Athro Cymraeg

Cyflwyniad

Mae athrawon Cymraeg yn helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a mynegi eu hunain yn ddychmygus. Maen nhw'n galluogi myfyrwyr i ddadansoddi ac ymateb i iaith lafar ac ysgrifenedig, gan ddeall ei heffaith a'i diben.

Mae athrawon Cymraeg yn datblygu gallu myfyrwyr i archwilio ystod eang o destunau, gan gynnwys nofelau, barddoniaeth, drama, hysbysebion, gwefannau ac erthyglau papur newydd.

Gweithgareddau Gwaith

Mae Athrawon Cymraeg mewn ysgolion uwchradd yn helpu myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau i gyfathrebu'n hyderus ac yn effeithiol. Byddwch yn ceisio rhoi'r gallu i fyfyrwyr fynegi eu hunain, gan ddefnyddio iaith briodol (felly, Cymraeg safonol mewn cyfweliad, yn hytrach na bratiaith). Mae Athrawon Cymraeg yn datblygu gallu myfyrwyr i ddadansoddi ac ymateb i ystod eang o destunau, gan ddeall eu diben a sut mae iaith awdur yn cyflawni ei heffaith ar y darllenydd.

Byddwch yn addysgu iaith a llenyddiaeth Gymraeg. Mae'r elfen iaith yn golygu darllen a dadansoddi testunau gan gynnwys nofelau, barddoniaeth a drama. Mae myfyrwyr yn astudio testunau ffeithiol hefyd, yn enwedig pethau y byddent yn dod ar eu traws yn eu bywydau pob dydd, fel hysbysebion, erthyglau papur newydd, adolygiadau ffilm a gwefannau teithio. Mae athrawon yn annog myfyrwyr i ymateb i destunau gan ddefnyddio ysgrifennu creadigol, gwaith grwp, dadleuon a gweithgareddau drama. Mae iaith Gymraeg hefyd yn cynnwys gweithgareddau siarad a gwrando, ac astudio ac ymateb i iaith lafar, fel araith gan wleidydd.

Mewn llenyddiaeth Gymraeg, astudir testunau rhyddiaith, barddoniaeth a drama. Mae hyn yn cynnwys testunau o'n treftadaeth lenyddol, yn ogystal â gweithiau modern ac, yn yr un modd ag astudio'r iaith Gymraeg, amrywiaeth o wahanol leisiau diwylliannol.

Mae Athrawon Cymraeg yn defnyddio cymysgedd o weithgareddau ac adnoddau i ysgogi diddordeb, dysgu a dychymyg. Mae'r rhain hefyd yn helpu i ddatblygu sgiliau a bodloni anghenion myfyrwyr sydd ag arddulliau dysgu gwahanol. Er enghraifft, mae Athrawon Cymraeg yn defnyddio deunyddiau clyweledol, byrddau gwyn rhyngweithiol a gemau dysgu ar-lein.

Gallai athrawon hefyd drefnu ac arwain teithiau i'r theatr, ac ymweliadau eraill â mannau o ddiddordeb.

Gan ddibynnu ar y testun maen nhw'n ei ddefnyddio, gallai Athrawon Cymraeg weithio'n agos gydag Athrawon pynciau eraill. Er enghraifft, fe allen nhw weithio gydag Athro Hanes i gael dealltwriaeth well o Gymru Ganoloesol wrth addysgu barddoniaeth Dafydd ap Gwilym neu chwedlau'r Mabinogion.

Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys:

 • Paratoi a chynllunio gwersi.
 • Marcio gwaith a rhoi adborth.
 • Paratoi disgyblion ar gyfer arholiadau.
 • Mynd i gyfarfodydd staff a nosweithiau rhieni.
 • Gosod a gorfodi safonau ymddygiad.

Mae rhai Athrawon Cymraeg yn Diwtoriaid dosbarth hefyd, sy'n cynnwys dyletswyddau fel cofnodi'r gofrestr, darparu gwybodaeth gyffredinol a rhoi arweiniad.

Gallai Athrawon Cymraeg oruchwylio gwaith un neu fwy o Gynorthwywyr Addysgu.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Athro Cymraeg, bydd angen y canlynol arnoch:

 • y gallu i annog, ysgogi ac ysbrydoli eich myfyrwyr
 • sgiliau cyfathrebu
 • tact ac amynedd
 • y gallu i gynnal disgyblaeth a delio ag ymddygiad heriol
 • sgiliau trefnu a chynllunio

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae athrawon yn sector addysg y wladwriaeth yn cael eu talu ar raddfa yn ôl eu cymwysterau, profiad a chyfrifoldebau. Mae'r cyflogau uchaf ar gael mewn ysgolion yng nghanol Llundain.

Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

 • Fel arfer, bydd athrawon sydd heb eu cymhwyso'n ennill rhwng £17,000 - £27,000 y flwyddyn
 • Bydd athrawon sydd wedi cymhwyso'n ennill oddeutu £23,000 - £27,000
 • Gyda phrofiad, gall hyn godi i £36,500 - £48,000
Gallai athrawon sydd â chyfrifoldebau rheoli ennill cyflogau uwch na hyn.

Mae cyflogau uwch ar gael yn y sector preifat yn gyffredinol, er eu bod wedi'u cysylltu â chyfraddau cyflog sector y wladwriaeth weithiau.

Oriau gwaith

Mae athrawon fel arfer yn gweithio o 8:30 am - 3:30 pm neu 4 pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o athrawon yn gweithio oriau ychwanegol - yn marcio gwaith, paratoi gwersi a mynd i gyfarfodydd. Mae'n rhaid iddyn nhw weithio gyda'r nos ac ar y penwythnos yn aml i baratoi gwersi a marcio gwaith.

Ble allen i weithio?

Ysgolion y wladwriaeth ac ysgolion preifat yw'r cyflogwyr.

Mae cyfleoedd ar gael i addysgu mewn gwledydd eraill hefyd.

Mae rhai athrawon yn ychwanegu at eu hincwm trwy addysgu'n breifat, marcio arholiadau cenedlaethol neu ysgrifennu gwerslyfrau. Yng Nghymru, mae galw mawr am addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Gallech gael nawdd gan gynllun i hyrwyddo'r Gymraeg. Holwch ddarparwr eich cwrs.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu gan awdurdodau lleol ac yn y wasg leol a chenedlaethol, gan gynnwys y Guardian a'r Times Educational Supplement (TES). Ceir byrddau swyddi hefyd, fel eTeach.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad I fod yn Athro Cymraeg mewn ysgol uwchradd, fel arfer bydd angen i chi ennill Statws Athro Cymwysedig (SAC) trwy hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA). Gallwch wneud hyn mewn sawl ffordd. Yng Nghymru, bydd safonau proffesiynol newydd ar gyfer myfyrwyr sy'n cychwyn eu rhaglen AGA o Fedi 2019 ymlaen. Am ragor o wybodaeth am Addysgu yng Nghymru, ewch i www.discoverteaching.wales/routes-into-teaching.

Mae nifer fach o gyrsiau gradd ar gael mewn addysg Gymraeg uwchradd, sy'n arwain at SAC.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dilyn eu gradd gyda Thystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR). Mae rhai cyrsiau'n cynnwys meysydd arbenigol fel drama, astudiaethau cyfryngau neu anghenion addysgol arbennig. Mae cyrsiau'n para blwyddyn yn amser llawn. Bydd angen i chi wneud cais trwy hyfforddiant Athrawon UCAS. Mae gwobrau cymell o hyd at £20,000 ar gael i raddedigion sydd â graddau penodol ac sydd hefyd yn awyddus i hyfforddi fel Athro yng Nghymru. Mae'r cynllun school direct ar gael hefyd sydd wedi'i seilio ar gyflogaeth: byddwch yn cael eich hyfforddi wrth weithio mewn ysgol. Y disgwyl yw y byddech yn mynd ymlaen i weithio yn yr ysgol neu'r grwp o ysgolion lle y gwnaethoch hyfforddi, er nad oes sicrwydd o gyflogaeth ar ddiwedd eich hyfforddiant.

Yng Nghymru, gallwch hyfforddi yn ystod cyflogaeth gan ysgol a gynhelir trwy gyfrwng y Cynllun Athro Graddedig (GTP), ond nifer cyfyng o safleoedd sydd ac maent yn ddibynnol ar yr angen recriwtio lleol. Hefyd, yng Nghymru, rhaid i bob ymgeisydd am ymarfer dysgu feddu ar Radd B mewn Saesneg Iaith a Mathemateg. Bydd rhaid i fyfyrwyr sy'n awyddus i hyfforddi yn y Gymraeg feddu ar TGAU gradd C neu uwch yn y Gymraeg (iaith gyntaf).

Mae Teach First yn elusen sy'n recriwtio a chynorthwyo graddedigion i addysgu mewn ysgolion mewn cymunedau incwm isel mewn nifer o ardaloedd yn y Deyrnas Unedig. Mae'n cymryd dwy flynedd i gwblhau'r rhaglen ac mae'n arwain at SAC.

I gyflawni SAC, mae angen i Athrawon dan hyfforddiant lwyddo mewn profion Cymraeg (iaith gyntaf), Saesneg a mathemateg.

Hyfforddiant

Pan fyddan nhw wedi cael swydd, mae'n rhaid i athrawon newydd gymhwyso (ANG) gwblhau cyfnod sefydlu am dri thymor, fel arfer o fewn un flwyddyn ysgol.

Profiad gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio gyda phlant neu oedolion ifanc yn ddefnyddiol. Gallai hyn gynnwys canolfannau cymunedol neu swyddi gofal plant.

Dilyniant

Mae cyfleoedd ar gael i Athrawon Cymraeg symud i faes hyfforddi athrawon, gwaith ymgynghorol, ymchwil addysgol neu arolygu ysgolion.

Gall athrawon ddod yn benaethiaid adran, yn benaethiaid blwyddyn, neu'n gydlynwyr anghenion addysgol arbennig neu gyfarwyddyd gyrfaoedd.

Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon wedi'i heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, os yw'n gofyn i chi. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae'n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod yn unig os gofynnir i chi.

Cymwysterau

Yng Nghymru, mae angen i bob ymgeisydd am hyfforddiant athrawon gael cymwysterau TGAU (neu gymwysterau cyfwerth cydnabyddedig) ar radd B neu uwch mewn Cymraeg (iaith gyntaf) a mathemateg.

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau TGAU sydd eu hangen fel arfer, mae'n bosibl y gallwch wneud prawf cywerthedd cyn mynediad; cysylltwch â darparwyr cyrsiau unigol i drafod eich sefyllfa cyn gwneud cais.

I gael lle ar TAR, fel arfer bydd arnoch angen gradd mewn Cymraeg neu bwnc yr oedd y Gymraeg yn cyfrif am 50% ohono. Mae rhai prifysgolion yn derbyn myfyrwyr sydd â graddau mewn pynciau â chysylltiad agos, fel drama, y celfyddydau perfformio, y cyfryngau a ffilm.

I gael lle ar gwrs gradd Cymraeg, y gofynion arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch, gan gynnwys iaith Gymraeg neu lenyddiaeth Gymraeg
 • 5 TGAU graddau A* - C(9 - 4)

Mae cymwysterau eraill sy'n dderbyniol yn lle Safon Uwch yn cynnwys: Cymwysterau Cenedlaethol

 • BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol

Ond mae gofynion cyrsiau'n amrywio, felly darllenwch brosbectysau'n ofalus.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar gwrs gradd, mae'n bosibl y gallwch ddechrau un ar ôl cwblhau cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol, fel Mynediad i'r Gymraeg. Nid oes angen unrhyw gymwysterau arnoch i ddechrau cwrs Mynediad fel arfer, ond dylech wirio hyn gyda darparwr y cwrs.

Dysgu o bell

Mae rhai cyrsiau TAR ar gael ar sail dysgu hyblyg. Er enghraifft, efallai y gallwch hyfforddi trwy ddysgu o bell mewn cyfuniad ag ymarfer addysgu mewn dosbarth ac astudio ar gampws.

Hyfforddiant seiliedig ar gyflogaeth

Yn lle mynd i'r brifysgol i wneud TAR, gall graddedigion ddilyn llwybr seiliedig ar gyflogaeth, sy'n golygu hyfforddi mewn ysgol. Mae llwybrau seiliedig ar gyflogaeth yn cynnwys School Direct, hyfforddiant cychwynnol athrawon sy'n canolbwyntio ar ysgol (SCITT) a'r cynllun a gynigir gan Teach First. I gael rhagor o wybodaeth, gweler 'Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant'.

Cyllid

Mae gwybodaeth am gyllid ar gael yn www.studentfinancewales.co.uk

Gwybodaeth Bellach

UCAS Teacher Training

Gwefan www.ucas.com/how-it-all-works/teacher-training

Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh)

Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh

E-bost gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk

Gwefan www.colegcymraeg.ac.uk

Welsh Government Education and Skills Department

E-bost customerhelp@gov.wales

Gwefan www.wales.gov.uk/topics/educationandskills/?lang=en

Teacher Training & Education in Wales

Gwefan www.teachertrainingcymru.org/

General Teaching Council for Wales

Gwefan www.gtcw.org.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English