Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae tri o bobl yn sefyll yn nrws siop. Mae rhuban melyn â chwlwm mawr ynddo yn ymestyn ar draws y drws. Mae ffotograffydd yn tynnu llun y bobl.

  Mae entrepreneuriaid yn cychwyn eu busnes eu hunain. Mae'r entrepreneur hwn yn agor siop newydd. Mae cyhoeddusrwydd yn bwysig iawn i fusnes newydd.

 • Mae dynes yn darllen papur newydd.

  Mae'r entrepreneur yma wedi sylwi ar fwlch yn y farchnad am siop sy'n gwerthu offer coginio. Mae'n edrych yn y papur lleol am adeilad manwerthu sydd ar werth neu sydd i'w rentu.

 • Mae siop wag ag arwydd 'I'w Gosod' ar y wal wrth ei hymyl.

  Mae dod o hyd i'r adeilad cywir, yn y lle cywir, am y pris cywir yn hanfodol i lwyddiant y busnes.

 • Mae coed addurnol a chlwstwr o falwnau y tu allan i siop. Mae'r drws yn agored led y pen ac mae ffenestr y siop yn llawn nwyddau.

  Mae llawer o amser a gwaith caled wedi mynd i weddnewid y siop.

 • Mae dynes yn sefyll y tu ôl i'r cownter mewn siop. Mae'n edrych drwy gatalog sydd â lluniau ynddo o offer coginio mewn lliwiau llachar.

  Dewis eitemau i'w gwerthu o gatalog masnach.

 • Mae dynes yn sefyll mewn siop ac yn dadbacio eitemau o flwch cardbord mawr.

  Gwirio danfoniad. Mae angen i berchnogion busnesau gadw'r lefel gywir o gyflenwadau.

 • Mae dynes yn defnyddio taenlen ar liniadur. Mae'n sefyll y tu ôl i gownter mewn siop.

  Cadw cyfrifon y busnes yn ofalus.

 • Mae dau ddyn ac un ddynes sy'n gwisgo dillad trwsiadus mewn seremoni gwobrwyon. Mae'r ddynes yn dal tystysgrif enillydd. Mae'r tri o bobl yn sefyll mewn ystum i dynnu eu llun ac yn gwenu.

  Ennill y wobr am fusnes manwerthu newydd gorau Prydain. Nod entrepreneuriaid yw defnyddio digwyddiadau fel hyn i gael cyhoeddusrwydd a rhwydweithio.

 • Entrepreneur

 • Entrepreneur

Entrepreneur

Cyflwyniad

Mae entrepreneuriaid yn sefydlu ac yn cynnal busnes i wneud elw. Gallai'r busnes fod yn unrhyw fath o faes diwydiannol neu faes gwasanaethau. Mae rhai entrepreneuriaid yn cynnal eu busnes ar eu pennau eu hunain; mae partneriaid busnes gan rhai eraill. Efallai y byddant yn cychwyn neu'n buddsoddi mewn busnesau eraill.

Adwaenir hefyd fel

 • Perchennog Busnes

Fideo - Pippa: Entrepreneur

Fideo - Shelly: Gwerthwr Siocled

Fideo - Sir Richard Branson: Entrepreneur Byd-eang, Anturiwr a Dyngarwr

Gweithgareddau Gwaith

Rhywun sy’n gweld cyfle i gychwyn a rhedeg ei fusnes ei hun yw Entrepreneur. Efallai y byddwch chi'n penderfynu gwneud hyn oherwydd eich bod wedi dyfeisio cynnyrch neu wasanaeth newydd neu efallai y byddwch chi'n cynnig gwasanaeth nad yw’n bodoli mewn maes penodol. Efallai y byddwch chi'n cymryd drosodd busnes sy'n bodoli'n barod, neu efallai y byddwch chi'n gwerthu cynhyrchion sydd eisoes yn bodoli i farchnadoedd newydd neu mewn modd gwahanol. Beth bynnag fo gofynion eich busnes, bydd rhaid i chi wneud y pethau canlynol i lansio’ch cwmni newydd a sicrhau ei fod yn llwyddiannus:

 • Sicrhau eich bod yn diogelu eich syniadau (ar ffurf patentau lle bo hyn yn berthnasol).
 • Gwneud a phrofi prototeip neu samplau o’r cynnyrch, lle bo rhaid.
 • Gwneud ymchwil farchnad i sicrhau bod angen a bod marchnad am eich cynnyrch neu eich gwasanaeth.
 • Penderfynu pwy yw eich cwsmeriaid targed.
 • Gwneud ymchwil i gynhyrchion a gwasanaethau unrhyw gwmnïau sy’n cystadlu yn eich erbyn.
 • Sicrhau bod gennych gynllun gwerthu unigryw.
 • Meddwl am enw da i’ch cwmni.
 • Paratoi prisiau ar gyfer eich cynnyrch neu eich gwasanaeth.
 • Llunio cynllun busnes cadarn.
 • Codi arian i gyllido’ch cwmni.
 • Rhoi gwybod i’ch cwsmeriaid am eich cynnyrch neu eich gwasanaeth.
 • Cynllunio dulliau o werthu i’ch cwsmeriaid.
 • Dod o hyd i le i redeg eich cwmni neu benderfynu efallai ar gynnal masnach dros y rhyngrwyd.
 • Cadw cofnodion ariannol cywir.
 • Cydweithio â chyflenwyr, gwneuthurwyr a chwmnïau eraill.
 • Cyflogi a rheoli staff, lle bo rhaid.
 • Rhoi gwasanaeth dda i’r cwsmeriaid.
 • Cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau sy’n rheoli eich maes busnes.
 • Trefnu ac adolygu'r modd y mae’r busnes yn gweithredu i sicrhau bod y busnes yn rhedeg yn effeithlon.
 • Datblygu syniadau newydd i sicrhau y bydd eich busnes yn ffynnu ac yn tyfu.

Fel Entrepreneur, sy'n gwerthu cynnyrch newydd sbon, efallai y byddwch chi'n gyfrifol am wneud y cynnyrch eich hun, neu efallai y byddwch chi'n trefnu i gwmni arall ei wneud.

Mae rhai Entrepreneuriaid yn cychwyn busnesau eraill neu’n buddsoddi mewn busnesau eraill unwaith y bydd eu cwmni cyntaf yn rhedeg yn llwyddiannus. Efallai y byddwch chi'n gwerthu un cwmni er mwyn prynu un arall.

Efallai y byddwch chi'n penderfynu rheoli a rhedeg busnes bach ar eich pen eich hun heb gyllid o’r tu allan a heb ehangu. Fodd bynnag, os bydd eich cwmni'n tyfu yna efallai y byddwch chi'n penderfynu cael un neu fwy o bartneriaid busnes a fydd yn rhannu elw'r cwmni.

Efallai y bydd rhaid i chi deithio fel rhan o’ch gwaith, er enghraifft, i ymweld â chwsmeriaid, gwneuthurwyr neu gyflenwyr. Efallai y bydd rhaid i chi wneud rhywfaint o deithio rhyngwladol.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Entrepreneur, byddwch angen:

 • meddwl yn greadigol
 • troi syniadau yn gweithredu ymarferol
 • deall sut y mae busnesau’n gweithredu
 • cynllunio a rhagamcanu
 • dylanwadu ar bobl a dwyn perswâd arnynt
 • datrys problemau
 • gwneud cyflwyniadau/cyfathrebu’ch syniadau i bobl eraill
 • rheoli arian a chadw cyfrifon
 • trefnu’ch gwaith eich hun ynghyd â gwaith pobl eraill yn aml
 • mentro’n ofalus ac yn ddeallus yn eich busnes
 • gwneud penderfyniadau a chymryd cyfrifoldeb dros y canlyniadau
 • gwrando ar gyngor a gweithredu’n seiliedig arno, lle bo angen
 • hyder
 • cymhelliant
 • bod yn drefnus
 • parodrwydd i weithio oriau hir
 • gwydnwch
Fel arfer, bydd arnoch angen sgiliau arbenigol eraill sy’n berthnasol i’r cynnyrch neu’r gwasanaeth yr ydych yn ei werthu yn eich busnes. Er enghraifft, bydd angen sgiliau arbenigol tra gwahanol ar Gogydd sy’n cychwyn ei fwyty ei hun o gymharu â rhywun sydd wedi dyfeisio darn newydd o offer technegol i’w ddefnyddio yn niwydiant ynni’r haul. Serch hynny, yr un sgiliau busnes a’r un rhinweddau personol fydd eu hangen ar y ddau berson i wneud eu cwmni yn un llwyddiannus.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae graddfeydd cyflog Entrepreneuriaid yn amrywio’n eang yn ôl nifer o ffactorau, megis y math o fusnes, y lleoliad a’r galw am y cynhyrchion neu’r gwasanaethau. Bras gyfraddau cyflog yw’r rhai a nodir isod.

Gallai Entrepreneuriaid sy’n cychwyn busnes newydd fod yn ennill llai na'r isafswm cyflog cenedlaethol. Gallai Entrepreneur sydd â busnes bach sydd wedi ennill ei blwyf ennill tua £30,000 y flwyddyn. Mae modd yn sicr i Entrepreneuriaid sydd â busnesau mawrion llwyddiannus wneud £100,000 y flwyddyn ac nid oes dim un terfyn eithaf ar eu henillion.

Oriau gwaith

Mae Entrepreneuriaid yn pennu eu horiau eu hunain a allai fod yn hir ac afreolaidd, yn enwedig wrth gychwyn busnes newydd.

Ble y gallwn i weithio?

Mae entrepreneuriaid yn gweithredu ym mhob sector busnes. Mae mentergarwch yn bosib yn unrhyw fan yn y Deyrnas Unedig.

Gallai’r sawl sydd â’r sgiliau, y profiad a’r hyder sefydlu busnes mewn gwlad arall neu gyflwyno’u cynhyrchion neu eu gwasanaethau o’r wlad hon i farchnadoedd tramor. Mae ffonau symudol, e-bost, galwadau fideo dros y rhyngrwyd ac e-fasnach yn gwneud masnachu dramor yn hawdd, yn gyflym ac yn hygyrch.

Hunangyflogaeth

Mae entrepreneuriaid yn hunangyflogedig. Mae rhai’n gweithio’n rhan-amser fel gweithwyr tra byddant yn sefydlu eu busnes.

Ble y mae’r swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae entrepreneuriaid yn creu cyfleoedd drwy eu menter eu hunain a’u hasesiad o’r risgiau.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae sawl gwahanol lwybr i ddod yn Entrepreneur. Mae profiad gwaith perthnasol o weithio mewn amgylchedd busnes yn fan cychwyn da. Mae cymwysterau galwedigaethol perthnasol at gael, fel Cymwysterau BTEC, City and Guilds, a Cambridge Technicals. Mae rhai pobl yn penderfynu dechrau eu busnes eu hunain ar ôl gweithio i sefydliad arall, weithiau am flynyddoedd lawer. Efallai y bydd rhai eraill yn cychwyn busnes ar ôl gwneud gradd neu gwrs addysg uwch arall. Mae yna rai cyrsiau gradd a gradd sylfaen penodol sy’n gyfan gwbl berthnasol i fentergarwch a menter busnes. Mae cyrsiau eraill yn cynnwys opsiynau i astudio menter busnes fel rhan o radd gwbl wahanol. Mae sawl prifysgol a choleg yn cynnal cystadlaethau menter a mentergarwch. Mae syniad gan rai pobl am gynnyrch neu wasanaeth newydd tra’u bod yn astudio am unrhyw gymhwyster. Hyfforddiant Mae sawl sefydliad sy’n cynnal cyrsiau hyfforddiant ac yn cynnig cymorth i bobl sy’n meddwl dechrau eu busnes eu hunain. Maent yn cynnwys:

 • Siambrau Masnach Prydain
 • Asiantaethau Menter
 • Entrepreneur First
 • Sefydliad Menter a'r Entrepreneuriaid
 • SFEDI.
 • Shell LiveWire (i bobl rhwng 16 a 30 oed)
 • Canolfan Genedlaethol Mentergarwch mewn Addysg
Efallai y gallech chi gael cymorth a chyngor gan fentor busnes. Efallai y byddwch chi'n penderfynu gwneud cwrs neu gymhwyster rheoli neu fusnes cyffredinol neu gymhwyster menter/cychwyn busnes mwy penodol. Mae tystysgrifau a diplomâu lefel 2 a 3 ar gael ym maes busnes, rheoli a chychwyn busnesau. Efallai y byddwch chi'n medru cael grant neu fenthyciad i’ch helpu i sefydlu’ch busnes. Gallai hynny fod o gynllun llywodraethol, busnes preifat neu elusen. Efallai y gallech chi gael cyngor a benthyciad gan fanc. Gall pobl 18 oed a throsodd sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ers 26 wythnos neu fwy wneud cais am gymorth drwy’r Lwfans Menter Newydd. Mae rhai entrepreneuriaid newydd yn sefydlu eu cwmnïau mewn unedau deorfeydd busnes (sy’n cael eu cynnal yn aml gan brifysgolion, awdurdodau lleolneu asiantaethau datblygu). Mae’r rhain yn cynnig cymorth busnes a llety hyblyg a fforddiadwy. Os ydych rhwng 18 a 30 oed, efallai y gallech gael cymorth oddi wrth Ymddiriedolaeth y Tywysog. Mae arnoch angen:
 • meddu ar syniad busnes da
 • bod yn barod i weithio i chi’ch hun
 • bod yn ddi-waith neu’n gweithio llai na 16 awr yr wythnos
 • methu â dod o hyd i gyllid o ffynonellau eraill
Dilyniant Nod Entrepreneuriaid yw datblygu drwy wneud i’w busnes dyfu a ffynnu. Wedyn, mae rhai Entrepreneuriaid yn cychwyn busnesau eraill neu’n buddsoddi ym musnesau pobl eraill. Yn aml, mae Entrepreneuriaid llwyddiannus yn rhoi cyngor i bobl gychwyn eu busnesau eu hunain.

Cymwysterau

Nid oes isafswm cymwysterau sy'n angenrheidiol i gychwyn eich busnes eich hun.

Mae rhai Entrepreneuriaid yn raddedigion.

Y gofynion arferol i gael mynediad i radd mewn unrhyw bwnc yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn 2/3 phwnc arall.

Mae cymwysterau yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • Cymwysterau Lefel 3 BTEC
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.
Mae cymwysterau Lefel 1, Lefel 2 a Lefel 3 BTEC ar gael mewn pynciau perthnasol, gan gynnwys:
 • Gweithredu Ymagwedd Entrepreuneraidd (Lefel 3)
 • Cychwyn Busnes gyda Sgiliau Entrepreneuraidd (Lefel 2)
 • Datblygu Ymagwedd Entrepreneuraidd (Lefel 2)
 • Menter ac Entrepreneuriaeth (Lefel 3)
 • Deall Ymagwedd Entrepreneuraidd (Lefel 1)
 • Deall Menter ac Entrepreneuriaeth (Lefel 2 a 3).
Hefyd, mae cymwysterau Lefel 2 a 3 perthnasol ar gael gyda City & Guilds a Cambridge Technical, mewn pynciau sy'n gysylltiedig â Busnes.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gael mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallant ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hynny.

Mae isafswm oedran yn ofynnol i wneud rhai gweithgareddau, er enghraifft, gweithio’n hunangyflogedig fel gyrrwr cerbydau nwyddau mawrion.

Mynediad

Mae rhai mathau o fenter yn gofyn am gymhwyster proffesiynol, er enghraifft, gweithio fel peiriannydd siartredig hunangyflogedig neu gymwysterau cysylltiedig â gwaith, megis Cofrestr Diogelwch Nwy (sef cofrestriad CORGI gynt) i dechnegwyr hunangyflogedig sy’n gwasanaethu nwy.

Mae llawer o bobl yn cychwyn mentrau newydd neu’n cymryd mentrau presennol drosodd sydd yn yr un diwydiant lle y cawsant ddealltwriaeth drylwyr fel gweithwyr yno.

Mae rhai pobl yn negodi contract gyda’u cyflogwr i ddarparu cynnyrch neu wasanaeth fel cyflenwyr hunangyflogedig ar ôl gadael eu gwaith.

Mae rhai pobl yn penderfynu prynu masnachfraint (busnes sydd wedi ennill ei phlwyf sy’n cynnig maes masnachu dynodedig o dan enw brand). Mae deiliad y fasnachfraint yn masnachu o dan enw’r brand ac yn talu canran o’u helw yn gyfnewid am gymorth busnes, hysbysebu a marchnata.

Mae cyfeiriadur o sefydliadau menter cenedlaethol ar wefan y Rhwydwaith Menter Cenedlaethol. Gall y sefydliadau menter hyn helpu unigolion a grwpiau penodol i sefydlu busnes.

Gall pobl sy’n ystyried hunangyflogaeth gael cyngor am gychwyn busnesau ar wefan GOV.UK y llywodraeth – gweler ‘Busnesau a’r Hunangyflogedig’ o dan adran ‘Mwy o Wybodaeth’. Gall sefydliadau fel Ymddiriedolaeth y Tywysog roi cyngor a chymorth ariannol i bobl rhwng 18 a 30 oed.

Gall pobl dros 50 oed gael mentora a chyngor am ddim oddi wrth Prime (sef Menter y Tywysog i Fentrau Aeddfed).

Cyrsiau mynediad

Os na fydd y cymwysterau angenrheidiol gennych i gael mynediad i’r cwrs gradd neu HND o’ch dewis, efallai y gallai cwrs Mynediad fod yn ddull o gael mynediad.

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u llunio i bobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol i faes addysg uwch. Nid oes angen dim cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech wirio hyn â’r colegau unigol.

Dysgu o bellter

Mae’r Brifysgol Agored yn cynnig B322 Ymchwilio i Gyfleoedd Mentergarwch drwy ddysgu o bell.

Mae nifer o brifysgolion yn cynnig graddau mewn pynciau perthnasol drwy ddysgu o bell.

Mae Prifysgol Lerpwl yn cynnig MBA mewn Mentergarwch drwy ddysgu o bell. Mae Prifysgol Middlesex yn cynnig MBA sydd â ffrwd mentergarwch iddi.

Cyllid

Gallai fod cyllid ar gael i’ch helpu i sefydlu'ch busnes. Gallai hynny fod o gynllun llywodraethol, busnes preifat neu elusen.

Gwybodaeth Bellach

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Getting into Business & Economics Courses

Author: Carly Roberts Publisher: Trotman

Gwefan www.prospectseducationresources.co.uk/products/9781911067382.html

Department for Business, Innovation & Skills (BIS)

Cyfeiriad 1 Victoria Street, London SW1H 0ET

Ffôn 020 7215 5000

E-bost enquiries@bis.gsi.gov.uk

Gwefan www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-innovation-skills

Shell LiveWIRE

Gwefan www.shell-livewire.org

Prince's Trust

Cyfeiriad 18 Park Square East, London NW1 4LH

Ffôn 0800 842842

E-bost webinfops@princes-trust.org.uk

Gwefan www.princes-trust.org.uk

Prince’s Initiative for Mature Enterprise (PRIME)

Ffôn 0845 8622023

E-bost info@prime.org.uk

Gwefan www.prime.org.uk

National Enterprise Network (NEN)

Cyfeiriad 12 Stephenson Court, Fraser Road, Priory Business Park, Bedford MK44 3WJ

Ffôn 01234 831623

E-bost enquiries@nationalenterprisenetwork.org

Gwefan www.nationalenterprisenetwork.org

British Chambers of Commerce (BCC)

Cyfeiriad 65 Petty France, London SW1H 9EU

Ffôn 020 7654 5800

E-bost info@britishchambers.org.uk

Gwefan www.britishchambers.org.uk

Business Wales

Welsh enquiries

Ffôn 0300 0603000

Gwefan business.wales.gov.uk

Institute of Enterprise and Entrepreneurs (IoEE)

Cyfeiriad Enterprise House, 18 Parsons Court, Welbury Way, Aycliffe Business Park, Durham DL5 6ZE

E-bost info@ioee.uk

Gwefan www.ioee.co.uk

SFEDI Awards

Cyfeiriad Enterprise House, 18 Parsons Court, Welbury Way, Aycliffe Business Park, Durham DL5 6ZE

Ffôn 0845 2245928

E-bost customerservice@sfediawards.com

Gwefan www.sfediawards.com

Enterprise Nation

Gwefan www.enterprisenation.com

Business Gateway

Scottish enquiries

Ffôn 0845 6096611

Gwefan www.business.scotland.gov.uk

Youth Business Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 6th Floor, 17 Renfield Street, Glasgow G2 5AH

Ffôn 0141 2044409

Gwefan www.psybt.org.uk

Businesses and Self-Employed

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk/browse/business

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English