Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dawnswraig yn hollti'r afl tra bo dawnsiwr gwryw'n edrych arni.

  Mae'n bwysig ymbaratoi'n effeithiol.

 • Mae dyn a dynes yn wynebu ei gilydd ar ochr llwyfan theatr. Mae'r dyn yn gwneud ystumiau.

  Cael cyfarwyddyd gan Feistr y Bale.

 • Cip aneglur ar ddawnsiwr a dawnswraig gyferbyn â chefndir coch llachar yn arddangos eu symudiad.

  Mae goleuadau a cherddoriaeth yn gymorth i ddod â bywyd i'r sesiwn ymarfer.

 • Mae dynes yn eistedd ar y llawr ac yn edrych drwy dudalennau rhwymwr sy'n llawn dop.

  Gwneud rhywfaint o ymchwil i'r rhan sy'n cael ei pherfformio.

 • Mae dyn a dynes ar ochr llwyfan theatr. Mae'r ddynes yn perfformio symudiad dawns tra bo'r dyn yn arsylwi.

  Defnyddio cyfarwyddyd Meistr y Bale i ddatblygu symudiad.

 • Mae nifer o ddawnswyr gwryw a benyw'n perfformio ar lwyfan.

  Yn aml, mae dawnswyr yn perfformio fel rhan o grwp.

 • Mae dau ddawnsiwr yn ymarfer symudiad gyferbyn â chefndir glas llachar.

  Mae dawnswyr yn perffromio gyda'i gilydd mewn nifer fawr o gyfuniadau.

 • Dawnsiwr

 • Dawnsiwr

Dawnsiwr

Cyflwyniad

Fel Dawnsiwr byddwch yn symud eich corff i gerddoriaeth er mwyn dehongli cymeriad neu stori i'ch cynulleidfa, neu dim ond er mwyn diddanu. Efallai y byddwch yn arbenigo mewn math penodol o ddawnsio, fel bale clasurol, dawnsio cyfoes a dawnsio llwyfan modern.

Adwaenir hefyd fel

 • Balerina
 • Dawnsiwr Bale
 • Artist Dawns
 • Artist Perfformio
 • Tapddawnsiwr

Fideo - Simone: Dawnsiwr

Gweithgareddau Gwaith

Fel Dawnsiwr byddwch yn perfformio mewn amrywiaeth o leoliadau, o theatrau i glybiau nos, gwestai i ganolfannau gwyliau, llongau mordaith i bantomeimiau Nadolig.

Mae llawer o Ddawnswyr proffesiynol wedi cael gwersi dawns o oedran cynnar. Fel arfer, maent yn dysgu nifer o dechnegau, ac yna yn arbenigo mewn un maes.

Oherwydd eich bod yn defnyddio symudiadau i adrodd stori, mae'n rhaid i chi allu dehongli'r gerddoriaeth a'r coreograffi yn effeithiol. Weithiau byddwch yn gwneud rhywfaint o waith ymchwil i'ch rôl, er mwyn eich helpu i ddeall y cymeriad rydych yn ei gyfleu.

Efallai y bydda angen i chi fod yn amryddawn, ac weithiau defnyddio sgiliau actio neu'n canu yn ystod perfformiad. Gall eich perfformiadau fod mewn grwp gyda dawnswyr eraill neu fel unawd neu rôl ddeuawd.

Byddwch yn treulio llawer o amser yn ymarfer. Byddwch hefyd yn ymarfer yn rheolaidd er mwyn sicrhau eich bod yn gwbl heini bob amser. Tra byddwch ar daith, byddwch yn aros mewn llety dros dro a gallwch dreulio wythnosau i ffwrdd o gartref.

P'un a ydych yn gweithio ai peidio, byddwch yn treulio oriau yn ymarfer a dysgu camau newydd. Weithiau, efallai y byddwch yn ymarfer ar gyfer dwy sioe - un sydd mewn cynhyrchiad ar hyn o bryd a'r cynhyrchiad sydd i ddilyn - yn ogystal â pherfformio yn y nos.

Mae rhai Dawnswyr yn cyfuno eu gwaith gydag addysgu, nodiant, coreograffi neu therapi dawns.

Efallai y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth edrych am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel Dawnsiwr, mae angen bod:

 • Yn heini ac ystwyth yn gorfforol.
 • Yn amryddawn, gydag ymdeimlad rhythmig da.
 • Yn dra ymrwymedig a phenderfynol.
 • Yn hunanhyderus ac yn medru derbyn cael eich gwrthod.

Dylai fod gennych:

 • Sgiliau canolbwyntio da.
 • Y gallu i gofio camau a threfniadau cymhleth.
 • Yr ymrywmiad i ymdopi â sesiynau ymarfer a ryhyrsio sy’n hir ac weithiau’n boenus.

Mae gofynion corfforol penodol yn bodoli i wneud rhai mathau o ddawnsio, megis bale clasurol.

Cyflog a Chyfleoedd

Tâl

Mae cyflogau ar gyfer Dawnswyr yn amrywio yn dibynnu ar y math o ddawns a'r cwmni y maent yn gweithio iddo.

Mae Equity, undeb y perfformwyr, yn argymell lefelau cyflog gofynnol ar gyfer pob math o ddawnswyr. Mae manylion ar gael ar eu gwefan www.equity.org.uk .

Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

Gall dawnswyr mewn cwmni dawns gyfoes ennill tua £23,000 y flwyddyn. Gall y rhai sy'n gweithio mewn theatrau, clybiau ac yn y blaen, ennill tua £340 - £500 yr wythnos, yn dibynnu ar ble maent yn cael eu cyflogi.

Mae llawer o ddawnswyr yn profi cyfnodau o ddiweithdra di-dâl.

Oriau gwaith

Yn y theatr, mae dawnswyr weithiau yn perfformio dwy sioe y dydd (prynhawn a gyda'r nos). Weithiau mae'n rhaid i ddawnswyr mewn ffilm a theledu ddechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr, gweithio ar benwythnosau a gweithio ar wyliau cyhoeddus.

Ble allwn i weithio?

Mae dawnswyr yn gweithio mewn theatrau, clybiau, gwersylloedd gwyliau, ac ar longau mordaith. Mae rhai yn gweithio mewn ffilm a theledu.

Mae cyfleoedd i ddawnswyr yn digwydd mewn lleoliadau mewn trefi, dinasoedd a chyrchfannau hamdden ledled y DU.

Hunangyflogaeth

Mae llawer o ddawnswyr yn hunangyflogedig.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu:

Fodd bynnag, fel arfer mae'n rhaid i ymgeiswyr newydd hyrwyddo eu hunain drwy gysylltu gyda hyrwyddwyr, asiantau, theatrau a threfnwyr cyngherddau.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae'r rhan fwyaf o Ddawnswyr proffesiynol wedi cael gwersi dawns o oedran cynnar, gyda hyfforddiant pellach yn nes ymlaen. Mae llawer wedi pasio cyfres o arholiadau dawnsio graddedig.

Hyfforddiant

Mae yna rai ysgolion dawns arbenigol, sy'n hyfforddi dawnswyr ifanc talentog. Mae'r ysgolion hyn yn aml yn datblygu sgiliau mewn dawns, canu ac yn gweithredu fel paratoad cyffredinol ar gyfer gyrfa fel perfformiwr.

Mae ysgolion bale yn cynnig hyfforddiant arbenigol, gyda'r nod yn y pen draw o ymuno â chwmni bale i oedolion. Dim ond ychydig o ymgeiswyr sydd yn llwyddiannus.

Mae rhestr o ysgolion/colegau dawns achrededig llawn-amser sy'n cynnig cyrsiau hyfforddi ar gael ar wefan y Cyngor Addysg Dawns a Hyfforddiant (CDET). Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau yn rhedeg am dair blynedd, gyda mynediad trwy glyweliad.

Ar ôl cymhwyso, mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael clyweliad ar gyfer swyddi gyda chwmnïau dawns neu sioeau.

Mae rhai Dawnswyr yn dod yn berfformwyr ar ôl cwblhau cwrs academaidd sy'n cynnwys elfennau o hyfforddiant perfformiad. Mae graddau dawns a'r celfyddydau perfformio yn gallu datblygu potensial dawns, ond ni fwriedir y cyrsiau hyn yn bennaf fel cyrsiau hyfforddi ar gyfer perfformwyr. Dylai dawnswyr uchelgeisiol ymgynghori â'u hathrawes ddawns.

Camu ymlaen yn eich gyrfa

Mae rhai dawnswyr profiadol yn symud ymlaen i goreograffi .

Cymwysterau

Mae'r gofynion mynediad yn amrywio o un ysgol ddawns i'r nesaf - porwch yn ofalus iawn trwy eu gwefannau. Fel arfer, bydd clyweliad a chyfweliad. Mae'r potensial i fedru perfformio, strwythur eich corff a'ch personoliaeth yn bwysicach na'r arholiadau yr ydych wedi llwyddo ynddynt.

Serch hynny, mae pynciau defnyddiol i'w hastudio'n cynnwys dawns, drama, cerddoriaeth, y celfyddydau perfformio a bioleg. Hefyd, mae'n ddefnyddiol cael cymaint o gymwysterau academaidd ag y bo modd rhag ofn i bethau fynd o'u lle yn eich gyrfa ddawnsio (oherwydd anaf, er enghraifft). Byddai cymhwyster BTEC Lefel 2 neu Lefel 3 mewn Dawns neu'r Celfyddydau Perfformio, yn rhoi mantais i chi.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallant ddangos bod wirioneddol angen ar y terfynau hyn.

Profiad

Mae'r dawnswyr mwyaf llwyddiannus wedi cymryd gwersi o oedran cynnar.

Gall sgiliau a galluoedd perthnasol eu magu mewn grwpiau dawns cymunedol, cabaret, sioeau theatr gerdd a chwmnïau dawns amatur lleol.

Cyrsiau

Mae rhai mathau o hyfforddiant dawns, fel dawns gyfoes, ar gael i oedolion talentog.

Mae nifer o golegau ac ysgolion dawns yn llai llym gyda gofynion mynediad ar gyfer ymgeiswyr sydd â phrofiad dawns/symudiad sylweddol ble maent wedi derbyn tâl neu gweithio'n ddi-dâl.

Cyllid

Mae Grantiau Dawns a Drama (DaDAs) ar gael bob blwyddyn i nifer cyfyngedig o fyfyrwyr dawns a drama talentog.

Gwybodaeth Bellach

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Get into Theatre

E-bost info@getintotheatre.org

Gwefan www.getintotheatre.org

Creative Scotland

Scottish enquiries

E-bost enquiries@creativescotland.com

Gwefan www.creativescotland.com

Arts Council England

Ffôn 0845 3006200

Gwefan www.artscouncil.org.uk

Arts Council of Northern Ireland

Irish enquiries

Ffôn 028 9038 5200

E-bost info@artscouncil-ni.org

Gwefan www.artscouncil-ni.org

Equity

Ffôn 020 7379 6000

E-bost info@equity.org.uk

Gwefan www.equity.org.uk

Equity (Scotland)

Scottish enquiries

Ffôn 0141 2482472

E-bost scotland@equity.org.uk

Gwefan www.equity.org.uk

Drama UK

Ffôn 020 7529 8794

E-bost info@dramauk.co.uk

Gwefan www.dramauk.co.uk

Council for Dance Education and Training (CDET)

Ffôn 020 7240 5703

E-bost info@cdet.org.uk

Gwefan www.cdet.org.uk

National Resource Centre for Dance (NRCD)

Ffôn 01483 689316

E-bost nrcd@surrey.ac.uk

Gwefan www.surrey.ac.uk/library/nrcd/

Dance UK

Ffôn 020 7713 0730

E-bost info@danceuk.org

Gwefan www.danceuk.org

Dance Ireland

Irish enquiries

Ffôn 01 8558800

E-bost info@danceireland.ie

Gwefan www.danceireland.ie

Ballet Ireland

Irish enquiries

Ffôn 046 9557585

E-bost anne@balletireland.ie

Gwefan www.ballet-ireland.com

National Theatre Wales (Welsh Enquiries)

Ffôn 029 2035 3070

E-bost info@nationaltheatrewales.org

Gwefan nationaltheatrewales.org

Equity (Wales)

Cyfeiriad Third Floor, 1 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9SD

Ffôn 029 2039 7971

E-bost wales@equity.org.uk

Gwefan www.equity.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English