Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dynes yn sefyll yn nhu blaen ystafell gyfarfod ac yn ysgrifennu ar siart troi drosodd. Mae'n edrych ar dri o bobl sy'n eistedd wrth fwrdd mawr ac yn gwylio'i chyflwyniad.

  Mae cynnal cyfarfodydd cynllunio a monitro ag aelodau eraill tîm y prosiect yn gymorth i osgoi problemau.

 • Mae rhywun yn eistedd wrth ddesg ac yn defnyddio cyfrifiadur. Mae siart rheoli prosiectau ar y sgrîn.

  Mae rheolwyr prosiectau'n defnyddio rhaglenni cyfrifiadurol i'w helpu i gynllunio gwahanol rannau prosiect.

 • Mae dyn sy'n gwisgo het galed yn sefyll ger bwrdd ac yn edrych ar ddalen fawr o bapur.

  Gwirio'r rotâu gwaith a'r amserlenni cynllunio.

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa fawr. Mae'n defnyddio ffôn symudol ac yn edrych ar ddyddiadur. Mae cyfrifiadur ar y ddesg.

  Mae angen i reolwyr prosiectau gadw mewn cysylltiad rheolaidd â chleientiaid ac aelodau eraill y tîm, hyd yn oed os byddant yn gweithio mewn mannau gwahanol.

 • Mae dau ddyn sy'n gwisgo dillad llachar a hetiau celyd yn sefyll mewn swyddfa ac yn edrych ar ryw ddogfennau.

  Trafod y cynlluniau ag aelod o'r tîm prosiectau.

 • Mae dau ddyn sy'n gwisgo dillad llachar a hetiau caled yn sefyll y tu allan yn edrych ar bad nodiadau ac mae un o'r dynion yn ysgrifennu arno.

  Mae angen yn aml i reolwyr prosiectau sydd yn y diwydiant adeiladu weithio yn yr awyr agored.

 • Rheolwr Prosiect

Rheolwr Prosiectau

Cyflwyniad

Mae rheolwyr prosiect yn defnyddio sgiliau rheoli a sgiliau pobl i reoli newid trwy gynllunio a chydlynu prosiectau. Maent yn ceisio sicrhau bod yr holl weithgareddau sydd wedi eu cynllunio yn cael eu gorffen mewn pryd, eu bod o ansawdd uchel, yn unol â'r fanyleb ac o fewn y gyllideb.

Adwaenir hefyd fel

 • Rheolwr Prosiectau
 • Rheolwr Cynllunio

Fideo - Jamie: Rheolwr Prosiect TGCh

Fideo - Ian: Rheolwr Adeiladu

Fideo - Beth: Rheolwr Prosiectau

Gweithgareddau Gwaith

Fel Rheolwr Prosiect, byddwch yn cynllunio, rheoli a chyd-gysylltu pob math o brosiectau a thimoedd. Gallech fod yn ymwneud ag adeiladu, TG, ymchwil, rheoli newid neu reoli prosiect cyffredinol, er enghraifft.

Ar ddechrau prosiect, mae achos busnes yn cael ei gynhyrchu. Mae hwn yn amlinellu pwrpas y prosiect ac yn cymharu'r costau gyda'r arbedion neu fuddion disgwyliedig. Mae'r cwsmer neu ddefnyddiwr y system yn gorfod cymeradwyo hwn cyn bod gwaith pellach yn gallu dechrau.

Wedyn, bydd angen i chi siarad â'r cwsmer neu ddefnyddiwr i ddarganfod beth yn union bydd angen i'r prosiect ei gyflawni. Efallai ichi gymryd cyfrifoldeb am gostio a phrisio'r prosiect, a chytuno'r gyllideb. Gall y gwaith manwl o baratoi peth o'r wybodaeth hon gael ei wneud gan eraill.

Yn aml, byddwch yn defnyddio pecynnau meddalwedd arbenigol er mwyn cynllunio holl weithgareddau'r prosiect, ac i benderfynu erbyn pryd y mae angen cwblhau pob gweithgaredd.

Fel Rheolwr Prosiect, rhaid ichi sicrhau bod gan holl aelodau tîm y prosiect yr offer a'r adnoddau y mae eu hangen arnynt i wneud y swydd. Rhaid ichi fonitro cynnydd y prosiect yn ofalus ac adrodd yn rheolaidd i'r cwsmer neu'r defnyddiwr.

Byddwch yn cadw trac o faint o arian sydd wedi'i wario ar y prosiect a faint o amser sydd wedi'i dreulio arno; byddwch yn ceisio darganfod ffyrdd o gwblhau yr holl weithgareddau cynlluniedig yn llwyddiannus, ar amser, o fewn y swm o arian a ganiateir ac i'r ansawdd gofynnol.

Ar ddiwedd pob prosiect, byddwch yn adolygu'n ofalus yr hyn a aeth yn hwylus a'r hyn na fu mor hwylus, fel bod perfformiad y tîm ac ansawdd y cynnyrch neu wasanaeth yn gallu cael eu gwella.

Yn aml, mae Rheolwyr Prosiect yn gyfrifol am sawl prosiect ar yr un pryd.

Efallai bydd rhaid ichi deithio o gwmpas yn ymweld â gwahanol gwsmeriaid a safleoedd.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Rheolwr Prosiect, byddwch angen:

 • bod yn gynllunydd da sydd yn gallu blaenoriaethu tasgau
 • sgiliau rheoli amser
 • dull rhesymegol o ddadansoddi a datrys problemau
 • gallu meddwl ymlaen a pheidio cynhyrfu o dan bwysau
 • sgiliau cyfathrebu; dylech fod yn dda yn gwrando a bydd angen i chi hefyd allu siarad yn dda o flaen grwpiau o bobl
 • sgiliau rheoli; dylech allu arwain ac ysgogi eraill
 • bod yn hyderus, yn llawn cymhelliant, yn gallu addasu, yn ddoeth ac yn gallu gwneud penderfyniadau
 • sgiliau rhif er mwyn rheoli prosiectau yn dda yn ariannol

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £32,500 - £37,500
 • Gyda phrofiad: £42,500 - £53,000
 • Mae Uwch Reolwyr Prosiect yn ennill £59,500 - £67,000
Gall buddion gynnwys bonws sy'n gysylltiedig â pherfformiad, a gall rhai gweithwyr gael cynnig 'cyfarch aur' pan fyddant yn ymuno â chyflogwyr penodol. Oriau Gwaith Mae wythnos waith rhai Rheolwyr Prosiect wedi'i seilio ar oriau swyddfa, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, bydd angen weithiau ichi weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau yn ôl gofynion y prosiect, yn enwedig pan fo dyddiadau cau yn nesáu. Mae Rheolwyr Prosiect ym maes adeiladu yn gweithio 40 awr yr wythnos. Fodd bynnag, bydd angen weithiau ichi ddechrau'n gynnar a gorffen yn hwyr a gall fod angen ichi weithio ar benwythnosau. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys:
 • cwmnïau adeiladu a pheirianneg
 • prosiectau ynni adnewyddadwy
 • elusennau
 • sefydliadau TG
 • cwmnïau bancio, cyllid ac yswiriant.
Yn y sector cyhoeddus, gallai cyflogwyr gynnwys adrannau llywodraeth leol a chanolog, y GIG a chwmnïau nwy, trydan, ffôn a dwr. Mae cyfleoedd ar gyfer Rheolwyr Prosiect yn codi mewn trefi a dinasoedd ar draws y DU. Hunan-gyflogaeth Mae cyfleoedd yn codi i Reolwyr Prosiect profiadol weithio yn hunangyflogedig, ar eu liwt eu hunain - fel rheol ar gontractau tymor-byr, am gyfnod y prosiect. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swydd a chysylltu â chyflogwyr posibl. Gwnewch yn siwr bod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol, a fydd yn apelio i ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein herthygl wybodaeth gyffredinol, 'Dod o hyd i waith Ar-lein'. Gellir darganfod gwaith contract tymor-byr drwy asiantaethau recriwtio arbenigol. Mae GreenJobs yn fwrdd swyddi sydd wedi'i anelu at bobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd:www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/project-management/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae gan lawer sy'n dod men i'r yrfa hon radd. Mae rhai prifysgolion yn cynnig graddau, graddau sylfaen a HND mewn rheoli prosiectau cyffredinol, TG neu adeiladu. Ffordd wych o gael mynediad i'r yrfa hon yw trwy interniaeth. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion. Mae nifer o Reolwyr Prosiect yn cael mynediad ar ôl ennill sgiliau mewn rheoli busnes cyffredinol, a/neu fel aelodau o dimau prosiect arbenigol. Mae Uwch Brentisiaeth neu Brentisiaeth Lefel Uwch hefyd yn fan cychwyn da. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut mae gwneud cais', am ragor o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau. Hyfforddiant Os hoffech rywfaint o hyfforddiant, mae'r Gymdeithas ar gyfer Rheoli Prosiectau (APM) yn cynnig cymhwyster hanfodion prosiect. Bydd y cwrs yn gofyn i chi gwblhau'r unedau hyn:

 • rheoli prosiect a'r amgylchedd gweithredu
 • cylch bywyd prosiect
 • y strwythurau rheoli mae prosiectau'n gweithredu iddyn nhw
 • cynllunio rheoli prosiect
 • rheoli terfynau
 • rheoli amserlenni ac adnoddau
 • rheoli risg a rheoli materion
 • rheoli ansawdd prosiect
 • cyfathrebu
 • arweiniad a gwaith tîm
Edrychwch ar y wefan am ddyddiadau ac argaeledd. Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn eich ardal chi. Mae'r Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) yn cynnig cymwysterau rheoli prosiect perthnasol. Mae cyrsiau byr yn y defnydd o ddulliau rheoli prosiect, er enghraifft, PRINCE2, a phecynnau meddalwedd ar gael yn eang. Mae rhai Rheolwyr Prosiect yn cymryd meistr mewn gweinyddu busnes (MBA) er mwyn cael gwell dealltwriaeth o'r broses fusnes. Mae cyrsiau MBA ar gael yn eang yn rhan-amser a thrwy ddysgu o bell. Profiad Gwaith Fel arfer, mae gradd gysylltiedig â busnes gan rai sy'n dod i faes rheoli prosiect cyffredinol. Gallai cymryd MBA (meistr mewn gweinyddu busnes) wella'ch cyfle o gael swydd. Dilyniant Gall Rheolwyr Prosiect profiadol a chymwysedig symud ymlaen i swyddi rheoli uwch, neu i mewn i reolaeth gyffredinol.

Cymwysterau

I wneud cwrs gradd mewn pwnc busnes, y gofynion arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu'n uwch mewn 2/3 o bynciau eraill
 • TGAU Saesneg a mathemateg
Mae dewisiadau amgen i Safon Uwch yn cynnwys:
 • cymwysterau lefel 3BTEC
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau'n amrywio felly gwiriwch wefannau colegau/prifysgolion yn ofalus iawn. I gael lle ar Uwch Brentisiaeth neu Brentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer bydd arnoch angen o leiaf pum TGAU gradd A* - C neu 9 - 4, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, ac efallai dwy Safon Uwch. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau Oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg a hyfforddiant, heblaw eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Mynediad

Mae fel rheol gan newydd ddyfodiaid i reolaeth prosiect cyffredinol radd sy'n berthnasol i fusnes. Gall ymrwymo i MBA (Meistri Gweinyddiaeth Busnes) wella eich cyfleon am gyflogaeth.

Cyrsiau mynediad

Os nad yw'r cymwysterau arferol gyda chi i gael mynediad i'ch cwrs gradd dewisol, gall cwrs Mynediad coleg neu brifysgol, er enghraifft, Mynediad i Fusnes, fod yn ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn fel rheol wedi'u cynllunio ar gyfer pobl nad sydd wedi dilyn y llwybr arferol i addysg uwch. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel rheol, ond dylech wirio hyn gyda cholegau unigol.

Dysgu o bell

Mae cyrsiau dysgu o bell a chyrsiau dysgu hyblyg perthnasol ar gael mewn nifer o ganolfannau, sy'n cynnwys:

 • Cymdeithas Rheoli Prosiectau (APM) yn cynnig tystysgrif (APM-IC), a chymwysterau pellach ar dair lefel: sylfaen, ymarferydd a rheolwr prosiect trwyddedig.
 • Cyrsiau rheoli prosiect PRINCE2. Mae gwybodaeth bellach a rhestr lawn o ddarparwyr ar gael o wefan Grwp APM.
 • Mae'r Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) yn cynnig cymwysterau rheoli prosiect perthnasol. Mae gwybodaeth bellach a rhestr lawn o ddarparwyr ar gael o'r CMI.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Association for Project Management (APM)

Gwefan www.apm.org.uk

Chartered Management Institute (CMI)

Ffôn 01536 204222

E-bost enquiries@managers.org.uk

Gwefan www.managers.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English