Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn sy'n gwisgo gwn nos yn eistedd ar gadair wrth ymyl gwely. Mae'n pwyntio at rywbeth.

  Perfformiad o flaen cynulleidfa fyw (neu gamerâu) yw canlyniad llawer o waith caled.

 • Mae dyn yn eistedd o flaen drych mawr. Mae'n darllen dalen o bapur.

  Mae dysgu'r llinellau'n gofyn am lawer o ganolbwyntio a hunanddisgyblaeth.

 • Mae dyn yn sefyll ar lwyfan ac yn siarad. Mae amryw o bropiau ar y llwyfan.

  Fel arfer, dim ond yr ymarfer gwisgoedd sy'n digwydd ar y llwyfan. Mae pob ymarfer arall yn digwydd y tu ôl i'r llenni mewn ystafelloedd mawrion sy'n debyg i stiwdios.

 • Mae dyn yn ymarfer mynegi'r wyneb a symud y dwylo.

  Mae actorion yn gwneud ymarferion i fynegi'r wyneb a thaflu'r llais.

 • Theatr wag ag ynddi resi o seddau cwiltiog piws sy'n ymestyn tua'r llwyfan.

  Mae actorion yn gweithio mewn theatrau, ffilmiau, y radio a'r teledu.

 • Mae dau ddyn yn sefyll ger bwrdd ac yn pwyntio at ddarn o bapur.

  Weithiau, gwneir newidiadau i'r sgript neu i'r cyfarwyddiadau llwyfan yn ystod ymarferiadau. Mae'r actorion yn trafod y rhain â'r cyfarwyddwr.

 • Actor / Actores

 • Actor

Actor/Actores

Cyflwyniad

Fel Actor neu Actores byddwch yn gweithio ym maes perfformiadau byw ar lwyfan a/neu ffilm, teledu a radio. Eich swydd yw dod â'r rôl yr ydych yn ei chwarae'n fyw, mor effeithiol â phosibl.

Byddwch yn defnyddio eich llais, symudiadau eich corff a'ch dychymyg i greu cymeriadau ac adrodd stori i'r gynulleidfa.

Fideo - Robin: Actor

Fideo - Chris: Actor

Gweithgareddau Gwaith

Fel actor neu actores byddwch yn gweithio ar berfformiadau llwyfan byw a/neu ffilm. Eich swydd yw dod â'r rhan yr ydych yn ei chwarae yn fyw, mor effeithiol â phosibl.

Bydd yrhan fwyaf o'ch hamser yn cael ei dreulio'n dysgu geiriau ac mewn ymarferion. Efallai y byddwch yn treulio amser yn ymchwilio i'r cymeriad y byddwch yn ei chwarae. Yn aml, byddwch yn defnyddio eich emosiynau a'ch profiadau eich hunain i wneud eich perfformiad mor ddidwyll â phosibl. Weithiau bydd rhaid i chi newid eich llais a'ch golwg ar gyfer rhan.

Mae actorion ac actoresau yn aml yn gweithio oriau hir, yn cynnwys gweithio yn y nos. Nid yw'n anarferol i actorion ac actoresau sydd ar safle orfod aros am yr amgylchiadau cywir (ee, golau) cyn iddynt allu perfformio.

Gallech yn aml wynebu cyfnodau heb waith. Gallech ddefnyddio'r adeg hon i wneud gwaith dros dro, dysgu rhannau ar gyfer clyweliadau a mynychu dosbarthiadau drama a thechnegau llais. Gallech weithiau fod mewn cystadleuaeth gyda channoedd o actorion/actoresau eraill wrth ymgeisio am ran.

Yn y theatr, byddwch weithiau'n perfformio dwy sioe y dydd (yn y prynhawn a chyda'r nos). Pan fyddwch ar daith, byddwch yn aros mewn llety dros dro a gallwch dreulio wythnosau oddi cartref.

Mewn ffilm a theledu, gall eich llwyth gwaith gynnwys dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr, gwaith ar benwythnos a gwyliau cyhoeddus. Ar leoliad, byddwch yn debygol o weithio ym mhob tywydd.

Efallai y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Actor neu Actores, mae arnoch angen bod:

 • yn dra ymrwymedig a phenderfynol
 • yn hunanhyderus ac yn medru derbyn cael eich gwrthod
 • yn amryddawn ac yn hyblyg

Hefyd, mae Actorion ac Actoresau weithiau'n Ddawnswyr ac yn Gantorion dawnus.

Cyflog a Chyfleoedd

Tâl

Mae cyflogau ar gyfer Actorion yn amrywio'n fawr, yn dibynnu ar ba faes actio y maent yn gweithio ynddo a'r math o gytundeb sydd ganddynt.

Mae Equity, yr undeb actio, yn argymell lefelau lleiafswm cyflog ar gyfer pob math o actio. Mae manylion ar gael ar eu gwefan.

Efallai byddwch yn wynebu cyfnodau hir heb waith. I helpu, efallai gallech hawlio budd-daliadau. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Credyd Cynhwysol' i weld os ydych chi'n gymwys.

Oriau gwaith

Mae oriau gwaith i Actorion yn amrywio yn dibynnu ar y math o waith y maent yn ei wneud. Yn y theatr, efallai y bydd gofyn iddynt berfformio mewn perfformiadau prynhawn, yn ogystal â pherfformiadau gyda'r nos. Mewn teledu a ffilm, maent yn treulio cyfnodau hir yn aros i setiau neu leoliadau gael eu gosod.

Ble allen i weithio?

Mae cyfleoedd ar gyfer Actorion yn codi gyda chyflogwyr ym maes theatr, teledu, ffilm a radio.

Efallai bydd angen i chi deithio'n lleol, yn genedlaethol neu'n rhyngwladol, a gall Actorion ar daith neu ar leoliad ffilm dreulio cyfnodau estynedig i ffwrdd o gartref.

Hunangyflogaeth

Mae llawer o Actorion ac Actoresau yn hunangyflogedig. Mae'r rhan fwyaf yn treulio mwy o amser y tu allan i faes actio nag ynddo, ac felly mae'n rhaid iddynt fedru ymdopi yn ariannol ac yn emosiynol gyda chyfnodau hir heb waith.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Mae The Stage (wythnosol ac ar-lein) yn hysbysebu swyddi a chlyweliadau actio. Er bod gan y rhan fwyaf o Actorion proffesiynol asiantau sy'n trefnu gwaith ar eu cyfer, mae rhai yn dod o hyd i waith eu hunain trwy fynd at theatrau a chwmnïau cynhyrchu ar gyfer cyfleoedd i fynychu clyweliadau. Mae swyddi gwag actio hefyd yn cael eu hysbysebu ar wefan StarNow.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad Y llwybr arferol tuag at yrfa fel Actor neu Actores yw mynychu cwrs actio mewn ysgol ddrama. Mae ysgolion drama mewn sawl lleoliad ar draws y DU. Mae mynediad i ysgol ddrama yn gystadleuol. Caiff ymgeiswyr eu dewis drwy gyfweliad a chlyweliad (ac fel rheol yn gorfod talu am ffioedd clyweliad). Bydd rhaid i chi fodloni ysgolion drama fod gennych allu digonol i astudio ar y lefel yma. Gall hwn fod yn gymwysterau ffurfiol, megis lefelau A , neu brofiad cyfatebol (neu'r ddau). Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau drama ysgol achrededig yn parhau dwy neu dair blynedd ac yn arwain at naill ai graddBA mewn actio neu ddiploma gydnabyddedig. Bydd eu cyflawni'n llwyddiannus yn rhoi'r hawl i chi ymaelodu âg Equity. Mae rhai ysgolion drama yn cynnig cyrsiau ôl-radd ar gyfer rheiny sydd yn ceisio bod yn Actorion ac Actoresau sydd â gradd eisoes. Mae cyrsiau wedi'u seilio mewn prifysgol mewn actio neu gelfyddydau perfformio (gydag actio fel maes astudio blaenllaw) ar gael, ac mae llwybrau posib eraill at actio.Profiad Gwaith Mae nifer o ymgeiswyr llwyddiannus wedi actio mewn meysydd tebyg i ffrinj, dramâu amatur a theatr gymunedol.Hyfforddiant Mae actorion yn aml yn cymryd hyfforddiant ychwanegol, ar gyfer canu a dawnsio er enghraifft, er mwyn gwella eu cyfleoedd pan yn clyweld am rannau. Gall gwersi areithyddiaeth a siarad cyhoeddus helpu ddatblygu sgiliau lleisiol. Gall profiad actio ymarferol gael ei feddu drwy ymwneud â drama amatur a gweithdai drama lleol. Pe hoffech chi ragor o hyfforddiant, mae'r Ysgol MetFilm yn Llundain yn cynnig cwrs cyflwyno ar gyfer actio ffilm, Mae'n addas ar gyfer pobl sydd angen meithrin hyder a phrofiad yn y maes. Mae'r ysgol yn cynnig cyrsiau byr, rhan amser, a llawn amser, felly edrychwch ar y wefan er mwyn gweld pa un sydd fwyaf addas i chi. Yn ystod y cwrs byr, byddwch yn astudio:

 • sut i greu is-destun mewn golygfa
 • y dulliau gwahanol o baratoi ar gyfer perfformiad
 • y ciws a ddefnyddir gan Gyfarwyddwyr yn ystod ffilmio
 • sgiliau camera sylfaenol
 • sut i ganfod gwaith yn y diwydiant
Gallai cyrsiau eraill fod ar gael i chi'n lleol.

Cynnydd Mae rhai Actorion llwyddiannus yn symud yn uniongyrchol at waith cynhyrchu.

Cymwysterau

Mynediad at ysgol ddrama Gall gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau achrededig gan Drama UK amrywio rhwng ysgolion drama. Mae rhai ysgolion drama yn seilio eu gweithdrefn dewis yn llwyr ar glyweliadau, tra bo'n well gan eraill ddewis myfyrwyr sy'n gwneud yn dda mewn clyweliadau ac sydd â chymwysterau sy'n addas ar gyfer mynediad at gwrs gradd. Mae'r rhan fwyaf o ysgolion drama yn cytuno fod addysg dda yn bwysig. Gwiriwch brosbectysau/gwefannau ysgolion drama am fanylion gofynion penodol. Mynediad Prifysgol Er mwyn mynediad ar gyfer cyrsiau gradd mewn actio a drama, y gofynion arferol yw:

 • 2/3 lefelau A
 • TGAU gradd C neu'n uwch mewn 3 pwnc arall. Mae astudiaethau Drama neu Theatr yn ddefnyddiol
Gall cymwysterau eraill, megis cymhwyster BTEC lefel 3 mewn drama, actio, neu’r celfeddydau perfformio, Cymhwyster Cenedlaethol neu'r Diploma Fagloriaeth Genedlaethol hefyd gael eu hystyried. Mae gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau gradd yn amrywio; gwiriwch brosbectysau yn ofalus. Bydd fel rheol angen i chi glyweld er mwyn cael mynediad i gwrs gradd. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Lefel A.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oed

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oed ar gyfer dechrau cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod angen gwirioneddol dros gael y terfynau hyn.

Profiad

Mae llawer o ymgeiswyr llwyddiannus wedi actio mewn meysydd fel theatr ymylol a chymunedol.

Cyrsiau

Mae rhai colegau ac ysgolion drama yn llacio'r gofynion mynediad ar gyfer ymgeiswyr â phrofiad perthnasol o berfformio/actio â thâl neu heb dâl.

Cyllid

Mae Sefydliad John Thaw yn darparu grantiau ar gyfer pobl sy'n dymuno gweithio ym maes theatr.

Gwybodaeth Bellach

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Get into Theatre

E-bost info@getintotheatre.org

Gwefan www.getintotheatre.org

Creative Scotland

Scottish enquiries

E-bost enquiries@creativescotland.com

Gwefan www.creativescotland.com

Arts Council England

Ffôn 0845 3006200

Gwefan www.artscouncil.org.uk

National Theatre

Ffôn 020 7452 3400

E-bost info@nationaltheatre.org.uk

Gwefan www.nationaltheatre.org.uk

Arts Council of Northern Ireland

Irish enquiries

Ffôn 028 9038 5200

E-bost info@artscouncil-ni.org

Gwefan www.artscouncil-ni.org

The Stage

Entertainment and performing arts news

Gwefan www.thestage.co.uk

Equity

Ffôn 020 7379 6000

E-bost info@equity.org.uk

Gwefan www.equity.org.uk

Equity (Scotland)

Scottish enquiries

Ffôn 0141 2482472

E-bost scotland@equity.org.uk

Gwefan www.equity.org.uk

Drama UK

Ffôn 020 7529 8794

E-bost info@dramauk.co.uk

Gwefan www.dramauk.co.uk

Scottish Youth Theatre (SYT)

Scottish enquiries

Cyfeiriad The Old Sheriff Court, 105 Brunswick Street, Glasgow G1 1TF

Ffôn 0141 5523988

E-bost info@scottishyouththeatre.org

Gwefan www.scottishyouththeatre.org

National Theatre Wales (Welsh Enquiries)

Ffôn 029 2035 3070

E-bost info@nationaltheatrewales.org

Gwefan nationaltheatrewales.org

Equity (Wales)

Cyfeiriad Third Floor, 1 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9SD

Ffôn 029 2039 7971

E-bost wales@equity.org.uk

Gwefan www.equity.org.uk

MetFilm School London

E-bost info@metfilmschool.co.uk

Gwefan www.metfilmschool.ac.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English