Dadansoddwr Busnes

Cyflwyniad

Fel Dadansoddwr Busnes, byddwch yn dadansoddi prosesau a systemau sefydliad (sut mae pethau'n cael eu gwneud), ac yn awgrymu ffyrdd o'u gwella. Yn aml, byddwch yn darparu cyswllt rhwng rheolwyr sefydliad a'i strwythur TG; yn gyswllt rhwng problemau busnes ac atebion TG.

Byddwch yn edrych i newid a gwella sut mae busnes yn gweithio.

Adwaenir hefyd fel

 • Dadansoddwr Prosesau Busnes
 • Dadansoddwr Newid Busnes
 • Dadansoddwr Newid Proses

Fideo - Matthew: Dadansoddwr Busnes E-fasnach

Fideo - Marcus: Arweinydd Tîm Dadansoddi Busnes

Gweithgareddau Gwaith

Fel Dadansoddwr Busnes, byddwch yn dadansoddi prosesau a systemau sefydliad (sut mae pethau'n cael eu gwneud), ac yn awgrymu ffyrdd o'u gwella. Yn aml, byddwch yn darparu cyswllt rhwng rheolwyr sefydliad a'i strwythur TG; yn gyswllt rhwng problemau busnes ac atebion TG. Byddwch yn edrych i newid a gwella sut mae busnes yn gweithio.

Gallech fod yn gweithio mewn unrhyw faes busnes, neu yn y gymuned, gan gynnwys:

 • sefydliadau nid er elw, e.e. elusennau, cynghorau sir
 • ysgolion, colegau a phrifysgolion
 • busnesau bach, canolig a mawr
 • busnesau cyllid, e.e. yswiriant
 • busnesau manwerthu
 • ysbytai

Gallai unrhyw sefydliad neu fusnes sydd eisiau gwella'r ffordd y mae'n gweithredu gyflogi Dadansoddwr Busnes.

Gallai eich rôl fod yn amrywiol iawn a gallai eich dyletswyddau gynnwys:

 • darganfod meysydd busnes a allai gael eu gwella
 • datblygu atebion i unrhyw broblemau a nodwyd mewn busnes
 • gweithio'n agos gyda Datblygwyr Meddalwedd, Rheolwyr Prosiectau, Profwyr Meddalwedd a Thimau Rheoli, i ddatblygu systemau newydd neu well
 • cynhyrchu dogfennau gwych, yn esbonio systemau a phrosesau newydd
 • casglu a dadansoddi data ynghylch perfformiad eich sefydliad a'i systemau
 • llunio adroddiadau manwl ar brosesau a systemau busnes, a'u cyflwyno i reolwyr

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ddadansoddwr Busnes, byddwch angen:

 • deall sut mae busnesau'n gweithio
 • sgiliau TG gwych
 • sgiliau dadansoddi da
 • gallu datrys problemau'n dda
 • sgiliau rheoli prosiectau
 • gallu gweithio yn unol â therfynau amser
 • talu sylw i fanylion a chywirdeb
 • sgiliau gwaith tîm da
 • sgiliau cyfathrebu rhagorol a gallu esbonio materion technegol i bobl annhechnegol
 • sgiliau cyd-drafod gwych

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cyflog cychwynnol: £29,000 - £33,000
 • Gyda phrofiad: £36,500 - £45,000
 • Mae Uwch Ddadansoddwyr Busnes yn ennill £50,000 - £57,500
Oriau gwaith Fel arfer, mae Dadansoddwyr Busnes yn gweithio 35 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener, ond fe allent weithio'n hwyr rai nosweithiau pan fydd terfynau amser yn gofyn am hynny, neu weithio y tu allan i oriau swyddfa os bydd systemau'n methu. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr ym mhob sector diwydiant a masnach, gan gynnwys banciau, cymdeithasau adeiladu, cwmnïau yswiriant ac eraill yn y sector ariannol, ac mewn gwasanaethau cyhoeddus (er enghraifft, adrannau llywodraeth leol a chanolog). Mae cyfleoedd ar gael i Ddadansoddwyr Busnes mewn trefi a dinasoedd ar draws y DU. Gall yr yrfa hon gynnwys gweithio i asiantaeth. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar hysbysfyrddau swyddi TG a busnes arbenigol ac ar wefannau cyflogwyr, mewn cylchgronau a chyfnodolion proffesiynol cyfrifiadura, mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar Universal Jobmatch ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad

Os ydych wedi cwblhau o leiaf ddwy Safon Uwch, gan gynnwys un mewn pwnc perthnasol, efallai byddwch yn gallu dechrau gweithio fel Dadansoddwr Busnes.

Bydd angen i chi ddangos bod gennych wybodaeth gefndir dda o TG a sut mae busnesau'n gweithio.

Mae rhai cyflogwyr yn gofyn bod gennych radd cyn i chi ddod yn Ddadansoddwr Busnes. Mae graddau mewn pynciau perthnasol ar gael mewn sawl prifysgol.

Fel arfer, bydd angen o leiaf ddwy Safon Uwch arnoch i gael lle ar gwrs gradd. Byddai Safon Uwch mewn pwnc TG neu astudiaethau busnes yn ddefnyddiol iawn.

Ffordd wych o fynd i mewn i'r yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am fwy o fanylion. Profiad gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio ym maes marchnata digidol yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon

Cymwysterau

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, bydd arnoch angen 5 TGAU ar radd C/4 neu uwch, gan gynnwys efallai Saesneg a mathemateg. I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, fel arfer bydd arnoch angen:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 2/3 phwnc arall
 • TGAU Saesneg a mathemateg
Mae dewisiadau eraill yn lle Safon Uwch yn cynnwys: Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau'n amrywio, felly darllenwch trwy wefannau colegau/prifysgolion yn ofalus iawn. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar fynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, onid yw'n gallu dangos bod gwir angen y cyfyngiadau oedran hynny. Sgiliau/profiad Mae rhai sy'n dechrau yn y maes hwn wedi datblygu sgiliau perthnasol trwy weithio, er enghraifft, mewn:

 • TG - mewn cyd-destun busnes
 • marchnata digidol
 • cyllid busnes
Cyrsiau mynediad Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar gwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallech gael lle trwy gwrs Mynediad coleg neu brifysgol (er enghraifft Mynediad at Fusnes). Cynlluniwyd y cyrsiau hyn i bobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol at addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech holi colegau unigol rhag ofn.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

e-skills UK

Skills for business and information technology

Cyfeiriad 1 Castle Lane, London SW1E 6DR

Ffôn 020 7963 8920

E-bost info@e-skills.com

Gwefan www.e-skills.com

Big Ambition

E-bost bigambition@e-skills.com

Gwefan www.bigambition.co.uk

Bring IT On

Irish enquiries

Gwefan www.bringitonni.info

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English