Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg ac yn lluniadu ar ddarn o bapur. O'i blaen, ceir cyfrifiadur a llestraid o benseli lliw llachar.

  Braslunio syniadau ar gyfer darlun.

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg ac yn defnyddio cyfrifiadur.

  Defnyddio cyfrifiadur i greu darlun.

 • Mae dyn yn sefyll ger bwrdd. Mae'n tynnu llun gwrthrych metel sydd ar y ford.

  Cyn dechrau lluniadu, mae rhai darlunwyr yn tynnu llun y gwrthrych.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg ac yn defnyddio cyfrifiadur.

  Mae angen i ddarlunwyr technegol/gwyddonol sicrhau bod eu lluniadau'n fanwl ac yn gywir.

 • Mae dynes yn eistedd ar gadair ac yn edrych ar ddyddiadur. Mae'n dal pen ysgrifennu.

  Mae llawer o ddarlunwyr yn hunangyflogedig. Felly, mae arnynt angen rheoli eu dyddiadur a'u llwyth gwaith eu hunain.

 • Mae dynes yn eistedd ar gadair ger y ffenestr. Mae'n defnyddio ffôn.

  Cael trafodaeth â chleient am y gofynion.

 • Mae dyn yn tynnu dalen fawr o bapur o beiriant argraffu llydan iawn.

  Argraffu copi o'r darlun.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg ac yn edrych ar lyfr bioleg ddynol.

  Mae'r darlunydd meddygol hwn yn gwneud rhywfaint o ymchwil cyn iddo ddechrau tynnu braslun; mae'n bwysig bod y darluniau'n gywir.

 • Darlunydd

 • Darluniwr

Darlunydd

Cyflwyniad

Fel darlunydd, byddwch yn defnyddio ystod o dechnegau artistig a graffig, yn cynhyrchu darluniau ar gyfer ystod eang o feysydd, megis gwefannau ac adroddiadau, deunyddiau cyfeirio, cyhoeddusrwydd a hysbysebion, a llawlyfrau cyfarwyddiadau.

Fideo - Ewen: Darlunydd Masnachol

Gweithgareddau Gwaith

Mae darlunwyr yn cynhyrchu lluniau, delweddau, paentiadau neu ddiagramau i gyfathrebu syniadau neu wybodaeth yn weledol, neu i wneud cynnyrch neu ryw wybodaeth yn haws i'w deall neu ymddangos yn fwy deniadol.

Fel Darlunydd byddwch yn defnyddio ystod o dechnegau artistig a graffig, gan greu darluniau ar gyfer amrywiaeth o feysydd, fel:

 • llyfrau a chloriau llyfrau
 • deunydd cyfeirio
 • cyhoeddusrwydd a hysbysebion
 • gwefannau ac adroddiadau
 • llawlyfrau cyfarwyddiadau neu ddeunydd hyfforddiant/addysgol.

Byddwch fel arfer yn arbenigo mewn maes penodol. Er enghraifft, mae darlunwyr meddygol yn creu delweddau o gyflyrau meddygol, mae darlunwyr technegol yn creu darluniau manwl ar gyfer llawlyfrau cyfarwyddiadau ac mae darlunwyr masnachol yn creu delweddau i wneud cynnyrch yn fwy deniadol.

Mae darlunwyr yn dechrau eu gwaith gyda briff, gan gleient. Mae hyn fel arfer yn amlinellu:

 • pa wybodaeth sydd angen i ddefnyddiwr ei chael o'r darlun
 • pa fath o gynnyrch y mae angen ei ddarlunio
 • yr arddull, thema neu naws
 • at bwy y mae wedi ei anelu, ee, myfyrwyr, technegwyr, prynwyr ffasiwn
 • y graddfeydd amser a'r cyllidebau cysylltiedig.

I gael yr holl wybodaeth gefndir sydd ei hangen arnoch, efallai y bydd rhaid i chi wneud rhywfaint o ymchwil cyn dechrau braslunio eich syniadau, er enghraifft, darllen trwy destunau.

Gallwch wedyn greu bwrdd stori, sydd yn ddadansoddiad o drefn y darluniau, gyda thestun ategol yn aml, i ddangos sut y byddent yn dilyn ymlaen, er enghraifft, mewn llyfr.

Byddwch yn cyflwyno eich syniadau a'ch darluniau cychwynnol i'r cleient, a all eu derbyn neu ofyn i rai newidiadau gael eu gwneud. Ar ôl i'ch syniadau gael eu cymeradwyo, gallwch ddechrau lluni'r gwaith celf terfynol!

Mae llawer o ddarlunwyr yn llawrydd, yn gweithio ar ystod eang o gynnyrch ar gyfer cleientiaid gwahanol. Yn dibynnu ar faes y darluniau, efallai bydd angen i chi drafod eich gwaith ymlaen llaw gyda dylunwyr, ffotograffwyr, awduron ac ati.

Efallai y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ddarlunydd, bydd angen:

 • dychymyg creadigol
 • gweithio'n dda gan ddefnyddio technegau celf wahanol
 • dealltwriaeth o liw, siâp a ffurf
 • gwybodaeth am feddalwedd graffeg gyfrifiadurol a delweddau digidol
 • sgiliau cyfathrebu, cyflwyno a thrafod da
 • gweithio i derfynau amser a chyllidebau

Yn dibynnu ar y math o ddarlunio yr ydych yn ei wneud, gall fod angen gwybodaeth arbenigol arnoch a diddordeb yn y pwnc.

Os ydych yn gweithio fel Darlunydd hunangyflogedig neu lawrydd, bydd angen sgiliau busnes a marchnata arnoch.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cyfradd cychwynnol: £24,000
 • Gyda phrofiad: £25,500 - £30,000
 • Mae Uwch Ddarlunwyr yn ennill £31,000

Mae cyfraddau cyflog Darlunwyr llawrydd yn amrywio yn ôl y gwaith. Mae canllaw defnyddiol ar gyfer gweithio ar liwt eich hunan ar gael ar wefan Undeb Cenedlethol Newyddiadurwyr (NUJ) - wele manylion cyswllt.

Gall Darlunwyrhunangyflogedig ennill gymaint neu fwy na'r rhai a gyflogir gan sefydliad. Fodd bynnag, gall y cyflgo cychwynool fod yn isel, a gall newid yn ôl y llwyth gwaith wedi ymsefydlu. Mae rhai Darlunwyr yn cyfuno dylunio graffeg gyda darlunio er mwyn cadw incwm da. Darllenwch ein herthygl wybodaeth am Gredyd Cyffredinol i weld os ydych yn gymwys.

Oriau gwaith

Mae Darlunwyr cyflogedig fel rheol yn gweithio 39 awr yr wythnos, Llun i Gwener. Mae cyfleon rhan-amser hefyd ar gael.

Mae Darlunwyr hunangyflogedig yn gosod eu horiau eu hunain, a all fod yn anghyson, yn dibynnu ar faint o waith sydd gyda nhw. Serch hynny, bydd angen gorffen yn hwyr o bryd i'w gilydd, yn enwedig wrth i ddyddiadau cau nesau.

Ble allwn i weithio?

Mae Darlunwyr Masnachol yn ennill gwaith wrth gyhoeddwyr, asiantaethau hysbysebu, y diwydiant darlledu a busnesau masnachol.

Mae Darlunwyr Meddygol yn gweithio mewn ysbytai ag ysgolion meddygol, mewn meddygeth breifat a sefydliadau ymchwil.

Mae cyfleoedd ar gyfer darlunwyr yn codi mewn trefu a dinasoedd ar draws y DU.

Hunangyflogaeth

Mae'r rhan fwyaf o Ddarlunwyr yn hunangyflogedig ac yn aml yn gweithio gartref. Fodd bynnag, mae'r gallu i unigolion hyrwyddo eu gwaith ar-lein drwy'r rhyngrwyd yn golygu nad yw lleoliad mor bwysig ar gyfer Darlunwyr hunangyflogedig.

Mae rhai Darlunwyr llawrydd yn defnyddio gwasanaethau asiant er mwyn ennill commisiynau a gwaith contract byr dymor. Mae rhai Darlunwyr yn hysbysebu drwy eu gwefannau eu hunain.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar yr holl brifhysbysfyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Mae'n syniad da adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau perthnasol, gan nad yw pob swydd dylunio wedi eu hysbysebu. Gall gwneud ceisiadau am swyddi ar hap hefyd fod yn effeithiol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae Prentisiaeth Ganolradd neu Uwch yn fan cychwyn da.

Fodd bynnag, gall rhai cyflogwyr ofyn am radd mewn darlunio neu bwnc cysylltiedig. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Gall Darlunwyr gyda phrofiad sydd wedi gweithio mewn amgylchedd masnachol hefyd gael mynediad i'r proffesiwn.

Pa bynnag lwybr mynediad a ddewiswch, bydd angen i chi greu portffolio o'ch gwaith darlunio i'w ddangos i ddarpar gyflogwyr.

Mae graddau sylfaen, HNCau a HNDau perthnasol ar gael a gellir eu defnyddio fel llwybr tuag at gwrs gradd. Byddai pynciau fel dylunio graffeg, a chelf a dylunio gyda'r mwyaf defnyddiol.

Mae Cyrsiau Sylfaen mewn Celf a Dylunio ar gael a gallant gael eu defnyddio fel llwybr i gyrsiau gradd.

Hyfforddiant

Mae Cymdeithas y Darlunwyr (AOI) yn darparu seminarau a digwyddiadau hyfforddi ar gyfer aelodau.

Mae yna hefyd gyrsiau ôl-radd mewn darlunio. Mae rhai yn canolbwyntio ar feysydd penodol, er enghraifft, llyfrau plant.

Os ydych yn dewis mynd i wneud darlunio meddygol, gall Sefydliad y Darlunwyr Meddygol (IMI) ddarparu gwybodaeth ar hyfforddiant a chyrsiau.

Camu ymlaen yn eich gyrfa

Mae nifer o ddarlunwyr yn dod yn hunangyflogedig ar ôl iddynt gael eu hyfforddi'n llawn.

Mae rhai darlunwyr yn symud at swyddi rheoli o fewn sefydliad neu'n dod yn gyfarwyddwyr celf.

Profiad Gwaith Mae sgiliau perthnasol a gafwyd ym maes dylunio graffeg, er enghraifft, yn ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch Brentisiaeth, bydd arnoch angen pum TGAU ar radd C/4 neu uwch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg.

I astudio ar gyfer gradd berthnasol, fel arfer bydd arnoch angen:

 • 2 Safon Uwch, gyda llawer o gyrsiau'n gofyn bod gennych radd B o leiaf mewn pwnc yn ymwneud â chelf
 • 4/5 TGAU ar radd C/4 neu uwch, gyda llwyddiant yn Saesneg yn aml

Mae dewisiadau eraill yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • Cymhwyster BTEC lefel 3 mewn 'celfyddyd gain' neu 'cyfryngau rhyngweithiol, dylunio gemau a TGCh', neu bwnc perthnasol arall
 • Uwch Brentisiaeth
 • The Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol (IBD)

Ar gyfer Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol, bydd llawer o gyrsiau'n gofyn bod gennych gelf ar lefel Uwch.

Mae llawer o gymwysterau eraill hefyd yn cael eu derbyn felly porwch yn ofalus iawn trwy wefannau colegau/prifysgolion.

I gael lle ar unrhyw gwrs celf a dylunio, bydd arnoch angen portffolio o'ch gwaith. Mae rhai pobl yn dechrau'r yrfa hon trwy gwrs sylfaen mewn celf a dylunio. Y gofynion mynediad arferol ar gyfer cwrs sylfaen perthnasol yw:

 • 1/2 Safon Uwch. Bydd arnoch angen Safon Uwch mewn celf neu bwnc yn seiliedig ar gelf
 • TGAU ar radd C/4 neu'n uwch mewn 4/5 pwnc. Mae rhai cyrsiau'n gofyn eich bod wedi llwyddo yn Saesneg hefyd

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau Oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, heblaw eu bod yn gallu dangos fod gwir angen ar gyfer y cyfyngiadau.

Sgiliau/profiad

Me sgiliau perthnasol a enillwyd mewn dylunio graffeg, yn ddefnyddiol. Serch hynny, mae mynediad i'r gwaith hwn yn gystadleuol iawn.

Er mwyn cael mynediad i'r gwaith neu gyrsiau perthnasol, bydd angen portffolio o waith yn dangos eich gallu.

Mae sawl dylunydd yn defnyddio asiant er mwyn cael hyd i waith posib. Mae rhestr o asiantau perthnasol wedi'u rhestru ar wefan Cymdeithas y Dylunwyr (AOI).

Cyrsiau

Os nad yw'r cymwysterau sydd eu hangen gennych er mwyn cael mynediad i'r cwrs gradd neu HND, gall Cwrs Mynediad (ee, Celf a Dylunio) mewn coleg neu brifysgol fod yn llwybr mynediad. Nid oes angen cymhwyster ffurfiol fel rheol, ond dylech wirio manylion cyrsiau unigol.

Mae cyrsiau rhan-amser mewn colegau lleol neu astudio o gartref mewn pecynnau dylunio cyfrifiadur megis QuarkXpress, Freehand, Flash, ayyb, yn ddefnyddiol er mwyn cynnal/ datblygu, a chynyddu eich portffolio gwaith.

Mae MA/PgD/PgCs rhan-amser mewn darlunio ar gael mewn sawl prifysgol a sefydliad addysgol.

Dysgu o bell

Mae Prifysgol Hertfordshire yn cynnig MA/PgD/PgC mewn darlunio ac MA/PgD/PgC mewn Dylunio Graffeg, ill dau drwy ddysgu o bell.

Hyfforddiant

Mae Cymdeithas y Darlunwyr (AOI) yn cynnal seminarau achlysurol (er enghraifft, cyflwyniad i ddechreuad fel darluniwr), sy'n ddefnyddiol ar gyfer newydd ddyfodiaid.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Institute of Medical Illustrators (IMI)

Cyfeiriad 12 Coldbath Square, London EC1R 5HL

Ffôn 020 7837 2846

E-bost info@imi.org.uk

Gwefan www.imi.org.uk

Design and Art Direction (D&AD)

Cyfeiriad Britannia House, 68-80 Hanbury Street, London E1 5JL

Ffôn 020 7840 1111

E-bost contact@dandad.org

Gwefan www.dandad.org

Association of Illustrators (AOI)

Cyfeiriad Somerset House, Strand, London WC2R 1LA

Ffôn 020 7759 1010

E-bost info@theaoi.com

Gwefan www.theaoi.com

a-n The Artists Information Company

E-bost info@a-n.co.uk

Gwefan www.a-n.co.uk

Creative Scotland

Scottish enquiries

E-bost enquiries@creativescotland.com

Gwefan www.creativescotland.com

Institute of Scientific and Technical Communicators (ISTC)

E-bost istc@istc.org.uk

Gwefan www.istc.org.uk

Communicator

Publisher: Institute of Scientific and Technical Communicators

E-bost istc@istc.org.uk

Gwefan www.istc.org.uk/our-publications/communicator/

Writers & Artists

Publisher: Bloomsbury Publishing Plc

E-bost waybfeedback@bloomsbury.com

Gwefan www.writersandartists.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Welsh Books Council (Welsh Enquiries)

Cyfeiriad Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2JB

Ffôn 01970 624151

E-bost info@wbc.org.uk

Gwefan www.cllc.org.uk

Wales Arts International (Welsh Enquiries)

Cyfeiriad Bute Place, Cardiff, UK, CF10 5AL

Ffôn 029 2044 1320

E-bost info@wai.org.uk

Gwefan www.wai.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English