Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd ac yn chwarae'r piano. Mae dyn yn sefyll wrth ei ymyl ac yn canu.

  Ymarfer cyn clyweliad.

 • Mae dyn yn canu o flaen meicroffon. Mae'n gwisgo ffonau clust.

  Recordio deunydd hyrwyddol mewn stiwdio.

 • Mae dyn yn siarad ar y ffôn, tra'i fod yn ysgrifennu ar bad nodiadau.

  Mae'r rhan fwyaf o gantorion yn gorfod bwcio popeth eu hunain.

 • Mae dyn yn canu o flaen meicroffon. Mae dyn yn chwarae'r gitar y tu ôl iddo.

  Hefyd, mae cantorion yn rhoi perfformiadau byw.

 • Canwr

Canwr

Cyflwyniad

Fel cantor byddwch yn arbenigo naill ai mewn cerddoriaeth glasurol neu gerddoriaeth boblogaidd. Byddwch yn gweithio ym maes opera neu fel rhan o gôr, neu'n canu un neu fwy o wahanol arddulliau poblogaidd, megis canu pop, roc neu hip hop.

Adwaenir hefyd fel

 • Seren y Byd Pop (Canwr)
 • Seren Roc (Canwr)

Gweithgareddau Gwaith

Fel Canwr, byddwch yn arbenigo naill ai ym maes canu clasurol neu gerddoriaeth boblogaidd. Byddwch yn gweithio ym myd opera neu’n rhan o gôr, neu'n canu un neu fwy o arddulliau poblogaidd gwahanol, megis canu pop, roc neu hip hop.

Mae pob canwr yn treulio amser yn ymarfer; mae rhai’n mynychu gwersi canu. Fel arfer, byddwch yn dechrau canu yn eich amser hamdden hyd nes bod gennych ddigon o ddeunydd i roi perfformiad at ei gilydd.

Hyd nes eich bod wedi cael digon o lwyddiant i gyflogi rheolwr neu asiant, mwy na thebyg bydd yn rhaid i chi drefnu eich perfformiadau eich hunan, negodi ffioedd a chontractau, a threfnu a chynllunio perfformiadau.

Yn ogystal â rhoi perfformiadau byw, byddwch hefyd yn treulio amser mewn stiwdios yn recordio ar gyfer cryno ddisgiau/lawrlwythiadau, y radio, ffilmiau a’r teledu. Wrth i chi ddod yn fwy llwyddiannus, mae’n debygol y byddwch yn treulio mwy o amser ar daith, yn hyrwyddo eich cerddoriaeth ac yn rhoi cyngherddau. Hefyd, mae cantorion pop llwyddiannus yn ymddangos mewn fideos.

Mae rhai cantorion yn cyfuno’u gwaith â dysgu, rhoi gwersi personol neu ysgrifennu cerddoriaeth.

Mae cantorion sydd ar daith yn aros mewn llety dros dro a gallant dreulio wythnosau oddi cartref.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ganwr, byddwch angen:

 • llais canu da
 • hunanhyder
 • cariad at gerddoriaeth
 • ymrwymiad ac amynedd
 • penderfyniad a disgyblaeth
 • medru ymdrin â beirniadaeth a chael eich gwrthod

Fel Canwr sy'n gwneud pantomeimiau a sioeau cerdd ar y llwyfan, fel arfer bydd angen y gallu i actio a dawnsio arnoch yn ogystal â chanu. Fel arfer, mae angen i Gantorion Operâu fedru canu mewn mwy nag un iaith.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae cyflogau Cantorion yn amrywio’n eang. Mae’r rhan fwyaf o gantorion yn hunangyflogedig.

Mae Equity, sef undeb y perfformwyr, yn argymell lefelau isafswm cyflog i bob math o ganwr. Ceir y manylion ar eu gwefan, sef www.equity.org.uk.

Mewn theatr fechan, mae Cantorion yn ennill oddeutu £350 yr wythnos. Mae Cantorion mewn cabaret yn ennill tua £200 - £500 yr wythnos ac mae cyfraddau uwch yn bosibl. Gall Cantorion operâu, sy’n cael eu cyflogi gan gwmnïau cenedlaethol, ennill £22,500 - £35,500 y flwyddyn.

Mae cyfnodau o ddiweithdra di-dâl yn gyffredin.

Oriau gwaith

Mae’r oriau gwaith yn amrywio yn ôl y digwyddiad. Serch hynny, amserir llawer o berfformiadau gyda’r hwyr.

Ble y gallwn i weithio?

Mae Cantorion yn perfformio mewn amryw o leoliadau, gan gynnwys clybiau, tafarnau, partïon, dawnsfeydd elusennol, theatrau, cymanfaoedd a llongau mordeithio ynghyd â stiwdios recordio.

Mae cyfleoedd yn bodoli i gantorion weithio mewn gwledydd eraill, fel arfer ar deithiau neu mewn cymanfaoedd.

Ble y mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ?

Hysbysebir swyddi gwag:

Serch hynny, mae newydd-ddyfodiaid fel arfer yn gorfod hyrwyddo’u hunain drwy gysylltu â hyrwyddwyr, asiantau, clybiau cerddoriaeth a threfnwyr cyngherddau.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Cerddoriaeth boblogaidd

Nid oes rhaid cael hyfforddiant ffurfiol i ganu ym myd cerddoriaeth boblogaidd, er bod rhai pobl yn cael gwersi canu i baratoi amdano.

Mae llawer o Gantorion yn cychwyn fel Prif Gantorion mewn band; mae rhai’n datblygu gyrfa fel Unawdwyr yn ddiweddarach. Mae rhai’n dechrau fel Ysgrifenwyr Caneuon ac yn perfformio’u caneuon eu hunain yn ddiweddarach.

Cerddoriaeth glasurol

Mae pobl sydd am fod yn Gantorion yn canolbwyntio fel arfer ar ddatblygu gallu cerddorol cyffredinol. Er enghraifft, efallai y byddant yn cyfuno astudiaethau canu â chwarae o leiaf un offeryn cerddorol.

Efallai na fydd y gwersi canu’n cychwyn tan eu bod yng nghanol eu harddegau neu’n hwyrach. Mae Cantorion yn llai tebygol nag Offerynwyr o wneud arholiadau graddedig tra byddant yn yr ysgol.

Mae ysgolion côr yn cymryd disgyblion i fod yn Gorwyr o saith mlwydd oed ymlaen. Hefyd, mae sawl ysgol gôr yn cymryd bechgyn a merched i fod yn ddisgyblion arferol gan gynnig addysg gyffredinol ar y cyd â hyfforddiant cerddorol.

Mae llawer o Gantorion yn gwneud cwrs arbenigol mewn coleg cerdd neu radd cerddoriaeth mewn prifysgol neu goleg addysg uwch.

Mae graddau cerddoriaeth yn academaidd yn bennaf, ond maent yn galluogi’r myfyrwyr i ddatblygu sgiliau canu mewn corau neu ddarnau i Unawdwyr. Hefyd, mae modd gwneud astudiaethau ôl-radd mewn coleg cerdd ar ôl cael gradd mewn cerddoriaeth. Mewn amgylchiadau eithriadol, gellid ystyried graddedigion pynciau ar wahân i gerddoriaeth i wneud cyrsiau canu uwch.

Gan nad yw’r llais fel arfer yn aeddfedu tan fod pobl yng nghanol eu hugeiniau neu yn eu hugeiniau hwyr, nid yw hyfforddiant dwys ym maes perfformio’n cychwyn yn aml tan fod pobl yn 22 oed ar gwrs ôl-radd/uwch. Mae’r rhan fwyaf o golegau cerdd yn cynnig y fath gyrsiau, gan gynnwys hyfforddiant arbenigol ym maes opera a lieder.

Gan nad yw llawer o fyfyrwyr yn cyrraedd y safonau eithriadol y mae eu hangen i ddilyn gyrfa ym myd canu, mae colegau cerdd hefyd yn rhoi hyfforddiant dysgu a gwaith arall mewn meysydd sy’n gysylltiedig â cherddoriaeth.

Nid yw cyrsiau gradd yn y celfyddydau perfformio fel arfer yn addas i’r sawl sydd am wneud gyrfa fel Cantorion proffesiynol.

Dilyniant

Oherwydd bod y llais yn aeddfedu’n hwyr, mae dal ati i astudio yn y coleg neu drwy gyfrwng gwersi preifat yn arbennig o bwysig i gantorion. Hefyd, mae’n ei gwneud yn fwy anodd datblygu’n gynnar yn eich gyrfa.

Bydd angen i’r rhan fwyaf o Gantorion gynnal eu hunain drwy waith dysgu neu waith fel arall, tra byddant yn ffurfio cysylltiadau ac yn ennill profiad mewn corau neu gorysau opera a chymryd gwaith fel Unawdwyr, lle bo modd.

Cymwysterau

Mae'r cymwysterau mynediad yn amrywio rhwng colegau cerdd. Gwiriwch wefannau colegau i gael manylion. Gallai cymhwyster BTEClefel 3 mewn canu neu'r celfyddydau perfformiadol eich helpu i wneud argraff, er nad yw ar gael yn eang.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gael mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallant ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hynny.

Profiad

Gellir ennill sgiliau a gallu o waith corau a chorysau, gan gynnwys cerddoriaeth eglwysig.

Cyrsiau

Mae llawer o golegau ac ysgolion cerdd yn ymlacio’r gofynion mynediad i ymgeiswyr sydd â phrofiad perthnasol taledig neu ddi-dâl o berfformio/actio.

Cyllid

Mae cymorth ariannol ar gael gogyfer â hyfforddiant canu oddi wrth Gronfa Radlon y Cerddorion www.helpmusicians.org.uk.

Gwybodaeth Bellach

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Creative Scotland

Scottish enquiries

E-bost enquiries@creativescotland.com

Gwefan www.creativescotland.com

Incorporated Society of Musicians (ISM)

Ffôn 020 7629 4413

E-bost membership@ism.org

Gwefan www.ism.org

Equity (Scotland)

Scottish enquiries

Ffôn 0141 2482472

E-bost scotland@equity.org.uk

Gwefan www.equity.org.uk

Drama UK

Ffôn 020 7529 8794

E-bost info@dramauk.co.uk

Gwefan www.dramauk.co.uk

BPI: British Recorded Music Industry

Ffôn 020 7803 1300

E-bost general@bpi.co.uk

Gwefan www.bpi.co.uk

Equity (Wales)

Cyfeiriad Third Floor, 1 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9SD

Ffôn 029 2039 7971

E-bost wales@equity.org.uk

Gwefan www.equity.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English