Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd y tu ôl i ddesg ac yn siarad â dynes sy'n eistedd yr ochr arall i'r ddesg.

  Mae'r meddyg hwn yn gweithio ym maes meddygaeth deulu ac yn trin afiechydon cyffredinol pobl. Sgwrs ragarweiniol yw'r cam cyntaf wrth weld claf.

 • Mae dynes yn eistedd mewn cadair. Mae dyn yn eistedd wrth ei hochr. Mae'n defnyddio offer meddygol i edrych y tu fewn i'w chlust.

  Gallai archwiliad iechyd cyffredinol gynnwys prawf clustiau.

 • Mae dynes yn gorwedd ar wely archwilio mewn meddygfa. Mae dyn yn sefyll wrth ei hochr. Mae'n dal offer uwchsain wrth ei stumog ac yn pwyntio at fonitor.

  Mae'r offer uwchsain yn dangos llun baban sydd heb ei eni.

 • Mae dynes yn eistedd ar wely archwilio. Mae dyn yn sefyll wrth ei hochr ac yn rhoi pigiad iddi.

  Mae'r claf yn cael brechiadau cyn mynd ar ei wyliau i India.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg mewn meddygfa. Mae'n defnyddio cyfrifiadur.

  Defnyddio cyfrifiadur i ddarllen a diweddaru nodiadau meddygol claf.

 • Mae dau ddyn, sy'n gwisgo mygydau wyneb a chapiau gwallt y theatr lawdriniaethau, yn siarad â'i gilydd.

  Anestheteg yw un o sawl maes arbenigol y gall meddygon symud iddo.

Meddyg

Cyflwyniad

Helpu pobl yw meddygaeth yn y bôn - trin salwch, rhoi cyngor a thawelwch meddwl, a gweld effeithiau afiechyd ac iechyd da o safbwynt y claf. Rhaid i chi archwilio'r symptomau sy'n cael eu cyflwyno gan glaf, ac ystyried amryw ddiagnosis posibl (nodi beth sy'n bod arno).

Fideo - Heena: Ymarferwr Cyffredinol

Fideo - Karen: Llawfeddyg

Fideo - Dr Gabir: Meddyg Adsefydlu

Gweithgareddau Gwaith

Mae meddygaeth yn golygu helpu pobl - trin salwch, rhoi cyngor a thawelwch meddwl, a gweld effeithiau afiechyd ac iechyd da o safbwynt y claf.

Fel Meddyg, rhaid i chi archwilio'r symptomau sy'n cael eu cyflwyno gan glaf, ac ystyried amryw ddiagnosis posibl (nodi beth sy'n bod arno).

Rhaid ichi brofi'ch diagnosis, penderfynu ar y driniaeth orau, a monitro'r cynnydd. Mae hyn yn mynnu meddwl ymchwilgar, y gallu i gaffael a chynnal lefelau uchel o wybodaeth sy'n rhaid ei diweddaru o hyd, a'r gallu i uniaethu â phobl fel unigolion, a phob un â'i anghenion iechyd arbennig ei hun.

Mae mwy na 60 o wahanol arbenigeddau y gallwch ddewis o'u plith. Mae pob un yn unigryw, ond mae ganddynt lawer o nodweddion yn gyffredin. Bydd angen ichi weithio'n rhan o dîm amlddisgyblaeth ym mhob arbenigedd bron. Mae rhai'n gofyn am sgiliau penodol, fel gallu i wneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd sy'n bygwth bywyd neu hyder gyda chyfrifiaduron. Mae llawer yn mynnu diddordeb mewn addysgu neu ymchwil ac mae rhai'n mynnu medrusrwydd corfforol penodol.

Mae'r arbenigeddau'n perthyn yn fras i un o'r categorïau canlynol:

 • anaestheteg
 • ymarfer cyffredinol
 • meddygaeth
 • obstetreg a gynaecoleg
 • offthalmoleg
 • paediatreg
 • patholeg
 • seiciatreg
 • radioleg
 • llawdriniaeth (gan gynnwys llawdriniaeth ddeintyddol)

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Mae'r un mor bwysig i feddygon allu cyfathrebu'n dda â chleifion, gofalwyr a chydweithwyr, ag y mae iddynt bwytho clwyf neu ddarllen pelydr X.

Nid oes un set benodol o nodweddion sy'n gwneud meddyg da. Mae meddygaeth yn cynnwys amrywiaeth eang o bobl, yn gweithio mewn swyddi amrywiol iawn. Fel mewn unrhyw dîm cryf, mae angen chwaraewyr sydd â gwahanol ddoniau sy'n ategu ei gilydd.

Mae sylwadau gan feddygon a myfyrwyr yn awgrymu mai dyma rai nodweddion personol y bydd eu hangen arnoch. Nid oes eu hangen i gyd arnoch o reidrwydd, ond a ydych chi'n adnabod rhywfaint ohonoch chi'ch hun yma?

 • Ymboeni am bobl - A ydych chi'n ymboeni am y bobl o'ch cwmpas a beth sy'n digwydd iddyn nhw?

 • Meddwl ymchwilgar - A ydych bob amser am gael gwybod rhagor am bethau sydd o ddiddordeb i chi? Ac ydych chi'n dadansoddi ac yn diweddaru'r wybodaeth sydd gennych eisoes?

 • Diddordeb mewn pobl- A ydych yn chwilfrydig am feddyliau a theimladau pobl eraill? A ydych chi'n hoffi pobl eraill ar y cyfan ac yn dangos diddordeb yn y pethau maen nhw'n eu dweud a'u gwneud?

 • Dull rhesymol - A ydych yn awyddus i ganfod ffeithiau, profi syniadau a chael gwybod sut mae pethau'n gweithio a pham maen nhw'n mynd o chwith? A ydych chi'n ceisio datrys problemau mewn modd rhesymegol?

 • Meddwl agored - A ydych chi'n cyd-dynnu'n dda â phobl sy'n wahanol iawn i chi o ran agwedd a chefndir? A ydych chi'n gallu gweld pethau o safbwynt pobl eraill?

 • Dychymyg - A ydych chi'n gallu gweld o gwmpas problemau i ddod o hyd i atebion newydd? A ydy pobl yn dod atoch chi am syniadau?

 • Y gallu i ymdopi dan bwysau - Sut ydych wedi ymdopi dan bwysau mewn sefyllfaoedd fel nesáu at arholiadau? A ydy'r pwysau'n effeithio ar eich ymddygiad yn sylweddol neu ydych chi'n gallu ymdopi ag ef?

 • Gwaith caled - A ydych chi'n gallu ymdopi â gwaith caled dros gyfnodau maith?

 • Amynedd - A ydych chi'n colli amynedd â phobl eraill yn hawdd, neu a ydych yn fodlon bwrw ymlaen ar eu cyflymder nhw?

 • Natur benderfynol - Os nad yw pethau'n iawn y tro cyntaf, a ydych chi'n rhoi'r amser a'r ymdrech i'w datrys?

 • Pendantrwydd - A ydych chi'n gwneud penderfyniadau'n weddol hyderus, ar sail eich gwybodaeth?

 • Gostyngeiddrwydd - A ydych chi'n gyffyrddus yn cydnabod terfynau eich gallu a'ch gwybodaeth, ac yn fodlon gofyn i eraill am gymorth?

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r isod.

 • Blwyddyn Sylfaen 1: £27,146
 • Blwyddyn Sylfaen 2: £31,422
 • Meddygon yn cychwyn ar hyfforddiant: £37,191 - £47,132
 • Meddygon Arbenigol: £39,060 - £72,840
 • Mae Ymgynghorwyr yn ennill £77,913 - £105,042
Oriau gwaith Gall oriau gwaith Meddygon Ysbyty fod yn hir ac afreolaidd, yn cynnwys gweithio sifftiau, ar y penwythnos a gwyliau'r banc. Mae Meddygon Teulu'n gweithio oddeutu 50 awr yr wythnos. Rhennir yr oriau fel arfer rhwng meddygfa'r bore a meddygfa'r prynhawn/yr hwyr. Mae rhai Meddygon Teulu'n dewis gwneud dyletswyddau y tu allan i'r oriau arferol. Ble allwn i weithio? Mae'r cyflogwyr yn cynnwys y GIG (y cyflogwr unigol mwyaf o Feddygon) a chwmnïau meddygol preifat, y lluoedd arfog, adrannau llywodraethol, diwydiant ynghyd â sefydliadau ymchwil a dysgu. Mae cyfleoedd ar gyfer Meddygon mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ledled y Deyrnas Unedig. Mae cyfleoedd ar gael i weithio mewn gwledydd eraill, yn enwedig yn Ewrop. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar wefan swyddi'r GIG, mewn cyfnodolion proffesiynol ac ar fyrddau swyddi cyffredinol ac arbenigol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Felly, sut mae dod yn Feddyg?

Yn gyntaf, bydd angen i chi ddangos eich cymhelliant a dangos bod dealltwriaeth realistig gennych o'r rôl. Mae profiad gwaith, fel cysgodi meddygon a staff gofal iechyd eraill, neu efallai weithio mewn amgylchedd gofal (fel cartref gofal) yn hanfodol ar gyfer cael lle mewn ysgol feddygol.

Mae'n gallu ymddangos yn gymhleth iawn, ond, yn syml, mae yna dri phrif gyfnod sy'n rhaid eu cwblhau er mwyn cymhwyso'n Feddyg:

 • Cyfnod 1 Cwrs Gradd Ysgol Feddygol
 • Cyfnod 2 Rhaglen Sylfaen
 • Cyfnod 3 Hyfforddiant arbenigedd, ymarfer cyffredinol a rhediad

Mae rhagor o fanylion i'w gweld yn ein herthygl wybodaeth, 'Ceisiadau i Ysgol Feddygol'. Dyma'r tri chyfnod yn fanylach:

Cyfnod 1: Ysgol Feddygol i Israddedigion

Mae hyn yn cynnwys cyfnod astudio mewn ysgol feddygol (sydd ynghlwm wrth brifysgol) gan gynnwys lleoliadau profiad gwaith mewn ysbyty a safle cymunedol.

Mae'r gwahanol fathau o gwrs gradd meddygol yn cynnwys:

 • Cwrs gradd pum mlynedd safonol
 • Cyrsiau sy'n cynnwys blwyddyn gyn-feddygol, i ymgeiswyr gyda chymwysterau Safon Uwch (neu gywerth) nad ydynt mewn pynciau gwyddoniaeth
 • Cyrsiau carlam i raddedigion (pedair blynedd o hyd)

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnoch i gael lle mewn Ysgol Feddygol?

Mae mwyafrif yr ysgolion meddygol yn gofyn am dair Safon Uwch, gan gynnwys cemeg. Bydd eraill yn derbyn Safon UG mewn cemeg, gan ddibynnu ar y cymwysterau eraill sy'n cael eu cynnig. Mae rhai'n gofyn am fioleg mewn Safon Uwch.

Ymgeiswyr sydd heb Safon Uwch gwyddoniaeth

I ymgeiswyr sydd heb bynciau gwyddoniaeth i'w cynnig mewn Safon Uwch (neu gywerth), mae modd gwneud blwyddyn gyn-feddygol ychwanegol mewn rhai prifysgolion. Mae'r flwyddyn gyn-feddygol yn gwrs rhagarweiniol mewn cemeg, ffiseg a bioleg ac mae fel arfer yn para 30 wythnos.

Ymgeiswyr heb Safon Uwch

Cynigir ychydig bach o gyrsiau mynediad sy'n gallu arwain at radd feddygol. Mae derbynioldeb cyrsiau mynediad yn amrywio rhwng ysgolion meddygol ac felly mae'n hanfodol sicrhau hyn cyn dechrau cwrs mynediad.

O ran ymgeiswyr heb Safon Uwch ond sydd â phrofiad bywyd sylweddol, efallai bydd angen cymwysterau academaidd arnynt o hyd a bydd angen iddynt gyflwyno tystiolaeth o'u gallu i ymdopi â gofynion y cwrs y maen nhw'n ymgeisio amdano.

Ymgeiswyr sydd â gradd

Mae ysgolion meddygol yn gynyddol yn croesawu ceisiadau gan raddedigion. Fel arfer, mae angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uchaf ar raddedigion sy'n ymgeisio. Mae rhai ysgolion meddygol yn gofyn bod y radd mewn pwnc sy'n berthnasol i wyddoniaeth, ond nid yw eraill yn gofyn hynny, felly cofiwch holi'r ysgol feddygol y bwriadwch fynd iddi. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Am beth fydd ysgolion meddygol yn chwilio mewn ymgeiswyr?

Mae'n anodd cael lle mewn ysgol feddygol! Byddwch yn cael eich galw am gyfweliad ac yn wynebu cwestiynau craff am eich cymhelliant, eich gwaith yn yr ysgol, eich hobïau a'ch diddordebau personol, a bydd rhaid ichi gyflwyno tystiolaeth o'ch cyflawniadau academaidd.

Un cwestiwn allweddol fydd eich rhesymau dros ddymuno bod yn feddyg. Dylech hefyd allu arddangos profiad gwaith cyflogedig neu wirfoddol perthnasol e.e. gwaith yn cynorthwyo mewn ysbyty, mewn nyrsio neu ofal preswyl.

Gall myfyrwyr ddod o hyd i gyfeiriadau ysbytai a chartrefi preswyl lleol ar-lein, neu yn y llyfr teleffon. Beth am gysylltu â nhw a threfnu ychydig o brofiad gwaith?

Cyfnod 2: Rhaglen sylfaen

Dyma raglen dwy flynedd y mae'n rhaid i holl raddedigion meddygol y DU ei gwneud cyn symud ymlaen i hyfforddiant pellach. Rhaid eich bod wedi cwblhau cyfnod 1 ysgol feddygol israddedig cyn dechrau ar yr hyfforddiant Sylfaen o ddwy flynedd.

Byddwch yn cael eich galw'n feddyg sylfaen tra byddwch ar y rhaglen hyfforddi.

Cyfnod 3: Hyfforddiant arbenigedd, ymarfer cyffredinol a rhediad

Yn y cyfnod hwn y cewch chi hyfforddi ac arbenigo naill ai mewn ymarfer cyffredinol neu'ch arbenigedd dethol. Bydd hyd a natur yr hyfforddiant yn dibynnu ar y maes gyrfa/arbenigedd yr hoffech weithio ynddo. Wedi ichi gwblhau hwn, gallwch alw'ch hun yn Feddyg!

Cymwysterau

Mae mwyafrif yr ysgolion meddygol yn gofyn am Safon Uwch mewn cemeg, ond bydd eraill yn derbyn Safon UG mewn cemeg, gan ddibynnu ar y cymwysterau eraill sy'n cael eu cynnig. Mae rhai'n gofyn am Safon Uwch mewn bioleg.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gael mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallant ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hynny.

CyrsiauOs na fydd y cymwysterau angenrheidiol arferol gennych i wneud gradd mewn meddygaeth, efallai y byddech yn medru cael mynediad i'r cwrs drwy gyfrwng:

 • cwrs Mynediad i Feddygaeth.
 • Blwyddyn 'sylfaen' neu 'gyn-glinigol' os nad oes lefel A gennych mewn gwyddoniaeth.

Mae ysgolion meddygol yn croesawu mwyfwy geisiadau gan raddedigion. Fel arfer, mae angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uchaf ar raddedigion sy'n ymgeisio. Mae rhai ysgolion meddygol yn mynnu bod y radd mewn pwnc sy'n berthnasol i wyddoniaeth, ond nid yw pob ysgol yn mynnu hyn, felly sicrhewch eich bod yn holi'r ysgol feddygol y bwriadwch fynd iddi.

Hefyd, mae graddau meddygol byrrach neu rai llwybr carlam ar gael i raddedigion ac maent fel arfer yn para pedair blynedd. Fel arfer, byddai arnoch angen gradd gyntaf berthnasol, er enghraifft, mewn pwnc gwyddoniaeth, er bod rhai prifysgolion yn derbyn graddedigion mewn unrhyw bwnc.

Hyfforddiant

Gallwch hyfforddi mewn arbenigedd (unwaith y byddwch yn gymwysedig i fod yn feddyg) yn rhan-amser. Gall hyn fod drwy gyfrwng 'Rhaglen Hyfforddiant Llai na Llawn Amser' y GIG lle bo'r myfyrwyr yn gwneud 50 - 80% o'r rhaglen llawn amser wythnosol arferol.

Y dewisiadau eraill am hyfforddiant rhan-amser yw 'rhannu swydd' a 'rhan-amser parhaol'.

Cyllid

Mae'n bosibl y bydd myfyrwyr ar gyrsiau prifysgol mewn meddygaeth (sy'n cael eu cydnabod gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol) yn gymwys am gymorth ariannol gan y GIG yn rhan o'u cwrs.

Os cewch eich derbyn ar gyrsiau cymeradwy, efallai byddwch yn gymwys i gael cymorth ariannol gan y GIG. Mae'r amser y caiff hwn ei ddarparu'n dibynnu ar y math o gwrs rydych yn ei wneud.

1) Cyllid i fyfyrwyr israddedig ar gyrsiau pum mlynedd safonol

Os cewch eich derbyn ar y cyrsiau pum mlynedd safonol, mae gennych yr hawl i gael benthyciadau myfyrwyr gan Student Finance England am gynhaliaeth a ffioedd dysgu yn y pedair blynedd gyntaf.

O'r bumed flwyddyn ymlaen, bydd ffioedd dysgu'n cael eu talu gan Gynllun Bwrsariaeth Myfyrwyr y GIG a byddwch yn gymwys i wneud cais am fwrsariaeth gan y GIG sy'n destun prawf modd, er mwyn talu costau cynhaliaeth a benthyciad cynhaliaeth wedi'i leihau gan Student Finance England.

Mae £1,000 o grant nad yw'n destun prawf modd ar gael hefyd i fyfyrwyr yn rhan o'u dyfarniad Bwrsariaeth y GIG.

Bydd y trefniadau cyllid hyn yn parhau'n berthnasol os ydych yn dechrau'ch astudiaethau ym mlynyddoedd academaidd 2014/15 a 2015/16 (gall prifysgolion godi hyd at fwyafswm o £9,000 mewn ffioedd dysgu yn 2014/15 a 2015/2016).

Fodd bynnag, mae'r trefniadau i fyfyrwyr meddygol graddedig ar gwrs pum mlynedd yn wahanol. Yn ystod pedair blynedd gyntaf y cwrs, ni fyddech yn gymwys i gael benthyciad am ffioedd dysgu na grant cynhaliaeth ni waeth a ydych wedi cael cyllid o'r blaen. Fodd bynnag, efallai byddwch yn gymwys i wneud cais am fenthyciad cynhaliaeth llawn, ar sail incwm, gan Student Finance England.

O bumed flwyddyn yr hyfforddiant, mae myfyrwyr meddygol graddedig yn cael yr un cymorth â myfyrwyr meddygol israddedig (gweler uchod).

2) Cyllid i raddedigion ar gyrsiau carlam

Ar hyn o bryd, bydd rhaid ichi ariannu £3,465 gyntaf eich ffioedd dysgu yn y flwyddyn gyntaf. Ym mlynyddoedd dilynol eich cwrs, bydd cynllun Bwrsariaeth y GIG yn talu £3,465 tuag at eich ffioedd dysgu. Drwy gydol y cwrs, bydd myfyrwyr cymwys yn gallu cael benthyciad gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr i dalu'r gwahaniaeth rhwng £3,465 a ffioedd dysgu eu prifysgolion, hyd at fwyafswm o £9,000.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y swyddogaethau canlynol :

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd drwy gadw'r safonau'n uchel yn eu galwedigaethau.

Cymdeithas Feddygol Prydain yw sefydliad proffesiynol meddygon y Deyrnas Unedig.

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Step into the NHS

NHS careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan www.stepintothenhs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

NHS Education for Scotland (NES)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Westport 102, West Port, Edinburgh EH3 9DN

Ffôn 0131 6563200

E-bost enquiries@nes.scot.nhs.uk

Gwefan www.nes.scot.nhs.uk

Northern Ireland Medical and Dental Training Agency (NIMDTA)

Irish enquiries

Cyfeiriad Beechill House, 42 Beechill Road, Belfast BT8 7RL

Ffôn 028 9040 0000

E-bost nimdta@nimdta.gov.uk

Gwefan www.nimdta.gov.uk

UK Clinical Aptitude Test (UKCAT)

Ffôn 0161 8557409

E-bost ukcatcustomerservices@pearson.com

Gwefan www.ukcat.ac.uk

Graduate Medical School Admissions Test (GAMSAT)

Ffôn 020 3829 5924

E-bost unitedkingdom@acer.org

Gwefan www.gamsatuk.org

British Medical Association (BMA)

Cyfeiriad BMA House, Tavistock Square, London WC1H 9JP

Ffôn 020 7387 4499

Gwefan bma.org.uk

BMJ Careers

Cyfeiriad BMA House, Tavistock Square, London WC1H 9JP

Ffôn 020 7387 4410

E-bost bmjcareershelp@bmj.com

Gwefan www.bmjcareers.com

British Medical Association (BMA) Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad 16 Cromac Place, Cromac Wood, Ormeau Road, Belfast BT7 2JB

Ffôn 028 9026 9666

E-bost BMANorthernIreland@bma.org.uk

Gwefan bma.org.uk

Money 4 MedStudents

Cyfeiriad 24 King's Road, Wimbledon, London SW19 8QN

Ffôn 020 8545 8443

E-bost jkubale@rmbf.org

Gwefan www.money4medstudents.org

British Medical Association (BMA) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 14 Queen Street, Edinburgh EH2 1LL

Ffôn 0131 2473000

E-bost BMAScotland@bma.org.uk

Gwefan bma.org.uk

General Medical Council (GMC)

Cyfeiriad 3 Hardman Street, Manchester M3 3AW

Ffôn 0161 9236602

E-bost gmc@gmc-uk.org

Gwefan www.gmc-uk.org

General Medical Council (GMC Scotland)

Scottish enquiries

Cyfeiriad 5th Floor, The Tun, 4 Jackson's Entry, Edinburgh EH8 8PJ

Ffôn 0131 5258700

E-bost gmcscotland@gmc-uk.org

Gwefan www.gmc-uk.org

British Medical Journal (BMJ)

Gwefan www.bmj.com

Getting into Medical School 2014 Entry

Author: Simon Horner Publisher: Trotman

The Essential Guide to Becoming a Doctor

Authors: Adrian Blundell, Richard Harrison, Benjamin W. Turney Publisher: Wiley-Blackwell

Scottish Medical Training (SMT)

Scottish enquiries

E-bost enquiries@scotmt.org.uk

Gwefan www.scotmt.scot.nhs.uk

British Medical Association (BMA) Wales

Welsh enquiries

Cyfeiriad 5th Floor, 2 Caspian Point, Caspian Way, Cardiff Bay, Cardiff CF10 4DQ

Ffôn 029 2047 4646

E-bost BMAWales@bma.org.uk

Gwefan bma.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English