eich pynciau Safon Uwch ar radd C/4 neu uwch
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 2/3 phwnc arall
 • Fel arfer, bydd arnoch angen TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddonol
I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer bydd arnoch angen TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 5 pwnc, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu bydd angen i chi fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd. I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uchaf, fel arfer bydd arnoch angen o leiaf ddau gymhwyster Safon Uwch, neu Brentisiaeth Lefel Uwch. Mae cymwysterau eraill yn cael eu derbyn yn aml hefyd, megis cymhwyster BTEC lefel 3 perthnasol, neu Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol. Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau'n amrywio, felly darllenwch wefannau'r colegau/prifysgolion yn ofalus iawn. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae profiad yn y diwydiant y bwriadwch arbenigo ynddo yn hanfodol ar gyfer yr yrfa hon. Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi eich profiad peirianneg cymaint â chymwysterau ffurfiol. Efallai bod gennych brofiad yn un o'r diwydiannau canlynol?

 • awyrofod
 • modurol
 • adeiladu
 • trydanol
 • gwasanaethau adeiladu
 • gweithgynhyrchu
 • olew a nwy

Gwybodaeth Bellach

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Engineering Council

Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

Ffôn 020 3206 0500

Gwefan www.engc.org.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English