Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg yn stiwdio artist. Mae'n defnyddio gliniadur.

  Lanlwytho lluniau gwaith celf i wefan oriel ar-lein.

 • Mae dwy ddynes yn sefyll ger bwrdd ac yn edrych ar ryw luniau lliwgar.

  Cael trafodaeth â chleient am gomisiwn newydd.

 • Mae dynes yn eistedd wrth fwrdd yn stiwdio artist. Mae'n defnyddio gliniadur.

  Mae angen sgiliau busnes da ar artistiaid. Yma, mae'r artist yn defnyddio cyfrifiadur i lunio cyllidebau.

 • Mae dyn yn lluniadu ar gynfas gwyn mawr sydd wedi'i osod ar îsl. Mae yna rai paentiadau eraill y tu ôl i'r îsl.

  Mae artistiaid yn cynhyrchu gwaith er diben artistig ac nid i fod yn ymarferol nac i gyflawni swyddogaeth benodol. Maent yn gweithio mewn gwahanol fathau o gyfryngau.

 • Mae dyn yn sefyll o flaen paentiad sydd wedi'i osod ar îsl. Mae'n dal dalen o bapur sydd â lluniau arni.

  Yn aml, mae artistiaid yn defnyddio brasluniau a ffotograffau cyn creu celfyddyd. Efallai y byddant yn cyfeirio'n ôl atynt, unwaith y bydd gwaith wedi cychwyn ar ddarn o gelf.

 • Mae grwp o bobl yn sefyll o amgylch bwrdd hir sy'n llawn papurau a gwahanol offer artistig.

  Mae rhai artistiaid yn chwarae rhan mewn prosiectau celf yn y gymuned leol.

 • Mae dynes yn sefyll ger bwrdd mawr yn stiwdio artist. Mae'n edrych ar ryw waith gwydr sydd ar y ford.

  Mae'r rhan fwyaf o artistiaid yn gweithio mewn stiwdio. Fel arfer, maent yn gweithio ar eu pennau eu hunain.

 • Mae dynes yn sefyll ac yn defnyddio'r ffôn. Mae silffoedd y tu ôl iddi sydd â deunyddiau celf arnynt.

  Negodi ag oriel am arddangosfa.

 • Artist

Artist

Cyflwyniad

Fel Artist byddwch yn cynhyrchu celfyddyd gain. Efallai y byddwch yn arbenigo mewn un maes penodol fel paentio neu gerflunwaith. Mae pob Artsit yn treulio rhywfaint o amser yn cynhyrchu brasluniau ac yn datblygu cysyniadau neu syniadau. Efallai y byddwch yn gwneud astudiaeth o bwnc penodol, fel y corff dynol.

Adwaenir hefyd fel

 • Arlunydd (Artist)
 • Cerflunydd
 • Arlunydd Cain

Fideo - Helen: Artist

Gweithgareddau Gwaith

Fel Artist, byddwch yn cynhyrchu celfyddyd gain. Byddwch yn cynhyrchu gwaith y mae pobl yn ei werthfawrogi am ei harddwch neu am ei allu i wneud iddynt deimlo emosiynau gwahanol.

Mae artistiaid yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau yn eu gwaith megis paentio, darlunio, celfyddydau graffeg, gwneud print, neu ffotograffiaeth, ayyb.

Gallech hefyd yn gweithio yn defnyddio amrywiaeth o ddefnydd gwahanol. Gall paentwyr ddefnyddio lliwiau dwr neu baent olew i baentio portread neu dirwedd, neu gall cerflunwyr weithio mewn metal, pren neu glai er mwyn cynhyrchu delw neu bwnc. Mae rhai Artistiaid yn defnyddio cyfuniad o ddefnydd.

Beth bynnag fydd y cynnyrch terfynol, byddwch yn treulio rhywfaint o amser yn cynhrychu brasluniau ac yn datblygu cysyniadau neu syniadau. Efallai y byddwch yn gwneud astudiaeth o wrthrych penodol, megis y corff dynol, ac yn defnyddio'r brasluniau dilynol a ffotograffau fel sail ar gyfer cyfres o waith.

Bydd angen i chi hyrwyddo eich gwaith a pherswadio rheolwyr orielau ac arddangosfeydd i arddangos eich gwaith. Gallech dreulio cryn dipyn o amser yn cyfarfod pobl ac adnabod clientiaid posibl. Mae llawer o Artistiaid yn arddangos eu gwaith ar y rhyngrwyd, er enghraifft, drwy galeriau arlein neu wefannau celf.

Dim ond ychydig iawn o Artistiaid sy'n llwyddo i fyw ar yr arian a wnaethpwyd o werthiant eu gwaith. Mae'r rhan fwyaf yn derbyn comisiynau, er enghraifft, i baentio portreadau, neu gymryd preswyliad mewn diwydiant, addysg neu ganolfannau cymunedol.

Gall Artistiaid eraill ddysgu neu weithio mewn therapi gelf neu adfer. Efallai bydd rhaid i lawer o artistiaid ddarganfod gwaith rhan-amser arall er mwyn atodi eu hincwm.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel Artist, bydd angen:

 • Sgiliau creadigol ac artistig.
 • Dealltwriaeth dda o liw, siâp a ffurf.
 • Mwynhau gweithio ar eich pen eich hun.
 • Hunangymhelliant, penderfynoldeb a hunanhyder.
 • Sgiliau busnes, os ydych yn hunangyflogedig.
 • Gallu ymdopi â gwaith ac incwm sy'n amrywio.
 • Sgiliau marchnata.
 • Gweithio i derfynau amser a chyllidebau.
 • Bod yn fath o berson sy'n gallu ymdopi â chael eich gwrthod.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras a roddir isod.

 • Cychwynnol: £24,000
 • Gyda phrofiad: £25,500 - £29,500
 • Safleoedd uwch: £31,000

Gallwch wynebu cyfnodau hir heb waith. Gallai budd-daliadau fod o gymorth i chi. Darllenwch ein herthygl wybodaeth am Gredyd Cynhwysol er mwyn gweld os ydych chi'n gymwys.

Oriau gwaith

Gall artistiaid ddewis eu horiau gwaith eu hunain, a all fod yn afreolaidd, a chynnwys penwythnosau. Mae rhai artistiaid yn gweithio oriau hir, yn arbennig wrth i derfyn amser ar gyfer darn penodol o waith agosáu.

Mae llawer o artistiaid uchelgeisiol yn gweld bod angen derbyn gwaith i ddechrau y tu allan i'r byd celf neu mewn maes cysylltiedig fel addysgu.

Ble allwn i weithio?

Mae rhai artistiaid yn cael cynnig safle preswyl, er enghraifft, mewn ysgol, ysbyty neu gadeirlan.

Mae cyfleoedd ar gyfer artistiaid yn digwydd mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ar draws y DU. Fodd bynnag, mae'r gallu i unigolion hyrwyddo eu gwaith ar-lein ar y rhyngrwyd yn golygu nad yw lleoliad mor bwysig.

Mae rhai artistiaid yn dewis lleoli eu hunain yn Ewrop, er enghraifft, mae Ffrainc a'r Eidal yn boblogaidd, ac mae rhai yn cynnig gwyliau addysgu i gynyddu eu hincwm/gwerthiannau.

Hunangyflogaeth

Mae artistiaid yn aml yn gweithio'n llawrydd neu'n hunangyflogedig, sy'n helpu i roi rhyddid artistig ond mae'n lleihau sicrwydd swydd hirdymor.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad

Llwybr cyffredin i'r yrfa hon yw drwyCyrsiau sylfaen mewn Celf a Dylunio wedi'i ddilyn gangradd, HND neu radd sylfaen mewn pwnc megis celfyddyd gain neu weledol.

Am gyrsiau Addysg Uwch, bydd angenportffolioeang arnoch.

Mae pob cwrs gradd mewn celfyddyd gain yn cynnwys hanes celf fel rhan o'r cwrs. Dylwch wirio cyfran y gwaith ymarferol a theori ar bob cwrs, gan fod hwn yn amrywio'n fawr. Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau yn cynnig profiadau mewn ystod eang o feysydd, gydag arbenigedd mewn yn y camau hwyrach.

Mae adrannau celf yn gosod arddangosfeydd o waith myfyrwyr, a all helpu sefydlu enw da a darparu sail ar gyfer gyrfa fel artist llawn-amser.

Hyfforddiant

Mae yna gyrsiau ôl-radd mewn celf ar gael, sydd yn ddefnyddiol ar gyfer meysydd arbenigol megis therapi celf neu ddysgu.

Cynnydd

Mae sawl artist yn mynd yn hunan-gyflogedig.

Cymwysterau

Er mwyn dilyn unrhyw gwrs mewn celf a dylunio, bydd angen portffolio o waith arnoch.

Y gofyn mynediad arferol ar gyfer Cwrs sylfaen yw:

 • 1/2 gymhwyster Safon Uwch . Bydd angen Safon Uwch mewn Celf neu bwnc yn seiliedig ar gelf.
 • TGAU gradd C neu'n uwch mewn 4/5 pwnc. Mae rhai cyrsiau yn gofyn eich bod wedi llwyddo yn Saesneg
 • .

Mae cymwysterau yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • A BTEC lefel 3 Diploma Genedlaethol mewn Celfyddyd Gain neu bwnc perthnasol.
 • Prentisiaeth Lefel Uwchmewn Dylunio.
 • Y Diploma Fagloriaeth Ryngwladol (IBD).

Derbynnir sawl cymhwyster arall felly edrychwch ar wefannau prifysgolion am fwy o fanylion.

Mae'r gofynion mynediad perthnasol ar gyferHNDs a graddau sylfaen yn debyg i'r rhai sydd eu hangen ar gyfer y Cwrs Sylfaen y soniwyd amdano uchod.

Os byddwch yn symud at radd yn uniongyrchol, fel rheol bydd angen:

 • 2 gymhwyster Safon Uwch neu fwy. Mae sawl cwrs yn gofyn am o leiaf radd B mewn pwnc sy'n gysylltiedig â chelf.
 • 4/5 TGAUau gradd C neu'n uwch. Mae TGAU Saesneg yn aml yn ofynnol.

Ar gyfer Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol, bydd sawl cwrs yn gofyn am gymhwyster Celf ar Lefel Uwch.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oed

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oed ar gyfer dechrau cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod angen gwirioneddol dros gael y terfynau hyn.

Mynediad

Bydd angen portffolio da arnoch i wneud cais am gyrsiau celf a dylunio.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i wneud eich gradd neu gwrs HND dewisol, gallai Cwrs Mynediad i goleg neu brifysgol (ee, Mynediad i Gelf a Dylunio) fod yn ffordd i mewn. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech wirio manylion cyrsiau unigol.

Gallant arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Dysgu o bell

Mae cyrsiau perthnasol mewn pynciau celf a dylunio, ar lefelau amrywiol, yn cael eu cynnig gan nifer fawr o ganolfannau, trwyddysgu o bell.

Cyllid

Mae Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth y Frenhines Elizabeth yn cynnig grantiau hyd at £15,000 i bobl sy'n dymuno sefydlu busnesau crefft/dylunio.

Mae'r Elephant Trust yn cynnig grantiau hyd at £2,000 i artistiaid sy'n gweithio ar brosiectau penodol.

Ystadegau

 • Mae 78% o bobl mewn galwedigaethau fel artistiaid yn hunangyflogedig.
 • Mae 13% yn gweithio'n rhan-amser.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Getting into Art & Design Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan trotman.co.uk/our-books/getting-into-art-and-design-courses/

Get into Theatre

E-bost info@getintotheatre.org

Gwefan www.getintotheatre.org

London Art College

Cyfeiriad PO Box 719, Lancaster LA1 2WT

Ffôn 0800 3280465

E-bost admin@londonartcollege.co.uk

Gwefan www.londonartcollege.co.uk

Design and Art Direction (D&AD)

Cyfeiriad Britannia House, 68-80 Hanbury Street, London E1 5JL

Ffôn 020 7840 1111

E-bost contact@dandad.org

Gwefan www.dandad.org

artsHub

Publisher: Arts Hub UK

Gwefan www.artshub.co.uk/uk/

craft&design

Cyfeiriad PO Box 5, Driffield, East Yorkshire, YO25 8JD

Ffôn 01377 255213

Gwefan www.craftanddesign.net

a-n The Artists Information Company

E-bost info@a-n.co.uk

Gwefan www.a-n.co.uk

Creative Scotland

Scottish enquiries

E-bost enquiries@creativescotland.com

Gwefan www.creativescotland.com

Queen Elizabeth Scholarship Trust

Cyfeiriad No 1 Buckingham Place, London SW1E 6HR

Ffôn 020 7828 2268

E-bost qest@rwha.co.uk

Gwefan www.qest.org.uk

Elephant Trust

Cyfeiriad 512 Bankside Lofts, 65 Hopton Street, London SE1 9GZ

Ffôn 020 7922 1160

E-bost ruth@elephanttrust.org.uk

Gwefan elephanttrust.org.uk

Art Business Today

Publisher: Fine Art Trade Guild

E-bost info@fineart.co.uk

Gwefan www.fineart.co.uk/Art_Business_Today.aspx

Writers & Artists

Publisher: Bloomsbury Publishing Plc

E-bost waybfeedback@bloomsbury.com

Gwefan www.writersandartists.co.uk

Arts Professional

Gwefan www.artsprofessional.co.uk

Wales Arts International (Welsh Enquiries)

Cyfeiriad Bute Place, Cardiff, UK, CF10 5AL

Ffôn 029 2044 1320

E-bost info@wai.org.uk

Gwefan www.wai.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English